Rhingyll Jane Mortley

PCSO Sarah Moore

PCSO Michala Quinn

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penparcau a Llanbadarn Fawr.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2013

Gweithred

Mae Tîm Plismona Bro Penparcau wedi derbyn nifer o gwynion mewn perthynas â goryrru ar Ffordd Penparcau a Ffordd Llanbadarn.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

28/02/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

19/03/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau gyda help llaw digyblion Ysgol Llwyn yr Eos.

21/03/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau gyda help llaw digyblion Ysgol Llwyn yr Eos.

09/04/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Llanbadarn

24/06/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

30/06/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

17/10/2014 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

16/01/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

07/02/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau

27/02/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder yn Waunfawr

10/05/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Heol Penparcau


10/05/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill

06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar Primrose Hill


06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder yn Waunfawr


06/08/2015 Cynhaliwyd menter cyflymder ar lon Penparcau

Ardal leol: Penparcau a Llanbadarn Fawr

Dyddiad a gytunwyd: 22 Hydref 2014

Gweithred

Mae pryderon wedi’u codi mewn perthynas ag ymddygiad plant ysgol yn y boreau. Mae pryderon hefyd wedi codi mewn perthynas â’r ffaith nad yw gwregysau diogelwch yn cael eu defnyddio gan y plant ysgol. Mae SCCH 8156 Ryan a 8191 Quinn wedi bod yn teithio ar y bysus ysgol yn y bore er mwyn atal ymddygiad aflonyddgar ar y bws a sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo gwregys diogelwch.

Diweddariadau

02 Rhagfyr 2015

16/01/2015 - Bws Ysgol Lon Heol Tyn y Fron

16/01/2015 - Bws Ysgol Lon Penparcau

16/03/2015 - Bysiau ysgol Penglais

15/04/2015 - Bysiau ysgol Penglais

30/06/2015 - Bysiau ysgol Penglais

15/07/2015 - Bysiau ysgol Penglais

-Gwyliau Haf-

22/10/2015 - Bws Ysgol Penweddig

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 23 Mawrth 2018

Gweithred

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws!
Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog. 
Cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penparcau.

Ardal leol: Llanbadarn Fawr

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi derbyn cwynion ynghylch beicwyr ar y palmant yn Llanbadarn Fawr, yn ogystal â phryderon diogelwch o ran diffyg goleuadau ar feiciau yn ystod oriau tywyllwch.

Mae patrolau er mwyn targedu beicwyr sy’n defnyddio’r palmant yn parhau. Rhoddwyd geiriau o gyngor, a bydd unrhyw droseddwyr mynych yn cael eu riportio am y drosedd o feicio ar lwybr troed.

Diweddariadau

19 Awst 2016

Mae Tîm Plismona Bro Aberystwyth wedi bod yn targedu beicwyr ar balmentydd a beicwyr heb oleuadau gyda’r nos. Riportiwyd beiciwr am y troseddau o feicio ar lwybr trosed yn Llanbadarn ac am fod heb oleuadau ar ei feic gyda’r nos.

Mae patrolau er mwyn targedu beicwyr sy’n defnyddio’r palmant yn parhau. Rhoddwyd geiriau o gyngor, a bydd unrhyw droseddwyr mynych yn cael eu riportio am y drosedd o feicio ar lwybr troed.

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gaeau chwarae Min y Ddol. Mae patrolau rhagweithiol yn cael eu cynnal yn yr ardal, ac mae troseddau’n cael eu trin yn unol â hynny.

Ardal leol: Llanbadarn

Dyddiad a gytunwyd: 19 Awst 2016

Gweithred

Mae patrolau’n cael eu cynnal yng Nghoed Geufron, Llanbadarn. Mae’r tir yn eiddo i Goed Cadw, ac mae gwersylla a chynnau coelcerthi wedi’u gwahardd. Bydd unrhyw drosedd yn cael ei thrin yn unol â hynny.

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 29 Hydref 2016

Gweithred

Bu cyfres o  fyrgleriaethau yn ardal Penrheidol ac Fifth Avenue yn ddiweddar. Byddwch yn ymwybodol, a sicrhewch fod eich eiddo wedi'i ddiogelu. Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch a'r heddlu ar 101.

Er mywn helpu I ddiogelu eich eiddo dilynwch yr awgrymiadau isod.

