Rhingyll Jane Mortley

PCSO Kris Manuel

PCSO Mary Weller

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Aberystwyth a'r Prifysgol

Dyddiad a gytunwyd: 26 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae Bihafio Neu Cewch Eich Banio (BNCEB) Aberystwyth yn gynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai cyhoeddus a chlybiau nos yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd BOBB bob chwe wythnos er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Lle y mae unigolyn wedi cyflawni trosedd neu ymddwyn mewn modd amhriodol o fewn eiddo trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i wahardd y person hwnnw. Bydd y gwaharddiad yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n rhan o’r cynllun BOBB a gall gwaharddiad amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os yw unigolyn sydd wedi’i wahardd yn ceisio cael mynediad i eiddo trwyddedig sy’n rhan o’r cynllun BOBB, bydd yn cael eu cyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’i wahardd apelio yn erbyn ei waharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Aberystwyth gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Aberystwyth, ac maen nhw’n llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun BOBB, cysylltwch â’ch tîm plismona bro ar 101, neu e-bostio mary.weller@dyfed-powys.pnn.police.uk. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno i’r Pwyllgor ar eich rhan yn y cyfarfod nesaf.

 

Diweddariadau

01 Medi 2016

Yn y cyfarfod diwethaf, a gynhelyr ar y 10 fed o Awst 2016 lle caeth wyth person eu hadio i gynllun BOBB (Bihafio neu Cewch eich Banio), gyda ddau person yn cael eu Estyn.

 

Y mae’r cyfarfod BOBB nesaf yn cael ei gynnal ar yr 21 ain o Medi 2016, gyda cyfarfodydd pob chwech wythnos ar ol hynny.

31 Rhagfyr 2015

Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 18/11/15.

Cyfarfod nesaf eu gynnal ar y 06/01/16.

25 Ionawr 2015

Mae Bihafio Neu Cewch Eich Banio (BNCEB) yn cynnal cyfarfodydd bob chwech wythnos. Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 18/11/15.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberystwyth yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter ?DyfedPowys a @AberystwythNPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.