Rhingyll Jane Mortley

PCSO Michala Quinn

PCSO Christopher Tipper

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penparcau a Llanbadarn Fawr.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2013

Gweithred

Mae Tîm Plismona Bro Penparcau wedi derbyn nifer o gwynion mewn perthynas â goryrru ar Ffordd Penparcau a Ffordd Llanbadarn.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

28/02/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

19/03/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau gyda help llaw digyblion Ysgol Llwyn yr Eos.

21/03/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau gyda help llaw digyblion Ysgol Llwyn yr Eos.

09/04/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Llanbadarn

24/06/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

30/06/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

17/10/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

16/01/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

07/02/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

27/02/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder yn Waunfawr

10/05/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau


10/05/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill


06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder yn Waunfawr


06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar lon Penparcau

Ardal leol: Penparcau a Llanbadarn Fawr

Dyddiad a gytunwyd: 22 Hydref 2014

Gweithred

Mae pryderon wedi’u codi mewn perthynas ag ymddygiad plant ysgol yn y boreau. Mae pryderon hefyd wedi codi mewn perthynas â’r ffaith nad yw gwregysau diogelwch yn cael eu defnyddio gan y plant ysgol. Mae SCCH 8156 Ryan a 8191 Quinn wedi bod yn teithio ar y bysus ysgol yn y bore er mwyn atal ymddygiad aflonyddgar ar y bws a sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo gwregys diogelwch.

Diweddariadau

02 Rhagfyr 2015

16/01/2015 - Bws Ysgol Lon Heol Tyn y Fron

16/01/2015 - Bws Ysgol Lon Penparcau

16/03/2015 - Bysiau ysgol Penglais

15/04/2015 - Bysiau ysgol Penglais

30/06/2015 - Bysiau ysgol Penglais

15/07/2015 - Bysiau ysgol Penglais

-Gwyliau Haf-

22/10/2015 - Bws Ysgol Penweddig

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 23 Mawrth 2018

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws!
Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog. 
Cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penparcau.

Ardal leol: Llanbadarn Fawr

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi derbyn cwynion ynghylch beicwyr ar y palmant yn Llanbadarn Fawr, yn ogystal â phryderon diogelwch o ran diffyg goleuadau ar feiciau yn ystod oriau tywyllwch.

Mae patrolau er mwyn targedu beicwyr sy’n defnyddio’r palmant yn parhau. Rhoddwyd geiriau o gyngor, a bydd unrhyw droseddwyr mynych yn cael eu riportio am y drosedd o feicio ar lwybr troed.

Diweddariadau

19 Awst 2016

Mae Tîm Plismona Bro Aberystwyth wedi bod yn targedu beicwyr ar balmentydd a beicwyr heb oleuadau gyda’r nos. Riportiwyd beiciwr am y troseddau o feicio ar lwybr trosed yn Llanbadarn ac am fod heb oleuadau ar ei feic gyda’r nos.

Mae patrolau er mwyn targedu beicwyr sy’n defnyddio’r palmant yn parhau. Rhoddwyd geiriau o gyngor, a bydd unrhyw droseddwyr mynych yn cael eu riportio am y drosedd o feicio ar lwybr troed.

Ardal leol: Blaendolau

Dyddiad a gytunwyd: 11 Ionawr 2016

Gweithred

Mynegwyd pryderon wrth y Tîm Plismona Bro am gynnydd o ran baw cŵn yn ardal Blaendolau, Llanbadarn Fawr. Bydd SCCH lleol yn patrolio’r ardal.

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gaeau chwarae Min y Ddol. Mae patrolau rhagweithiol yn cael eu cynnal yn yr ardal, ac mae troseddau’n cael eu trin yn unol â hynny.

Ardal leol: Llanbadarn

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Mae patrolau’n cael eu cynnal yng Nghoed Geufron, Llanbadarn. Mae’r tir yn eiddo i Goed Cadw, ac mae gwersylla a chynnau coelcerthi wedi’u gwahardd. Bydd unrhyw drosedd yn cael ei thrin yn unol â hynny.

