PCSO Emma Jackson

PC Jeff Cahalane

PC Mark Keane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

Rhingyll Lucy Bassett

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Brecon Rural

Dyddiad a gytunwyd: 02 Ebrill 2019

Gweithred

Aberhonddu Wledig

Blaenoriaeth Gwanwyn 2019

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu’n atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Diweddariadau

25 Mehefin 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad.

Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill.

Mae swyddogion heddlu lleol, timoedd plismona’r ffyrdd a’r Tîm Troseddau Gwledig yn gweithio gyda heddluoedd cyfagos er mwyn mynd i’r afael â’r mater.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith rhagweithiol hwn, bu nifer o lwyddiannau o ran dal troseddwyr a dychwelyd beiciau cwad i’w perchnogion.

Yn ddiweddar, daethpwyd o hyd i feic cwad gafodd ei ddwyn o ardal Crucywel ddiwedd mis Mawrth yn ardal Henffordd, ac arestiwyd dau ddyn.

Ar 1 Mai, yn dilyn gwybodaeth gan Heddlu Gwent, arestiodd Heddlu Dyfed-Powys fachgen 17 oed o Dredegar ar amheuaeth o drin nwyddau wedi’u dwyn. Daethpwyd o hyd i feic cwad wrth chwilio ei eiddo, ac fe’i dychwelwyd i’w gwir berchennog yn Henffordd.

Ar nos Wener 10 Mai, dygwyd dau feic cwad o ffermydd yn Nhalybont-ar-Wysg a Llanhamlach. Daeth yr heddlu o hyd iddynt a’u dychwelyd i’r perchnogion cyn iddynt sylweddoli eu bod wedi’u dwyn.

Dywedodd PC Tom Songhurst: “Rydyn ni wedi cynyddu nifer y patrolau mewn ardaloedd gwledig er mwyn diogelu’r rhai sy’n agored i ladradau beic cwad a byddwn ni’n parhau â’n hymdrechion.  

“Rydyn ni wedi gwella ein hymateb i gerbydau/digwyddiadau amheus, ac mae Timoedd Plismona Bro a’r Tîm Troseddau Gwledig yn tawelu meddyliau cymunedau.

“Gofynnaf i bob ffermwr chwarae rhan mewn cadw ei eiddo’n ddiogel a chymryd camau i ddiogelu ei feiciau cwad yn briodol. Tynnwch yr allweddi allan o’r peiriannau tanio a’u cadw mewn man diogel i ffwrdd o’r beiciau cwad.

“Hefyd, mae’n rhaid i mi annog unrhyw un sy’n gweld rhywbeth amheus yn ei ardal, yn gerbyd neu’n berson, i roi gwybod i’r heddlu drwy alw 101, neu 999 os yw trosedd yn digwydd ar y pryd.”  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu elusen Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2019

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 26 Medi 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 31 Hyd 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 28 Tach 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando

Manylion:

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando

Posted on 20 Feb 2019

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando am dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear wrth fynd â’u cŵn am dro yng nghefn gwlad.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu’r rhai sy’n ymddwyn yn gyfrifol pan fyddant yn mynd â’u cŵn am dro ac mae’n cynorthwyo ffermwyr drwy godi ymwybyddiaeth o achosion o aflonyddu ar ddefaid a’r niwed y gall hyn ei achosi i ddefaid ac ŵyn.

Gall aflonyddu ar ddefaid effeithio’n sylweddol ar dda byw a bywoliaeth ffermwyr ac mae’r Awdurdod yn annog perchnogion cŵn i wneud eu rhan drwy ofalu bod eu cŵn yn cael eu cadw ar dennyn byr rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf. 

Dywedodd Ed Evans, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fod perchnogion cŵn sy’n cadw eu cŵn ar dennyn yn cynorthwyo’r holl ffermwyr yn y Parc Cenedlaethol sy’n croesawu pobl sydd am fwynhau cefn gwlad.

Dywedodd: “Mae mor bwysig nad yw cŵn yn poeni nac yn anafu defaid – mae bywoliaeth ffermwyr yn y fantol ac mae’r heddlu a’r ffermwyr yn rhybuddio’r cyhoedd y gallai cŵn sy’n cael eu dal yn aflonyddu ar ddefaid gael eu saethu.

“Nid oes neb am weld anifeiliaid anwes yn cael eu brifo. Os yw perchnogion cŵn yn aros, yn gwylio ac yn gwrando am dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear pan fyddant yn mwynhau cefn gwlad, byddant yn cyfrannu mewn ffordd fechan a syml at warchod anifeiliaid a bywyd gwyllt.”

Mae’r Awdurdod hefyd yn gofyn i berchnogion cŵn gadw eu gerddi’n ddiogel rhag i’w cŵn ddianc a chrwydro ardaloedd cefn gwlad.

Dywedodd Steve Gray, Cyfarwyddwr Cyflenwi’r Awdurdod bod rhedeg a hela’n rhan o natur ci ond mae angen codi ymwybyddiaeth o’r niwed y gall anifail anwes chwareus ei achosi’n anfwriadol. “Ydym, rydym yn genedl sy’n caru cŵn, ac rydym am i bobl fedru mwynhau’r dirwedd yng nghwmni eu hanifeiliaid anwes,” meddai. “Rydym am i berchnogion cŵn gofio bod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dirwedd byw sy’n anadlu, a’i fod yn fan gwaith. Mae’r dirwedd yn cynnal ein ffermwyr ac yn creu amgylchiadau

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.