Rhingyll Craig Morgan

PCSO Billy Dunne

PCSO Lee Garrett

PC Cheryl Rudge

PC Jeff Cahalane

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Crucywel

Dyddiad a gytunwyd: 10 Hydref 2016

Gweithred

               Troseddau Gwledig: Crucywel

 

Cafwyd cyfres o ladradau a byrgleriaethau siawns yn ein cymunedau gwledig, yn arbennig ardaloedd Crucywel, Talybont ac . Mae eitemau megis beiciau cwad, offer garddio a beiciau’n cael eu targedu.

 

O gwmpas eich iard fferm, yn eich beudai a’ch siediau allanol, mae  offer gwerthfawr a fydd yn denu lladron – e.e. arfau pŵer, beiciau cwad, peiriannau a disel. Adeiladau arunig, peiriannau a da byw sy’n cyflwyno’r perygl mwyaf.

 

Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i’r troseddwyr sy’n teithio i’r ardal:-

 

·         Marciwch eich eiddo er diogelwch / cofnodwch rifau cyfres eitemau trydanol ac offer garddio.

 

·         Cadwch offer gwerthfawr mewn adeilad diogel tu ôl i ddrws cryf wedi’i gloi, neu defnyddiwch gaets metel a’i gadw ar glo pan fyddwch chi’n ei adael heb ofalydd.

 

·         Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg.

 

·        Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod pwy yw’ch cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a’u riportio i’r heddlu mor fuan â phosibl.  

 

 

 

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig fel hon yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu, felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 mor fuan â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun sy’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal.

Cynyddu patrolau, codi ymwybyddiaeth ynghylch y cynnydd o ran byrgleriaethau o lefydd nad ydynt yn dai preswyl, a lladradau offer ac arfau pŵer

 

Cysylltwch â Billy Dunne / Lee Garrett i drefnu ymweliad lle byddwn yn rhoi cyngor atal troseddau perthnasol i chi i helpu i ddiogelu'ch eiddo

Diweddariadau

09 Ionawr 2018

8058 Bu cynnydd bach yn y dwyn o olew gwresogi o nifer o eiddo yn yr ardal leol. Sicrhewch os oes gennych danc olew allanol sydd â chlo, ac fe'i sicrheir bob amser. Gall eich tîm plismona lleol ymweld â'ch eiddo i roi cyngor atal trosedd ichi ar sicrhau eich tanc olew, yn ogystal â chyngor cyffredinol ar atal troseddau. Cysylltwch â billy.dunne@Powys-Powys.pnn.police.uk neu lee.garrett@dyfed-Powys.pnn.police.uk os oes angen unrhyw gefnogaeth neu arweiniad arnoch.

21 Rhagfyr 2017

8058 Diogelwch eich offer, cloi eich cartrefi allan a'ch siediau. Cofiwch ddileu allweddi o quads a pheiriannau eraill, peidiwch â'i gwneud hi'n hawdd i'r troseddwyr. Defnyddio Goleuadau a Theledu Cylch Cyfyng i amddiffyn eich eiddo a'ch eitemau gwerthfawr. Am gyngor atal troseddau a chysylltu marcio eiddo naill ai â Billy 8058 neu Lee 8044, i drefnu ymweliad â'ch eiddo. Os gwelwch unrhyw beth amheus cysylltwch â rhif y101 neu mewn argyfwng 999. Cofnodwch unrhyw rifau cofrestru cerbydau, disgrifiadau o yrwyr a theithwyr a'r cyfeiriad teithio.

Ardal leol: Crughewl

Dyddiad a gytunwyd: 29 Tachwedd 2016

Gweithred

Sefydliadau Milwrol

Mae gwyliadwriaeth o gwmpas sefydliadau milwrol yn yr ardal yn parhau, ac rydyn ni’n gweithio’n agos â Phersonél y Fyddin er mwyn sicrhau bod ein cymunedau’n ddiogel.

Mae patrolau’n cael eu cynnal o gwmpas sefydliadau milwrol, fodd bynnag, rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 mor fuan â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun sy’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal.

