Rhingyll Jane Mortley

PC Manon Mason

PCSO David Goffin

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2018

Gweithred

Mae’r heddlu’n atgoffa perchnogion carafán i’w diogelu a mynd ag eitemau o’r garafán pan fyddant ei chloi am y gaeaf. Yn y gorffennol, bu achosion o dorri i mewn a dwyn o garafanau. Gan fod y cyfnod o fis Hydref i fis Ionawr yn dueddol o fod yn arbennig o dawel, gyda thwristiaid a phreswylwyr i ffwrdd o feysydd carafanau, mae’r lladron yn ei chael hi’n hawdd cael mynediad yn ystod yr adegau hyn.I gynorthwyo’r cyhoedd, mae gan y Timoedd Plismona Bro daflenni i berchnogion carafán a pherchnogion meysydd carafán eu harddangos yn y ffenestri yn dweud na chedwir nwyddau gwerthfawr yno. Hefyd, byddant yn barod i roi cyngor pellach ynghylch atal trosedd. Gall gwella diogelwch wneud gwahaniaeth mawr o ran atal lladron:•Sicrhewch nad ydych yn gadael offer gardd drud, beiciau na theganau plant tu allan •Caewch a chlowch pob drws mynediad •Gosodwch gloeon ar y ffenestri a’r drws – gall cloeon amlwg atal rhai lladron •Cofiwch symud pob eitem ddrud i ffwrdd o’r ffenestri a’u cadw o’r golwg •Marciwch eich eiddo – ar hyn o bryd, mae yna nifer o systemau codio fforensig hylyfol ar gael, sy’n wych ar gyfer atal lladron.

Diweddariadau

03 Rhagfyr 2015

Mae pecynnau gwybodaeth wedi’u rhoi i bob perchennog carafán

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Woodlands, PontarfynachErw Barfe, PontarfynachMorfa Farm, LlanrhystudPengarreg, LlanrhystudPenrhos, Llanrhystud

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Sea Rivers, BorthRiverside, BorthCambrian, BorthTy Gwyn, BorthBrynrodyn, BorthNorth Field, Borth

05 Rhagfyr 2014

Rydym wedi darparu pecynnau gwybodaeth diogelu carafannau i'r safleoedd carafannau isod:Ocean View, ClarachClarach Bay, ClarachSwn Y Mor, Clarach

Ardal leol: Pentrefi Aberystwyth Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2018

Gweithred

Mae Tim Plismona Bro Aberysywth yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio.Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson. Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn. Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml.Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens ddollt o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc a dylid dodi to arno hefyd. Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno. Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.Bydd Tim Plismona Bro Aberysywth yn rhoi cyngor a gwybodaeth i aelodau’r cyhoedd ynghylch lleihau lladradau olew gwresogi a poteli nwy, a chynnal patrolau amlwg er mwyn rhoi tawelwch meddwl i breswylwyr ac atal troseddau.

Diweddariadau

03 Rhagfyr 2015

Lladradau olew gwresogi a photeli nwy – Cynghorir y cyhoedd i fod yn arbennig o wyliadwrus a riportio unrhyw weithgarwch amheus

31 Ionawr 2015

Dylai aelodau o’r cyhoedd fod yn arbennig o wyliadwrus ac adrodd am unrhyw weithgarwch amheus yn eu hardaloedd.

Dyddiad a gytunwyd: 23 Mawrth 2018

Gweithred

 

Heddlu Dyfed-Powys yw un o'r ardaloedd plismona mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr.

 

Rydyn ni'n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o'r cyhoedd yn adrodd am anifeiliad fferm yn cael eu herlyn gan gwn, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, defaid wedi'u lladd gan gwn neu'n cael eu rhoi I gysgu gan filfeddyg yn dilyn ymosodiad ffyrnig gan gi.

 

Perchnogion Cŵn

Os ydych chi’n ceredd eich ci yng nghegn gwlad

 • Peidiwch â gadael i’ch ci fynd mewn i gae ar ben ei hun, a chadwch y ci o dan eich rheolaeth bob tro.

 • Cadwch eich ci ar dennyn wrth groesi drwy gaeau sy’n cynnwy da byw. Fodd bynnag, peidiwch â dal eich gafael yn eich ci os ydych chi’n cael eich poeni gan warthog. Gadewch iddo fynd oherwydd bydd y gwartheg yn erlid y ci.

 • Cadwch at ffyrdd hawl tramwy cyhoeddus.

 

             Adref

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwybod ble mae eich ci bob adeg.

 • Sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel ac nad oes modd i’ch ddianc yn ystod y dydd na’r nôs.

   

  Os ydych chi’n gwybod fod eich ci wedi erlid neu ymosod ar ddefaid, cymerwch gamau      gweithredu i’w atal rhag difwydd eto.

