Rhingyll Delme Jones

PC Hedydd Llewelyn

PCSO Matthew Kieboom

PCSO Huw Williams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 04 Chwefror 2019

Gweithred

I fynd i'r afael ar broblemau goryrru yn ardal Aberteifi Wledig

Diweddariadau

01 Awst 2019

Drwy gydol mis Gorffennaf, rydyn ni wedi parhau i weithio gyda’r cymunedau a GanBwyll. Mae gwirfoddolwyr ar gyfer y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wrthi’n cael eu fetio. Mae cynllun Blaenporth wedi symud ymlaen ac mae’r gwirfoddolwyr yn awr yn disgwyl hyfforddiant. Rydyn ni hefyd wedi cynnal y cynllun “Dangos Eich Cyflymder” mewn lleoliadau amrywiol.   

01 Mehefin 2019

Drwy gydol mis Mai rydym wedi parhau i weithio gyda’r cymunedau a GanBwyll. Mae gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol Blaenporth a Phenparc yn y broses o gael eu fetio. Rydym hefyd wedi cynnal ‘darllen eich cyflymder’ mewn lleoliadau a nodwyd mewn testun rhydd.

01 Mai 2019

Drwy gydol mis Mai rydym wedi parhau i weithio gyda’r cymunedau a GanBwyll. Mae gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol Blaenporth a Phenparc yn y broses o gael eu fetio. Rydym hefyd wedi cynnal ‘darllen eich cyflymder’ mewn lleoliadau a nodwyd mewn testun rhydd.

04 Chwefror 2019

Drwy gydol Ionawr rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau a GanBwyll. Mae Cynghorwyr Cymunedol Blaenporth yn y broses o recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned ym Mlaenporth. Rydym hefyd wedi cynnal patrolau y tu allan i Ysgolion Aberporth a Phenparc i fynd i’r afael â materion goryrru a pharcio.

08 Ionawr 2019

Parhau i weithio gyda’r cymunedau a GanBwyll i sefydlu cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn Llechryd, Penparc. Cwblhaodd Bryngwyn eu hyfforddiant yn llwyddiannus ar 07/11/2018 ac rydym yn disgwyl dyddiadau ar gyfer eu gweithredu am y tro cyntaf.

07 Medi 2018

Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’r gymuned a GanBwyll er mwyn sefydlu cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn Llechryd, Penparc a Bryngwyn.

02 Ionawr 2018

Yn cydweithio gydag Uned Plismona'r Ffyrdd Ceredigion, cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ym Meulah, a chafodd un gyrrwr ei riportio a dwy arall eu rhybuddio am droseddau MOT. Mae GanBwyll wedi cefnogi pryderon ein cymunedau drwy ymweld â Llechryd 4 gwaith ym mis Tachwedd. Cafodd 85 cerbyd ei riportio am yrru mwy na 35mya mewn ardal 30mya.

20 Ebrill 2017

Mae GanBwyll yn parhau â gwaith gorfodi yng Nghwm Cou yn dilyn materion a nodwyd yno gan y grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, ac rydyn ni’n edrych ar sefydlu cynllun arall yn Sarnau gyda chymorth y gymuned. Rydyn ni hefyd wedi cynnal gwiriadau cyflymder gyda chymorth swyddogion Plismona’r Ffyrdd y tu allan i Ysgol Gynradd Aberporth, gan arwain at adrodd am un unigolyn a gafodd ei ddal yn gyrru ar gyflymder o 47mya mewn parth 30mya.

08 Ionawr 2017

Mae gwaith gorfodi yn parhau yn yr ardal gan swyddogion yr Uned Plismona'r Ffyrdd, yn cyd fynd ag ymweliadau gan Gan Bwyll - Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd

10 Hydref 2016

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wedi’i hen sefydlu yng Nghwm-cou erbyn hyn, gyda phreswylwyr lleol yn helpu i fynd i’r afael â’u pryderon ynghylch goryrru. O ganlyniad, bydd yr Uned Plismona’r Ffyrdd a GanBwyll yn gorfodi yn yr ardal.

Dyddiad a gytunwyd: 04 Chwefror 2019

Gweithred

Gweithio gyda’n cymunedau a’n hasiantaethau partner i adnabod, sicrhau a diogelu aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Rydyn ni’n parhau i ddatblygu ein perthnasau gyda chymunedau ac asiantaethau partner er mwyn adnabod pobl mewn angen a rhoi cymorth a chefnogaeth iddynt. Rydyn ni wedi bod mewn cymorthfeydd cymunedol ac wedi gwneud pobl yn ymwybodol o sgamiau, masnachwyr twyllodrus a thwyll posibl, yn ogystal â rhoi gwybodaeth am atal trosedd yn gyffredinol. Yn ogystal, aethom i gyfarfod Cymunedau Tosturiol yn Aberporth, grŵp LHDTC+ Aberteifi, a’r Grŵp Strôc yn y New Inn, Pentregat.

