Rhingyll Jane Mortley

PCSO Michala Quinn

PCSO Christopher Tipper

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 23 Mawrth 2018

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws!
Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog. 
Cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penparcau.

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Patrolau yn cael ei wneud i atal a rhwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn Aberystwyth yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus ynghylch twyll ffôn yn dilyn digwyddiad diweddar yn ymwneud â galwad diwahoddiad gan rywun a oedd yn honni ei fod yn galw o Heddlu Llundain. Gofynnodd yr unigolyn hwn am wybodaeth cerdyn credyd a rhif PIN y dioddefydd. Mae’r galwadau hyn yn aml yn swnio’n ddilys, gyda gwybodaeth megis enwau ymgyrchoedd, rhifau coler a gorsafoedd heddlu’n cael eu rhoi, ond nid yw’r manylion hyn bob tro’n ddilys. Hefyd, gallant fod yn ddyfalbarhaus, gan alw eto ar sawl achlysur.
Dywedodd Chris Tipper o Heddlu Dyfed-Powys, “Mae’n bwysig fod yn wyliadwrus, yn arbennig os nad ydych yn disgwyl galwad ffôn. Ni fydd swyddogion byth yn gofyn am wybodaeth bersonol megis rhifau PIN dros y ffôn ac ni fydd gwahaniaeth gan swyddog heddlu go iawn eich bod chi’n rhoi galwad ffôn yn ôl er mwyn cadarnhau pwy ydynt. Os ydych chi’n eu galw nôl, peidiwch â defnyddio rhif ffôn maen nhw’n rhoi i chi. Yn hytrach, galwch 101, gofynnwch am y gwasanaeth heddlu perthnasol a gofynnwch i’r teleffonydd eich cysylltu â’r swyddog hwnnw.”
Am ragor o wybodaeth ynghylch galwyr diwahoddiad a galwadau ffôn twyllodrus, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu www.actionfraud.police.uk.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.