PCSO David Goffin

Rhingyll Hana Edwards

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 08 Ebrill 2019

Gweithred

 

Heddlu Dyfed-Powys yw un o'r ardaloedd plismona mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr.

 

Rydyn ni'n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o'r cyhoedd yn adrodd am anifeiliad fferm yn cael eu herlyn gan gwn, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, defaid wedi'u lladd gan gwn neu'n cael eu rhoi I gysgu gan filfeddyg yn dilyn ymosodiad ffyrnig gan gi.

 

Perchnogion Cŵn

Os ydych chi’n ceredd eich ci yng nghegn gwlad

 • Peidiwch â gadael i’ch ci fynd mewn i gae ar ben ei hun, a chadwch y ci o dan eich rheolaeth bob tro.

 • Cadwch eich ci ar dennyn wrth groesi drwy gaeau sy’n cynnwy da byw. Fodd bynnag, peidiwch â dal eich gafael yn eich ci os ydych chi’n cael eich poeni gan warthog. Gadewch iddo fynd oherwydd bydd y gwartheg yn erlid y ci.

 • Cadwch at ffyrdd hawl tramwy cyhoeddus.

 

             Adref

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwybod ble mae eich ci bob adeg.

 • Sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel ac nad oes modd i’ch ddianc yn ystod y dydd na’r nôs.

   

  Os ydych chi’n gwybod fod eich ci wedi erlid neu ymosod ar ddefaid, cymerwch gamau      gweithredu i’w atal rhag difwydd eto.

   

  Ffermwyr/Perchnogion Tir/Perchnogion Da Byw

 • Galwch 101 er mwyn adrodd am achosion o boeni da byw i Heddlu Dyfed-Powys.

 • Tynnwch ffotograffau o anafiadau i’r da byw.

 • Os oes modd, diogelwch y ci tan i’r heddlu gyrraedd fel bod moss casglu tystiolaeth i adnabod perchennog y ci.

 • Gosodwch arwyddion ar gatiau er mwyn rhybuddio cerddwy cŵn am bresenoldeb da byw yn y caeau.

 • Os oes digon o dystiolaeth ar gael, gall yr Heddlu erlyn perchennog y ci ar eich rhan.

 • Maw iawndal ar gyfer difrod yn fater sifil rhyngoch chi a perchennog y ci.

 • Os ydych chi’n saethu ci gan ddefnyddio’r meini prawf o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971, sicrhewch eich bod chi’n hysbysu’r heddlu o fewn 48 awr.

Ardal leol: Talybont

Dyddiad a gytunwyd: 15 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mae trigolion Talybont wedi dangos diddordeb mewn sefydlu Grwp "Speed Watch" Cymunedol er mwyn mynd i'r afael â'r mater o gerbydau'n goryrru drwy'r pentref. 

Bydd swyddogion lleol yn darparu hyfforddiant a chymorth i ' r rhai sydd â diddordeb mewn ymuno â ' r cynllun.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 10 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 17 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 24 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 31 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 07 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 14 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 21 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 28 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 05 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 12 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 19 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 02 Tach 2020 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Trydar

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @AberystwythNPT am ddiweddariadau gan y tîm.

Manylion:

Pan fyddwch chi’n ymweld â chefn gwlad, mae pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Dilynwch y canllawiau cyffredinol isod er mwyn helpu trigolion lleol a mwynhau eich hun mewn modd ystyriol:

• Caewch gatiau ar eich ôl;
• Cadwch gŵn ar denynnau;
• Peidiwch â dibynnu ar system llywio â lloeren - ewch â map o’r ffordd gyda chi;
• Cymerwch sylw o arwyddion ffyrdd ac arwyddion llwybrau troed;
• Clowch eich cerbyd bob amser; a
• Byddwch yn amyneddgar â cherbydau fferm - maen nhw’n gweithio’n galed.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.