Rhingyll Delme Jones

PC Nia Williams

PCSO Sian Clarke

PCSO Steffan Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Aberteifi

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2019

Gweithred

Monitro a mynd i’r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhref Aberteifi gan gynnwys rhoi pwyslais, ond nid pwyslais gormodol, ar yfed dan oed ac yfed alcohol o fewn y parth dim yfed penodedig yn y dref.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Mae Parc Sglefrio Aberteifi’n cael ei fonitro’n agos er mwyn ymdrin ag adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys cymryd cyffuriau, yfed alcohol yn anghyfreithlon yn y parth gwahardd, a fandaliaeth. Rydyn ni’n gweithio gyda “Ffrindiau Parc Sglefrio Aberteifi” a’r cyngor lleol er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon.

01 Chwefror 2019

Ers mis Rhagfyr 2018, rydym wedi cael nifer o adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth ym Mharc sglefrio Aberteifi.


Mae tîm plismona Aberteifi yn cydweithio ag asiantaethau eraill er mwyn atal digwyddiadau o'r fath rhag digwydd eto. Gosodwyd camera's gydag arwyddion priodol ac mae swyddogion Aberteifi yn cynnal patrolau o gwmpas y parc.

13 Gorffennaf 2016

Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal yn rheolaidd o gwmpas Tref Aberteifi mewn ymateb i’r mater hwn. Mae 5 atafaeliad alcohol wedi’u cynnal ac mae 1 gyrrwr wedi’i rybuddio o dan Adran 59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu am yrru gwrthgymdeithasol ger y parc sglefrio.

12 Mai 2016

Mae patrolau wedi’u cynnal o gwmpas tref Aberteifi er mwyn mynd i’r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal. Cynhaliwyd mwy o batrolau er mwyn monitro ac ymdrin â materion sy’n gysylltiedig ag alcohol.

16 Mawrth 2016

Mae swyddogion wedi parhau i gynnal patrolau yn nhref Aberteifi, yn arbennig yn yr ardaloedd lle mae graffiti wedi’i baentio yn ddiweddar. Bydd patrolau amlwg yn y dref yn parhau, a chynhelir menter ar gyfer atal materion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod penwythnosau pan gynhelir gemau rygbi Pencampwriaeth y 6 Gwlad. Gofynnir i unrhyw un sy’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd i alw 101 er mwyn riportio’r mater i ni.

18 Chwefror 2016

O ganlyniad i batrolau uwch weladwy yn y dref, atafaelwyd alcohol wrth ddau unigolyn a welwyd yn yfed o fewn y parth gwahardd alcohol dynodedig ym mis Ionawr.

09 Rhagfyr 2015

Rydym wedi cynnal patrolau uwchweladwy yn ardaloedd lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cael ei riportio yn ddiweddar, yn cynnwys Mwldan Isaf a Theras Williams.

18 Medi 2015

18/09/15 Mae Tîm Plismona Bro Aberteifi wedi cynnal mwy o batrolau ym Mwldan Isaf, Teras y Frenhines a Rhes Greenfield yn dilyn materion diweddar â graffiti, sy’n destun ymchwiliad ar hyn o bryd. Siaradwyd â phreswylwyr yn yr ardal hon a gofynnwyd iddynt fod yn wyliadwrus.

25 Mehefin 2015

Mae patrolau targedig wedi parhau yn nhref Aberteifi sydd wedi arwain at wneud 1 atafaeliad alcohol.

07 Mai 2015

O ganlyniad i batrolau yn y dref, atafaelwyd alcohol wrth ddau unigolyn a welwyd yn yfed o fewn y parth gwahardd alcohol dynodedig.
Hefyd, bu adroddiadau am fenyw’n begian am arian o gwmpas y dref. Cafodd y fenyw ei hadnabod a rhoddodd SCCH eiriau o gyngor cryf iddi.

09 Ionawr 2015

Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal yn nhref Aberteifi ac mae’r rhain wedi arwain at wyth atafaeliad alcohol o fewn parth dynodedig gwahardd alcohol y dref. Hefyd, cyhoeddwyd hysbysiad cosb benodedig am ollwng sbwriel yn y mis diwethaf. Bydd y mater yn parhau’n flaenoriaeth.

