PCSO Billy Dunne

PCSO Lee Garrett

Arolygydd Gwyndaf Bowen

Rhingyll Lucy Bassett

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Crucywel

Dyddiad a gytunwyd: 21 Tachwedd 2019

Gweithred

Troseddau gwledig
Mae tîm plismona cymdogaeth Crucywel yn parhau i ofyn i Aelodau'r cyhoedd aros yn vigilante, ac adrodd am unrhyw gerbydau amheus neu bersonau a welir yn yr ardal. Mae patrolau gwelededd uchel yn parhau i gael eu cynnal gan swyddogion o orsaf heddlu Aberhonddu. Mae nifer o sied a thai allan wedi eu torri i mewn gyda gwahanol offer a chyfarpar wedi eu dwyn. Os teimlwch y gallech elwa ar rywfaint o gyngor ar atal troseddu, cysylltwch â PCSO 8058 Billy Dunne drwy 101 i drefnu ymweliad â'r cartref. Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth negeseua cymunedol Dyfed Powys (DPMS), i dderbyn SMS a negeseuon e-bost mewn perthynas â digwyddiadau a materion o fewn eich cymuned leol. www.dyfedpowyscommunitymessaging.org

Diweddariadau

08 Ionawr 2020

Ni chafwyd unrhyw adroddiadau am droseddau gwledig yn ardal Crucywel ers y diweddariad diwethaf ar 8fed Rhagfyr 2019. Croeso gan Heddlu Dyfed Powys yn y flwyddyn newydd a pharhewch i ofyn am gefnogaeth gan aelodau o'r cyhoedd sydd yn parhau'n wyliadwrus wrth adrodd am unrhyw ddigwyddiadau amheus.
Cofiwch wrth roi gwybod am unrhyw ddigwyddiad amheus, mynnwch gymaint o fanylion â phosibl.
Os oes cerbyd yn tynnu'r cofrestriad i lawr, y cyfeiriad teithio, manylion y gyrrwr ac unrhyw deithwyr eraill. Os yw'r digwyddiad yn alwad brys 999, os nad yw'n defnyddio'r Rhif 101 nad yw'n argyfwng.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen www.dpcm.co.uk i danysgrifio i'r gwasanaeth.

08 Rhagfyr 2019

Mae timau cymdogaeth ar draws y Sir yn parhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr o'r tîm troseddau gwledig, ac ymateb, unedau plismona'r ffyrdd. Mae patrolau gwelededd hi'n parhau, nid yn unig drwy'r nos a'r nos, ond hefyd yn ystod oriau dydd. Mae beic cwad wedi cael ei adfer ar yr 8fed o Ragfyr ar Heol Mynydd Llangynidr, mae dau ddyn dieithr wedi gwneud i ffwrdd o'r heddlu yn y fan a'r lle. Mae ymholiadau'n parhau mewn perthynas â'r lladrad hwn.
Dylech fod yn wyliadwrus o hyd a hysbysu unrhyw ddigwyddiadau, personau neu gerbydau amheus.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen www.dpcm.co.uk i danysgrifio i'r gwasanaeth

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Henderson

Dyddiad / amser: 02 Maw 2020 - 20:48

Disgrifiad:

Dewch i'r Neuadd Henderson a siarad â Bili neu Lee i drafod materion lleol a blaenoriaethau cymunedol.

Lleoliad: Neuadd Henderson

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2020 - 20:48

Disgrifiad:

Dewch i'r Neuadd Henderson a siarad â Bili neu Lee i drafod materion lleol a blaenoriaethau cymunedol.

Lleoliad: Neuadd Henderson

Dyddiad / amser: 04 Mai 2020 - 20:48

Disgrifiad:

Dewch i'r Neuadd Henderson a siarad â Bili neu Lee i drafod materion lleol a blaenoriaethau cymunedol.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Gyda'r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni'n atgoffa pobl i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac yn gyfreithlon drwy fod yn ' ddiogel ac yn neis i bawb

Manylion:

Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod y Nadolig hwn, yw presenoldeb nid anrhegion. Os oes gennych bryderon am drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned, siaradwch â PCSO neu swyddog heddlu, neu ffoniwch 101.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrickhowellNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Crucywel
Powys
NP8 1BE

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.