Rhingyll Delme Jones

PC Hedydd Llewelyn

PCSO Matthew Kieboom

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 13 Medi 2016

Gweithred

I fynd i'r afael ar broblemau goryrru yn ardal Aberteifi Wledig

Diweddariadau

07 Medi 2018

Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’r gymuned a GanBwyll er mwyn sefydlu cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn Llechryd, Penparc a Bryngwyn.

02 Ionawr 2018

Yn cydweithio gydag Uned Plismona'r Ffyrdd Ceredigion, cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ym Meulah, a chafodd un gyrrwr ei riportio a dwy arall eu rhybuddio am droseddau MOT. Mae GanBwyll wedi cefnogi pryderon ein cymunedau drwy ymweld â Llechryd 4 gwaith ym mis Tachwedd. Cafodd 85 cerbyd ei riportio am yrru mwy na 35mya mewn ardal 30mya.

20 Ebrill 2017

Mae GanBwyll yn parhau â gwaith gorfodi yng Nghwm Cou yn dilyn materion a nodwyd yno gan y grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, ac rydyn ni’n edrych ar sefydlu cynllun arall yn Sarnau gyda chymorth y gymuned. Rydyn ni hefyd wedi cynnal gwiriadau cyflymder gyda chymorth swyddogion Plismona’r Ffyrdd y tu allan i Ysgol Gynradd Aberporth, gan arwain at adrodd am un unigolyn a gafodd ei ddal yn gyrru ar gyflymder o 47mya mewn parth 30mya.

08 Ionawr 2017

Mae gwaith gorfodi yn parhau yn yr ardal gan swyddogion yr Uned Plismona'r Ffyrdd, yn cyd fynd ag ymweliadau gan Gan Bwyll - Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd

10 Hydref 2016

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wedi’i hen sefydlu yng Nghwm-cou erbyn hyn, gyda phreswylwyr lleol yn helpu i fynd i’r afael â’u pryderon ynghylch goryrru. O ganlyniad, bydd yr Uned Plismona’r Ffyrdd a GanBwyll yn gorfodi yn yr ardal.

Dyddiad a gytunwyd: 20 Ebrill 2017

Gweithred

Gweithio gyda’n cymunedau a’n hasiantaethau partner i adnabod, sicrhau a diogelu aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed.

Diweddariadau

07 Medi 2018

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi parhau â’n gwaith ar y flaenoriaeth hon drwy ymweld ag aelodau o’n cymuned ar y cyd â Phryd ar Glud. Hefyd, rydyn ni wedi rhoi hyfforddiant Gwarchod Hamdden i staff o ganolfannau hamdden a mannau twristiaeth lleol, gan eu helpu i ddiogelu’r bobl sy’n ymweld â nhw’n well. Rydyn ni hefyd wedi bod yn dysgu mwy am y cynllun Porth y Gymuned, sef cynllun newydd gan Gyngor Sir Ceredigion i helpu i roi cymorth i’r gymuned, a byddwn ni’n parhau i weithio gyda nhw.

02 Ionawr 2018

Yn cydweithio gyda chymunedau, rydym wedi parhau i gefnogi pobl fregus yn ein hardal ni, yn darparu cyngor atal byrgleriaeth i ddwy ohonyn nhw, a chyngor cyffredinol i eraill. Ym mis Tachwedd a Rhagfyr, fe wnaethom ymuno gyda'r cynllun 'Pryd ar Glud' i fynd allan i ddarparu cyngor diogelwch a chyngor sgamiau i gwsmeriaid nhw, yn ogystal â chefnogi Cinio Nadolig i Bensiynwyr yn Aberporth gyda'r un cyngor. Byddwn yn parhau i gydweithio gyda'r cynllun 'Pryd ar Glud' yn y dyfodol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CardiganNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Teifi
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1EW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.