Rhingyll Jane Mortley

PCSO Christopher Tipper

PC Manon Mason

PCSO David Goffin

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Gwarchod Ffermydd Bwriedir gwella’r cynllun Gwarchod Ffermydd ar gyfer Aberystwyth Wledig gyda’r cyfleuster ar gyfer Diweddariadau Symudol ar ffurf negeseuon testun a anfonir at holl aelodau’r cynllun. Bydd diweddariadau’n cynnwys apeliadau am wybodaeth, rhybuddion ynghylch cerbydau amheus, lladradau olew, ac apeliadau’n ymwneud ag unigolion coll i enwi ond rhai. Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn cwmpasu pob fferm sy’n defnyddio mynyddres Nant y Moch. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill ar ôl gorffen diweddaru cynllun Gwarchod Ffermydd Nant y Moch.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Medi 2015

Gweithred

Mae’r heddlu’n atgoffa perchnogion carafán i’w diogelu a mynd ag eitemau o’r garafán pan fyddant ei chloi am y gaeaf.

Yn y gorffennol, bu achosion o dorri i mewn a dwyn o garafanau. Gan fod y cyfnod o fis Hydref i fis Ionawr yn dueddol o fod yn arbennig o dawel, gyda thwristiaid a phreswylwyr i ffwrdd o feysydd carafanau, mae’r lladron yn ei chael hi’n hawdd cael mynediad yn ystod yr adegau hyn.

I gynorthwyo’r cyhoedd, mae gan y Timoedd Plismona Bro daflenni i berchnogion carafán a pherchnogion meysydd carafán eu harddangos yn y ffenestri yn dweud na chedwir nwyddau gwerthfawr yno. Hefyd, byddant yn barod i roi cyngor pellach ynghylch atal trosedd.

Gall gwella diogelwch wneud gwahaniaeth mawr o ran atal lladron:

 • Sicrhewch nad ydych yn gadael offer gardd drud, beiciau na theganau plant tu allan 
 • Caewch a chlowch pob drws mynediad 
 • Gosodwch gloeon ar y ffenestri a’r drws – gall cloeon amlwg atal rhai lladron 
 • Cofiwch symud pob eitem ddrud i ffwrdd o’r ffenestri a’u cadw o’r golwg 
 • Marciwch eich eiddo – ar hyn o bryd, mae yna nifer o systemau codio fforensig hylyfol ar gael, sy’n wych ar gyfer atal lladron.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Mae aelodau o'r Tim Plismona Bro wedi ymweld a'r lleoliadau ag wedi dosbarthu pecynnau gwybodaeth

 

Ardal leol: Ardal Wledig De

Dyddiad a gytunwyd: 07 Medi 2015

Gweithred

Y mae yna ymgyrch gwregys sedd yn rhedeg ar hyn o bryd i addysgu gyrrwyr ag ymdeithwyr  moduron ynglun a’r angen i fod yn ddiogel a gwisgoi grwegys sedd. Fe fydd yna  ymgyrch gorfodi yn dilyn yn fuan i gyrrwyr ag ymdeithwyr sydd heb gwrando ar y rhybuddion.

Diweddariadau

07 Medi 2015

Y mae ymgyrch gwregys sedd wedi cael eu wneud yn ardal Llanilar heddiw. Fe rhybuddiwyd dau gyrrwr.

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

 

Heddlu Dyfed-Powys yw un o'r ardaloedd plismona mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr.

 

Rydyn ni'n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o'r cyhoedd yn adrodd am anifeiliad fferm yn cael eu herlyn gan gwn, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, defaid wedi'u lladd gan gwn neu'n cael eu rhoi I gysgu gan filfeddyg yn dilyn ymosodiad ffyrnig gan gi.

 

Perchnogion Cŵn

Os ydych chi’n ceredd eich ci yng nghegn gwlad

 • Peidiwch â gadael i’ch ci fynd mewn i gae ar ben ei hun, a chadwch y ci o dan eich rheolaeth bob tro.

 • Cadwch eich ci ar dennyn wrth groesi drwy gaeau sy’n cynnwy da byw. Fodd bynnag, peidiwch â dal eich gafael yn eich ci os ydych chi’n cael eich poeni gan warthog. Gadewch iddo fynd oherwydd bydd y gwartheg yn erlid y ci.

 • Cadwch at ffyrdd hawl tramwy cyhoeddus.

 

             Adref

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwybod ble mae eich ci bob adeg.

 • Sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel ac nad oes modd i’ch ddianc yn ystod y dydd na’r nôs.

   

  Os ydych chi’n gwybod fod eich ci wedi erlid neu ymosod ar ddefaid, cymerwch gamau      gweithredu i’w atal rhag difwydd eto.

   

  Ffermwyr/Perchnogion Tir/Perchnogion Da Byw

 • Galwch 101 er mwyn adrodd am achosion o boeni da byw i Heddlu Dyfed-Powys.

 • Tynnwch ffotograffau o anafiadau i’r da byw.

 • Os oes modd, diogelwch y ci tan i’r heddlu gyrraedd fel bod moss casglu tystiolaeth i adnabod perchennog y ci.

