Arolygydd Christina Fraser

Rhingyll Richard Marshall

PC Matthew Richards

PCSO Ryan Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2018

Gweithred

Bu nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal, ac mae’r heddlu wedi ymdrin â nhw. Mae’r Heddlu’n gweithio gyda phartneriaid yn yr ardal i wella’r sefyllfa. Os ydych yn dyst i unrhyw ddigwyddiad, ffoniwch yr heddlu os gwelwch yn dda.

Ardal leol: Llanbed Pont Steffan

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2018

Gweithred

Sylwyd bod nifer o bobl wedi bod yn yfed alcohol yn y dref. Mae gorchymyn amddiffyn man cyhoeddus yn gweithredu yn y dref. Mae hyn yn golygu nad yw yfed alcohol yn cael ei ganiatáu ac y bydd yn cael ei herio gan swyddogion. Cynhelir patrolau rheolaidd i atal hyn ac i ymdrin ag unrhyw droseddau a gyflawnir.

Ardal leol: Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2018

Gweithred

Y mae wedi ei nodi fod cerbydau’n parcio yn y safleoedd bysiau ac yn y mannau parcio i’r anabl heb fod ganddynt awdurdod i wneud hynny. Os ydych yn parcio mewn man parcio i’r anabl, rhaid i chi ddangos bathodyn glas.

Mae safleoedd bysiau wedi eu cyfyngu i fysiau’n unig. Nid oes gennych hawl i barcio yn y mannau hyn.

Cynhelir patrolau ac ymdrinnir ag unrhyw droseddau, gan weithio gyda Swyddogion Gorfodi Cyngor Sir Ceredigion.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Llambed
Ceredigion
SA48 7BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Twitter

@NPTCwmTeifiCere

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.