Rhingyll Craig Morgan

PCSO Billy Dunne

PCSO Lee Garrett

PC Cheryl Rudge

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2018

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 20 Medi 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 28 Medi 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 28 Medi 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 01 Hyd 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

8 Awst 2017

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Bydd eich SCCH lleol Billy Dunne 8058 Lee Garrett 8044 yn Neuadd Henderson ac yn hapus i gwrdd â chi i drafod unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych yn yr ardal lle rydych chi’n byw. 

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Hyd 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 09 Hyd 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 18 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 05 Tach 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

8 Awst 2017

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Bydd eich SCCH lleol Billy Dunne 8058 Lee Garrett 8044 yn Neuadd Henderson ac yn hapus i gwrdd â chi i drafod unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych yn yr ardal lle rydych chi’n byw. 

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Tach 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 13 Tach 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 15 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 30 Tach 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 30 Tach 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Swyddfa Bost Crucywel

Dewch i drafod unrhyw faterion lleol â’ch SCCH lleol, Billy Dunne.

1500-1600 28 Mai

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Car owners not to leave valuables on display in vehicle

Manylion:

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.
Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.
Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu eu heiddo.
• Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
• Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
• Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
• Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
• Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist• Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

Crynodeb:

Rogue Traders are operating around the area of Crickhowell

Ymlyniad

Crynodeb:

Prevention and protection against rural crime

Ymlyniad

Crynodeb:

Important messgaes fro Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

Police gear up for Festive season reminding residents to keep safe

Manylion:

Gadewch i’r Nadolig fod yn ddiogel a braf i bawb

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch atal trosedd flynyddol i annog pobl i gadw’n ddiogel a pharchu’r gyfraith yn ystod y Nadolig.

Rydyn ni wedi lansio’n ymgyrch atal trosedd flynyddol, sef Ymgyrch SANTA, a byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch yn ystod mis Rhagfyr er mwyn ceisio cadw’n cymunedau’n ddiogel dros y Nadolig..

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd y rhagofalon synhwyrol rydym fel arfer yn eu cymryd.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch, gyda thema wahanol ar gyfer pob wythnos:

 1. Siopa – sut i osgoi dioddef trosedd wrth siopa’n lleol neu ar-lein.
 2. Partïa – sut i sicrhau eich bod chi’n mwynhau parti Nadolig heb fynd i helynt.
 3. Gofalu – tynnu sylw at sut all pob un ohonom ofalu am rannau gwahanol o’r gymuned, gan gynnwys yr henoed, myfyrwyr, y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, a’n cymdogion hyd yn oed.
 4. Diogelu – y pethau syml fedrwch chi wneud i ddiogelu eich cartrefi, eich cerbydau a’ch eitemau gwerthfawr.

Hefyd, medrwch ddisgwyl gweld eich swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu ein patrolau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd dros y Nadolig, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.ukneu dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @ (DPP_NPTBreconshire

Crynodeb:

Tips for driving in icy conditions and Make sure your vehicle is ready for winter

Ymlyniad

Crynodeb:

Driving in icy/winter conditions

Manylion:

Cyngor ar gyfer gyrru adeg ia
• Arafwch, llywiwch yn ofalus ac osgowch frecio neu gyflymu
• Gadewch mwy o ofod rhyngoch chi a’r car o’ch blaen
• Os ydych chi’n llithro, peidiwch â brecio’n galed
• Os ydych chi’n teithio ar hyd ia du ac mae’r llywio’n teimlo’n ysgafn, peidiwch â brecio. Yn hytrach, tynnwch eich troed yn araf oddi ar y sbardun


Gwnewch yn siŵr bod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf. Dyma gyngor gan yr AA.

Gwrthrewydd – gwiriwch lefel yr oerydd yn rheolaidd. Os oes angen, ychwanegwch y math cywir o wrthrewydd.
Batri – y prif reswm dros gerbydau’n torri i lawr adeg y gaeaf. Gall batri dros bum mlwydd oed stryffaglian yn yr oerni – gwiriwch y batri a’i newid os oes angen er mwyn osgoi’r anghyfleustra o fethiant nas cynlluniwyd.
Tanwydd – cadwch o leiaf chwarter tanc rhag ofn y bydd oedi annisgwyl.
Goleuadau - gwiriwch a glanhewch bob golau’n rheolaidd er mwyn sicrhau y gellir eich gweld yn glir. Cariwch fylbiau sbâr.
Teiars - dylent fod ag o leiaf 3 milimedr o wadn ar gyfer moduro adeg y gaeaf. Ystyriwch deiars gaeaf ar gyfer gwell diogelwch. Gwiriwch bwysedd gwynt eich teiars o leiaf unwaith y pythefnos.
Sgrin wynt – lleihewch ddisgleirdeb o’r haul isel drwy gadw’r sgrin yn lan tu fewn a thu allan i’r cerbyd.
Golchydd sgrin – defnyddiwch gymysgedd 50% o olchydd sgrin o ansawdd da i leihau’r perygl o rewi mewn tywydd rhewllyd.
Cloeon a seliau drws - rhwystrwch ddrysau rhag rhewi â haen denau o sglein neu Vaseline ar seliau drws rwber. Bydd chwistrelliad o wasgarwr dŵr (WD-40) mewn cloeon yn helpu i’w hatal rhag rhewi.