Diweddariadau

09 Ionawr 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys (DPP) yn gofyn i aelodau sy'n gwasanaethu'r gwasanaethau arfog ac aelodau'r cyhoedd aros yn wyliadwrus, ac i adrodd am unrhyw weithgaredd amheus o amgylch y canolfannau milwrol lleol. Cofiwch nodi unrhyw gerbydau, cymerwch rifau cofrestru os yn bosibl a chyfeiriad teithio os ydych yn amau unrhyw ymddygiad amheus. Cysylltwch â 101 neu mewn argyfwng 999.

21 Rhagfyr 2017

Ewch yn wyliadwrus o gwmpas ardaloedd y canolfannau milwrol lleol. os gwelwch unrhyw un sy'n ymddwyn yn amheus, cysylltwch â ni trwy'r rhif 101 neu os defnyddir argyfwng 999. Os oes unrhyw gerbydau, ceisiwch gofnodi'r rhif cofrestru, cyfeiriad teithio a disgrifiad unrhyw bersonau a welir gyda'r cerbyd. Cysylltwch â Billy 8058 neu Lee 8044 os oes gennych unrhyw bryderon, cofiwch os nad ydym yn gweithio, cysylltwch â'r rhif 101 peidiwch ag aros nes i ni ddychwelyd i'r gwaith.

09 Tachwedd 2017

Mae'r heddlu'n parhau i batrolio o amgylch y sefydliadau milwrol lleol, rydym yn annog aelodau'r gymuned i roi gwybod am unrhyw bersonau neu gerbydau amheus a welir o gwmpas yr ardaloedd hyfforddi, chwarteri priod a chamau ... Cysylltwch â'r heddlu ar y 101 neu mewn argyfwng 999

28 Gorffennaf 2017

Patrolau parhau o gwmpas y sefydliadau milwrol lleol, parhewch i fod yn wyliadwrus ac adrodd unrhyw bobl neu gerbydau amheus a welwyd o amgylch yr ardaloedd hyfforddi a gwersylloedd

04 Mehefin 2017

Patrolau o'r holl sefydliadau milwrol lleol yn parhau, gyda'r ymosodiadau diweddar, yn Llundain a Manceinion, Heddlu Dyfed Powys yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd i aros vigilante ac adrodd am unrhyw bobl amheus / cerbydau ar y 101 rhif di-argyfwng neu 999 os bydd argyfwng

10 Ebrill 2017

Diweddariad Mis Ebrill

Gwyliadwriaeth o ran Sefydliadau Milwrol

Mae Tîm Plismona Bro Crucywel yn parhau i weithio’n agos â phersonél milwrol lleol a’u teuluoedd. Mae patrolau’n parhau o gwmpas y sefydliadau milwrol lleol a llety cysylltiedig ar gyfer parau priod. Os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus, cysylltwch â ni’n syth ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

15 Mawrth 2017

Diweddariad Mis Mawrth

Gwyliadwriaeth o ran Sefydliadau Milwrol

Mae patrolau amlwg yn parhau o gwmpas sefydliadau milwrol lleol, gan gynnwys patrolau o gwmpas llety ar gyfer parau priod. Mae tîm plismona bro Crucywel dal yn cydweithio’n agos â phersonél milwrol a’u teuluoedd. Os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus, cysylltwch â ni’n syth ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

17 Ionawr 2017

Gwyliadwriaeth o ran Sefydliadau Milwrol

Mae Tîm Plismona Bro Crucywel yn parhau i gefnogi’r sefydliadau milwrol yn yr ardal leol drwy gynnal patrolau amlwg yn o gwmpas y meysydd hyfforddi a’r cyffiniau, yn ogystal â’r ardaloedd llety ar gyfer parau priod. Os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus, cysylltwch â ni’n syth ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

29 Tachwedd 2016

Gwyliadwriaeth o ran Sefydliadau Milwrol

Mae patrolau amlwg yn parhau o gwmpas sefydliadau milwrol lleol, gan gynnwys patrolau o gwmpas llety ar gyfer parau priod. Mae tîm plismona bro Crucywel dal yn cydweithio’n agos â phersonél milwrol a’u teuluoedd. Os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus, cysylltwch â ni’n syth ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 21 Meh 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 29 Meh 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Gor 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 10 Gor 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 19 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 27 Gor 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Awst 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 14 Awst 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Llangors

