PCSO Billy Dunne

PCSO Lee Garrett

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

Rhingyll Lucy Bassett

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2019

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

Ardal leol: Crickhowell Rural

Dyddiad a gytunwyd: 02 Ebrill 2019

Gweithred

Rural Priority

Reports of illegal off-roading in Crickhowell and the surrounding area.

The incidents are occurring mainly on weekends and persons have been using motorbikes as well as 4x4 vehicles.

 Neighbourhood Policing Teams (NPT) are patrolling these areas and actions will be taken if individuals are found to be illegally off-roading. NPT are working with external agencies to tackle this issue.  People located in the area risk having their vehicles seized.  If any activity is seen please ring in on 101 to report.

Diweddariadau

02 Gorffennaf 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad.

Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill.

Mae swyddogion heddlu lleol, timoedd plismona’r ffyrdd a’r Tîm Troseddau Gwledig yn gweithio gyda heddluoedd cyfagos er mwyn mynd i’r afael â’r mater.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith rhagweithiol hwn, bu nifer o lwyddiannau o ran dal troseddwyr a dychwelyd beiciau cwad i’w perchnogion.

Yn ddiweddar, daethpwyd o hyd i feic cwad gafodd ei ddwyn o ardal Crucywel ddiwedd mis Mawrth yn ardal Henffordd, ac arestiwyd dau ddyn.

Ar 1 Mai, yn dilyn gwybodaeth gan Heddlu Gwent, arestiodd Heddlu Dyfed-Powys fachgen 17 oed o Dredegar ar amheuaeth o drin nwyddau wedi’u dwyn. Daethpwyd o hyd i feic cwad wrth chwilio ei eiddo, ac fe’i dychwelwyd i’w gwir berchennog yn Henffordd.

Ar nos Wener 10 Mai, dygwyd dau feic cwad o ffermydd yn Nhalybont-ar-Wysg a Llanhamlach. Daeth yr heddlu o hyd iddynt a’u dychwelyd i’r perchnogion cyn iddynt sylweddoli eu bod wedi’u dwyn.

Dywedodd PC Tom Songhurst: “Rydyn ni wedi cynyddu nifer y patrolau mewn ardaloedd gwledig er mwyn diogelu’r rhai sy’n agored i ladradau beic cwad a byddwn ni’n parhau â’n hymdrechion.  

“Rydyn ni wedi gwella ein hymateb i gerbydau/digwyddiadau amheus, ac mae Timoedd Plismona Bro a’r Tîm Troseddau Gwledig yn tawelu meddyliau cymunedau.

“Gofynnaf i bob ffermwr chwarae rhan mewn cadw ei eiddo’n ddiogel a chymryd camau i ddiogelu ei feiciau cwad yn briodol. Tynnwch yr allweddi allan o’r peiriannau tanio a’u cadw mewn man diogel i ffwrdd o’r beiciau cwad.

“Hefyd, mae’n rhaid i mi annog unrhyw un sy’n gweld rhywbeth amheus yn ei ardal, yn gerbyd neu’n berson, i roi gwybod i’r heddlu drwy alw 101, neu 999 os yw trosedd yn digwydd ar y pryd.”  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu elusen Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 09 Hyd 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Lleoliad: Canolfan Wybodaeth Crughywel

Dyddiad / amser: 13 Tach 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfarfod PACT - dewch i gael sgwrs gyda'ch tîm plismona lleol Billy Dunne 8058 a Lee Garrett 8044, yng Nghanolfan Wybodaeth CrickHowell. Mae gennych ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal leol, cyngor atal troseddau, ymunwch â'n system negeseuon cymunedol ar www.dpcm.co.uk

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CrickhowellNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Crucywel
Powys
NP8 1BE

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.