Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw gweithredu mewn modd sydd wedi achosi neu sy’n debygol o achosi dychryn, gofid neu aflonyddu i berson neu bersonau nad ydynt yn byw ar yr un aelwyd. (Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998).

Enghreifftiau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Cerbydau gadawedig; problemau gydag anifeiliaid; begian; galwadau ffug i’r gwasanaethau brys; sŵn gormodol; cam-drin geiriol; ymddygiad anystyriol gan gymdogion; yfed ar y stryd; anghydfodau sifil; niwsans cyson; defnydd amhriodol o gerbyd; llygru aer.

Am ragor o wybodaeth ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, cliciwch yma.

Dal yn ansicr? Galwch heibio i wefan ‘Ask the Police’.

Cliciwch yma er mwyn adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cysylltiadau Cyngor