Dyddiad / amser: 16 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Neuadd Gymunedol Llangors

Dewch i sgwrsio â’ch SCCH lleol, Billy Dunne /Lee Garrett

1000-1100

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Swyddfa Bost Crucywel

Dyddiad / amser: 31 Awst 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch SCCH lleol

25 Awst 2017

Swyddfa Bost Crucywel 1500 -1600

Crucywel

Mae’r haf bron â chyrraedd. Galwch heibio i ddweud helo wrth eich swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu lleol, Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044 sy’n hapus i gael sgwrs. Bydd yn bresennol yn swyddfa bost Crucywel. Sgamiau ar y cynnydd yn dod i siarad â mi am gyngor ar osgoi bod yn ddioddefwr twill.

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Neuadd Henderson Tal-y-bont ar Wysg

Dyddiad / amser: 09 Medi 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Coffi a Chlonc

Neuadd Henderson 1500 -1600

Tal-y-bont ar Wysg

Galwch heibio i Neuadd Henderson am sgwrs gyda’ch SCCH lleol Billy Dunne 8058, Lee Garrett 8044. 

Cael gwybodaeth gyfoes gan eich tîm plismona lleol ymuno â www.dpcm.co.uk

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Dyfed-Powys Police has rolled out ‘Community Messaging’ (DPCM)

Manylion:

System Negeseuon Cymunedol

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno’r system ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP), sef system sy’n caniatáu i’r gwasanaeth gyhoeddi negeseuon yn sydyn i’w gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.  

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Aled Davies,

“Mae ‘Negeseuon Cymunedol’ yn ategu ein dulliau presennol o siarad yn uniongyrchol â’n cymunedau. Bydd preswylwyr sy’n ymuno â NCDP gan ddefnyddio’u cyfeiriad e-bost yn unig yn derbyn negeseuon yn syth i’w mewnflwch – negeseuon sy’n berthnasol i’w cymuned, eu ffordd o fyw a’u diddordebau.”

I gofrestru, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen NCDP (www.dpcm.co.uk). Ar y dudalen, gofynnir i unigolion ddewis y math o wybodaeth maen nhw eisiau derbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i’w hardal.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth mae’r preswylwyr yn rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eu hardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Ychwanegodd y Prif Uwch-arolygydd Davies,

“Gwyddwn nad yw pawb yn hoff o gyfryngau cymdeithasol ac mae llawer o bobl nad ydynt yn dymuno, neu’n medru, mynychu cyfarfodydd cymunedol. Mae NCDP yn ffordd y medrwn ymgysylltu’n uniongyrchol â’n cymunedau, mewn ffordd fwy personol na rhai o’r mecanweithiau eraill rydyn ni’n defnyddio ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n ein galluogi i alw am lygaid ar y tir yn gyflym ac ehangu ein gallu ‘plismona’ o fewn cymunedau. Bydd NCDP hefyd yn galluogi unigolion i ymgymryd â rôl casglu gwybodaeth ar gyfer eu teulu neu eu cymuned, oherwydd gall defnyddwyr ofyn am ddiweddariadau sy’n ymwneud â mwy nag un ardal os ydyn nhw’n dymuno hynny.”

Mae NCDP yn disodli’r hen system OWL. Cyn hir, bydd defnyddwyr OWL yn derbyn neges yn gofyn iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar NCDP, gan sicrhau y byddwch chi’n derbyn negeseuon perthnasol yn y dyfodol.

 

Crynodeb:

Scammers trick members of the public by suggesting to the person they’re calling that they could be owed money - often for repayment of bank charges, payment protection insurance (PPI), or a court settlement - but first ask for an up front payment from the consumer in order to enable them to receive the money

Manylion:

Bylech fod yn ymwybodol o sgamiau lleol sy'n aml yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn o'r flwyddyn, PEIDIWCH â rhoi manylion eich banc i unrhyw un dros y ffôn na fydd eich banc BYDD yn gofyn am hyn oddi wrthych, ni fydd ad-daliadau gan HMIC neu gwmnïau eraill yn cysylltu â ffôn , BYDD bod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrickhowellNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Crucywel
Powys
NP8 1BE

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.