Colli eiddo mewn man cyhoeddus

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn adroddiadau am rai eitemau penodol yn unig ac ni fydd yn cyhoeddi rhifau cyfeirnod eiddo coll.

Rydyn ni ond angen gwybod os ydych chi'n credu bod yr eitem wedi'i ddwyn neu eitemau peryglus, megis arfau saethu, dryllau, bwledi, ffrwydron, gwenwyn, tocsinau a chemegau.

Dylech roi gwybod i Heddlu Dyfed-Powys am unrhyw eitemau coll sydd yn beryglys YN SYTH trwy ffonio 101, new mewn argyfwng ffoniwch 999.

Dylech chi galw 101 os ydych chi wedi colli eitemau sydd heb rif cyfresol ond sydd a gwerth ariannal uchel (dros £500) neu eitemau sentimental.

Dylech gwneud adroddiad eiddo coll am eitemau eraill ar lein, trwy Report My Loss. Nid yw Report My Loss yn system Heddlu Dyfed-Powys, a bydd cost o £4.95 ganddyn nhw ar gyfer eich adroddiad, ond oherwydd cysylltiadau rhwng y system yma a systemau cenedlaethol arall mae'r tebygolrwydd o aduno chi a'ch eiddo coll yn fwy.  

Nid oes dyletswydd statudol i gofnodi eiddo coll ac eitho y daethpwyd o hyd iddo.  Fe'ch cynghori i anfon y "Llythyr Hysbysiad Yswiriant" safnonol i'ch Yswiriwr fel cadarnhad o bolisi gwasanaeth Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas ag adroddiadau am eiddo coll.

Dod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus

Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw un o’r eitemau hyn, galwch 101 yn syth, neu ewch i’ch gorsaf heddlu agosaf:

 • Ffonau symudol
 • Arian canfyddadwy (o fewn waledi)
 • Arfau saethu, drylliau neu fwledi a ffrwydron
 • Cemegau, tocsinau new wenwynau
 • Cyfrifiaduron
 • Gemwaith ac eiddo gwerth uchel (h.y. eitho etifeddol)
 • Arian anadnabyddadwy dros £500
 • Cyffuriau a meddyginaethau
 • Pasbortau
 • Trwyddedau Gyrru
 • Cardiau bank a datganiadau
 • Eitemau yr amheuir eu bod wedi cael eu defnyddio wrth gyflawni trosedd

Os ydych chi wedi dod o hyd i unrhyw eitemau sydd ddim wedi eu rhestri isod, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i wneud ymdrech resymol i ddod o hyd i’r perchennog. Efallai y gallech holi mewn cyfleustodau cyfagos neu ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol o bosibl. Os nad ydych yn dod o hyd i'r perchennog ar ôl gwneud yr ymdrech resymol, dylech gael gwared ar yr eiddo. 

Beth i’w wneud gydag eitemau penodol coll neu wedi'i ddarganfod

Colli

Rhowch wybod i Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi (Swyddfa Basbort EM) cyn gynted â phosibl os fyddwch chi wedi colli pasbort er mwyn atal y ddogfen rhag cael ei chamddefnyddio.

Rhowch wybod i'r swyddfa tryddedau teithio os rydych wedi colli eich pasport

Dylai pasbortau tramor a gollir gael eu hadrodd yn uniongyrchol i'ch llysgenhadaeth neu'ch Uchel Gomisiwn

Canfod

Os ydych yn dod o hyd i basbort, ewch ag ef i'ch gorsaf heddlu leol a byddwn yn ceisio olrhain y perchennog.

Colli

Os ydych chi wedi colli trwydded yrru Brydeinig, rhowch wybod i’r DVLA.

Canfod

Os ydych yn dod o hyd i drwydded gyrru, ewch ag ef i'ch gorsaf heddlu leol a byddwn yn ceisio olrhain y perchennog.

Os dewch o hyd i dystysgrif genedigaeth, priodas neu farwolaeth, dylech ei throsglwyddo i'ch swyddfa heddlu leol.

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dychwelyd pob tystysgrif i Lysgenhadaeth neu Uwch Gomisiwn y wlad sy'n dyroddi.