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 29 Hydref 2016

Gweithred

Bu cyfres o  fyrgleriaethau yn ardal Penrheidol ac Fifth Avenue yn ddiweddar. Byddwch yn ymwybodol, a sicrhewch fod eich eiddo wedi'i ddiogelu. Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch a'r heddlu ar 101.

Er mywn helpu I ddiogelu eich eiddo dilynwch yr awgrymiadau isod.

Caewch a chlowch yr holl ddrysau a ffenestri gyda'r nos neu phan rydych I ffwrdd o'r ty.
Sicrhewch fod eiddo gwerthfawr o'r golwg.
Triniwch eich sied neu adeilad allanol yn yr un modd a'ch ty, clowch nhw ar bob adeg.
Yn aml, defnyddir offer DIY (rhawiau ac ysgolion) er mwyn torri i mewn i'ch ty. Sicrhewch eu bod yn cael eu cadw dan glo.
Sicrhewch fod y gatiau cefn neu ochr wedi'i cau a'u cloi.

Diweddariadau

17 Mawrth 2017

Mae llai o adroddiadau am fyrgleriaethau’n cael eu derbyn, a diolchir i’r gymuned am eu cymorth wrth iddynt lynu at y cyngor a roddwyd. Bydd taflenni atal trosedd dal yn cael eu dosbarthu i gyfeiriadau yn Llanbadarn gyda golwg ar atal unrhyw fyrgleriaethau pellach rhag digwydd.

12 Ionawr 2017

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Heol Dinas, Rhydybont, Maes Maelor, Heol Ystrad, First  Avenue, Gwel Afon, Rheidol Close, Ystwyth Close, Ty Cam, Garth Dinas, Heol Y Bryn, Parc Dinas, Cae Job, Piercefield Lane, Maes Heli, Heol Y Wern, Heol Nanteos, Heol Y Garth, Llwyn Yr Eos, Southgate.

02 Rhagfyr 2016

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Third Avenue, Fourth Avenue, Heol Tynyfron, Min-Y-Ddol

12 Tachwedd 2016

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Penrheidol, Fifth Avenue, Heol Isaf, Plas Helyg, Plas Helyg Avenue, Second Avenue

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Patrolau yn cael ei wneud i atal a rhwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 08 Mehefin 2017

Gweithred

Mae'r Tim Plismona Bro yn hapus i ymweld a grwpiau cymunedol lleol i siarad ac i rhoi cyngor.

Os y dymmunir unrhyw grŵp  gael ymweliad gan Dîm Blismona Bro am sgwrs neu cyngor, cysylltwch eich Tîm Plismona Bro lleol.

Diweddariadau

08 Mehefin 2017

Ymwelodd SCCH a glwb ieuenctid Penparcau efo Oscar, ci yr heddlu ag eu driniwr, i siarad am waith yr heddlu yn y gymuned.

08 Mehefin 2017

Ymwelodd Clwb Ieuenctid Penparcau a Gorsaf Heddlu Aberystwyth i ddysgu mwy amdano'r gwahannol adrannau o fewn yr Heddlu. 

