PCSO Christopher Tipper

Rhingyll Hana Edwards

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ebrill 2019

Gweithred

Gwarchod Ffermydd Bwriedir gwella’r cynllun Gwarchod Ffermydd ar gyfer Aberystwyth Wledig gyda’r cyfleuster ar gyfer Diweddariadau Symudol ar ffurf negeseuon testun a anfonir at holl aelodau’r cynllun. Bydd diweddariadau’n cynnwys apeliadau am wybodaeth, rhybuddion ynghylch cerbydau amheus, lladradau olew, ac apeliadau’n ymwneud ag unigolion coll i enwi ond rhai. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn cwmpasu pob fferm sy’n defnyddio mynyddres Nant y Moch. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill ar ôl gorffen diweddaru cynllun Gwarchod Ffermydd Nant y Moch.

Diweddariadau

13 Hydref 2018

.

Dyddiad a gytunwyd: 27 Ebrill 2019

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws! Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog.  Cysylltwch â Thîm Plismona Bro

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Trydar

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @AberystwythNPT am ddiweddariadau gan y tîm.

Manylion:

Pan fyddwch chi’n ymweld â chefn gwlad, mae pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Dilynwch y canllawiau cyffredinol isod er mwyn helpu trigolion lleol a mwynhau eich hun mewn modd ystyriol:

• Caewch gatiau ar eich ôl;
• Cadwch gŵn ar denynnau;
• Peidiwch â dibynnu ar system llywio â lloeren - ewch â map o’r ffordd gyda chi;
• Cymerwch sylw o arwyddion ffyrdd ac arwyddion llwybrau troed;
• Clowch eich cerbyd bob amser; a
• Byddwch yn amyneddgar â cherbydau fferm - maen nhw’n gweithio’n galed.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.