Mae pob aelod o staff Heddlu Dyfed-Powys yn gwybod ei bod hi’n hollbwysig darparu’r lefel gwasanaeth uchaf posibl i’r cyhoedd.

Fodd bynnag, efallai y bydd adeg pan fyddwch chi’n teimlo bod ymddygiad swyddog/aelod staff yn syrthio’n is na’r safon ddisgwyliedig, neu mae’r gwasanaeth yn gyffredinol wedi’ch siomi. Os yw hyn yn digwydd, mae gennych hawl i gwyno.

Gwneud Cwyn

Cyflwynwch eich cwyn gan ddefnyddio’n ffurflen ar-lein fan hyn.

 

Lluniwyd y ffurflen hon i gipio’ch cwyn mor gyflym ac mor hawdd â phosibl, a bydd yn cael ei chyflwyno’n uniongyrchol i’n tîm cwynion. Rhowch cymaint o wybodaeth â phosibl i’n helpu i ymdrin â’ch cwyn yn briodol.

Trin Cwynion

Gallwch gwyno os ydych chi:

 • Wedi profi ymddygiad amhriodol gan swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr. Er enghraifft, os ydych chi’n teimlo eu bod nhw’n haerllug neu’n ymosodol wrth ymdrin â chi
 • Wedi gweld swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr yn ymddwyn yn amhriodol
 • Wedi’ch effeithio’n andwyol gan ymddygiad swyddog heddlu, aelod staff, contractwr neu wirfoddolwr, hyd yn oed os nad oedd yr hyn a ddigwyddodd yn ymwneud â chi’n bersonol.

Os ydych chi’n cynrychioli rhywun sydd wedi’i effeithio gan unrhyw un o’r categorïau a restrir uchod, ac eisiau gwneud cwyn ar ei ran, bydd angen ei ganiatâd ysgrifenedig arnoch. Nid yw hyn yn berthnasol os mai chi yw rhiant neu warcheidwad plentyn o dan 16 oed ac rydych chi eisiau gwneud cwyn ar ei ran.

Hefyd, medrwch wneud cwyn am y ffordd mae gwasanaeth heddlu’n cael ei redeg. Er enghraifft, medrwch wneud cwyn am safonau plismona neu bolisi plismona. Gelwir hyn yn gŵyn ‘cyfarwyddyd a rheoli’.

Medrwch gyflwyno eich cwyn gan ddefnyddio’n ffurflen ar-lein.

Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r ffurflen, cewch hefyd gyflwyno cwyn:

 • Yn bersonol yn eich Gorsaf Heddlu agosaf
 • E-bost – complaints@dyfed-powys.pnn.police.uk
 • Cwblhau fersiwn Word neu PDF  o’n ffurflen gwyno
 • Drwy lythyr –Ysgrifennwch at Yr Adran Safonau Proffesiynol, Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Os oes angen cymorth arnoch, galwch 01267 226044 yn ystod oriau swyddfa (9y.b.-5y.h. o ddydd Llun i ddydd Gwener) neu 101, sef rhif difrys yr heddlu, tu allan i oriau swyddfa.

 

Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu’n cael anawsterau â’ch lleferydd, medrwch gysylltu â ni drwy destun. Ceir rhagor o fanylion yma.

Cysylltwch â ni os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat neu iaith arall.

Os oes angen cymorth arnoch i wneud cwyn, medrwch ofyn i rywun weithredu ar eich rhan, neu fe all grŵp cymorth neu sefydliad eiriolaeth wneud cwyn ar eich rhan.

Medrwch hefyd roi gwybod i ni a byddwn ni’n ceisio helpu drwy:

 • Eich cyfeirio at grŵp cymorth neu eiriolaeth addas os oes angen
 • Darparu mynediad i gyfieithwyr
 • Darparu gohebiaeth mewn fformatau amgen
 • Darparu cyfleusterau ar gyfer y rhai sy’n fyddar, yn drwm eu clyw neu â nam ar eu lleferydd.

Mae’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddarllen ar gyfer gwneud cwyn yn erbyn yr heddlu. Medrwch ddarllen y canllaw yma. Maen nhw hefyd wedi cynhyrchu fersiwn hawdd ei ddarllen o’r ffurflen gwyno ar ffurf Word a PDF , a gellir cyflwyno’r ffurflen hon i ni.

Lle bo’n bosibl, byddwn ni’n ceisio datrys eich cwyn ac unioni’r sefyllfa iawn mor fuan â phosibl. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, neu mae’ch cwyn yn fwy difrifol, bydd yn cael ei thrin drwy’r gweithdrefnau ffurfiol gan yr Adran Safonau Proffesiynol.

