Rhingyll Jane Mortley

PCSO Mary Weller

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 30 Mai 2013

Gweithred

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd masnachwyr Aberystwyth yn gweithio mewn partneriaeth â’r Tîm Plismona Bro lleol drwy dargedu siopladron a’u gwahardd o’r siopau ar gollfarniad. Drwy ddefnyddio setiau radio StoreNet yn effeithiol, mae siopau’n medru hysbysu’r Heddlu a siopau eraill yn syth os oes ganddynt amheuon ynghylch unrhyw unigolion. Nod y cynllun yw gwneud siopa yn nhref Aberystwyth yn brofiad mwy pleserus.

Diweddariadau

01 Medi 2016

Bydd cyfarfod SABB nesaf ar y 15fed o Medi 2016, hefyd bob chwech wythnos ar ol hynny.

31 Rhagfyr 2015

Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 10/12/15

Cyfarfod nesaf eu gynnal ar y 21/01/16

01 Mai 2015

Mae 'Os dwyn cewch eich gwahardd' (ODCEG) yn cynnal cyfarfodydd bob chwech wythnos. Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 17/09/15.

05 Rhagfyr 2014

Rydym yn bwriadu sefydlu cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd erbyn diwedd Mehefin. Bydd masnachwyr yn nhref Aberystwyth yn gweithio ar y cyd â’r Tîm Plismona Bro lleol drwy dargedu siopladron a’u gwahardd o’r siopau yn dilyn euogfarn. Nod y cynllun yw gwneud Aberystwyth yn le mwy diogel a phleserus i siopa.

05 Rhagfyr 2014

Mae cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd ar gerdded yn ardal tref Aberystwyth. Mae 43 o siopau’n cymryd rhan yn y cynllun; bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn ardal y dre yn cael ei gynnwys yn y cynllun hwn.

Ardal leol: Tref Aberystwyth a'r Prifysgol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2015

Gweithred

Mae Bihafio Neu Cewch Eich Banio (BNCEB) Aberystwyth yn gynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai cyhoeddus a chlybiau nos yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd BOBB bob chwe wythnos er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Lle y mae unigolyn wedi cyflawni trosedd neu ymddwyn mewn modd amhriodol o fewn eiddo trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i wahardd y person hwnnw. Bydd y gwaharddiad yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n rhan o’r cynllun BOBB a gall gwaharddiad amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os yw unigolyn sydd wedi’i wahardd yn ceisio cael mynediad i eiddo trwyddedig sy’n rhan o’r cynllun BOBB, bydd yn cael eu cyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’i wahardd apelio yn erbyn ei waharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Aberystwyth gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Aberystwyth, ac maen nhw’n llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun BOBB, cysylltwch â’ch tîm plismona bro ar 101, neu e-bostio mary.weller@dyfed-powys.pnn.police.uk. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno i’r Pwyllgor ar eich rhan yn y cyfarfod nesaf.

 

Diweddariadau

01 Medi 2016

Yn y cyfarfod diwethaf, a gynhelyr ar y 10 fed o Awst 2016 lle caeth wyth person eu hadio i gynllun BOBB (Bihafio neu Cewch eich Banio), gyda ddau person yn cael eu Estyn.

 

Y mae’r cyfarfod BOBB nesaf yn cael ei gynnal ar yr 21 ain o Medi 2016, gyda cyfarfodydd pob chwech wythnos ar ol hynny.

31 Rhagfyr 2015

Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 18/11/15.

Cyfarfod nesaf eu gynnal ar y 06/01/16.

25 Ionawr 2015

Mae Bihafio Neu Cewch Eich Banio (BNCEB) yn cynnal cyfarfodydd bob chwech wythnos. Cafodd y cyfarfod diwethaf eu gynnal ar y 18/11/15.

Ardal leol: Tref Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mai 2015

Gweithred

Neges o Plismona Bro Aberystwyth. Mae fandaliaeth ddisynnwyr berfeddion nos yn achosi llawer o bryder i ni ar hyn o bryd a drychau ceir yw'r targed yn amalach na pheidio.


Bydd y difrod yn cael ei achosi fel arfer gan bobl sydd wedi yfed gormod ac am ddim rheswm yn y byd, yn penderfynu troseddu ar eu ffordd adref.
Am fod drychau ceir yn ymestyn, maen nhw'n darged amlwg ac yn hawdd eu cicio, cydio ynddynt neu'u rhywygo i ffwrdd. Byddai llai o broblem petai pawb yn plygu eu drychau ar ôl parcio - felly gwnewch hynny da chwi, ac pan fyddwch yn parcio ac yn gadael eich car heb neb i ofalu amdano, (yn enweddig mewn ardal sy'n brysur yn ddiweddar y nos am fod pobl yn cerdded adref o'r dafarn) plygwch y drychau.


