Os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ac mae’r ddau barti wedi stopio wrth y lleoliad ac wedi cyfnewid enwau a chyfeiriadau, does dim angen rhoi gwybod i’r heddlu am y ddamwain. Cydymffurfiwyd â chyfraith traffig y ffyrdd ac ni fydd yr heddlu’n cymryd adroddiad.

Os ydych chi’n gysylltiedig â gwrthdrawiad sy’n achosi difrod i unrhyw eiddo, anifail, cerbyd neu unigolyn arall, mae’n rhaid i chi stopio a rhoi’ch enw a’ch cyfeiriad chi a pherchennog y car, yn ogystal â rhif cofrestru’r cerbyd, i unrhyw un sydd â sail resymol i ofyn amdanynt. Os nad ydych chi’n rhoi’ch enw a’ch cyfeiriad adeg y gwrthdrawiad, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r heddlu cyn gynted â phosibl, ac o fewn 24 awr mewn unrhyw achos.

Os oes unigolyn arall yn cael ei anafu ac nid ydych chi’n cyflwyno’ch tystysgrif yswiriant adeg y gwrthdrawiad i swyddog heddlu neu unrhyw un sydd â sail resymol dros ofyn amdani, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r heddlu cyn gynted â phosibl, ac o fewn 24 awr mewn unrhyw achos, a chyflwyno eich tystysgrif yswiriant i’r heddlu o fewn saith diwrnod.

Mae dyletswydd gyfreithiol arnoch i wneud hyn.

Diffiniad gwrthdrawiad traffig y ffyrdd

Mae’r gyfraith yn diffinio gwrthdrawiad traffig y ffyrdd hysbysadwy fel damwain sy’n cynnwys cerbyd a yrrir yn fecanyddol ar ffordd neu unrhyw ardal gyhoeddus arall sy’n achosi:

  • Anaf neu ddifrod i unrhyw un – ar wahân i yrrwr y cerbyd hwnnw,
  • Anaf neu ddifrod i anifail – ar wahân i anifail oedd yn cael ei gludo yn y cerbyd hwnnw (dosberthir anifail fel ceffyl, buwch/tarw, mul, asyn, dafad, mochyn, gafr neu gi).
  • Difrod i gerbyd -  ar wahân i gerbyd a achosodd y ddamwain.
  • Difrod i eiddo wedi’i adeiladu ar, yn sownd wrth, yn tyfu yn, neu sy’n ffurfio rhan o’r tir y mae’r ffordd dan sylw arno.

Am gyngor pellach, galwch heibio i wefan ‘Ask The Police’.

Am gyngor cyffredinol ynghylch diogelwch y ffyrdd, galwch heibio i