Arolygydd Christina Fraser

Rhingyll Richard Marshall

PC Matthew Richards

PCSO Sian Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 28 Tachwedd 2014

Gweithred

Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig, ry ni’n disgwyl y gall fod cynnydd mewn digwyddiadau’n gysylltiedig ag alcohol. Bydd Tîm Plismona Bro Llandysul yn mynd i’r afael â’r materion hyn drwy Gynllun Patrôl.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Ymwelwyd ag eiddo trwyddedig yn ardal Llandysul yn rheolaidd, gan gynnwys Cilgwyn, Gwesty’r Porth, Tafarn Ffostrasol a Thafarn Bach.Cynhaliwyd patrolau amlwg gyda’r hwyr.Bydd cyfarfod Gwarchod Tafarndai’n cael ei gynnal ym mis Rhagfyr ar y cyd â’r cynllun “Bihafio neu Cewch Eich Banio”. Bydd Tîm Plismona Bro Llandysul hefyd yn targedu pobl sy’n yfed a gyrru dros y Nadolig.

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2016

Gweithred

Mae pryderon wedi’u codi gan breswylwyr ar Heol Llyn y Frân am gerbydau’n gyrru’n gynt na’r cyfyngiad cyflymder o 30mya. Mae’r ffordd hon yn fynediad at 2 ysgol, meddygfa a 2 ystâd tai. Mae preswylwyr wedi nodi mai’r amseroedd allweddol yw 07.30-09.00 a 15.00 -17.00.

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2016

Gweithred

Mae pryderon wedi’u codi gan breswylwyr lleol ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Heol Newydd, Lôn Wesley a’r Stryd Fawr. Mae preswylwyr hefyd wedi sôn am y defnydd o sgwteri a sglefrfyrddau ar y prif ffyrdd yn Llandysul.

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2017

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol – achoswyd difrod troseddol i offer y cae criced lleol, y parc lleol, Parc Y Ffawydd, Llandysul a hen adeilad Ysgol Dyffryn Teifi. Rydyn ni’n patrolio a byddwn ni’n adolygu eto ymhen 3 mis.

Ardal leol: Llandysul

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2017

Gweithred

Goryrru o fewn y parth 20mya newydd – derbyniwyd rhai adroddiadau am oryrru o fewn y parthau 20mya newydd – rydyn ni’n monitro’r sefyllfa a byddwn yn ei adolygu o fewn 3 mis.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Penrhiwllan EH Factors

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis

Lleoliad: Marchnad Wledig, Yr Eglwys Ysbrydol, Llandysul

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 13:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Penrhiwllan EH Factors

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis

Lleoliad: Marchnad Wledig, Yr Eglwys Ysbrydol, Llandysul

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 13:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Penrhiwllan EH Factors

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis

Lleoliad: Marchnad Wledig, Yr Eglwys Ysbrydol, Llandysul

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Lleoliad: Canolfan y Teulu The Beeches, Llandysul

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 13:00

Disgrifiad:

Ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Newydd
Llandysul
Ceredigion
SA44 4QP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.