Rhingyll Delme Jones

PC Nia Williams

PCSO Sian Clarke

PCSO Steffan Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 28 Ionawr 2020

Gweithred

Ymladd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal dref Aberteifi

Diweddariadau

28 Ionawr 2020

Mae swyddogion yn barhau i batrolio parc sglefrio Aberteifi yn gyson er mwyn rhyngweithio gyda’r plant ac atal digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 28 Ionawr 2020

Gweithred

Atal gwerthu a defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

Diweddariadau

28 Ionawr 2020

Gyda cymorth y gymuned mae Tim Plismona Aberteifi wedi gael gwybodaeth berthnasol a gael pwer i chwilio cyfeiriadau yn y dref sydd wedi sicrhau maint o cyffuriau anghyfreithlon wedi cael ei atafaelu.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 12 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 26 Awst 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 09 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 30 Medi 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 14 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Caffi Tesco, Heol Aberystwyth, Aberteifi

Dyddiad / amser: 28 Hyd 2020 - 14:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Gorsaf Heddlu Aberteifi

Dyddiad / amser: 02 Medi 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf Heddlu Aberteifi

Dyddiad / amser: 02 Medi 2020 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ofyn i aelodau’r gymuned i fod yn wyliadwrus y gaef hon yn dilyn lladrad olew gwresog o dŷ yn Llechryd. Er bod prisiau olew yn gostwng, mae’n bosib y bydd lladron dal yn targedu ffynonellau olew gwresog.

Gofynnir heddlu i bobl cymryd amser i roi cymorth i aelodau o’u deulu neu’r gymuned sy’n yn fregus neu oedrannus ac yn sicrhau bod tanciau olew yn ddiogel ac anweladwy. Rydym yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth ynglŷn â lladradau olew, neu wybodaeth am unrhyw un yn gwerthu olew mewn amgylchiadau amheus i gysylltu â’u orsaf heddlu lleol neu i alw 101.

Gall gwybodaeth diogelwch cyffredin cael ei ddarparu gan Dimau Plismona Bro leol, cysylltwch â’ch gorsaf heddlu lleol am ragor o wybodaeth.

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:
• Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol
• Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol
• Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu
• Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.
• Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.
Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
• Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
• Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
• Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
• Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.
• Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

Manylion:

Mae heddlu Aberteifi’n rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hyn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.
Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio. Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.
Dywedodd SCCH Ben Cole o Heddlu Dyfed-Powys: “Yn anffodus nid oes gan bob un sy’n cnocio ar eich drws yn ddirybudd reswm dilys dros fod yno. Troseddwyr yw galwyr ffug ac rydym yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac i wybod beth i’w wneud os ydynt yn derbyn ymweliad gan ymwelydd ffug.”


Cyngor ynghylch sut i drechu masnachwyr twyllodrus:

• Sicrhewch eich bod yn cael manylion unrhyw ddyfynbris ar gyfer gwaith a fydd yn cael ei gyflawni yn ysgrifenedig.
• Peidiwch â thalu am yr holl waith o flaen llaw. Talwch flaendal a thalwch y bil cyfan pan fyddwch yn fodlon fod y gwaith wedi ei gwblhau. Bydd y mwyafrif o fasnachwyr go iawn yn derbyn hyn.
• Gofynnwch am gael gweld geirdaon neu luniau o waith sydd eisoes wedi’i gyflawni, fel eich bod yn fodlon eu bod yn gymwys i wneud y gwaith.
• Gofynnwch i ffrindiau a pherthnasau i argymell masnachwyr, fel eich bod yn gwybod bod enw da ganddynt.
• Edrychwch a yw manylion cyswllt ar unrhyw waith papur yn ddilys cyn i chi gytuno i unrhyw waith. Ffoniwch y rhif ar y gwaith papur er mwyn cadarnhau pwy ydynt.
• Peidiwch â phenderfynu yn y fan a’r lle hyd yn oed os ydynt yn eich rhuthro ac yn dweud ei fod yn gynnig arbennig. Mynnwch ddyfynbrisiau eraill fel y gallwch gymharu prisiau.
• Os nad ydych yn hollol hapus gyda’r hyn y maen nhw’n ei gynnig, dwedwch na. Os ydyn nhw’n gwrthod gadael, gwnewch nodyn o rif cofrestru eu cerbyd a ffoniwch yr heddlu.
• Arhoswch gyda nhw ar bob amser pan maen nhw yn eich ty, ac os ydyn nhw’r tu allan gwnewch yn siwr fod eich eiddo yn ddiogel ac wedi ei gloi.
• Cofiwch os yw rhywbeth yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae e fwy na thebyg yn rhy dda i fod yn wir. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cadwch nhw allan.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.


Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i breswylwyr helpu â’i frwydr yn erbyn caethwasiaeth fodern yn ystod wythnos o weithgarwch ym mis Hydref. Bydd ein swyddogion allan mewn cymunedau’n siarad â phreswylwyr, perchnogion busnes, rheolwyr ffatri a phobl sy’n gweithio yn ein porthladdoedd am gaethwasiaeth fodern. Byddant yn esbonio beth i edrych allan amdano a sut y gall pobl ein helpu ni i atal yr ecsbloetiaeth hon rhag digwydd.

Mae’n drosedd gudd. Mae’n anodd ei datrys, ond mae arwyddion i gadw llygad allan amdanynt, gan gynnwys: pobl sydd ag ychydig iawn o gysylltiad â’u teuluoedd; drwgdybio awdurdod; dim ffrindiau; ymddangos fel pe na heb eu bwydo, heb gael gofal, ac yn fewnblyg; yn ffwndrus ac yn osgoi cyswllt llygad. Gall fod yn haws sylwi ar dai lle y gallai dioddefwyr fod yn cael eu dal gan y gall y llenni fod ar gau o hyd neu â chaen adlewyrchol arnynt, gall ffenestri fod â chloeon neu farrau arnynt, gall camerâu teledu cylch cyfyng fod wedi’u gosod, gall y blwch llythyrau fod wedi’i selio, a gall fod mynediad cyfyngedig i’r drysau blaen a chefn.

Gwyliwch ffilm am gaethwasiaeth fodern i ddarganfod am yr arwyddion ar gyfer adnabod dioddefwyr a sut fedrwch chi helpu www.youtube.com/watch?v=Jv1H_fAoOG4&list=UU697e0rGEZK8tO-qmFN6kag

Medrwch adrodd am unrhyw amheuon i ni drwy alw 101, neu drwy alw’r llinell gymorth genedlaethol ar 0800 0121 700.

Manylion:

Rydyn ni’n helpu i godi ymwybyddiaeth ynghylch Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN) trwy gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru  a Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan.

Mae Sylweddau Seicoweithredol Newydd, neu gyffuriau penfeddwol cyfreithlon, yn broblem gyffredin ledled y Deyrnas Unedig ers sawl blwyddyn bellach.

Mewn ymateb i boblogrwydd cynyddol y sylweddau hyn, mae’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi datblygu gwers ar gyfer helpu pobl ifainc i ddeall peryglon Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Byddwn ni’n cyflwyno’r wers Cyfnod Allweddol 3 newydd yn ein hysgolion uwchradd newydd er mwyn tynnu sylw at arbrofi â Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Pethau pwysig i’w hystyried cyn cymryd Sylwedd Seicoweithredol Newydd:
• Ni allwch fod yn siŵr os yw’n gyfreithlon – gall gynnwys cyffuriau anghyfreithlon
• Dydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi’n cymryd
• Does gennych chi ddim syniad beth fydd yr effeithiau
• Does gennych chi ddim syniad beth mae Sylwedd Seicoweithredol Newydd yn cynnwys
• Ni allwch fod yn siŵr ei fod yn ddiogel i’w gymryd
• Dydych chi ddim yn gwybod sut fydd eich corff yn ymateb i Sylwedd Seicoweithredol Newydd

Dilynwch yr ymgyrch ar Twitter @schoolbeat a dangoswch eich cefnogaeth trwy ddefnyddio’r hashnod #SSNHysbys a phostio llun gyda’n bwrdd ymgyrch.

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio menter i sicrhau bod pawb yn mwynhau penwythnosau rygbi’n ddiogel a synhwyrol yn ystod twrnamaint y chwe gwlad. Fel rhan o’r fenter, bydd swyddogion heddlu a SCCH yn cynnal patrolau amlwg ar droed yng nghanol trefi Aberteifi, Abergwaun a Chastellnewydd Emlyn yn ystod y gemau rhyngwladol ac ar ôl iddynt orffen er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’r gymuned ac ymdrin ag unrhyw faterion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyflym ac effeithiol. 

