Arolygydd Christina Fraser

Rhingyll Richard Marshall

PC Helen Yelland

PCSO Gerwyn Slinger

PCSO Trish Smith

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Aberaeron Town South Road

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2014

Gweithred

Mae’r heddlu wedi bod yn derbyn cwynion ynglŷn â pharcio ar Stryd y Fro rhwng adeilad y gwasanaethau cymdeithasol a’r neuadd goffa. Mae’r broblem yn ymwneud â cherbydau’n parcio ar ochr y ffordd gan achosi cerbydau i oddiweddyd a chroesi’r llinellau gwyn dwbl. Croesi’r llinellau gwyn yw’r drosedd. Mae swyddogion Uned Plismona’r Ffyrdd a Thîm Plismona Bro Aberaeron wedi bod allan yn ymdrin â’r mater drwy ddull hysbysiad cosb benodedig. Mae’r broblem yn un barhaus, ac rydyn ni wedi bod yn cynghori modurwyr i beidio â pharcio yno, a defnyddio’r meysydd parcio.

Ardal leol: Aberaeron

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2014

Gweithred

 Mae problem yn Southgate o ran aelodau o’r cyhoedd yn parcio ar hyd y stryd gul. Mae cerbydau’n rhwystro allanfeydd, garejys a mynedfeydd ar hyd y ffordd. Mae’r Tîm Plismona Bro a swyddogion bît wedi bod yn monitro a chynghori gyrwyr. Y cam nesaf fydd gorfodi gan fod y broblem dal yn bodoli ac mae gyrwyr yn anwybyddu’r rhybuddion. Bydd y sefyllfa’n cael ei monitro dros y 6 mis nesaf.  

Ardal leol: Aberaeron Aera

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2014

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn cynnal gwiriadau cyflymder, a byddant yn parhau i wneud hynny dros y misoedd nesaf gyda’r Tîm Plismona Bro. Hefyd, mae Gwarchod Cyflymder cymunedol wedi’i sefydlu yn ardal Ciliau Aeron.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Mae gwiriadau cyflymder wedi’u cynnal, a chynghorwyd modurwyr ynglŷn a’u cyflymder. Bydd y sefyllfa’n cael ei monitro dros y misoedd nesaf.  

Ardal leol: Aberaeron

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2014

Gweithred

Mae preswylwyr yn ardal Ffosyffin wedi achwyn am gyflymder cerbydau sy’n teithio drwy’r pentref ar hyd yr A487. Hysbyswyd y Tîm Plismona Bro, a byddant yn cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r Uned Plismona’r Ffyrdd dros y misoedd nesaf. Bydd y sefyllfa’n cael ei monitro. 

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Mae gwiriadau cyflymder wedi’u cynnal, a chynghorwyd modurwyr ynglŷn â’u cyflymder. Bydd y sefyllfa’n cael ei monitro dros y misoedd nesaf.

Ardal leol: Cei Newydd

Dyddiad a gytunwyd: 15 Medi 2015

Gweithred

Rebel rasio ym maes parcio Stryd yr Eglwys. Patrolau rheolaidd. Hysbyswyd yr Uned Plismona’r Ffyrdd. Gwnaed ceisiadau ar Twitter am wirfoddolwyr i ymuno â’r ymgyrch ‘Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned’.

Ardal leol: Cei Newydd

Dyddiad a gytunwyd: 15 Medi 2015

Gweithred

Cylch Tabernacle. Mae materion parcio’n tawelu. Mae hyn yn fater tymhorol. Hysbyswyd swyddogion gorfodi ac mae’r ardal yn cael ei monitro.

Ardal leol: Aberaeron

Dyddiad a gytunwyd: 04 Chwefror 2016

Gweithred

HYSBYSWYD YR UNED PLISMONA’R FFYRDD, HYSBYSWYD SWYDDOGION GORFODI CYMUNEDOL A CHYNHELIR PATROLAU HEDDLU RHEOLAIDD. A FYDDAI RHIENI GYSTAL AG YSTYRIED BLE MAEN NHW’N PARCIO WRTH OLLWNG/CASGLU EU PLANT

Ardal leol: Aberaeron

Dyddiad a gytunwyd: 08 Awst 2017

Gweithred

Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal gan y Tîm Plismona Bro yn Aberaeron a Chei Newydd.

 

Bydd swyddogion lleol yn ymgysylltu â busnesau lleol a staff yr harbwr er mwyn targedu unrhyw broblemau posibl.

 

Diweddariadau – Cynhaliwyd patrôl ar droed gan y Tîm Plismona Bro.

 

 

Ardal leol: NEW QUAY

Dyddiad a gytunwyd: 30 Mehefin 2018

Gweithred

DISCUSSION WITH SCHOOL, PARENTS, HIGHWAYS AND TOWN COUNCIL. 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Lleoliad: Gwesty’r Penwig, Cei Newydd

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Ar y 15fed o bob mis

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Lleoliad: Gwesty’r Penwig, Cei Newydd

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Ar y 15fed o bob mis

Lleoliad: Neuadd Eglwys Llanarth

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis

Lleoliad: Festri Capel, Llan-non

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.