Yn gyntaf, byddwn ni’n ystyried eich cwyn ac yn penderfynu pa un ai a i gofnodi’r gŵyn ai peidio. Medrwch ddisgwyl clywed gennym o fewn 15 diwrnod gwaith ynghylch pa un ai a ydym wedi cofnodi’ch cwyn ai peidio, ac os nad ydym wedi’i chofnodi, y rhesymau dros hyn. Os nad yw’ch cwyn wedi’i chofnodi, bydd gennych hawl i apelio.

Os yw’ch cwyn yn cael ei chofnodi, byddwn ni’n ystyried pa un ai a oes angen ei chyfeirio at y Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC). Os nad yw’ch cwyn yn cael ei chyfeirio, bydd yn cael ei thrin drwy ddatrysiad lleol neu ymchwiliad lleol.

Datrysiad lleol

Mae sawl ffordd o ddatrys cwynion sydd ddim angen ymyrraeth yr IOPC. Yn aml iawn, bydd hyn drwy ddatrysiad lleol. Gall hyn gynnwys esboniad neu ymddiheuriad gennym, neu’ch bodloni fel arall bod camau gweithredu priodol yn cael eu cymryd. Ni all datrysiad lleol arwain at weithdrefnau camymddwyn yn cael eu cymryd yn erbyn swyddog, aelod staff neu sefydliad perthnasol.

Byddwch chi’n derbyn llythyr gennym yn esbonio beth yw’r datrysiad lleol, a gwybodaeth am eich hawl i apelio os ydych chi’n anfodlon â’r canlyniad.

Ymchwiliad lleol

Mewn rhai achosion, byddwn ni’n cynnal ‘ymchwiliad lleol’. Os felly, byddwn ni’n trafod sut y bydd y gŵyn yn cael ei hymchwilio gyda chi a sut y bydd penderfyniad yn cael ei wneud. Pan fydd yr ymchwiliad ar ben, byddwch chi’n cael gwybod os yw’r ymchwiliad yn eich ffafrio chi a pha gamau gweithredu sy’n cael eu cymryd. Mae’n bosibl y bydd camau gweithredu’n cael eu cymryd hyd yn oed os nad yw’r ymchwiliad yn eich ffafrio chi.

Byddwch chi’n derbyn llythyr gennym sy’n esbonio canfyddiadau’r ymchwiliad lleol, a gwybodaeth am eich hawl i apelio os ydych chi’n anfodlon â’r canlyniad.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch 'Ganllaw yr IOPC i system gwyno’r heddlu' sy’n rhoi trosolwg syml o system gwyno’r heddlu, neu galwch heibio i’n tudalen 'Cwestiynau Cyffredin'.

Mae’r IOPC yn goruchwylio system gwyno’r heddlu. Mae’n annibynnol ac yn gwneud ei benderfyniadau’n hollol annibynnol o’r heddlu, y llywodraeth ac achwynyddion.

Mae heddluoedd yn ymdrin yn uniongyrchol â’r rhan fwyaf o gwynion yn erbyn eu swyddogion neu staff, tra bod yr IOPC yn ymchwilio i’r honiadau ynghylch camymddwyn, digwyddiadau a chwynion mwyaf difrifol. Mae’r ddau’n ymdrin ag apeliadau gan bobl sydd yn anfodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd â’u cwyn.

Ceir rhagor o wybodaeth am rôl yr IOPC ar eu gwefan www.policeconduct.gov.uk/.

Os ydych chi’n anhapus ynghylch canlyniad eich cwyn, neu am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn, efallai cewch apelio. Er mwyn cael gwybod pwy ddylai ymdrin â’ch apêl, darllenwch y llythyr anfonom atoch yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn.

Apelio canlyniad eich cwyn

Byddwch chi’n derbyn llythyr yn eich hysbysu am ganlyniad eich cwyn. Bydd y llythyr hefyd yn esbonio pwy fydd yn ymdrin â’ch apêl. Heddlu Dyfed-Powys neu’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) fydd yn ymdrin â’ch apêl. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phwy yw’r sefydliad perthnasol ar gyfer ymdrin â’ch apêl a pham, darllenwch ein tudalen 'Cwestiynau Cyffredin'.

Os yw Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin â’ch apêl, gweler isod gyfarwyddiadau ar gyfer sut i apelio. Os yw’r IOPC yn ymdrin â’ch apêl, darllenwch yr adran apeliadau ar eu gwefan am fanylion pellach. Mae’n rhaid i unrhyw apêl gael ei dderbyn o fewn 29 diwrnod o’r dyddiad ar eich llythyr canlyniad.