05 Rhagfyr 2014

09/04/2014 - Mae cryn dipyn o alcohol eisoes wedi’i gymryd wrth unigolion sydd wedi’u dal yn yfed o fewn y parth dim yfed penodedig yn Aberteifi. Fodd bynnag, ni welwyd unrhyw achosion o yfed dan oed, ac nid oes unrhyw achosion o yfed dan oed wedi’u riportio ychwaith.

05 Rhagfyr 2014

16/06/2014 - Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal yn nhref Aberteifi, ac wedi arwain at 11 atafaeliad alcohol yn ystod y mis diwethaf.

05 Rhagfyr 2014

14/07/2014 - Mae patrolau targedig wedi’u cynnal mewn ardaloedd problemus ac mae hyn wedi arwain at un atafaeliad alcohol.

05 Rhagfyr 2014

10/09/2014 - Yn ystod y 3 mis diwethaf, mae swyddogion wedi cynnal 14 atafaeliad alcohol, a bydd swyddogion yn parhau i weithredu yn y modd hwn pan fo angen.

Ardal leol: Aberteifi

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2019

Gweithred

Parhau â’n gwaith o ran mynd i’r afael â chyffuriau yn nhref Aberteifi.

 

Diweddariadau

01 Awst 2019

Gyda chymorth y gymuned, rydyn ni o hyd yn casglu cudd-wybodaeth mewn perthynas â defnyddio a gwerthu cyffuriau. Defnyddir y gudd-wybodaeth i gael gwarantau a fydd yn ein galluogi i gynnal cyrchoedd mewn cyfeiriadau yn Aberteifi a’r cyffiniau. Enghraifft ddiweddar yw atafaelu 11 planhigyn canabis mewn cyfeiriad yn Llandudoch. 

01 Mehefin 2019

Cynhaliwyd gwarant yn Rhos y Dre, Aberteifi gan arwain at ganfod canabis. Cyflwynwyd cudd-wybodaeth ynghylch cyffuriau.

01 Ionawr 2019

5 trosedd cyffuriau a gofnodwyd ym mis Ionawr yn nhref Aberteifi.

Ardal leol: Aberteifi

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol a gorfodi’r parth di-alcohol yn nhref Aberteifi.

Diweddariadau

01 Mehefin 2019

Mae patrolau gweladwy wedi parhau yn y dref. Atafaelwyd alcohol 3 gwaith gan 8116.

05 Chwefror 2019

Mae patrolau amlwg wedi parhau yn y dref, yn enwedig ar benwythnosau. Hefyd, mae ffitiau alcohol wedi cael eu cyflawni gan swyddogion.
Mae swyddogion a staff wedi blaenoriaethu digwyddiad rygbi'r 6 Gwlad i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â diod.

13 Mai 2018

Mae patrolau uwch-weladwy wedi parhau, gydag un atafaeliad alcohol yn Ebrill 2018. Bydd y patrolau yn parhau wrth i haf yn agosáu ac wrth i'r dref prysuro.

13 Rhagfyr 2017

Mae patrolau uwch-weladwy wedi parhau yn y dref I dargedu pobl sydd yn yfed alcohol o fewn y parth di-alcohol. Mae ymchwiliad i mewn i'r digwyddiad o anrhefn yn y dref yn parhau, a doedd ddim problemau wedi riportio dros y penwythnosau yn dilyn.

23 Gorffennaf 2017

Mae patrolau uwch-weladwy wdi parhau, gyda 3 atafaeliad alcohol gan swyddogion. Bydd ein gwaith ar y mater yma yn parhau dros y gwyliau hâf ac yn ystod y digwyddiau sy'n cael ei drefnu yn y dref.

03 Ebrill 2017

Rydym wedi parhau ein patrolau uwch-weladwy yn nhref Aberteifi i daclo'r mater yma, ac o ganlyniad rydym wedi atafaelu alcohol oddi wrth 1 person ym mis Mawrth. Byddwn yn parhau i monitro'r sefyllfa wrth i'r tywydd dechrau gwella ac wrth i ni symud tuag at yr hâf.