Allweddi tŷ coll

Cysylltwch â saer cloeon neu’ch cwmni yswiriant a fydd yn cysylltu ag un ar eich rhan.

Bydd y saer cloeon yn eich cael chi i mewn i’ch tŷ â’r difrod lleiaf posibl a gall osod cloeon newydd er mwyn sicrhau bod eich eiddo’n ddiogel.

Allweddi car coll

Cysylltwch â gwneuthurwr eich cerbyd er mwyn cael allwedd arall.

Canfod

Os ydych yn dod o hyd i allweddi, dylech neud ymdrech resymol i ddod o hyd i’r perchennog. Os nad ydych yn dod o hyd i'r perchennog ar ôl gwneud yr ymdrech resymol, dylech gael gwared ar yr eiddo. 

Colli

Rhowch wybod i’r banc am y golled cyn gynted â phosibl.

Canfod

Os ydych chi’n dod o hyd i ddatganiad neu gerdyn banc, ewch ag ef i'ch gorsaf heddlu leol a byddwn yn ceisio olrhain y perchennog.

Dylid rhoi gwybod i’r awdurdod cyhoeddi perthnasol am ddogfennau coll neu ddogfennau y daethpwyd o hyd iddynt.

Colli

Gallwch adrodd eich bod wedi colli unrhyw ddyfeisiau electronig megis gliniaduron, tabledi, camerâu drwy'r gwefannau canlynol:

Gall heddluoedd ledled y wlad a chwmnïau yswiriant chwilio pob adroddiad i helpu i ailuno eitemau a gollir â pherchnogion, a hefyd helpu i brosesu ceisiadau.

Canfod

Dylid mynd ag unrhyw ddyfeisiau electronig megis gliniaduron, tabledi, camerâu, neu unrhyw offer sydd â rhif cyfresol, i'ch gorsaf heddlu leol a byddwn yn ceisio olrhain y perchennog.

Colli

Gallwch adrodd eich bod wedi colli eich ffôn symudol drwy'r gwefannau canlynol:

Gall heddluoedd ledled y wlad a chwmnïau yswiriant chwilio pob adroddiad i helpu i ailuno eitemau a gollir â pherchnogion, a hefyd helpu i brosesu ceisiadau.

Canfod

Os ydych yn dod o hyd i ffôn symudol, ewch ag ef i'ch gorsaf heddlu leol a byddwn yn ceisio olrhain y perchennog.

Colli

Os ydych chi wedi colli meddyginiaethau neu gyffuriau presgripsiwn, cysylltwch â’ch meddyg teulu. Dylech olrhain eich camau a chynnal ymholiadau yn yr ardal rydych chi’n credu eich bod chi wedi eu colli.

Canfod

Os fyddwch chi’n dod o hyd i unrhyw feddyginiaethau neu gyffuriau presgripsiwn, ewch â nhw i’r fferyllfa agosaf, a fydd yn cael gwared arnynt yn ddiogel.

Os yw'r fferyllfa ar gau, ewch â hwy i'ch swyddfa heddlu leol.

Os fyddwch chi’n dod o hyd i nodwyddau hypodermig wedi’u gadael ar y stryd, peidiwch â chyffwrdd ynddynt na’u codi. Mae gan eich cyngor lleol ddyletswydd i gael gwared arnynt.

Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Powys

Dylid rhoi gwybod i’ch cyngor lleol am unrhyw drwyddedau parcio glas ar gyfer pobl anabl sydd ar goll neu sydd wedi eu canfod.

Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Powys

Os cafodd yr eitem ei golli neu ei ganfod mewn eiddo preifat (gan gynnwys siopau, bwytai neu dafarndai), neu ar drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis, trenau neu fysiau), rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cysylltu â’r sefydliad neu’r darparwr trafnidiaeth lle y cafodd yr eitem ei golli neu ei ganfod - yn aml, mae ganddynt gofnodion eiddo eu hunain.

Unrhyw ymholiadau eraill

Ar gyfer pob eitem arall sydd wedi ei golli neu ei ganfod, neu os oes gennych unrhyw amheuon, galwch ni ar 101 neu ewch i’ch gorsaf heddlu leol.