Cam bach yw hwn, ond mae'n ddigon posibl y bydd eich car yn llai deniadol i droeddwyr wedyn a bydd llai o berygl yn y pendraw i chi gael eich targedu. 

 

Diweddariadau

01 Ionawr 0001

Mae difrod troseddol yn parhau yn Nhref Aberystwyth, gydag allweddi’n cael eu defnyddio i grafu cerbydau, a ffenestri blaen siopau’n cael eu malu. Gofynnwn i’r cyhoedd fod yn wyliadwrus a chysylltu â Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth.

01 Ionawr 0001

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 28 Medi 2015

Gweithred

Achosion twyll diweddaraf: Twyllwyr yn eich ffonio i ddweud wrthych eich bod wedi’ch gosod yn y band treth gyngor anghywir ers nifer o flynyddoedd ac mae hawl gennych gael ad-daliad o oddeutu £7000.00, ac er mwyn derbyn yr ad-daliad hwnnw, mae angen talu ffi weinyddu (£60-350) ymlaen llaw.

CYNGOR GAN HEDDLU DYFED-POWYS – Peidiwch byth ag ymateb i alwadau ffôn digymell, ni fydd eich cyngor lleol byth yn ffonio’n annisgwyl i drafod ad-daliad treth gyngor ac ni fydd sefydliad dilys yn gofyn i chi dalu ffi ymlaen llaw er mwyn derbyn arian – PEIDIWCH BYTH Â RHOI MANYLION EICH CERDYN CREDYD IDDYNT.

Er mwyn adrodd am dwyll a derbyn rhif trosedd yr heddlu, galwch Action Fraud ar 0300 123 2040 neu defnyddiwch eu system riportio twyll ar-lein. Cofrestrwch gydag Action Fraud Alert AM DDIM i dderbyn gwybodaeth am sgamiau a thwyll yn eich ardal chi trwy e-bost, neges llais wedi’i recordio a neges destun.

Rhwystrodd Galwad Gwir 98% o alwadau ffôn niwsans mewn profion a gynhaliwyd gan safonau masnach. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r ddyfais hon, galwch heibio i www.truecall.co.uk neu galwch 08000336330.
Am ragor o wybodaeth ynghylch twyll, galwch heibio i www.thinkjessica.com

Syndrom Twyll Jessica
Gelwir rhywun fel Jessica, sy’n llyncu twyll ac yn gwrthod cyngor teulu a gweithwyr proffesiynol, yn ddioddefydd â Syndrom Twyll Jessica. Mae troseddwyr wedi’i meistroli’r grefft o bwylltreisio’u dioddefwyr trwy honni bod yn gymeriadau a’u peledu â galwadau.

Diweddariadau

31 Rhagfyr 2015

Os ydych chi’n derbyn llythyr ‘syfrdanol’, PEIDIWCH ymateb. Peidiwch byth ag anfon arian, datgelu manylion personol na phrynu nwyddau i hawlio gwobr. Gwyliwch rhag bargeinion cyfrinachol, cynllun ‘gwneud arian sydyn’. Ceisiwch gyngor proffesiynol cyn ymrwymo i unrhyw fath o gynllun buddsoddi gan gynnwys gwin, tir ac eiddo.

Mae technoleg fodern yn golygu y gellir masgynhyrchu llythyrau twyll a’u gwneud nhw i edrych fel llythyrau personol neu ddogfennau pwysig, yn y gobaith o dwyllo’r derbynnydd i anfon arian neu drosglwyddo arian. Mae sawl math o dwyll megis: twyll lotri neu raffl fawr, twyll catalog neu daflen, twyll Yswiriant Gwarchod Taliadau, twyll trosglwyddo parsel a thwyll dal gwobr.

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 28 Medi 2015

Gweithred

Dymuna sefydliadau elusennol gynghori’r cyhoedd cyffredinol i beidio â gadael eich rhoddion caredig mewn drysau siop dros nos/pan mae’r siop ar gau gan nad ydynt wedi’u derbyn fore trannoeth.

