Rhingyll Jane Mortley

PC Manon Mason

PCSO David Goffin

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 26 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae’r heddlu’n atgoffa perchnogion carafán i’w diogelu a mynd ag eitemau o’r garafán pan fyddant ei chloi am y gaeaf. Yn y gorffennol, bu achosion o dorri i mewn a dwyn o garafanau. Gan fod y cyfnod o fis Hydref i fis Ionawr yn dueddol o fod yn arbennig o dawel, gyda thwristiaid a phreswylwyr i ffwrdd o feysydd carafanau, mae’r lladron yn ei chael hi’n hawdd cael mynediad yn ystod yr adegau hyn.I gynorthwyo’r cyhoedd, mae gan y Timoedd Plismona Bro daflenni i berchnogion carafán a pherchnogion meysydd carafán eu harddangos yn y ffenestri yn dweud na chedwir nwyddau gwerthfawr yno. Hefyd, byddant yn barod i roi cyngor pellach ynghylch atal trosedd. Gall gwella diogelwch wneud gwahaniaeth mawr o ran atal lladron:•Sicrhewch nad ydych yn gadael offer gardd drud, beiciau na theganau plant tu allan •Caewch a chlowch pob drws mynediad •Gosodwch gloeon ar y ffenestri a’r drws – gall cloeon amlwg atal rhai lladron •Cofiwch symud pob eitem ddrud i ffwrdd o’r ffenestri a’u cadw o’r golwg •Marciwch eich eiddo – ar hyn o bryd, mae yna nifer o systemau codio fforensig hylyfol ar gael, sy’n wych ar gyfer atal lladron.

Diweddariadau

03 Rhagfyr 2015

Mae pecynnau gwybodaeth wedi’u rhoi i bob perchennog carafán

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Woodlands, PontarfynachErw Barfe, PontarfynachMorfa Farm, LlanrhystudPengarreg, LlanrhystudPenrhos, Llanrhystud

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Sea Rivers, BorthRiverside, BorthCambrian, BorthTy Gwyn, BorthBrynrodyn, BorthNorth Field, Borth

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Ocean View, ClarachClarach Bay, ClarachSwn Y Mor, Clarach

Ardal leol: Pentrefi Aberystwyth Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 26 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae Tim Plismona Bro Aberysywth yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio.Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson. Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn. Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml.Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens ddollt o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc a dylid dodi to arno hefyd. Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno. Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.Bydd Tim Plismona Bro Aberysywth yn rhoi cyngor a gwybodaeth i aelodau’r cyhoedd ynghylch lleihau lladradau olew gwresogi a poteli nwy, a chynnal patrolau amlwg er mwyn rhoi tawelwch meddwl i breswylwyr ac atal troseddau.

Diweddariadau

03 Rhagfyr 2015

Lladradau olew gwresogi a photeli nwy – Cynghorir y cyhoedd i fod yn arbennig o wyliadwrus a riportio unrhyw weithgarwch amheus

31 Ionawr 2015

Dylai aelodau o’r cyhoedd fod yn arbennig o wyliadwrus ac adrodd am unrhyw weithgarwch amheus yn eu hardaloedd.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn tueddu i dderbyn adroddiadau am ladradau tanwydd neu olew gwresogi.

Dyma rai camau a fydd yn eich helpu i atal eich olew neu eich tanwydd rhag cael ei ddwyn.

Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu gwneud bywyd yn anoddach i ladron posibl ac yn sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

  • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
  • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a gwneud yr un peth wrth gael cyflenwad newydd.
  • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau llai yn amlach.
  • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gyda giât sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc. Dylid gwneud hyn dros ben y tanc hefyd.
  • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
  • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, sicrhewch fod y system yn gweithio a bod y synwyryddion wedi eu gosod yn gywir i synhwyro symudiad.

 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd cysylltwch â ni ar 101 neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberystwyth yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter ?DyfedPowys a @AberystwythNPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.