   

  Ffermwyr/Perchnogion Tir/Perchnogion Da Byw

 • Galwch 101 er mwyn adrodd am achosion o boeni da byw i Heddlu Dyfed-Powys.

 • Tynnwch ffotograffau o anafiadau i’r da byw.

 • Os oes modd, diogelwch y ci tan i’r heddlu gyrraedd fel bod moss casglu tystiolaeth i adnabod perchennog y ci.

 • Gosodwch arwyddion ar gatiau er mwyn rhybuddio cerddwy cŵn am bresenoldeb da byw yn y caeau.

 • Os oes digon o dystiolaeth ar gael, gall yr Heddlu erlyn perchennog y ci ar eich rhan.

 • Maw iawndal ar gyfer difrod yn fater sifil rhyngoch chi a perchennog y ci.

 • Os ydych chi’n saethu ci gan ddefnyddio’r meini prawf o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971, sicrhewch eich bod chi’n hysbysu’r heddlu o fewn 48 awr.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 22 Hyd 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 29 Hyd 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 05 Tach 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 12 Tach 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 19 Tach 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 26 Tach 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 03 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 10 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 17 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 24 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 31 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Lleoliad: Welsh Venue

Dyddiad / amser: 14 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

WElsh Description

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police, has been launched, see it here https://www.rateyourlocalservice.co.uk/dyfedpowyspolice

Manylion:

Mae arf ar-lein newydd, sy’n galluogi’r cyhoedd i roi adborth ynglŷn â’r gwasanaeth maen nhw’n derbyn gan Heddlu Dyfed-Powys, newydd ei lansio.

Mae’r system yn galluogi pobl i fewngofnodi a rhoi adborth am unrhyw gysylltiad maen nhw wedi’i gael â’r heddlu’n seiliedig ar farciau sêr, sy’n debyg iawn i system TripAdvisor. Hefyd, mae modd i’r cyhoedd roi sylwadau a gwybodaeth ychwanegol os ydyn nhw’n dymuno hynny. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn un o dri Heddlu sy’n treialu’r arf newydd hwn, a nhw yw’r unig Heddlu yng Nghymru sy’n cymryd rhan.

Crëwyd y system er mwyn gwella hyder y cyhoedd yn yr heddlu, helpu i adnabod unrhyw feysydd ar gyfer eu gwella, a chynnig ffordd arall i bobl gysylltu â’r heddlu. Hefyd, mae’n galluogi’r Heddlu i ymateb i adborth yn hawdd.

Lluniwyd y system yn benodol ar gyfer gadael adborth, ac nid yw’n fforwm i bobl wneud cwynion ffurfiol. Mae dal angen cyflwyno’r rhain yn ysgrifenedig.

Gall unrhyw un sydd wedi ymdrin â’r heddlu yn ddiweddar farnu’r gwasanaeth a dderbyniwyd ganddynt ar https://www.rateyourlocalservice.co.uk/dyfedpowyspolice

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince: “Roedd Heddlu Dyfed-Powys eisiau rhoi ffordd cyflym a syml i’r cyhoedd roi adborth am y gwasanaeth maen nhw’n derbyn.

“Os ydych chi wedi derbyn gwasanaeth da gan rywun yn yr Heddlu, neu’n dymuno dweud wrthym am rywbeth y medrwn ei wella yn eich barn chi, rydyn ni eisiau clywed wrthych".

Crynodeb:

Halloween and Bonfire Night

Manylion:

Yn ystod dathliadau Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, bydd mwy o swyddogion yn eu cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a’n galluogi ni i ymateb yn gyflym i unrhyw un sy’n defnyddio Nos Galan Gaeaf neu Noson Guto Ffowc fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

 

Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae plant yn curo ar eu drysau i ofyn ‘Cast ynteu Ceiniog?’ Er nad ydyn ni eisiau difetha hwyl pobl, nid ydym ychwaith eisiau i bethau fynd allan o reolaeth a pheri i bobl deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

 

Mae cyngor ‘cast ynteu ceiniog’ yn cynnwys:

• Ewch allan gydag oedolyn

•Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig

• Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig

• Peidiwch siarad â phobl ddieithr

• Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn tueddu i dderbyn adroddiadau am ladradau tanwydd neu olew gwresogi.

Dyma rai camau a fydd yn eich helpu i atal eich olew neu eich tanwydd rhag cael ei ddwyn.

Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu gwneud bywyd yn anoddach i ladron posibl ac yn sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

 • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
 • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a gwneud yr un peth wrth gael cyflenwad newydd.
 • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau llai yn amlach.
 • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gyda giât sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc. Dylid gwneud hyn dros ben y tanc hefyd.
 • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
 • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, sicrhewch fod y system yn gweithio a bod y synwyryddion wedi eu gosod yn gywir i synhwyro symudiad.

 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd cysylltwch â ni ar 101 neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.