Arolygydd Christina Fraser

PC Matthew Richards

PCSO Shanice Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Cafwyd cynnydd yn y niferoedd o alwadau a dderbynnir ynghylch difrod troseddol a lladrata yn The Beeches. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn targedu hyn drwy gynnal patrolau cyson yn y safle ac yn ymgysylltu gyda phreswylwyr i roi cyngor diogelwch.

Diweddariadau

19 Mawrth 2020

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wedi rhoi llythyrau rhybudd ymddygiad gwrthgymdeithasol i nifer o blant. Byddwn ni’n edrych ar gyhoeddi Hysbysiad Gwarchod y Gymuned i rieni sydd ddim yn cymryd camau priodol i atal eu plant rhag camymddwyn. Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi rhybudd Adran 59 am yrru gwrthgymdeithasol yn Y Ffawydd.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 02 Medi 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Gorsaf Heddlu Llandysul

Dyddiad / amser: 03 Medi 2020 - 09:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH Shanice Thomas o Landysul, a Polly Williams, gwirfoddolwr yr orsaf, yng Ngorsaf Heddlu Llandysul o 9y.b. tan 1y.h. ar ddydd Iau cyntaf pob mis. Galwch heibio i ddweud helo a thrafod unrhyw bryderon a allai fod gennych.

Lleoliad: Gorsaf Heddlu Llandysul

Dyddiad / amser: 01 Hyd 2020 - 09:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH Shanice Thomas o Landysul, a Polly Williams, gwirfoddolwr yr orsaf, yng Ngorsaf Heddlu Llandysul o 9y.b. tan 1y.h. ar ddydd Iau cyntaf pob mis. Galwch heibio i ddweud helo a thrafod unrhyw bryderon a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 07 Hyd 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Newydd
Llandysul
Ceredigion
SA44 4QP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.