 • Gosodwch arwyddion ar gatiau er mwyn rhybuddio cerddwy cŵn am bresenoldeb da byw yn y caeau.

 • Os oes digon o dystiolaeth ar gael, gall yr Heddlu erlyn perchennog y ci ar eich rhan.

 • Maw iawndal ar gyfer difrod yn fater sifil rhyngoch chi a perchennog y ci.

 • Os ydych chi’n saethu ci gan ddefnyddio’r meini prawf o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971, sicrhewch eich bod chi’n hysbysu’r heddlu o fewn 48 awr.

Ardal leol: Ardal Aberystwyth Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Dros yr wythnosau diweddar mae yna gynnydd wedi bod o Yrru All-ffordd. Yr unig lefydd y gellir gyrru eich cerbyd all-ffordd yw ar gilffyrdd ac ar dir preifat gyda chaniatâd y perchennog.

Fe fydd patrolau yn cael eu gynnydd yn y mannau ble mae adroddiadau o Yrru All-Ffordd anghyfreithlon wedi eu dderbyn ac fe fydd yna gyd menter efo’r Uned Plismona'r Ffyrdd yn cael eu gynnal i ganfod a pan yn gymwys, erlyn y troseddwyr.

Ardal leol: Ardal Ponterwyd

Dyddiad a gytunwyd: 05 Awst 2016

Gweithred

Riportiwyd pryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn stâd Maes yr Awel, Ponterwyd a’r ardal.  Mae hogiau ifanc wedi bod yn achosi niwsans cyffredinol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau gweledig yn yr ardal gyda golwg ar lleoli’r hogiau a chynnig tawelu meddwl i’r trigolion lleol.

Ardal leol: Abermagwr a Llanilar

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2016

Gweithred

Rydym wedi derbyn cwynion ynghlun a goryrru trwy Abermagwr a Llanilar.

Bydd y Tim Plismona Bro yn cynnal mentrau Dangos Eich Cyflymder yn yr ardal.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

rogue Trader

Manylion:

Ddim yn siŵr? Peidiwch ag agor y drws! Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2015.

Dymuna Tîm Plismona Bro Aberystwyth eich cynghori ynghylch masnachwyr digroeso. Bydd SCCH yn brysur yn ystod yr wythnos hon yn tynnu sylw at y camau y medrwch eu cymryd er mwyn atal dioddef oherwydd galwr digroeso.

1: Os nad ydych chi’n eu hadnabod, peidiwch ag agor y drws.

2: Os ydyn nhw’n galw ar ran cwmni, gwiriwch pwy ydynt trwy alw’r cwmni gan ddefnyddio’r rhifau ffôn cyswllt yn eich cyfeirlyfr lleol.

3: Gwiriwch pa un ai a ydyn nhw’n aelod o’r Cynllun Cymeradwyo Codau Defnyddwyr neu Gynllun Nod Ymddiriedaeth y Llywodraeth?

4: Siaradwch â ffrind neu berthynas am unrhyw waith sydd angen ei wneud. Efallai byddant yn adnabod masnachwr ag enw da.

5: Does dim o’i le ar ddweud na. Peidiwch â chytuno i unrhyw beth yn y fan a’r lle.

6: Peidiwch â thalu ymlaen llaw mewn arian parod, a pheidiwch â theimlo o dan bwysau gan dechnegau gwerthu.

7: Os ydych chi’n credu bod masnachwr twyllodrus ar garreg eich drws, galwch ni ar 999.

 

Crynodeb:

Christmas

Manylion:


Mae’n dymor dathlu, ond mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i loddestwyr fod yn ymwybodol o’u hunedau ac yfed yn synhwyrol.
Mae pawb yn hoff o fwynhau ei hun adeg y Nadolig, ond pob blwyddyn, rydym yn ymdrin â nifer bychan o loddestwyr sydd ddim yn gwybod pryd i stopio. Yn aml, gall hyn arwain at broblemau megis ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd megis troseddau treisgar, cam-drin yn y cartref a throseddau yfed a gyrru.
Nid ydym am atal pobl rhag mwynhau eu hunain yr adeg hon o’r flwyddyn, ond gofynnwn i loddestwyr ystyried yr effeithiau y gall goryfed ei gael arnyn nhw’u hunain ac eraill, ac yfed yn synhwyrol. Gall alcohol wneud i bobl ymddwyn yn wahanol i’r arfer. dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @AberystwythNPT Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Ymlyniad

Crynodeb:

Halloween and Bonfire Night

Manylion:

Yn ystod dathliadau Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, bydd mwy o swyddogion yn eu cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a’n galluogi ni i ymateb yn gyflym i unrhyw un sy’n defnyddio Nos Galan Gaeaf neu Noson Guto Ffowc fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

 

Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae plant yn curo ar eu drysau i ofyn ‘Cast ynteu Ceiniog?’ Er nad ydyn ni eisiau difetha hwyl pobl, nid ydym ychwaith eisiau i bethau fynd allan o reolaeth a pheri i bobl deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

 

Mae cyngor ‘cast ynteu ceiniog’ yn cynnwys:

• Ewch allan gydag oedolyn

•Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig

• Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig

• Peidiwch siarad â phobl ddieithr

• Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.