Arolygydd Matthew Howells

Rhingyll Richard Marshall

PC Matthew Richards

PCSO John Evans

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Tregaron

Dyddiad a gytunwyd: 25 Chwefror 2016

Gweithred

Mae digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol achlysurol sy’n ymwneud â phobl ifainc yn nhref Tregaron, yn arbennig adeg gwyliau a phenwythnosau dal yn achosi pryder i’r gymuned leol.

Bydd swyddogion o’r tîm plismona bro a swyddogion ymateb yn cynnal patrolau amlwg i fonitro’r materion hyn a mynd i’r afael â nhw.

Ardal leol: Pontrhydfendigaid

Dyddiad a gytunwyd: 25 Chwefror 2016

Gweithred

Mae Cyngor Cymuned Ystrad Fflur (Pontrhydfendigaid) wedi derbyn cwyn gan yr ysgol feithrin bod parcio ar brif ffordd y B4340 y tu allan i Neuadd Pantyfedwen yn destun pryder i’r rhieni hynny sy’n gadael maes parcio’r neuadd oherwydd mae ceir sydd wedi parcio ger cyffordd y neuadd yn atal eu golwg.

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymchwilio i’r gwyn hon ac yn siarad â’r partïon dan sylw gyda golwg ar ganfod datrysiad a monitro’r mater parcio ar ôl hynny.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Tregaron

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 15:15

Disgrifiad:

Ar hyn o bryd, mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Lleoliad: Siop / Caffi Llangeitho

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 16:00

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Lleoliad: Sgwâr Llanddewi Brefi

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 16:45

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Neuadd Goffa Tregaron

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Siop Pontrhydfendigaid

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 18:15

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Tregaron

Dyddiad / amser: 13 Gor 2018 - 09:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol yn Nhregaron ar ail ddydd Gwener pob mis o 8.30-12. Bydd aelodau o’r tîm Plismona Bro lleol ar gael i chi siarad â nhw.

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Tregaron

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 15:15

Disgrifiad:

Ar hyn o bryd, mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Lleoliad: Siop / Caffi Llangeitho

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 16:00

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis.

Lleoliad: Sgwâr Llanddewi Brefi

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 16:45

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Neuadd Goffa Tregaron

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 17:30

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Siop Pontrhydfendigaid

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 18:15

Disgrifiad:

Mae cymorthfeydd yr heddlu’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher cyntaf pob mis

Lleoliad: Tregaron

Dyddiad / amser: 10 Awst 2018 - 09:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol yn Nhregaron ar ail ddydd Gwener pob mis o 8.30-12. Bydd aelodau o’r tîm Plismona Bro lleol ar gael i chi siarad â nhw.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

.

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn tueddu i dderbyn adroddiadau am ladradau tanwydd neu olew gwresogi.

Dyma rai camau a fydd yn eich helpu i atal eich olew neu eich tanwydd rhag cael ei ddwyn.

Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu gwneud bywyd yn anoddach i ladron posibl ac yn sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

  • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
  • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a gwneud yr un peth wrth gael cyflenwad newydd.
  • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau llai yn amlach.
  • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gyda giât sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc. Dylid gwneud hyn dros ben y tanc hefyd.
  • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
  • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, sicrhewch fod y system yn gweithio a bod y synwyryddion wedi eu gosod yn gywir i synhwyro symudiad.

 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd cysylltwch â ni ar 101 neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

d/o Gorsaf yr Heddlu Llanbedr Pont Steffan
Stryd Fawr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.