Yn ystod unrhyw ddigwyddiad chwaraeon rhyngwladol, rydyn ni’n gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n ymweld â mannau trwyddedig yn ein trefi, a’r rhai sy’n yfed alcohol cyn ymweld â’n trefi. Gall hyn arwain at gynnydd o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion sy’n gysylltiedig ag alcohol. Drwy gynnal patrolau amlwg ar droed yn ein cymunedau, rydyn ni yn y sefyllfa orau i atal y materion hynny ac ymdrin â nhw’n effeithiol os ydyn nhw’n codi.


Ynghyd â chynnydd o ran patrolau, bydd swyddogion yn ymweld â mannau trwyddedig yn aml, gan gydweithio â thrwyddedigion i nodi unrhyw faterion posibl a sicrhau bod pawb yn medru mwynhau’r rygbi’n ddiogel a didrafferth.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn Aberteifi’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i ddau gar mewn dau leoliad yn ddiweddar.

Rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a 1 Awst 2016, malwyd ffenestri dau gar a oedd wedi’u parcio yn Sgwâr Greenfield, Aberteifi.

Yn ogystal, rhywbryd rhwng 30 Gorffennaf a 1 Awst 2016, crafwyd peintwaith dau gerbyd yn ardal Felin Ban.

Dywedodd y Rhingyll Delme Jones, Rhingyll Plismona Bro Aberteifi, “Mae lefel digwyddiadau fel hyn yn ardal Aberteifi yn isel, ond rydyn ni’n deall yr effaith gallant gael ar unigolion a’r gymuned pan maen nhw’n digwydd. Ar hyn o bryd, nid oes gennym dystiolaeth i awgrymu bod cysylltiad rhwng digwyddiadau Sgwâr Greenfield a digwyddiadau Felin Ban, ond byddwn ni’n cynyddu’n patrolau o gwmpas yr ardaloedd hyn er mwyn tawelu meddyliau’r cyhoedd a pharhau â’n hymholiadau.”

Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiadau hyn, dylent gysylltu â PC Marwick 83 yng Ngorsaf Heddlu Aberteifi drwy alw 101.

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Aberteifi yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys a @ Cardigan_NPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Manylion:

Yn ddiweddar, hyfforddwyd timoedd plismona bro yn Aberteifi, Crymych a Chastellnewydd Emlyn i gefnogi dioddefwyr byrgleriaethau sy’n agored i niwed gyda chyngor diogelwch ychwanegol. Mae SCCH wedi’u hyfforddi’n Swyddogion Cymorth Byrgleriaethau. Maen nhw’n medru rhoi cyngor ynghylch diogelwch y cartref i ddioddefwyr, ac mae ganddynt eitemau y gellir eu defnyddio i helpu pobl i deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi.

Dywedodd y Rhingyll Delme Jones, “Er bod lefelau trosedd yn Nyfed-Powys yn isel, pan mae byrgleriaethau’n digwydd, maen nhw’n arbennig o annifyr. Mae ein SCCH wedi’u hyfforddi’n arbennig i ymweld â dioddefwyr trosedd oedrannus a bregus i gynnal arolwg o’u heiddo. Maen nhw’n medru rhoi tawelwch meddwl i’r dioddefydd ac yn eu gadael a nifer o argymhellion o ran sut y gallant wella diogelwch eu cartref ac atal eu hunain rhag dioddef y math hwn o drosedd eto.”

“Hefyd, rydyn ni bellach yn medru cynnig cadwyni drws, cloeon ffenestr, cloeon clap a mesurau diogelwch syml eraill i berchnogion tai, i’w helpu i deimlo’n ddiogel yn eu cartrefi.”

Yn ogystal, mae gan swyddogion fynediad yn awr at gamerâu memo, sy’n debyg i gamerâu bywyd gwyllt. Gellir eu gosod mewn mannau poeth er mwyn monitro a recordio unrhyw weithgarwch yno, gyda’r nod o atal a lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun Swyddogion Cymorth Byrgleriaethau, cysylltwch ag aelod o’ch Tîm Plismona Bro ar 101, neu galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk am gyngor.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CardiganNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Teifi
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1EW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 13:00 a 13:40 – 17:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.