Pecyn argyfwng ar gyfer y gaeaf – mae’n werth cadw’r eitemau hyn yn eich cerbyd

• Blanced, carthen neu sach gysgu
• Rhaw
• Darnau o garped neu gardfwrdd trwchus i’w gosod o dan olwynion er mwyn helpu i adennill tyniant ar rew neu eira
• Halen, tywod neu wasarn cathod – er mwyn helpu i glirio eira a rhew
• Siaced(i) adlewyrchol
• Dadrewydd a theclyn crafu
• Tortsh a batris
• Rhaff dynnu
• Cadwyni eira (os ydych chi’n byw mewn ardal wledig neu arunig)
• Gwifrau cyswllt
• Dŵr potel
• Byrbrydau – siocled neu farrau grawn
• Golchydd sgrin ychwanegol

Pan mae’r rhagolygon tywydd yn sôn am dywydd drwg
• Cot aeaf gynnes, sgarff, het, menig a dillad cynnes
• Dillad gwrth-ddŵr
• Esgidiau cryfion
• Fflasg o ddiod boeth

Bod yn Barod, Bod yn Saff

Crynodeb:

Information on using Segway and Hoverboards

Ymlyniad

Crynodeb:

Dyfed-Powys Police has rolled out ‘Community Messaging’ (DPCM)

Manylion:

System Negeseuon Cymunedol

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno’r system ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP), sef system sy’n caniatáu i’r gwasanaeth gyhoeddi negeseuon yn sydyn i’w gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.  

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies,

“Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd preswylwyr sy’n ymuno â NCDP gan ddefnyddio’u cyfeiriad e-bost yn unig yn derbyn negeseuon yn syth i’w mewnflwch – negeseuon sy’n berthnasol i’w cymuned, eu ffordd o fyw a’u diddordebau.”

I gofrestru, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen NCDP (www.dpcm.co.uk). Ar y dudalen, gofynnir i unigolion ddewis y math o wybodaeth maen nhw eisiau derbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i’w hardal.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth mae’r preswylwyr yn rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eu hardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Ychwanegodd y Prif Uwch-arolygydd Davies,

“Gwyddwn nad yw pawb yn hoff o gyfryngau cymdeithasol ac mae llawer o bobl nad ydynt yn dymuno, neu’n medru, mynychu cyfarfodydd cymunedol. Mae NCDP yn ffordd y medrwn ymgysylltu’n uniongyrchol â’n cymunedau, mewn ffordd fwy personol na rhai o’r mecanweithiau eraill rydyn ni’n defnyddio ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n ein galluogi i alw am lygaid ar y tir yn gyflym ac ehangu ein gallu ‘plismona’ o fewn cymunedau. Bydd NCDP hefyd yn galluogi unigolion i ymgymryd â rôl casglu gwybodaeth ar gyfer eu teulu neu eu cymuned, oherwydd gall defnyddwyr ofyn am ddiweddariadau sy’n ymwneud â mwy nag un ardal os ydyn nhw’n dymuno hynny.”

Mae NCDP yn disodli’r hen system OWL. Cyn hir, bydd defnyddwyr OWL yn derbyn neges yn gofyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar NCDP, gan sicrhau y byddwch chi’n derbyn negeseuon perthnasol yn y dyfodol.

 

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows

Manylion:

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Ymlyniad

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

Rural Crime Prevention Advice

Manylion:

Mae mwy a mwy o adroddiadau wedi’u derbyn gan y gymuned ffermio am ladradau defaid. Mae’r heddlu’n awyddus i weithredu’n gadarnhaol a dwyn y troseddwyr i gyfiawnder.

Ymlyniad

Crynodeb:

Be safe and nice to all this Christmas

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Ymlyniad

Crynodeb:

Scammers trick members of the public by suggesting to the person they’re calling that they could be owed money - often for repayment of bank charges, payment protection insurance (PPI), or a court settlement - but first ask for an up front payment from the consumer in order to enable them to receive the money

Manylion:

Bylech fod yn ymwybodol o sgamiau lleol sy'n aml yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn o'r flwyddyn, PEIDIWCH â rhoi manylion eich banc i unrhyw un dros y ffôn na fydd eich banc BYDD yn gofyn am hyn oddi wrthych, ni fydd ad-daliadau gan HMIC neu gwmnïau eraill yn cysylltu â ffôn , BYDD bod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrickhowellNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Crucywel
Powys
NP8 1BE

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.