Rhingyll Jane Mortley

PC Manon Mason

PCSO Christopher Tipper

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2018

Gweithred

Gwarchod Ffermydd Bwriedir gwella’r cynllun Gwarchod Ffermydd ar gyfer Aberystwyth Wledig gyda’r cyfleuster ar gyfer Diweddariadau Symudol ar ffurf negeseuon testun a anfonir at holl aelodau’r cynllun. Bydd diweddariadau’n cynnwys apeliadau am wybodaeth, rhybuddion ynghylch cerbydau amheus, lladradau olew, ac apeliadau’n ymwneud ag unigolion coll i enwi ond rhai. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn cwmpasu pob fferm sy’n defnyddio mynyddres Nant y Moch. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill ar ôl gorffen diweddaru cynllun Gwarchod Ffermydd Nant y Moch.

Diweddariadau

13 Hydref 2018

.

Dyddiad a gytunwyd: 26 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae’r heddlu’n atgoffa perchnogion carafán i’w diogelu a mynd ag eitemau o’r garafán pan fyddant ei chloi am y gaeaf.

Yn y gorffennol, bu achosion o dorri i mewn a dwyn o garafanau. Gan fod y cyfnod o fis Hydref i fis Ionawr yn dueddol o fod yn arbennig o dawel, gyda thwristiaid a phreswylwyr i ffwrdd o feysydd carafanau, mae’r lladron yn ei chael hi’n hawdd cael mynediad yn ystod yr adegau hyn.

I gynorthwyo’r cyhoedd, mae gan y Timoedd Plismona Bro daflenni i berchnogion carafán a pherchnogion meysydd carafán eu harddangos yn y ffenestri yn dweud na chedwir nwyddau gwerthfawr yno. Hefyd, byddant yn barod i roi cyngor pellach ynghylch atal trosedd.

Gall gwella diogelwch wneud gwahaniaeth mawr o ran atal lladron:

 • Sicrhewch nad ydych yn gadael offer gardd drud, beiciau na theganau plant tu allan 
 • Caewch a chlowch pob drws mynediad 
 • Gosodwch gloeon ar y ffenestri a’r drws – gall cloeon amlwg atal rhai lladron 
 • Cofiwch symud pob eitem ddrud i ffwrdd o’r ffenestri a’u cadw o’r golwg 
 • Marciwch eich eiddo – ar hyn o bryd, mae yna nifer o systemau codio fforensig hylyfol ar gael, sy’n wych ar gyfer atal lladron.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Mae aelodau o'r Tim Plismona Bro wedi ymweld a'r lleoliadau ag wedi dosbarthu pecynnau gwybodaeth

 

Ardal leol: Ardal Aberystwyth Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 26 Tachwedd 2018

Gweithred

Dros yr wythnosau diweddar mae yna gynnydd wedi bod o Yrru All-ffordd. Yr unig lefydd y gellir gyrru eich cerbyd all-ffordd yw ar gilffyrdd ac ar dir preifat gyda chaniatâd y perchennog.

Fe fydd patrolau yn cael eu gynnydd yn y mannau ble mae adroddiadau o Yrru All-Ffordd anghyfreithlon wedi eu dderbyn ac fe fydd yna gyd menter efo’r Uned Plismona'r Ffyrdd yn cael eu gynnal i ganfod a pan yn gymwys, erlyn y troseddwyr.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Christmas

Manylion:


Mae’n dymor dathlu, ond mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i loddestwyr fod yn ymwybodol o’u hunedau ac yfed yn synhwyrol.
Mae pawb yn hoff o fwynhau ei hun adeg y Nadolig, ond pob blwyddyn, rydym yn ymdrin â nifer bychan o loddestwyr sydd ddim yn gwybod pryd i stopio. Yn aml, gall hyn arwain at broblemau megis ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd megis troseddau treisgar, cam-drin yn y cartref a throseddau yfed a gyrru.
Nid ydym am atal pobl rhag mwynhau eu hunain yr adeg hon o’r flwyddyn, ond gofynnwn i loddestwyr ystyried yr effeithiau y gall goryfed ei gael arnyn nhw’u hunain ac eraill, ac yfed yn synhwyrol. Gall alcohol wneud i bobl ymddwyn yn wahanol i’r arfer. dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @AberystwythNPT Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Ymlyniad

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn tueddu i dderbyn adroddiadau am ladradau tanwydd neu olew gwresogi.

Dyma rai camau a fydd yn eich helpu i atal eich olew neu eich tanwydd rhag cael ei ddwyn.

Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu gwneud bywyd yn anoddach i ladron posibl ac yn sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

 • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
 • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a gwneud yr un peth wrth gael cyflenwad newydd.
 • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau llai yn amlach.
 • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gyda giât sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc. Dylid gwneud hyn dros ben y tanc hefyd.
 • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
 • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, sicrhewch fod y system yn gweithio a bod y synwyryddion wedi eu gosod yn gywir i synhwyro symudiad.

 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd cysylltwch â ni ar 101 neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberystwyth yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.