Rhingyll Jane Mortley

PC Adam Foale

PCSO Mary Weller

PCSO Christopher Gilbey

PCSO Nia Williams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Canol Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2016

Gweithred

Cyflawnir nifer o droseddau pan mae unigolyn yn gysylltiedig â chreu dogfennau hunaniaeth ffug o dan Adran 6 o Ddeddf Dogfennau Hunaniaeth 2010.

Mae personau’n aml yn defnyddio ffurflenni neu brawf adnabod sydd wedi’u creu ar safleoedd rhyngrwyd amrywiol ac yn creu dogfennau ffug mewn sawl ffurf, er enghraifft, llungopïo trwyddedau gyrru cerdyn llun. Gall unrhyw un sy’n creu neu’n defnyddio prawf adnabod o’r fath fod yn cyflawni troseddau o dan y ddeddf uchod, a gallant gael eu herlyn.

Bydd unrhyw ddogfen ffug, dogfen sydd wedi’i cheisio’n amhriodol, neu ddogfen sy’n ymwneud â rhywun arall sy’n cael ei chyflwyno fel prawf adnabod yn cael ei hatafaelu, a rhaid ei chyflwyno i awdurdod cyfrifol.

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 29 Hydref 2016

Gweithred

Bu cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Tref Aberystwyth yn ddiweddar. Byddwch yn ymwybodol, a sicrhewch fod eich eiddo wedi'i ddiogelu. Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch a'r heddlu ar 101.

Er mywn helpu I ddiogelu eich eiddo dilynwch yr awgrymiadau isod.

Caewch a chlowch yr holl ddrysau a ffenestri gyda'r nos neu phan rydych I ffwrdd o'r ty.
Sicrhewch fod eiddo gwerthfawr o'r golwg.
Triniwch eich sied neu adeilad allanol yn yr un modd a'ch ty, clowch nhw ar bob adeg.
Yn aml, defnyddir offer DIY (rhawiau ac ysgolion) er mwyn torri i mewn i'ch ty. Sicrhewch eu bod yn cael eu cadw dan glo.
Sicrhewch fod y gatiau cefn neu ochr wedi'i cau a'u cloi.

Diweddariadau

13 Ionawr 2017

Mae nifer o arestiadau wedi’u gwneud mewn perthynas â byrgleriaethau yn Aberystwyth a Phenparcau. Mae nifer o bobl wedi’u cyhuddo a’u cadw yn y ddalfa.

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys sicrhau’r gymuned leol bod ymchwilio i droseddau byrgleriaeth dal yn flaenoriaeth, a dymunwn atgoffa aelodau o’r cyhoedd i barhau i gynnal mesurau diogelwch sylfaenol.

02 Rhagfyr 2016

Coard Y Buarth, Heol Y Buarth, Ffordd Banadl, Yr Odyn, Park Avenue, St Michaels Place, Stryd Y Castell, Laura Place, Upper Great Darkgate Street.

12 Tachwedd 2016

Mae Tim Plismona Bro Aberystwyth ynghyd a Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu wedi darparu gwybodaeth diogelu eich ty i'r strydoedd canlynnol:

Tan Y Cae, Y Stryd Uchel, Garth Y Mor, Stryd Y Ro, Stryd Y Tolldy, Stryd Yr Efail, Heol Y Castell, Ffordd Penmaesglas,

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Telephone Call Scams

Manylion:

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru’n annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn dilyn adroddiadau am alwadau ffôn twyllodrus sy’n ymwneud â gwerthu larymau mwg.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wybod yn ddiweddar am alwad ffôn twyllodrus a gafodd preswylydd benywaidd yn Sir Benfro. 

Cafodd y preswylydd dan sylw alwad gan ddyn, a ddywedodd wrthi ei fod wedi cael ei manylion cyswllt gan ei chwmni ynni. Aeth ymlaen i ofyn a oedd ganddi larymau mwg wedi'u gosod, a dywedodd nad oedd ganddi larymau o'r fath wedi'u gosod. 

Yna, dywedodd wrthi ei bod yn torri rheoliadau'r llywodraeth trwy beidio â chael larymau, ac y gallai gael dirwy am hyn. Yna, cynigiodd y twyllwr bris arbennig iddi, sef £80, am osod system diogelwch tân yn ei chegin, a dywedodd y gallai dalu dros y ffôn gan ddefnyddio ei cherdyn credyd. 

Wrth lwc, ar yr achlysur hwn, roedd y preswylydd wedi ei gwestiynu, ac ni roddodd fanylion ei cherdyn iddo. Rhoddodd y twyllwr y ffôn i lawr. Ers hynny, rydym wedi cael adroddiadau fod y twyllwr wedi ffonio'r preswylydd eto am yr eildro. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus o'r fath gynigion a cheisiadau am arian, boed hynny dros y ffôn, trwy'r post, trwy e-bost, neu gan bobl ar garreg y drws, ac i roi gwybod am unrhyw amheuon a all fod ganddynt i Wasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth trwy ffonio 03454 040506. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaeth diogelwch tân yn y cartref am ddim, ac yn gosod larymau mwg yn y cartref yn rhad ac am ddim. I drefnu gwiriad diogelwch tân yn y cartref gan y Gwasanaeth Tân, ffoniwch 0800 169 1234 neu ewch i www.mawwfire.gov.uk am ragor o wybodaeth. 

Gall twyll ddigwydd ar sawl ffurf, a gall gael ei gelu trwy wahanol ddulliau. Mae Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cael gwybod am dwyll sy'n targedu cartrefi a busnesau. Bydd rhai twyllwyr hyd yn oed yn dweud eu bod yn cael eu cefnogi gan Wasanaeth Tân ac Achub penodol. 

Dywedodd Karen Jones, Pennaeth Diogelwch Cymunedol,

Gall twyll gael ei dargedu at unrhyw un, a gall y canlyniadau i'r dioddefwyr fod yn ddifrifol iawn. Nid yn unig y gallant fod ar eu colled yn ariannol, ond gall twyll hefyd gael effaith ar eu hiechyd a'u lles. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Safonau Masnach i godi ymwybyddiaeth o dwyll, ac i wella diogelwch ein cymunedau. 

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn argymell y dylai pob cartref gael larymau mwg sy'n gweithio, ond mae'r gwasanaeth diogelwch tân yn y cartref yr ydym yn ei gynnig yn un rhad ac am ddim, ac nid ydym yn codi ceiniog am unrhyw gyfarpar yr ydym yn ei ddarparu. 

Ffoniwch 0800 169 1234 neu ewch i'n gwefan www.mawwfire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch yn y cartref. 

Os oes gan unrhyw un bryderon neu amheuon am geisiadau am arian neu wybodaeth bersonol sydd wedi cael eu gwneud trwy'r post, dros y ffôn, trwy e-bost, neu gan bobl ar garreg y drws, gallant gysylltu â Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth trwy ffonio 03454 040506, neu gysylltu â'u hadran Safonau Masnach leol. 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.