Rhingyll Craig Morgan

PCSO Emma Jackson

PC Cheryl Rudge

PC Jayne Briggs

PC Jeff Cahalane

PC Mark Keane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2018

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 27 Medi 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 04 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 11 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 18 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 25 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 01 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 08 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 15 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 22 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 29 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 06 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Village Speeding issues

Manylion:

Os oes gennych unrhyw broblemau goryrru yn eich pentref, cysylltwch â mi ar Jason.hawkins@dyfed-powys.pnn.police.uk. Yna, medraf ddod i gwrdd â chi/eich grŵp cymuned er mwyn cymryd rhan mewn ymwybyddiaeth/gorfodi cyflymder. Mae cyfrifoldeb ar bob pentref i gysylltu â mi er mwyn i ni gydweithio ar gyfer mynd i’r afael ac atal y broblem ddifrifol hon sy’n effeithio ar eich cymuned

Crynodeb:

Dogs not being kept under control

Manylion:

Dymuna’r Tîm Plismona Bro eich atgoffa’n garedig i sicrhau y cedwir cŵn ar dennyn wrth groesi tir sydd â da byw. Fel y gwyddom, mae gennych hawl iau tramwy ar draws caeau ffermwyr, ond byddwch yn ystyriol a dilynwch y gyfraith o ran sicrhau y cedwir eich ci dan reolaeth. Rydyn ni wedi cael rhai cwynion yn y pentref, o alwyr gwahanol ân berchnogion cŵn yn caniatáu i’w cŵn grwydro’n rhydd ar dir ffermwyr gan achosi gofid i ddefaid a da byw eraill. Efallai y bydd ffermwyr yn dymuno defnyddio grym angheuol os yw ci’n poeni ei braidd, a hoffem atal hyn. 

Crynodeb:

NPT Attendance

Manylion:

NPT at Y Show Pont Senni

Crynodeb:

CARS Group Meeting

Manylion:

Grŵp CARS yn cael cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer Gwener 9 Hydref 630 PM yn Neuadd

Crynodeb:

OP BANG

Manylion:

Dathliadau Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc

 

Yn ystod dathliadau Calan Gaeaf a Guto Ffowc, bydd mwy o swyddogion i’w gweld o gwmpas y cymunedau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a’n galluogi i ymateb yn gyflym os oes unrhyw un yn defnyddio hyn fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

 

Mae rhai o’n preswylwyr ni’n poeni pan mae plant yn curo ar eu drysau i ofyn “cast ynteu ceiniog?” Dydyn ni ddim eisiau difethaf hwyl pobl, ond nid ydym eisiau i’r sefyllfa fynd allan o reolaeth a pheri i bobl deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.

 

Nos Galan Gaeaf

 

Mae cyngor ‘cast ynteu geiniog’ yn cynnwys:

 • Ewch allan gydag oedolyn
 • Ewch i dai pobl yr ydych chi neu’ch ffrindiau yn eu hadnabod, ac yn gwybod y cewch groeso, yn unig.
 • Ewch i dai sydd yn arddangos yr arwydd ‘Croeso i Ymwelwyr Calan Gaeaf’ yn unig.
 • Peidiwch siarad â phobl ddieithr.
 • Peidiwch â mynd mewn i unrhyw dŷ, arhoswch ar garreg y drws.

 

 

Dathliadau Tân Gwyllt

 

Mae 5 Tachwedd – Noson Tân Gwyllt, sydd hefyd yn cael ei alw’n Noson Guto Ffowc, yn gyfle arall i fwynhau parti neu arddangosfa tân gwyllt wedi’i threfnu.

 

Mae’r gwasanaeth tân wedi gofyn i ni bwysleisio mai arddangosfa wedi’i threfnu yw’r ffordd fwyaf diogel o fwynhau tân gwyllt. Hefyd, maen nhw’n llawer o hwyl!!

 

 

 

Arhoswch yn Ddiogel ar Noson Guto Ffowch

 

 • Safwch yn bell i ffwrdd o dân gwyllt a choelcerthi
 • Peidiwch byth â chwarae gyda thân gwyllt na mynd yn agos at dân gwyllt sydd wedi’u cynnau
 • Peidiwch byth â rhoi tân gwyllt yn eich poced
 • Gwisgwch fenyg. Mae’n fwy diogel os fyddwch chi’n derbyn ffon wreichion! 
 • Peidiwch byth â chyffwrdd ffon wreichion sydd wedi diffodd – gall fod yn boeth IAWN o hyd!

                                 

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich anifeiliaid anwes adref mewn man tawel. Gall y sŵn godi ofn arnynt a gall coelcerthi a thân gwyllt eu hanafu.

 

 

 

Byddwch yn ddiogel a mwynhewch arddangosfa wedi’i threfnu gyda’ch teulu!

Crynodeb:

Important Christmas Message from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows. Police are advising homeowners of a number of simple steps they can take to make their property more secure when leaving it unoccupied for any period of time.

Ymlyniad

Crynodeb:

During the Halloween and Bonfire celebrations, officers are increasing in their communities to reassure people

Ymlyniad

Crynodeb:

Make sure your vehicle is ready for winter, tips from the AA.

Ymlyniad

Crynodeb:

There have been increased reports from the farming community about theft of sheep.

Manylion:

Mae mwy a mwy o adroddiadau wedi’u derbyn gan y gymuned ffermio am ladradau defaid. Mae’r heddlu’n awyddus i weithredu’n gadarnhaol a dwyn y troseddwyr i gyfiawnder.

Ymlyniad

Crynodeb:

Be safe and nice to all this Christmas

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Ymlyniad

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.