PCSO Emma Jackson

Arolygydd Gwyndaf Bowen

Rhingyll Lucy Bassett

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Brecon Rural

Dyddiad a gytunwyd: 21 Tachwedd 2019

Gweithred

Aberhonddu Wledig

Blaenoriaeth Gwanwyn 2019

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu’n atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Diweddariadau

08 Ionawr 2020

Cafwyd un adroddiad o drosedd wledig yn ardal Aberhonddu wledig ers y diweddariad diwethaf ar 8fed Rhagfyr 2019. Croeso gan Heddlu Dyfed Powys yn y flwyddyn newydd a pharhewch i ofyn am gefnogaeth gan aelodau o'r cyhoedd sydd yn parhau'n wyliadwrus wrth adrodd am unrhyw ddigwyddiadau amheus.
Cofiwch wrth roi gwybod am unrhyw ddigwyddiad amheus, mynnwch gymaint o fanylion â phosibl.
Os oes cerbyd yn tynnu'r cofrestriad i lawr, y cyfeiriad teithio, manylion y gyrrwr ac unrhyw deithwyr eraill. Os yw'r digwyddiad yn alwad brys 999, os nad yw'n defnyddio'r Rhif 101 nad yw'n argyfwng.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen

08 Rhagfyr 2019

Mae timau cymdogaeth ar draws y Sir yn parhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr o'r tîm troseddau gwledig, ac ymateb, unedau plismona'r ffyrdd. Mae patrolau gwelededd hi'n parhau, nid yn unig drwy'r nos a'r nos, ond hefyd yn ystod oriau dydd. Mae beic cwad wedi cael ei adfer ar yr 8fed o Ragfyr ar Heol Mynydd Llangynidr, mae dau ddyn dieithr wedi gwneud i ffwrdd o'r heddlu yn y fan a'r lle. Mae ymholiadau'n parhau mewn perthynas â'r lladrad hwn.
Dylech fod yn wyliadwrus o hyd a hysbysu unrhyw ddigwyddiadau, personau neu gerbydau amheus.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen www.dpcm.co.uk i danysgrifio i'r gwasanaeth

25 Mehefin 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad.

Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill.

Mae swyddogion heddlu lleol, timoedd plismona’r ffyrdd a’r Tîm Troseddau Gwledig yn gweithio gyda heddluoedd cyfagos er mwyn mynd i’r afael â’r mater.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith rhagweithiol hwn, bu nifer o lwyddiannau o ran dal troseddwyr a dychwelyd beiciau cwad i’w perchnogion.

Yn ddiweddar, daethpwyd o hyd i feic cwad gafodd ei ddwyn o ardal Crucywel ddiwedd mis Mawrth yn ardal Henffordd, ac arestiwyd dau ddyn.

Ar 1 Mai, yn dilyn gwybodaeth gan Heddlu Gwent, arestiodd Heddlu Dyfed-Powys fachgen 17 oed o Dredegar ar amheuaeth o drin nwyddau wedi’u dwyn. Daethpwyd o hyd i feic cwad wrth chwilio ei eiddo, ac fe’i dychwelwyd i’w gwir berchennog yn Henffordd.

Ar nos Wener 10 Mai, dygwyd dau feic cwad o ffermydd yn Nhalybont-ar-Wysg a Llanhamlach. Daeth yr heddlu o hyd iddynt a’u dychwelyd i’r perchnogion cyn iddynt sylweddoli eu bod wedi’u dwyn.

Dywedodd PC Tom Songhurst: “Rydyn ni wedi cynyddu nifer y patrolau mewn ardaloedd gwledig er mwyn diogelu’r rhai sy’n agored i ladradau beic cwad a byddwn ni’n parhau â’n hymdrechion.  

“Rydyn ni wedi gwella ein hymateb i gerbydau/digwyddiadau amheus, ac mae Timoedd Plismona Bro a’r Tîm Troseddau Gwledig yn tawelu meddyliau cymunedau.