Diweddariadau

31 Rhagfyr 2015

Yn y flwyddyn newydd, mae’n bosibl y bydd nifer ohonoch eisiau cael gwared ar ddillad ac eitemau nad ydych eu heisiau bellach. Wrth adael eich eitemau gyda’r siopau elusen, sicrhewch eich bod chi’n eu gadael gyda staff yn ystod oriau agor y siop, a pheidio â’u gadael y tu allan i’r siop dros nos. Rydyn ni eisiau i’ch eitemau helpu pobl, nid cael eu dwyn gan droseddwyr.

Ardal leol: Prifysgol Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2015

Gweithred

Mae Tîm Plismona Bro Aberystwyth wrthi’n gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn hyrwyddo yfed diogel a chyfrifol drwy argaeledd coctels heb alcohol, sy’n ddewis arall yn lle coctels alcoholig neu unrhyw ddiod arall sy’n cynnwys alcohol. Yn ddiweddar, mae Undeb y Myfyrwyr wedi datblygu bwydlen diod o tua 9 rysáit sy’n cael eu profi a’u datblygu ganddynt ac a fydd ar gael ym mar undeb y myfyrwyr cyn hir. Gyda chydweithrediad tafarndai lleol, bydd y fenter hon yn cael ei gweithredu mewn lleoliadau o gwmpas y dref a bydd coctels heb alcohol ar gael i bawb yn Aberystwyth.
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, neu os ydych chi’n fusnes lleol sydd eisiau trafod gweini coctel heb alcohol, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Aberystwyth.

Ardal leol: Tref Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 18 Mai 2016

Gweithred

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - Tref Aberystwyth

I fonitro a ddelio gyda ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Aberystwyth.

1. Yr yfed o alcohol o fewn ardaloedd Dim Yfed Alcohol

Mae patrolau rhagweithiol yn parhau ac mae swyddogion wedi mynd ag alcohol i ffwrdd wrth nifer o bobl sydd wedi’u dal yn yfed o fewn yr ardal waharddedig.

2. Difrod Troseddol I Gerbydau

Ers gweithredu camerâu teledu cylch cyfyng cludadwy yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, mae adroddiadau am ddifrod troseddol i gerbydau wedi syrthio’n ddramatig. Anogir preswylwyr i riportio unrhyw achosion o ddifrod yn y dyfodol ar y cyfle cyntaf er mwyn rhoi’r cyfle gorau i swyddogion ddal troseddwyr a sicrhau bod y camerâu cludadwy’n cael eu gosod yn yr ardaloedd cywir.

3. Graffiti

Mae adroddiadau am graffiti yn y dref wedi lleihau; fodd bynnag, mae swyddogion dal yn chwilio am unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo ag adnabod troseddwyr.

Ardal leol: Aberystwyth

Dyddiad a gytunwyd: 25 Mawrth 2018

Gweithred

Bu cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Tref Aberystwyth yn ddiweddar. Byddwch yn ymwybodol, a sicrhewch fod eich eiddo wedi'i ddiogelu. Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch a'r heddlu ar 101.

Er mywn helpu I ddiogelu eich eiddo dilynwch yr awgrymiadau isod.

Caewch a chlowch yr holl ddrysau a ffenestri gyda'r nos neu phan rydych I ffwrdd o'r ty.
Sicrhewch fod eiddo gwerthfawr o'r golwg.
Triniwch eich sied neu adeilad allanol yn yr un modd a'ch ty, clowch nhw ar bob adeg.
Yn aml, defnyddir offer DIY (rhawiau ac ysgolion) er mwyn torri i mewn i'ch ty. Sicrhewch eu bod yn cael eu cadw dan glo.
Sicrhewch fod y gatiau cefn neu ochr wedi'i cau a'u cloi.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Halloween and Bonfire Night

Manylion:

Yn ystod dathliadau Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, bydd mwy o swyddogion yn eu cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a’n galluogi ni i ymateb yn gyflym i unrhyw un sy’n defnyddio Nos Galan Gaeaf neu Noson Guto Ffowc fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

 

Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae plant yn curo ar eu drysau i ofyn ‘Cast ynteu Ceiniog?’ Er nad ydyn ni eisiau difetha hwyl pobl, nid ydym ychwaith eisiau i bethau fynd allan o reolaeth a pheri i bobl deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

 

Mae cyngor ‘cast ynteu ceiniog’ yn cynnwys:

• Ewch allan gydag oedolyn

•Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig

• Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig

• Peidiwch siarad â phobl ddieithr

• Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AberystwythNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Boulevard Saint Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01970 625174

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – Ddydd Gwener 0800 - 1800
Dydd Sadwrn a Ddydd Sul 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar Gau Dydd Nadolig

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.