PCSO Sarah Moore

PCSO Michala Quinn

Rhingyll Hana Edwards

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penparcau

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2019

Gweithred

Masnachwyr Twyllodrus/Twyll:

Ddim yn Siŵr? Peidiwch Agor y Drws! Ar draws y DU, mae masnachwyr twyllodrus a gwerthwyr carreg drws ymwthgar yn defnyddio twyll i dwyllo pobl i dalu am waith sydd wedi’i orbrisio neu waith diangen i’w cartrefi. Troseddwyr yw masnachwyr twyllodrus sy’n cymryd mantais o berchnogion cartrefi trwy ddefnyddio technegau gwerthu dwyn pwysau. Yn aml, mae’r gwaith o safon isel neu’n gwbl ddiangen. Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr werthu ar garreg y drws, ac ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys os fyddwch chi’n cau a chloi’r drws tra’ch bod chi’n cadarnhau eu bod nhw’n ddilys. Mae masnachwyr twyllodrus yn aml yn cynnig gwaith garddio neu wasanaethau cynnal a chadw am brisiau deniadol, ond mae safon y gwaith yn aml yn isel, yn ddiangen, neu’n eithriadol o ddrud. Maen nhw’n aml yn defnyddio technegau gwerthu perswadiol i annog pobl i wneud penderfyniadau brysiog. Pethau i’w cofio:

  • Peidiwch byth â chael eich gorfodi i fynd i fanc neu beiriant arian gyda masnachwr
  • Peidiwch â gadael unrhyw un i roi pwysau arnoch i gytuno i gael gwaith wedi’i wneud neu arwyddo unrhyw gytundebau yn y fan a’r lle
  • Os ydych chi eisiau cael gwaith wedi’i wneud ar eich eiddo, siaradwch â ffrindiau neu berthnasau er mwyn dod o hyd i fasnachwyr ag enw da
  • Os yw masnachwr twyllodrus yn mynnu’ch perswadio ac yn gwrthod gadael ar ôl i chi ofyn iddo wneud, galwch yr heddlu: 999

Mae troseddwyr ar draws y byd yn anfon llythyrau ac yn gwneud galwadau ffôn sy’n twyllo miliynau o bobl i ildio biliynau o bunnoedd bob blwyddyn. Mae twyllwyr yn bobl gyfrwys iawn. Maen nhw’n gwybod sut i hudo a chyfeillio a gwneud i bobl feddwl mewn ffordd wahanol i’r arfer. Bydd rhywun sydd wedi cael ei hudo’n canolbwyntio ar yr hyn mae’n cael ei arwain i feddwl bydd yn digwydd, yn hytrach na’r ffaith bod rhywun yn gofyn iddo am arian neu fanylion personol. Yn aml, mae twyllwr yn defnyddio tactegau dychryn, er enghraifft, drwy honni eu bod yn galw ar ran yr heddlu neu AHEM/adran twyll ariannol eich banc. Ni fyddai sefydliadau/cwmnïoedd dilys yn gofyn am drosglwyddiadau arian, manylion banc, a chyfrineiriau/rhifau PIN. Pethau i’w cofio: 

  • Ni fydd banc neu sefydliad dilys byth yn cysylltu â chi yn ddirybudd er mwyn gofyn am eich rhif PIN, eich cyfrinair llawn, neu er mwyn symud arian i gyfrif arall.
  • Clicio ar ddolenni/ffeiliau: Peidiwch â chael eich twyllo i roi mynediad i dwyllwr i’ch manylion personol neu ariannol. Peidiwch byth â chlicio’n awtomatig ar ddolen mewn neges destun neu e-bost annisgwyl.
  • Gwybodaeth bersonol: Dylech bob amser gwestiynu gwahoddiadau digymell rhag ofn mai twyll ydyw. Yn hytrach, cysylltwch â’r cwmni yn uniongyrchol gan ddefnyddio rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost hysbys.
  • Peidiwch byth â rhoi mynediad i rywun o bell i’ch cyfrifiadur/llechen.

Awst 2019: Cynhaliwyd patrolau rhagweithiol amlwg mewn ardaloedd sy’n agored i fasnachwyr twyllodrus a thwyll i godi ymwybyddiaeth aelodau o’r gymuned a busnesau lleol a’u haddysgu am dwyll er mwyn atal a datrys troseddau.

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2019

Gweithred

Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol:

Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mhenparcau, Llanbadarn Fawr a Waunfawr, gan gynnwys yfed dan oed a chamddefnyddio sylweddau.

Awst 2019: Cydweithiwyd ag Ymyriadau Cyfiawnder Ieuenctid, Cyngor Sir Ceredigion ac ysgolion lleol. Cynhaliwyd patrolau amlwg mewn ardaloedd sy’n adnabyddus am ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2019

Gweithred

Amddiffyn a diogelu pobl sy’n agored i niwed o fewn y gymuned:

Gweithiwyd ochr yn ochr ag asiantaethau tai, Cyngor Sir Ceredigion a gwasanaethau cymorth, gan gynnwys MIRUS, er mwyn adnabod y rhai mwyaf agored i niwed o fewn ein cymuned a chynnig cymorth/tawelwch meddwl.

Awst 2019:

Rhoddodd meddygfeydd a sefydliadau sy’n cefnogi pobl â dementia gyngor ynglŷn â phrotocol Herbert a’r cynllun Pegasus. Rhoddwyd cyngor ynghylch diogelwch y rhyngrwyd i amryw o grwpiau lleol.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Trydar

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @AberystwythNPT am ddiweddariadau gan y tîm.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.