“Gofynnaf i bob ffermwr chwarae rhan mewn cadw ei eiddo’n ddiogel a chymryd camau i ddiogelu ei feiciau cwad yn briodol. Tynnwch yr allweddi allan o’r peiriannau tanio a’u cadw mewn man diogel i ffwrdd o’r beiciau cwad.

“Hefyd, mae’n rhaid i mi annog unrhyw un sy’n gweld rhywbeth amheus yn ei ardal, yn gerbyd neu’n berson, i roi gwybod i’r heddlu drwy alw 101, neu 999 os yw trosedd yn digwydd ar y pryd.”  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu elusen Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Lleoliad: Langors

Dyddiad / amser: 30 Ebr 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Alw heibio i'r orsaf heddlu symudol i gwrdd â'ch CNPT lleol

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando

Manylion:

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando

Posted on 20 Feb 2019

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i aros, gwylio a gwrando am dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear wrth fynd â’u cŵn am dro yng nghefn gwlad.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn croesawu’r rhai sy’n ymddwyn yn gyfrifol pan fyddant yn mynd â’u cŵn am dro ac mae’n cynorthwyo ffermwyr drwy godi ymwybyddiaeth o achosion o aflonyddu ar ddefaid a’r niwed y gall hyn ei achosi i ddefaid ac ŵyn.

Gall aflonyddu ar ddefaid effeithio’n sylweddol ar dda byw a bywoliaeth ffermwyr ac mae’r Awdurdod yn annog perchnogion cŵn i wneud eu rhan drwy ofalu bod eu cŵn yn cael eu cadw ar dennyn byr rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf. 

Dywedodd Ed Evans, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fod perchnogion cŵn sy’n cadw eu cŵn ar dennyn yn cynorthwyo’r holl ffermwyr yn y Parc Cenedlaethol sy’n croesawu pobl sydd am fwynhau cefn gwlad.

Dywedodd: “Mae mor bwysig nad yw cŵn yn poeni nac yn anafu defaid – mae bywoliaeth ffermwyr yn y fantol ac mae’r heddlu a’r ffermwyr yn rhybuddio’r cyhoedd y gallai cŵn sy’n cael eu dal yn aflonyddu ar ddefaid gael eu saethu.

“Nid oes neb am weld anifeiliaid anwes yn cael eu brifo. Os yw perchnogion cŵn yn aros, yn gwylio ac yn gwrando am dda byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear pan fyddant yn mwynhau cefn gwlad, byddant yn cyfrannu mewn ffordd fechan a syml at warchod anifeiliaid a bywyd gwyllt.”

Mae’r Awdurdod hefyd yn gofyn i berchnogion cŵn gadw eu gerddi’n ddiogel rhag i’w cŵn ddianc a chrwydro ardaloedd cefn gwlad.

Dywedodd Steve Gray, Cyfarwyddwr Cyflenwi’r Awdurdod bod rhedeg a hela’n rhan o natur ci ond mae angen codi ymwybyddiaeth o’r niwed y gall anifail anwes chwareus ei achosi’n anfwriadol. “Ydym, rydym yn genedl sy’n caru cŵn, ac rydym am i bobl fedru mwynhau’r dirwedd yng nghwmni eu hanifeiliaid anwes,” meddai. “Rydym am i berchnogion cŵn gofio bod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dirwedd byw sy’n anadlu, a’i fod yn fan gwaith. Mae’r dirwedd yn cynnal ein ffermwyr ac yn creu amgylchiadau

Ymlyniad

Crynodeb:

Gyda'r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni'n atgoffa pobl i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac yn gyfreithlon drwy fod yn ' ddiogel ac yn neis i bawb

Manylion:

Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod y Nadolig hwn, yw presenoldeb nid anrhegion. Os oes gennych bryderon am drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned, siaradwch â PCSO neu swyddog heddlu, neu ffoniwch 101.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.