01 Mehefin 2019

Drwy gydol mis Mai rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau ac asiantaethau partner i ymdrin â meysydd pryder drwy adnabod a gostwng breguster. Aethom i gymorthfeydd cymunedol a chodi ymwybyddiaeth ynghylch sgiamiau a rhoi cyngor atal trosedd.

01 Mai 2019

Drwy gydol mis Mawrth ac Ebrill rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau ac asiantaethau partner i ymdrin â meysydd pryder drwy adnabod a gostwng breguster. Rydym wedi mynychu Pryd ar Glud a hefyd wedi mynychu cyfarfod ‘Galwyr Mynych’ a gadeiriwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru er mwyn rhoi gwell cefnogaeth i unigolion sy’n cysylltu gyda’r Gwasanaethau Brys yn gyson. Aethom hefyd i gymorthfeydd cymunedol a chodi ymwybyddiaeth ynghylch sgiamiau a rhoi cyngor atal trosedd. Rydym hefyd yn gweithio gyda Welsh Hearts.

06 Chwefror 2019

Drwy gydol Ionawr rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau ac asiantaethau partner i ymdrin â materion sy’n achosi pryder drwy adnabod a gostwng breguster. Rydym wedi cynnal cyfarfodydd gydag elusen iechyd meddwl HUTS, Cyfiawnder Ieuenctid, Porth y Gymuned a Safonau Masnach drwy gydol y mis. Drwy weithio’n agos gyda Safonau Masnach Ceredigion fe wnaethom ddal Masnachwr Twyllodrus ar y cyd, yn dilyn adroddiadau o fan yn targedu pobl agored i niwed ac yn gwerthu pysgod wedi pydru ac am bris rhy uchel. Rydym wedi bod i gyfarfod ynghylch ‘Galwyr Mynych’ a gadeiriwyd gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a’r Ymddiriedolaeth GIG er mwyn rhoi gwell cefnogaeth i bobl agored i niwed sy’n cysylltu’n gyson gyda’r Gwasanaethau Brys. Aethom hefyd i Tesco Aberteifi gyda staff o Fanc Natwest er mwyn codi ymwybyddiaeth o sgiamiau.

08 Ionawr 2019

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydyn ni wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Phryd ar Glud i nifer o aelodau mwyaf unig ac agored i niwed ein cymuned. Rydyn ni’n gyson yn ymgysylltu ac yn gweithio o fewn ein cymunedau i ymdrin â materion o bryder, yn adnabod ac yn gostwng sefyllfaoedd lle mae pobl yn agored i niwed, gan yn aml weithio’n agos gyda gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol a’u Timau Cof Oedolion. Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio gyda Phorth y Gymuned, cynllun newydd Cyngor Sir Ceredigion i helpu darparu cefnogaeth i’r gymuned. Rydyn ni nawr yn gweithio’n gyson gyda’r cynllun hwn yn y gobaith o sicrhau ymyrraeth gynnar i helpu atal unigolion a theuluoedd rhag dod yn agored i niwed yn y lle cyntaf.

07 Medi 2018

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi parhau â’n gwaith ar y flaenoriaeth hon drwy ymweld ag aelodau o’n cymuned ar y cyd â Phryd ar Glud. Hefyd, rydyn ni wedi rhoi hyfforddiant Gwarchod Hamdden i staff o ganolfannau hamdden a mannau twristiaeth lleol, gan eu helpu i ddiogelu’r bobl sy’n ymweld â nhw’n well. Rydyn ni hefyd wedi bod yn dysgu mwy am y cynllun Porth y Gymuned, sef cynllun newydd gan Gyngor Sir Ceredigion i helpu i roi cymorth i’r gymuned, a byddwn ni’n parhau i weithio gyda nhw.

02 Ionawr 2018

Yn cydweithio gyda chymunedau, rydym wedi parhau i gefnogi pobl fregus yn ein hardal ni, yn darparu cyngor atal byrgleriaeth i ddwy ohonyn nhw, a chyngor cyffredinol i eraill. Ym mis Tachwedd a Rhagfyr, fe wnaethom ymuno gyda'r cynllun 'Pryd ar Glud' i fynd allan i ddarparu cyngor diogelwch a chyngor sgamiau i gwsmeriaid nhw, yn ogystal â chefnogi Cinio Nadolig i Bensiynwyr yn Aberporth gyda'r un cyngor. Byddwn yn parhau i gydweithio gyda'r cynllun 'Pryd ar Glud' yn y dyfodol.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2019

Diweddariadau

01 Awst 2019

cynhaliom batrolau o gwmpas traethau a’r arfordir er mwyn ceisio atal achosion o yfed dan oed a gollwng sbwriel gan grwpiau o bobl ifainc.  

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 01 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Wledig Aberporth, Neuadd Bentref Aberporth

Dyddiad / amser: 05 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CardiganNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Teifi
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1EW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.