Mae’r term ‘ymddygiad gwrthgymdeithasol’ yn cwmpasu ystod eang o weithgareddau sy’n achosi, neu sy’n debygol o achosi, dychryn neu aflonyddu i unigolion neu gymunedau cyfan. Mae enghreifftiau’n cynnwys cerbydau wedi’u gadael, cardota, galwadau ffug i’r gwasanaethau brys, sŵn gormodol, aflonyddu geiriol, ymddygiad anystyriol gan gymdogion, yfed ar y stryd, anghydfodau sifil, a defnydd amhriodol o gerbyd.

Adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ni chategoreiddir llawer iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol fel gweithredoedd troseddol, ond nid yw hynny’n golygu bod ganddo damaid llai o effaith ar fywydau pobl. Oherwydd hyn, rydyn ni a’n hasiantaethau partner yn annog pobl i adrodd am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn arbennig os yw’n digwydd ar y pryd.

Os na fyddwn yn gwybod amdano, ni allwn wneud unrhyw beth yn ei gylch. Nid yn unig y bydd adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn sicrhau ei fod yn cael ei drin, ond mae hefyd yn ein galluogi i sicrhau ein bod ni’n rheoli’n hadnoddau mewn ffordd effeithiol, ac yn targedu’r meysydd cywir.

Mae cadw dyddiadur digwyddiadau yn eich galluogi i grynhoi tystiolaeth mewn ffordd strwythuredig. Wedyn gall asiantaethau a phartneriaid eraill ddefnyddio’r dystiolaeth hon er mwyn iddynt benderfynu ar y ffordd orau i’ch cefnogi, a’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r broblem dan sylw. Er mwyn cymryd unrhyw gamau cyfreithiol, mae’n bwysig cofnodi’n gywir ac mewn ffordd arbennig unrhyw dystiolaeth sy’n cael ei chrynhoi.

Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Rydyn ni’n gweithio’n agos ag asiantaethau partner megis yr awdurdod lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd, y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, cymdeithasau tai a’r gwasanaeth tân ac achub er mwyn defnyddio ymagwedd ragweithiol tuag at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydyn ni’n anelu i roi stop arno a chynnig datrysiad ar gyfer unrhyw resymau dros yr ymddygiad.

Mae llawer yn ystyried yr heddlu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mewn rhai achosion, gall gael ei drin gan yr heddlu yn unig, neu drwy gyfuniad o’r heddlu a phartneriaid. Weithiau, asiantaeth bartner fydd yn y sefyllfa orau i ymdrin â’r mater.   

Am ragor o wybodaeth a chymorth i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, galwch 101 neu cysylltwch â’ch tîm Plismona Bro lleol.

Sbardun cymunedol

Os ydych chi wedi adrodd am broblem i’r cyngor, heddlu neu ddarparwr tai ac nid ydych chi’n teimlo bod digon o gamau gweithredu wedi’u cymryd i ymateb i’ch adroddiad, mae sbardun cymunedol yn ffordd i ofyn am adolygiad o achos.

Er mwyn cyrraedd y trothwy gweithredu Ysgogiad Cymunedol, rhaid bod y canlynol wedi digwydd:

  • 3 chwyn ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol gan un unigolyn o fewn 6 mis
  • 5 cwyn gan unigolion gwahanol ynghylch yr un lleoliad, unigolyn neu broblem o fewn 6 mis.
  • 1 Digwyddiad / Trosedd Casineb o fewn 6 mis.
  • Rhoddir ystyriaeth, os nad yw’r uchod wedi eu cyflawni, i barhad ymddygiad gwrthgymdeithasol, niwed neu niwed posibl a digonolrwydd ymatebion yr asiantaeth neu asiantaethau.

Pob cwyn wedi ei gwneud o fewn un mis i’r digwyddiad a’r cais am adolygiad wedi ei wneud o fewn 6 mis i’r cwyn 1af (A.104).

Galwch 101 am ffurflen gais. Byddwch chi’n cael gwybod o fewn 20 diwrnod gwaith pa un ai a yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.