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

January 2015

Ymlyniad

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn Aberystwyth yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus ynghylch twyll ffôn yn dilyn digwyddiad diweddar yn ymwneud â galwad diwahoddiad gan rywun a oedd yn honni ei fod yn galw o Heddlu Llundain. Gofynnodd yr unigolyn hwn am wybodaeth cerdyn credyd a rhif PIN y dioddefydd. Mae’r galwadau hyn yn aml yn swnio’n ddilys, gyda gwybodaeth megis enwau ymgyrchoedd, rhifau coler a gorsafoedd heddlu’n cael eu rhoi, ond nid yw’r manylion hyn bob tro’n ddilys. Hefyd, gallant fod yn ddyfalbarhaus, gan alw eto ar sawl achlysur.
Dywedodd Chris Tipper o Heddlu Dyfed-Powys, “Mae’n bwysig fod yn wyliadwrus, yn arbennig os nad ydych yn disgwyl galwad ffôn. Ni fydd swyddogion byth yn gofyn am wybodaeth bersonol megis rhifau PIN dros y ffôn ac ni fydd gwahaniaeth gan swyddog heddlu go iawn eich bod chi’n rhoi galwad ffôn yn ôl er mwyn cadarnhau pwy ydynt. Os ydych chi’n eu galw nôl, peidiwch â defnyddio rhif ffôn maen nhw’n rhoi i chi. Yn hytrach, galwch 101, gofynnwch am y gwasanaeth heddlu perthnasol a gofynnwch i’r teleffonydd eich cysylltu â’r swyddog hwnnw.”
Am ragor o wybodaeth ynghylch galwyr diwahoddiad a galwadau ffôn twyllodrus, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu www.actionfraud.police.uk.

Crynodeb:

Operation Rogue Trader 2015.

Manylion:

Dymuna Tîm Plismona Bro Aberystwyth eich cynghori ynghylch masnachwyr digroeso. Bydd SCCH yn brysur yn ystod yr wythnos hon yn tynnu sylw at y camau y medrwch eu cymryd er mwyn atal dioddef oherwydd galwr digroeso.
1: Os nad ydych chi’n eu hadnabod, peidiwch ag agor y drws.
2: Os ydyn nhw’n galw ar ran cwmni, gwiriwch pwy ydynt trwy alw’r cwmni gan ddefnyddio’r rhifau ffôn cyswllt yn eich cyfeirlyfr lleol.
3: Gwiriwch pa un ai a ydyn nhw’n aelod o’r Cynllun Cymeradwyo Codau Defnyddwyr neu Gynllun Nod Ymddiriedaeth y Llywodraeth?
4: Siaradwch â ffrind neu berthynas am unrhyw waith sydd angen ei wneud. Efallai byddant yn adnabod masnachwr ag enw da.
5: Does dim o’i le ar ddweud na. Peidiwch â chytuno i unrhyw beth yn y fan a’r lle.
6: Peidiwch â thalu ymlaen llaw mewn arian parod, a pheidiwch â theimlo o dan bwysau gan dechnegau gwerthu.
7: Os ydych chi’n credu bod masnachwr twyllodrus ar garreg eich drws, galwch ni ar 999.

Ymlyniad

Crynodeb:

phishing email

Manylion:

Dymuna Tîm Plismona Bro Aberystwyth dynnu eich sylw at e-bost sy’n cylchredeg sy’n ymddangos fel pe bai gwasanaeth cwsmer Amazon yn ei anfon. Yn y neges, gofynnir i chi gadarnhau eich manylion cyfrif. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn eich cynghori i beidio clicio ar y ddolen hon i ddiweddaru unrhyw fanylion. Gweler isod y neges sy’n cael ei hanfon:

"Dear Customer,

Our system recently detected a problem with your nominated payment method associated with your Amazon ID. To continue having exclusive access to our products and services we require you to validate your information, please follow the link below in order to ensure your billing and payment details are accurate and up-to date.

*Nodir y ddolen yma*

Your Amazon Id cannot be used until we are satisfied your details are correct.

Failure to comply may result in complete termination of your Amazon service.

Amazon support"

Cyngor Defnyddiol :

1. Peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol (enw, cyfeiriad, manylion banc, e-bost neu rif ffôn) i sefydliad neu berson heb wirio pwy ydynt yn gyntaf.
2. Mae sawl twyll yn cychwyn gydag e-bost gwe-rwydo. Cofiwch na fydd banciau a sefydliadau ariannol byth yn anfon e-bost atoch yn gofyn i chi glicio ar ddolen i gadarnhau eich manylion banc. Peidiwch â derbyn e-byst o’r fath ar goel, hyd yn oed os ydyn nhw’n ymddangos yn ddilys. Medrwch alw eich banc gan ddefnyddio’r rhif ffôn ar ddarn o ohebiaeth ddilys, gwefan (gan deipio’r cyfeiriad yn y bar cyfeiriad), neu’r llyfr ffôn i wirio’r e-bost os nad ydych chi’n siŵr. 
3. Byddwch yn wyliadwrus iawn o lythyrau, galwadau ffôn neu e-byst sy’n cynnig deliau busnes i chi’n annisgwyl. Cwestiynwch nhw bob tro.

Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost hwn, medrwch ei riportio ar wefan Action Fraud.

Action Fraud - 0300 123 2040

https://reportlite.actionfraud.police.uk/

Crynodeb:

Christmas Advice

Manylion:


Ein thema Ymgyrch SANTA ar gyfer yr wythnos yw Siopa!
Pan fyddwch allan yn siopa Nadolig, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i chi ddilyn rhai camau syml er mwyn cadw’n ddiogel. 
Cadwch lygad ar eich bag a’ch waled pan fyddwch chi’n siopa. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw’ch pwrs neu’ch waled yn agos i’ch corff lle rydych chi’n medru ei deimlo, ac wrth fynd â’ch siopa i’r car, cadwch ef o’r golwg – peidiwch â’i adael ar seddi’r car.
Os oes angen i chi gymryd arian o’r peiriant twll-yn-y-wal, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysgodi’ch rhif PIN ac yn rhoi’r arian gadw’n gyflym a diogel. Byddwch yn wyliadwrus.
Os fyddwch chi’n siopa ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio gwefannau sydd ag enw da, sicrhewch y bydd eich manylion cerdyn credyd wedi’u hamgryptio, a pheidiwch byth â datgelu cyfrineiriau. Am ragor o gyngor ynghylch siopa, darlennwch ein canllaw ar-lein ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.
Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @AberystwythNPT Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Ymlyniad

Crynodeb:

Advice talks to groups

Manylion:

12/10/2015 – Rhoddwyd cyflwyniad i glwb ‘Inner Wheel’ Waunfawr er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch twyll a galwyr digroeso. Siaradwyd ag aelodau mewn perthynas â thwyll rhyngrwyd, ffôn a drws i ddrws. Hefyd, rhoddwyd cyngor ynghylch diogelwch y cartref a masnachwyr twyllodrus.

24/11/2015 – Rhoddwyd cyflwyniad i Grŵp Cymdeithasol Henoed Penparcau er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch twyll a galwyr digroeso. Siaradwyd ag aelodau mewn perthynas â thwyll rhyngrwyd, ffôn a drws i ddrws. Hefyd, rhoddwyd cyngor ynghylch diogelwch y cartref a masnachwyr twyllodrus.

Crynodeb:

Parking

Manylion:

Gosodwyd taflenni’n atgoffa gyrwyr am reolau’r ffordd fawr ar nifer o gerbydau a oedd wedi’u parcio ym Maes Ceinion, Waunfawr, o ganlyniad i adroddiadau am gerbydau’n rhwystro palmentydd a cherbydau’n cael eu parcio ar gyffyrdd.

Crynodeb:

Halloween and Bonfire Night

Manylion:

Yn ystod dathliadau Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, bydd mwy o swyddogion yn eu cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a’n galluogi ni i ymateb yn gyflym i unrhyw un sy’n defnyddio Nos Galan Gaeaf neu Noson Guto Ffowc fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

 

Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae plant yn curo ar eu drysau i ofyn ‘Cast ynteu Ceiniog?’ Er nad ydyn ni eisiau difetha hwyl pobl, nid ydym ychwaith eisiau i bethau fynd allan o reolaeth a pheri i bobl deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

 

Mae cyngor ‘cast ynteu ceiniog’ yn cynnwys:

• Ewch allan gydag oedolyn

•Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig

• Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig

• Peidiwch siarad â phobl ddieithr

• Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.