Rhingyll Craig Morgan

PCSO Emma Jackson

PC Cheryl Rudge

PC Jayne Briggs

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Geraint Griffiths

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Aberhonddu Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 10 Hydref 2016

Gweithred

Trefnu cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

                Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Mae Timoedd Plismona Bro Sir Frycheiniog yn chwilio am wirfoddolwyr i gydweithio â nhw er mwyn atal goryrru, yn arbennig yn ardaloedd Llanfaes, Aberhonddu a Rhiw Cerrig Cochion drwy weithredu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn yr ardaloedd hynny. Bydd aelodau o’r cyhoedd sy’n gwirfoddoli’n derbyn hyfforddiant. Bydd ardaloedd eraill o fewn y gymuned wledig hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer y Cynllun. Dylai unrhyw un sydd eisiau gwybodaeth bellach gysylltu â’r Rhingyll Craig Morgan o Dîm Plismona Bro Aberhonddu, neu PCSO Lee Garratt or Jason Hawkins drwy alw 101

Diweddariadau

31 Rhagfyr 2017

Cymuned SpeedWatch - Bydd NPT wledig Aberhonddu yn cynnal gweithgareddau cyflymder cymunedol cymunedol rhagweithiol o fewn pentrefi Sennybridge, Trecastell, Capel Isaf a Llanfrynach dros gyfnod y Gwanwyn / Haf. Bydd NPT Aberhonddu yn cydweithio'n agos â thîm plismona ffyrdd Aberhonddu i fynychu cyfarfodydd cyhoeddus ac ymweld ag aelodau o'r gymuned a allai fod eisiau siarad â ni ynglŷn â defnyddio cerbydau gwrthgymdeithasol.

10 Mai 2017

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned- Bellach, mae cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wedi’i sefydlu yn ardaloedd Trecastell, Pontsenni a Chapel Uchaf. Mae’r tîm yn cynnal gwiriadau yn rhagweithiol dros fisoedd yr haf, fodd bynnag, maen nhw dal yn chwilio am aelodau newydd i gynorthwyo â’r cynllun. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r cynllun, cysylltwch â mi.

 

Rydyn ni hefyd wrthi’n sefydlu cynlluniau yng Ngroesffordd a Llanfyrnach. Rydyn ni’n chwilio am aelodau o’r pentrefi hyn i ffurfio grŵp bychan, gydag o leiaf tri i sefydlu’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn y pentrefi hyn. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich manylion ataf. Yna, byddwn ni’n edrych ar drefnu sesiwn hyfforddi ar gyfer aelodau newydd arfaethedig.

 

Llanfihangel Tal-y-llyn a Llan-gors -  Aseswyd pentrefi Llanfihangel Tal-y-llyn a Llan-gors ar gyfer risg ac ystyriwyd eu bod yn addas ar gyfer cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Bu llawer iawn o ddiddordeb mewn datblygu cynllun o fewn yr ardaloedd hyn, ac rydyn ni bellach mewn sefyllfa i ofyn am wirfoddolwyr i ddod ymlaen. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer y cynllun, cysylltwch â mi. Yna, medraf anfon ffurflen gais ymlaen atoch a thrafod y cynllun yn fanylach.  

16 Mawrth 2017

Diweddariad Mawrth
Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog wrthi'n gweithio gyda gwirfoddolwyr o'r gymuned leol i atal goryrru mewn ardaloedd gwledig gyda'r bwriad o leihau damweiniau ar y ffyrdd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer grŵp, cysylltwch â PCSO Jason Hawkins 8160 drwy'r rhif di-frys 101

Ardal leol: Gwledig Aberhonddu

Dyddiad a gytunwyd: 07 Tachwedd 2017

Gweithred

Gollyngiadau Adeiladau Allanol
Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn pan fydd y nosweithiau tywyll yn ddefnyddiol i droseddwyr sy'n dymuno mynd i mewn i adeiladau allanol a dwyn offer pŵer ac ati. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael goleuadau digonol a diogel i adeiladau allanol gan nifer o lociau. Gwnewch yn anodd iddynt, os ydynt mewn perygl o gael eu dal neu wneud sŵn, yna nid yw'n werth ei werth a byddant yn gyrru heibio.

Os ydych chi'n gweld cerbyd yn ymddwyn yn amheus, rhowch wybod trwy 101. Cofiwch gael cymaint o'r cofrestriad â phosib.

Os hoffech gael cyngor diogelwch neu farcio eiddo, ffoniwch Emma Jackson Bydd PCSO 8188 yn trefnu ymweliad

Diweddariadau

21 Rhagfyr 2017

"gyda'r Nadolig erbyn hyn yn agosáu atoch, sicrhewch fod yr adeiladau allanol yn ddiogel. Yn ogystal, os ydych chi i ffwrdd, gwnewch yn siŵr bod parseli yn cael eu gadael gyda chymdogion sy'n gartref ac nad ydynt wedi'u gadael mewn biniau neu mewn adeiladau allanol heb eu goruchwylio

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows. Police are advising homeowners of a number of simple steps they can take to make their property more secure when leaving it unoccupied for any period of time.

Ymlyniad

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.