Arolygydd Gwyndaf Bowen

Rhingyll Lucy Bassett

PCSO Emma Jackson

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Talgarth & Gwernyfed

Dyddiad a gytunwyd: 21 Tachwedd 2019

Gweithred

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Hay a Glasbury atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Diweddariadau

08 Ionawr 2020

Cafwyd un adroddiad o drosedd wledig yn ardal Talgarth a Gwernnyfed ers y diweddariad diwethaf ar yr 8fed Rhagfyr 2019. Croeso gan Heddlu Dyfed Powys yn y flwyddyn newydd a pharhewch i ofyn am gefnogaeth gan aelodau o'r cyhoedd sydd yn parhau'n wyliadwrus wrth adrodd am unrhyw ddigwyddiadau amheus.
Cofiwch wrth roi gwybod am unrhyw ddigwyddiad amheus, mynnwch gymaint o fanylion â phosibl.
Os oes cerbyd yn tynnu'r cofrestriad i lawr, y cyfeiriad teithio, manylion y gyrrwr ac unrhyw deithwyr eraill. Os yw'r digwyddiad yn alwad brys 999, os nad yw'n defnyddio'r Rhif 101 nad yw'n argyfwng.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen

08 Rhagfyr 2019

Mae timau cymdogaeth ar draws y Sir yn parhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr o'r tîm troseddau gwledig, ac ymateb, unedau plismona'r ffyrdd. Mae patrolau gwelededd hi'n parhau, nid yn unig drwy'r nos a'r nos, ond hefyd yn ystod oriau dydd. Mae beic cwad wedi cael ei adfer ar yr 8fed o Ragfyr ar Heol Mynydd Llangynidr, mae dau ddyn dieithr wedi gwneud i ffwrdd o'r heddlu yn y fan a'r lle. Mae ymholiadau'n parhau mewn perthynas â'r lladrad hwn.
Dylech fod yn wyliadwrus o hyd a hysbysu unrhyw ddigwyddiadau, personau neu gerbydau amheus.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal leol, cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth negeseuon, i dderbyn negeseuon e-bost ar apeliadau, diweddariadau ac ati. Dilynwch y ddolen www.dpcm.co.uk i danysgrifio i'r gwasanaeth

02 Gorffennaf 2019

Press release 25/06/2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad.

Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill.

Mae swyddogion heddlu lleol, timoedd plismona’r ffyrdd a’r Tîm Troseddau Gwledig yn gweithio gyda heddluoedd cyfagos er mwyn mynd i’r afael â’r mater.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith rhagweithiol hwn, bu nifer o lwyddiannau o ran dal troseddwyr a dychwelyd beiciau cwad i’w perchnogion.

Yn ddiweddar, daethpwyd o hyd i feic cwad gafodd ei ddwyn o ardal Crucywel ddiwedd mis Mawrth yn ardal Henffordd, ac arestiwyd dau ddyn.

Ar 1 Mai, yn dilyn gwybodaeth gan Heddlu Gwent, arestiodd Heddlu Dyfed-Powys fachgen 17 oed o Dredegar ar amheuaeth o drin nwyddau wedi’u dwyn. Daethpwyd o hyd i feic cwad wrth chwilio ei eiddo, ac fe’i dychwelwyd i’w gwir berchennog yn Henffordd.

Ar nos Wener 10 Mai, dygwyd dau feic cwad o ffermydd yn Nhalybont-ar-Wysg a Llanhamlach. Daeth yr heddlu o hyd iddynt a’u dychwelyd i’r perchnogion cyn iddynt sylweddoli eu bod wedi’u dwyn.

Dywedodd PC Tom Songhurst: “Rydyn ni wedi cynyddu nifer y patrolau mewn ardaloedd gwledig er mwyn diogelu’r rhai sy’n agored i ladradau beic cwad a byddwn ni’n parhau â’n hymdrechion.  

“Rydyn ni wedi gwella ein hymateb i gerbydau/digwyddiadau amheus, ac mae Timoedd Plismona Bro a’r Tîm Troseddau Gwledig yn tawelu meddyliau cymunedau.

“Gofynnaf i bob ffermwr chwarae rhan mewn cadw ei eiddo’n ddiogel a chymryd camau i ddiogelu ei feiciau cwad yn briodol. Tynnwch yr allweddi allan o’r peiriannau tanio a’u cadw mewn man diogel i ffwrdd o’r beiciau cwad.

“Hefyd, mae’n rhaid i mi annog unrhyw un sy’n gweld rhywbeth amheus yn ei ardal, yn gerbyd neu’n berson, i roi gwybod i’r heddlu drwy alw 101, neu 999 os yw trosedd yn digwydd ar y pryd.”  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101, neu elusen Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Dwristiaeth Talgarth

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Dwristiaeth Talgarth

Dyddiad / amser: 08 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Dwristiaeth Talgarth

Dyddiad / amser: 13 Mai 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Gyda'r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni'n atgoffa pobl i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac yn gyfreithlon drwy fod yn ' ddiogel ac yn neis i bawb

Manylion:

Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod y Nadolig hwn, yw presenoldeb nid anrhegion. Os oes gennych bryderon am drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich cymuned, siaradwch â PCSO neu swyddog heddlu, neu ffoniwch 101.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TalgarthNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol-y-Dwr
Y Gelli Gandryll
Powys
HR3 5AS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.