Rhingyll Jane Mortley

PCSO Christopher Tipper

PC Manon Mason

PCSO David Goffin

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Gwarchod Ffermydd Bwriedir gwella’r cynllun Gwarchod Ffermydd ar gyfer Aberystwyth Wledig gyda’r cyfleuster ar gyfer Diweddariadau Symudol ar ffurf negeseuon testun a anfonir at holl aelodau’r cynllun. Bydd diweddariadau’n cynnwys apeliadau am wybodaeth, rhybuddion ynghylch cerbydau amheus, lladradau olew, ac apeliadau’n ymwneud ag unigolion coll i enwi ond rhai. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn cwmpasu pob fferm sy’n defnyddio mynyddres Nant y Moch. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill ar ôl gorffen diweddaru cynllun Gwarchod Ffermydd Nant y Moch.

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

 

Heddlu Dyfed-Powys yw un o'r ardaloedd plismona mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr.

 

Rydyn ni'n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o'r cyhoedd yn adrodd am anifeiliad fferm yn cael eu herlyn gan gwn, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, defaid wedi'u lladd gan gwn neu'n cael eu rhoi I gysgu gan filfeddyg yn dilyn ymosodiad ffyrnig gan gi.

 

Perchnogion Cŵn

Os ydych chi’n ceredd eich ci yng nghegn gwlad

 • Peidiwch â gadael i’ch ci fynd mewn i gae ar ben ei hun, a chadwch y ci o dan eich rheolaeth bob tro.

 • Cadwch eich ci ar dennyn wrth groesi drwy gaeau sy’n cynnwy da byw. Fodd bynnag, peidiwch â dal eich gafael yn eich ci os ydych chi’n cael eich poeni gan warthog. Gadewch iddo fynd oherwydd bydd y gwartheg yn erlid y ci.

 • Cadwch at ffyrdd hawl tramwy cyhoeddus.

 

             Adref

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwybod ble mae eich ci bob adeg.

 • Sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel ac nad oes modd i’ch ddianc yn ystod y dydd na’r nôs.

   

  Os ydych chi’n gwybod fod eich ci wedi erlid neu ymosod ar ddefaid, cymerwch gamau      gweithredu i’w atal rhag difwydd eto.

   

  Ffermwyr/Perchnogion Tir/Perchnogion Da Byw

 • Galwch 101 er mwyn adrodd am achosion o boeni da byw i Heddlu Dyfed-Powys.

 • Tynnwch ffotograffau o anafiadau i’r da byw.

 • Os oes modd, diogelwch y ci tan i’r heddlu gyrraedd fel bod moss casglu tystiolaeth i adnabod perchennog y ci.

 • Gosodwch arwyddion ar gatiau er mwyn rhybuddio cerddwy cŵn am bresenoldeb da byw yn y caeau.

 • Os oes digon o dystiolaeth ar gael, gall yr Heddlu erlyn perchennog y ci ar eich rhan.

 • Maw iawndal ar gyfer difrod yn fater sifil rhyngoch chi a perchennog y ci.

 • Os ydych chi’n saethu ci gan ddefnyddio’r meini prawf o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971, sicrhewch eich bod chi’n hysbysu’r heddlu o fewn 48 awr.

Ardal leol: Ardal Aberystwyth Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Dros yr wythnosau diweddar mae yna gynnydd wedi bod o Yrru All-ffordd. Yr unig lefydd y gellir gyrru eich cerbyd all-ffordd yw ar gilffyrdd ac ar dir preifat gyda chaniatâd y perchennog.

Fe fydd patrolau yn cael eu gynnydd yn y mannau ble mae adroddiadau o Yrru All-Ffordd anghyfreithlon wedi eu dderbyn ac fe fydd yna gyd menter efo’r Uned Plismona'r Ffyrdd yn cael eu gynnal i ganfod a pan yn gymwys, erlyn y troseddwyr.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.