Rhingyll Jane Mortley

PC Manon Mason

PCSO David Goffin

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Borth ac Ynyslas

Dyddiad a gytunwyd: 06 Ebrill 2016

Gweithred

Mae cynllun newydd Speed Watch Cymunedol wedi dechrau yn Borth.

Bydd Gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gan eu Tim Plismona Bro lleol i ddefnyddio offer Dangos Eich Cyflymder i adnabod cerbydau sy'n goryrru trwy eu pentref.

 

Diweddariadau

21 Mawrth 2018

Mae tîm Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned y Borth wedi cynnal 2 sesiwn Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn y Borth. Rhoddwyd gwybod i’r heddlu am 5 cerbyd a oedd yn gyrru’n gynt na 30mya. Anfonwyd llythyrau rhybudd cyntaf mewn ymateb i’r cynllun yn cael ei gynnal.

Dyddiad a gytunwyd: 23 Mawrth 2018

Gweithred

 

Heddlu Dyfed-Powys yw un o'r ardaloedd plismona mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr.

 

Rydyn ni'n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o'r cyhoedd yn adrodd am anifeiliad fferm yn cael eu herlyn gan gwn, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, defaid wedi'u lladd gan gwn neu'n cael eu rhoi I gysgu gan filfeddyg yn dilyn ymosodiad ffyrnig gan gi.

 

Perchnogion Cŵn

Os ydych chi’n ceredd eich ci yng nghegn gwlad

 • Peidiwch â gadael i’ch ci fynd mewn i gae ar ben ei hun, a chadwch y ci o dan eich rheolaeth bob tro.

 • Cadwch eich ci ar dennyn wrth groesi drwy gaeau sy’n cynnwy da byw. Fodd bynnag, peidiwch â dal eich gafael yn eich ci os ydych chi’n cael eich poeni gan warthog. Gadewch iddo fynd oherwydd bydd y gwartheg yn erlid y ci.

 • Cadwch at ffyrdd hawl tramwy cyhoeddus.

 

             Adref

 • Sicrhewch eich bod chi’n gwybod ble mae eich ci bob adeg.

 • Sicrhewch fod eich eiddo’n ddiogel ac nad oes modd i’ch ddianc yn ystod y dydd na’r nôs.

   

  Os ydych chi’n gwybod fod eich ci wedi erlid neu ymosod ar ddefaid, cymerwch gamau      gweithredu i’w atal rhag difwydd eto.

   

  Ffermwyr/Perchnogion Tir/Perchnogion Da Byw

 • Galwch 101 er mwyn adrodd am achosion o boeni da byw i Heddlu Dyfed-Powys.

 • Tynnwch ffotograffau o anafiadau i’r da byw.

 • Os oes modd, diogelwch y ci tan i’r heddlu gyrraedd fel bod moss casglu tystiolaeth i adnabod perchennog y ci.

 • Gosodwch arwyddion ar gatiau er mwyn rhybuddio cerddwy cŵn am bresenoldeb da byw yn y caeau.

 • Os oes digon o dystiolaeth ar gael, gall yr Heddlu erlyn perchennog y ci ar eich rhan.

 • Maw iawndal ar gyfer difrod yn fater sifil rhyngoch chi a perchennog y ci.

 • Os ydych chi’n saethu ci gan ddefnyddio’r meini prawf o dan Ddeddf Anifeiliaid 1971, sicrhewch eich bod chi’n hysbysu’r heddlu o fewn 48 awr.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.