Mae camau penodol y mae angen i chi gymryd os ydych chi wedi colli rhywbeth neu ddod o hyd i rywbeth mewn man cyhoeddus.

Dyma’n cyngor:

Colli eiddo mewn man cyhoeddus

Os ydych chi wedi colli rhywbeth, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n olrhain eich camau ac yn cynnal ymholiadau yn yr ardal y gallech fod wedi ei golli. Does dim angen i chi adrodd am eitem goll i’r heddlu. Rydyn ni ond angen gwybod os ydych chi'n credu bod yr eitem wedi'i ddwyn.

Dod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus

Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw un o’r eitemau hyn, galwch 101 yn syth, neu ewch i’ch gorsaf heddlu agosaf:

  • Eitemau rydych chi’n credu sy’n gysylltiedig â throsedd
  • Pasbortau nad ydynt o’r DU
  • Gynnau/arfau/bwledi
  • Cyffuriau anghyfreithlon/sylweddau nad oes modd eu hadnabod neu eitemau a allai beri perygl neu niwed i eraill
  • Deunydd pornograffig

Os ydych chi wedi dod o hyd i unrhyw eitemau sydd ddim wedi eu rhestri isod, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i wneud ymdrech resymol i ddod o hyd i’r perchennog. Efallai y gallech holi mewn cyfleustodau cyfagos, gosod hysbyseb yn y papurau newydd lleol, neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol o bosibl.

Os ydych chi’n dod o hyd i eitemau megis trwyddedau gyrru, tystysgrifau geni/marwolaeth/priodas neu basbortau Prydeinig, rhowch wybod i’r awdurdod a’u cyhoeddodd. Er enghraifft, cysylltwch â’r DVLA am drwydded yrru rydych chi wedi dod o hyd iddi.

Beth i’w wneud gydag eitemau penodol

Colli

Rhowch wybod i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi (Swyddfa Basbort EM) cyn gynted â phosibl os fyddwch chi wedi colli pasbort er mwyn atal y ddogfen rhag cael ei chamddefnyddio.

Ffôn: 0300 222 0000 (Llun-Gwe 8y.b. – 8y.h., penwythnosau a gwyliau cyhoeddus 9y.b. - 5.30y.h.).

Canfod

Dylid dychwelyd pasbortau Prydeinig sy’n cael eu canfod at y swyddfa basbort:

Dychweliadau Pasbort,
Adran Gyffredinol,
Blwch Post 215,
Peterborough,
Swydd Gaergrawnt,
PB11QQ.

Cyn anfon unrhyw basbortau, torrwch y gornel dde ar dop y pasbort ar y clawr cefn a’r clawr blaen a’r dudalen sy’n cynnwys manylion yr unigolyn.

Dylid adrodd am basbortau rydych chi’n dod o hyd iddynt sydd ddim yn perthyn i’r DU i’r heddlu drwy alw 101 cyn gynted â phosibl.

Colli

Os ydych chi wedi colli trwydded yrru Brydeinig, rhowch wybod i’r DVLA.

Canfod

Dylid dychwelyd unrhyw drwyddedau gyrru Prydeinig y dewch o hyd iddynt at: DVLA, Abertawe, SA99 1AB.

Mae’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gofyn i chi ddinistrio unrhyw dystysgrifau geni, priodas neu farwolaeth rydych chi’n dod o hyd iddynt er mwyn atal defnydd twyllodrus.

Allweddi tŷ coll

Cysylltwch â saer cloeon neu’ch cwmni yswiriant a fydd yn cysylltu ag un ar eich rhan.

Bydd y saer cloeon yn eich cael chi i mewn i’ch tŷ â’r difrod lleiaf posibl a gall osod cloeon newydd er mwyn sicrhau bod eich eiddo’n ddiogel.

Allweddi car coll

Cysylltwch â gwneuthurwr eich cerbyd er mwyn cael allwedd arall.

Rhowch wybod i’r heddlu am eich allweddi coll drwy alw 101, neu drwy alw heibio i’ch gorsaf heddlu leol.

Colli

Rhowch wybod i’r banc am y golled cyn gynted â phosibl.

Canfod

Os ydych chi’n dod o hyd i ddatganiad neu gerdyn banc, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gefn y datganiad neu’r cerdyn banc.

Dylid rhoi gwybod i’r awdurdod cyhoeddi perthnasol am ddogfennau coll neu ddogfennau y daethpwyd o hyd iddynt.

Dylid cyflwyno unrhyw ddyfeisiau electronig y daethpwyd o hyd iddynt, megis gliniaduron, llechi, camerâu a ffonau symudol, i’ch gorsaf heddlu leol a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i’r perchennog.

Colli

Os ydych chi wedi colli’ch ffôn symudol, cysylltwch â’ch darparwr ffôn a fydd yn medru gosod rhwystr ar eich ffôn a threfnu ffôn arall yn ei le.

Canfod

Os fyddwch chi’n dod o hyd i ffôn symudol, ewch ag ef i’ch gorsaf heddlu leol a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i’r perchennog.

Colli

Os ydych chi wedi colli meddyginiaethau neu gyffuriau presgripsiwn, cysylltwch â’ch meddyg teulu. Dylech olrhain eich camau a chynnal ymholiadau yn yr ardal rydych chi’n credu eich bod chi wedi eu colli.

Canfod

Os fyddwch chi’n dod o hyd i unrhyw feddyginiaethau neu gyffuriau presgripsiwn, ewch â nhw i’r fferyllfa agosaf, a fydd yn cael gwared arnynt yn ddiogel.

Os fyddwch chi’n dod o hyd i nodwyddau hypodermig wedi’u gadael ar y stryd, peidiwch â chyffwrdd ynddynt na’u codi. Mae gan eich cyngor lleol ddyletswydd i gael gwared arnynt.

Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Powys

Dylid rhoi gwybod i’ch cyngor lleol am unrhyw drwyddedau parcio glas ar gyfer pobl anabl sydd ar goll neu sydd wedi eu canfod.

Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Powys

Os cafodd yr eitem ei golli neu ei ganfod mewn eiddo preifat (gan gynnwys siopau, bwytai neu dafarndai), neu ar drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis, trenau neu fysiau), rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cysylltu â’r sefydliad neu’r darparwr trafnidiaeth lle y cafodd yr eitem ei golli neu ei ganfod - yn aml, mae ganddynt gofnodion eiddo eu hunain.

Unrhyw ymholiadau eraill

Ar gyfer pob eitem arall sydd wedi ei golli neu ei ganfod, neu os oes gennych unrhyw amheuon, galwch ni ar 101 neu ewch i’ch gorsaf heddlu leol.