23 Chwefror 2017

Ar ôl anfon troseddwyr mynych i’r llys, a’r troseddwyr hynny’n derbyn dirwyon mawr am yfed yn y parth di-alcohol yn Aberteifi, ymddengys bod y mater wedi gwella, ac mae’n dda gennym adrodd nad oes alcohol wedi’i atafaelu ers y cyfarfod PACT diwethaf. Rydyn ni dal yn monitro hyn yn ystod ein patrolau, a byddwn ni’n mynd ag eitemau ac yn cymryd camau gweithredu os oes unrhyw un yn cael ei weld yn yfed alcohol yn y parth.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 25 Medi 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 09 Hyd 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 30 Hyd 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 13 Tach 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 27 Tach 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ofyn i aelodau’r gymuned i fod yn wyliadwrus y gaef hon yn dilyn lladrad olew gwresog o dŷ yn Llechryd. Er bod prisiau olew yn gostwng, mae’n bosib y bydd lladron dal yn targedu ffynonellau olew gwresog.

Gofynnir heddlu i bobl cymryd amser i roi cymorth i aelodau o’u deulu neu’r gymuned sy’n yn fregus neu oedrannus ac yn sicrhau bod tanciau olew yn ddiogel ac anweladwy. Rydym yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth ynglŷn â lladradau olew, neu wybodaeth am unrhyw un yn gwerthu olew mewn amgylchiadau amheus i gysylltu â’u orsaf heddlu lleol neu i alw 101.

Gall gwybodaeth diogelwch cyffredin cael ei ddarparu gan Dimau Plismona Bro leol, cysylltwch â’ch gorsaf heddlu lleol am ragor o wybodaeth.

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:
• Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol
• Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol
• Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu
• Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.
• Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.
Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
• Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
• Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
• Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
• Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.
• Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

Manylion:

Mae heddlu Aberteifi’n rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hyn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.
Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio. Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.
Dywedodd SCCH Ben Cole o Heddlu Dyfed-Powys: “Yn anffodus nid oes gan bob un sy’n cnocio ar eich drws yn ddirybudd reswm dilys dros fod yno. Troseddwyr yw galwyr ffug ac rydym yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac i wybod beth i’w wneud os ydynt yn derbyn ymweliad gan ymwelydd ffug.”


Cyngor ynghylch sut i drechu masnachwyr twyllodrus:

• Sicrhewch eich bod yn cael manylion unrhyw ddyfynbris ar gyfer gwaith a fydd yn cael ei gyflawni yn ysgrifenedig.
• Peidiwch â thalu am yr holl waith o flaen llaw. Talwch flaendal a thalwch y bil cyfan pan fyddwch yn fodlon fod y gwaith wedi ei gwblhau. Bydd y mwyafrif o fasnachwyr go iawn yn derbyn hyn.
• Gofynnwch am gael gweld geirdaon neu luniau o waith sydd eisoes wedi’i gyflawni, fel eich bod yn fodlon eu bod yn gymwys i wneud y gwaith.
• Gofynnwch i ffrindiau a pherthnasau i argymell masnachwyr, fel eich bod yn gwybod bod enw da ganddynt.
• Edrychwch a yw manylion cyswllt ar unrhyw waith papur yn ddilys cyn i chi gytuno i unrhyw waith. Ffoniwch y rhif ar y gwaith papur er mwyn cadarnhau pwy ydynt.
• Peidiwch â phenderfynu yn y fan a’r lle hyd yn oed os ydynt yn eich rhuthro ac yn dweud ei fod yn gynnig arbennig. Mynnwch ddyfynbrisiau eraill fel y gallwch gymharu prisiau.
• Os nad ydych yn hollol hapus gyda’r hyn y maen nhw’n ei gynnig, dwedwch na. Os ydyn nhw’n gwrthod gadael, gwnewch nodyn o rif cofrestru eu cerbyd a ffoniwch yr heddlu.
• Arhoswch gyda nhw ar bob amser pan maen nhw yn eich ty, ac os ydyn nhw’r tu allan gwnewch yn siwr fod eich eiddo yn ddiogel ac wedi ei gloi.
• Cofiwch os yw rhywbeth yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae e fwy na thebyg yn rhy dda i fod yn wir. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cadwch nhw allan.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.


Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i breswylwyr helpu â’i frwydr yn erbyn caethwasiaeth fodern yn ystod wythnos o weithgarwch ym mis Hydref. Bydd ein swyddogion allan mewn cymunedau’n siarad â phreswylwyr, perchnogion busnes, rheolwyr ffatri a phobl sy’n gweithio yn ein porthladdoedd am gaethwasiaeth fodern. Byddant yn esbonio beth i edrych allan amdano a sut y gall pobl ein helpu ni i atal yr ecsbloetiaeth hon rhag digwydd.

Mae’n drosedd gudd. Mae’n anodd ei datrys, ond mae arwyddion i gadw llygad allan amdanynt, gan gynnwys: pobl sydd ag ychydig iawn o gysylltiad â’u teuluoedd; drwgdybio awdurdod; dim ffrindiau; ymddangos fel pe na heb eu bwydo, heb gael gofal, ac yn fewnblyg; yn ffwndrus ac yn osgoi cyswllt llygad. Gall fod yn haws sylwi ar dai lle y gallai dioddefwyr fod yn cael eu dal gan y gall y llenni fod ar gau o hyd neu â chaen adlewyrchol arnynt, gall ffenestri fod â chloeon neu farrau arnynt, gall camerâu teledu cylch cyfyng fod wedi’u gosod, gall y blwch llythyrau fod wedi’i selio, a gall fod mynediad cyfyngedig i’r drysau blaen a chefn.

Gwyliwch ffilm am gaethwasiaeth fodern i ddarganfod am yr arwyddion ar gyfer adnabod dioddefwyr a sut fedrwch chi helpu www.youtube.com/watch?v=Jv1H_fAoOG4&list=UU697e0rGEZK8tO-qmFN6kag

Medrwch adrodd am unrhyw amheuon i ni drwy alw 101, neu drwy alw’r llinell gymorth genedlaethol ar 0800 0121 700.

Manylion:

Rydyn ni’n helpu i godi ymwybyddiaeth ynghylch Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN) trwy gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru  a Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan.

Mae Sylweddau Seicoweithredol Newydd, neu gyffuriau penfeddwol cyfreithlon, yn broblem gyffredin ledled y Deyrnas Unedig ers sawl blwyddyn bellach.

Mewn ymateb i boblogrwydd cynyddol y sylweddau hyn, mae’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi datblygu gwers ar gyfer helpu pobl ifainc i ddeall peryglon Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Byddwn ni’n cyflwyno’r wers Cyfnod Allweddol 3 newydd yn ein hysgolion uwchradd newydd er mwyn tynnu sylw at arbrofi â Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Pethau pwysig i’w hystyried cyn cymryd Sylwedd Seicoweithredol Newydd:
• Ni allwch fod yn siŵr os yw’n gyfreithlon – gall gynnwys cyffuriau anghyfreithlon
• Dydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi’n cymryd
• Does gennych chi ddim syniad beth fydd yr effeithiau
• Does gennych chi ddim syniad beth mae Sylwedd Seicoweithredol Newydd yn cynnwys
• Ni allwch fod yn siŵr ei fod yn ddiogel i’w gymryd
• Dydych chi ddim yn gwybod sut fydd eich corff yn ymateb i Sylwedd Seicoweithredol Newydd

Dilynwch yr ymgyrch ar Twitter @schoolbeat a dangoswch eich cefnogaeth trwy ddefnyddio’r hashnod #SSNHysbys a phostio llun gyda’n bwrdd ymgyrch.

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio menter i sicrhau bod pawb yn mwynhau penwythnosau rygbi’n ddiogel a synhwyrol yn ystod twrnamaint y chwe gwlad. Fel rhan o’r fenter, bydd swyddogion heddlu a SCCH yn cynnal patrolau amlwg ar droed yng nghanol trefi Aberteifi, Abergwaun a Chastellnewydd Emlyn yn ystod y gemau rhyngwladol ac ar ôl iddynt orffen er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’r gymuned ac ymdrin ag unrhyw faterion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyflym ac effeithiol. 