Caewch a chlowch yr holl ddrysau a ffenestri gyda'r nos neu phan rydych I ffwrdd o'r ty.
Sicrhewch fod eiddo gwerthfawr o'r golwg.
Triniwch eich sied neu adeilad allanol yn yr un modd a'ch ty, clowch nhw ar bob adeg.
Yn aml, defnyddir offer DIY (rhawiau ac ysgolion) er mwyn torri i mewn i'ch ty. Sicrhewch eu bod yn cael eu cadw dan glo.
Sicrhewch fod y gatiau cefn neu ochr wedi'i cau a'u cloi.

Diweddariadau

17 Mawrth 2017

Mae llai o adroddiadau am fyrgleriaethau’n cael eu derbyn, a diolchir i’r gymuned am eu cymorth wrth iddynt lynu at y cyngor a roddwyd. Bydd taflenni atal trosedd dal yn cael eu dosbarthu i gyfeiriadau yn Llanbadarn gyda golwg ar atal unrhyw fyrgleriaethau pellach rhag digwydd.

12 Ionawr 2017

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Heol Dinas, Rhydybont, Maes Maelor, Heol Ystrad, First  Avenue, Gwel Afon, Rheidol Close, Ystwyth Close, Ty Cam, Garth Dinas, Heol Y Bryn, Parc Dinas, Cae Job, Piercefield Lane, Maes Heli, Heol Y Wern, Heol Nanteos, Heol Y Garth, Llwyn Yr Eos, Southgate.

02 Rhagfyr 2016

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Third Avenue, Fourth Avenue, Heol Tynyfron, Min-Y-Ddol

12 Tachwedd 2016

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Penrheidol, Fifth Avenue, Heol Isaf, Plas Helyg, Plas Helyg Avenue, Second Avenue

Dyddiad a gytunwyd: 21 Mawrth 2018

Gweithred

Patrolau yn cael ei wneud i atal a rhwystro ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 08 Mehefin 2017

Gweithred

Mae'r Tim Plismona Bro yn hapus i ymweld a grwpiau cymunedol lleol i siarad ac i rhoi cyngor.

Os y dymmunir unrhyw grŵp  gael ymweliad gan Dîm Blismona Bro am sgwrs neu cyngor, cysylltwch eich Tîm Plismona Bro lleol.

Diweddariadau

08 Mehefin 2017

Ymwelodd SCCH a glwb ieuenctid Penparcau efo Oscar, ci yr heddlu ag eu driniwr, i siarad am waith yr heddlu yn y gymuned.

08 Mehefin 2017

Ymwelodd Clwb Ieuenctid Penparcau a Gorsaf Heddlu Aberystwyth i ddysgu mwy amdano'r gwahannol adrannau o fewn yr Heddlu. 

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn Aberystwyth yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus ynghylch twyll ffôn yn dilyn digwyddiad diweddar yn ymwneud â galwad diwahoddiad gan rywun a oedd yn honni ei fod yn galw o Heddlu Llundain. Gofynnodd yr unigolyn hwn am wybodaeth cerdyn credyd a rhif PIN y dioddefydd. Mae’r galwadau hyn yn aml yn swnio’n ddilys, gyda gwybodaeth megis enwau ymgyrchoedd, rhifau coler a gorsafoedd heddlu’n cael eu rhoi, ond nid yw’r manylion hyn bob tro’n ddilys. Hefyd, gallant fod yn ddyfalbarhaus, gan alw eto ar sawl achlysur.
Dywedodd Chris Tipper o Heddlu Dyfed-Powys, “Mae’n bwysig fod yn wyliadwrus, yn arbennig os nad ydych yn disgwyl galwad ffôn. Ni fydd swyddogion byth yn gofyn am wybodaeth bersonol megis rhifau PIN dros y ffôn ac ni fydd gwahaniaeth gan swyddog heddlu go iawn eich bod chi’n rhoi galwad ffôn yn ôl er mwyn cadarnhau pwy ydynt. Os ydych chi’n eu galw nôl, peidiwch â defnyddio rhif ffôn maen nhw’n rhoi i chi. Yn hytrach, galwch 101, gofynnwch am y gwasanaeth heddlu perthnasol a gofynnwch i’r teleffonydd eich cysylltu â’r swyddog hwnnw.”
Am ragor o wybodaeth ynghylch galwyr diwahoddiad a galwadau ffôn twyllodrus, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu www.actionfraud.police.uk.

Crynodeb:

Parking

Manylion:

Gosodwyd taflenni’n atgoffa gyrwyr am reolau’r ffordd fawr ar nifer o gerbydau a oedd wedi’u parcio ym Maes Ceinion, Waunfawr, o ganlyniad i adroddiadau am gerbydau’n rhwystro palmentydd a cherbydau’n cael eu parcio ar gyffyrdd.

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberystwyth yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter ?DyfedPowys a @AberystwythNPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.