 • Medrwch apelio yn erbyn penderfyniad i ddiddymu.
 • Medrwch apelio yn erbyn canlyniad datrysiad lleol.
 • Medrwch apelio yn erbyn canlyniad ymchwiliad lleol.
 • Medrwch apelio yn erbyn y penderfyniad i ollwng ymchwiliad.

Mae’r adran isod yn esbonio pryd y gallwch apelio ac mae’n cynnwys dolen i’r ffurflen apelio berthnasol.

Apêl yn erbyn penderfyniad i ddiddymu

Efallai cewch apelio os stopiwyd y broses gwyno cyn i ymchwiliad i’ch cwyn gychwyn. Mae’r sefyllfa hon yn digwydd pan rydyn ni’n gwneud ‘penderfyniad i ddiddymu’.

Medrwch apelio os ydych chi’n credu na ddylem fod wedi penderfynu diddymu.

Ffurflen apelio yn erbyn penderfyniad i ddiddymu ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn canlyniad y datrysiad lleol

Efallai cewch apelio os cafodd eich cwyn ei thrin gan ddefnyddio’r broses datrysiad lleol.

Medrwch apelio:

Os ydych chi’n credu nad oedd canlyniad datrysiad lleol eich cwyn yn gywir. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, eich bod chi’n credu nad oedd y canlyniad yn briodol ar gyfer y gŵyn, neu nid oedd y canlyniad yn adlewyrchu’r dystiolaeth a oedd ar gael.

Ni chewch apelio os yw’ch cwyn yn ymwneud â mater cyfarwyddyd a rheoli.

Ffurflen apelio yn erbyn datrysiad lleol ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn ymchwiliad i gŵyn

Efallai cewch apelio os ymdriniwyd â’ch cwyn drwy ymchwiliad lleol.

Medrwch apelio:

 • Os na dderbynioch ddigon o wybodaeth i’ch galluogi i ddeall pam y gwnaethom ein penderfyniad.
 • Os ydych chi’n anghytuno â chanfyddiadau’r ymchwiliad i’ch cwyn.
 • Os ydych chi’n anghytuno â’r camau gweithredu rydyn ni’n bwriadu cymryd ar ôl ymchwilio i’ch cwyn.
 • Os nad ydych chi’n credu ein bod ni wedi gwneud y penderfyniad cywir o ran pa un ai a oes gan swyddog y gwnaethoch gŵyn yn ei erbyn achos i’w ateb ar gyfer camymddwyn, camymddwyn difrifol neu berfformiad anfoddhaol.
 • Os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad i beidio â chyfeirio ymddygiad y swyddog at GEG ar gyfer penderfyniad ynghylch pa un ai a i ddwyn cyhuddiadau troseddol.

Ni chewch apelio os yw’ch cwyn yn ymwneud â mater cyfarwyddyd a rheoli.

Ffurflen apelio yn erbyn ymchwiliad lleol ar ffurf Word neu PDF 

Apêl yn erbyn y penderfyniad i ollwng eich cwyn

Efallai cewch apelio os ydyn ni’n penderfynu gorffen ymdrin â’ch cwyn. Medrwch apelio yn erbyn y penderfyniad hwn os ydych chi’n credu na ddylem fod wedi gollwng y gŵyn.

Ffurflen apelio yn erbyn gollwng cwyn ar ffurf Word neu PDF. 

Bydd eich apêl yn cael ei ystyried gan Bennaeth yr Adran Safonau Proffesiynol, sydd wedi derbyn y cyfrifoldeb dirprwyedig ar gyfer y rôl hon gan y Prif Swyddog.

Cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich apêl, byddwn ni’n cysylltu â chi i gydnabod ein bod ni wedi ei dderbyn. Does dim amserlen ar gyfer ystyried apêl, ond byddwn ni’n ceisio ymdrin ag ef cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.

Bydd unrhyw apêl ond yn edrych ar y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cwyn. Nid yw’n ail ymchwiliad o’ch cwyn gwreiddiol.

Unwaith y bydd eich apêl wedi’i ystyried, byddwn ni’n ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Os yw’ch apêl yn cael ei gynnal, byddwn ni’n esbonio beth sy’n digwydd nesaf. Os nad yw’ch apêl yn cael ei gynnal, byddwn ni’n ysgrifennu atoch gan esbonio sut a pham y gwnaethom y penderfyniad hwn.

Mae unrhyw benderfyniad apêl yn derfynol a does dim hawl pellach i apelio. Gall unrhyw benderfyniad a wnawn ond cael ei ddymchwel gan y llysoedd drwy’r broses adolygiad barnwrol. Dylech geisio’ch cyngor cyfreithiol annibynnol eich hun os ydych chi’n bwriadu dilyn y llwybr hwn.

Galwch heibio i’n tudalen 'Cwestiynau Cyffredin' am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r broses apelio.