Yn ystod unrhyw ddigwyddiad chwaraeon rhyngwladol, rydyn ni’n gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n ymweld â mannau trwyddedig yn ein trefi, a’r rhai sy’n yfed alcohol cyn ymweld â’n trefi. Gall hyn arwain at gynnydd o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion sy’n gysylltiedig ag alcohol. Drwy gynnal patrolau amlwg ar droed yn ein cymunedau, rydyn ni yn y sefyllfa orau i atal y materion hynny ac ymdrin â nhw’n effeithiol os ydyn nhw’n codi.


Ynghyd â chynnydd o ran patrolau, bydd swyddogion yn ymweld â mannau trwyddedig yn aml, gan gydweithio â thrwyddedigion i nodi unrhyw faterion posibl a sicrhau bod pawb yn medru mwynhau’r rygbi’n ddiogel a didrafferth.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn Aberteifi’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i ddau gar mewn dau leoliad yn ddiweddar.

Rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a 1 Awst 2016, malwyd ffenestri dau gar a oedd wedi’u parcio yn Sgwâr Greenfield, Aberteifi.

Yn ogystal, rhywbryd rhwng 30 Gorffennaf a 1 Awst 2016, crafwyd peintwaith dau gerbyd yn ardal Felin Ban.

Dywedodd y Rhingyll Delme Jones, Rhingyll Plismona Bro Aberteifi, “Mae lefel digwyddiadau fel hyn yn ardal Aberteifi yn isel, ond rydyn ni’n deall yr effaith gallant gael ar unigolion a’r gymuned pan maen nhw’n digwydd. Ar hyn o bryd, nid oes gennym dystiolaeth i awgrymu bod cysylltiad rhwng digwyddiadau Sgwâr Greenfield a digwyddiadau Felin Ban, ond byddwn ni’n cynyddu’n patrolau o gwmpas yr ardaloedd hyn er mwyn tawelu meddyliau’r cyhoedd a pharhau â’n hymholiadau.”

Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiadau hyn, dylent gysylltu â PC Marwick 83 yng Ngorsaf Heddlu Aberteifi drwy alw 101.

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberteifi yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys a @ Cardigan_NPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Manylion:

Yn ddiweddar, hyfforddwyd timoedd plismona bro yn Aberteifi, Crymych a Chastellnewydd Emlyn i gefnogi dioddefwyr byrgleriaethau sy’n agored i niwed gyda chyngor diogelwch ychwanegol. Mae SCCH wedi’u hyfforddi’n Swyddogion Cymorth Byrgleriaethau. Maen nhw’n medru rhoi cyngor ynghylch diogelwch y cartref i ddioddefwyr, ac mae ganddynt eitemau y gellir eu defnyddio i helpu pobl i deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi.

Dywedodd y Rhingyll Delme Jones, “Er bod lefelau trosedd yn Nyfed-Powys yn isel, pan mae byrgleriaethau’n digwydd, maen nhw’n arbennig o annifyr. Mae ein SCCH wedi’u hyfforddi’n arbennig i ymweld â dioddefwyr trosedd oedrannus a bregus i gynnal arolwg o’u heiddo. Maen nhw’n medru rhoi tawelwch meddwl i’r dioddefydd ac yn eu gadael a nifer o argymhellion o ran sut y gallant wella diogelwch eu cartref ac atal eu hunain rhag dioddef y math hwn o drosedd eto.”

“Hefyd, rydyn ni bellach yn medru cynnig cadwyni drws, cloeon ffenestr, cloeon clap a mesurau diogelwch syml eraill i berchnogion tai, i’w helpu i deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi.”

Yn ogystal, mae gan swyddogion fynediad yn awr at gamerâu memo, sy’n debyg i gamerâu bywyd gwyllt. Gellir eu gosod mewn mannau poeth er mwyn monitro a recordio unrhyw weithgarwch yno, gyda’r nod o atal a lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun Swyddogion Cymorth Byrgleriaethau, cysylltwch ag aelod o’ch Tîm Plismona Bro ar 101, neu galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk am gyngor.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CardiganNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Teifi
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1EW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.