Rhingyll Craig Morgan

PCSO Hannah Swales

PCSO Sarah Nash

PC Cheryl Rudge

PC Jayne Briggs

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Geraint Griffiths

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ward Sant Ioan

Dyddiad a gytunwyd: 04 Mehefin 2017

Gweithred

Rhoi sicrwydd i gymunedau a effeithiwyd gan drosedd
Tîm Plismona Bro Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o fewn yr ardaloedd preswyl a thref Aberhonddu. Rydym yn gweithio'n agos gyda thimau Gwarchod y Gymdogaeth o ran codi ymwybyddiaeth a chynyddu gwyliadwriaeth, yn enwedig o gwmpas y mater o dwyll Seiberdrosedd ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Tîm Plismona Bro Aberhonddu hefyd yn darparu cyngor a chymorth atal trosedd ar hyd a lled yr ardal.

Gweithio'n agos gyda Cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth
Ward Sant Ioan yn edrych i sefydlu Cynllun Gwarchod Cymydog newydd yn ardal Pontwilym. Os ydych yn dymuno i fod yn Gydlynydd, cysylltwch â SCCH Emma Jackson 8188 neu Rhiannon Williams 8098.

 

DPCM
Mae aelodau o'r Gwarchod Cymdogaeth yn cael eu diweddaru o droseddau a digwyddiadau yn eu hardal leol. Cofrestrwch i Wasanaeth Negeseuon Cymunedol Dyfed Powys, ei rhad ac am ddim a gallwch dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cyflymder Gwylio'r Gymuned
tîm Sant Ioan Ward yn cael eu cwmpasu Road Cradoc a Phendre targedu modurwyr sy'n goryrru. Os ydych yn dymuno ymuno â thîm Cyflymder Watch Cymunedol, cysylltwch â'ch PSCO lleol drwy ffonio 101

Diweddariadau

28 Rhagfyr 2017

Ardal: Ward Sant Ioan Aberhonddu

Diweddarwyd ddiwethaf: 22/12/17

Diweddariad: 22ain Rhagfyr 

Bellach mae Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Ward Sant Ioan, Sarah NASH 8093, yn arwain ar Ward Sant Ioan. Gellir cysylltu â hi drwy ffonio 101 neu ar sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Beth yw’r newydd yn Ward Sant Ioan?

Mae SCCH Nash wedi trefnu sawl cyfarfod ag asiantaethau sy’n bartneriaid a bydd yn llunio llythyr newyddion yn y Flwyddyn Newydd i’w ddosbarthu/anfon at breswylwyr drwy’r e-bost.

 

Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

Mae SCCH Sarah Nash 8093 am sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth newydd. Os hoffech fod yn gydlynydd neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah ar 101 neu sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd – PACT

Mynychir cyfarfodydd PACT yn rheolaidd gan Dimau Plismona Bro, Cynghorwyr lleol ac asiantaethau sy’n bartneriaid.

 

Bydd SCCH Nash yn trefnu cyfarfod PACT yn Ward Sant Ioan o fis Ionawr 2018. I gae rhagor o wybodaeth, cysylltwch â hi ar 101 neu sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu yn dal i gynnal patrolau gweladwy yn yr ardaloedd preswyl ac yn nhref Aberhonddu.

 

Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys- NCDP

Bellach mae Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys (NCDP) ar gael ledled Heddlu Dyfed-Powys. Mae NCDP yn system sy’n ein galluogi ni i roi negeseuon i chi’n gyflym ac sy’n eich galluogi chi i gymryd rhan mewn plismona. Gallwch ymuno am ddim drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.dyfedpowyscommunitymessaging.org/en/

 

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Mae tîm Ward Sant Ioan yn targedu pobl sy’n goryrru yn Heol Cradoc a Phendre. Os hoffech ymuno â thîm Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, cysylltwch â’r SCCH Sarah Nash. Rhoddir hyfforddiant a chyfarwyddyd llawn.

22 Rhagfyr 2017

Diweddariad: 22 Rhagfyr
Mae PCSO Ward San Ioan, Sarah NASH 8093, bellach yn arwain ar ward St John's. Gellir cysylltu â hi drwy 101 neu ar sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

Beth sy'n newydd yn St Johns?
Mae PCSO Nash wedi trefnu nifer o gyfarfodydd gydag asiantaethau partner a bydd yn rhoi cylchlythyr gyda'i gilydd yn y Flwyddyn Newydd i roi / anfon at drigolion trwy e-bost.

Cynllun Gwarchod Cymdogaeth
Mae PCSO Sarah Nash 8093 yn bwriadu sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth newydd. Os hoffech chi fod yn gydlynydd neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Sarah ar 101 neu sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

Partneriaid a Chymunedau Gyda'n Gilydd - PACT
Mynychir cyfarfodydd PACT yn rheolaidd gan Dimau Plismona Bro, Cynghorwyr lleol ac asiantaethau partner.

Bydd PCSO Nash yn sefydlu cyfarfod PACT yn Ward St Johns o fis Ionawr 2018. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â hi drwy 101 neu ar sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg yn yr ardaloedd preswyl a thref Aberhonddu.

Negeseuon Cymunedol Dyfed Powys - DPCM
Mae Negeseuon Cymunedol Heddlu Dyfed-Powys (DPCM) bellach ar gael ar draws y llu. Mae DCPM yn system sy'n ein galluogi i roi negeseuon amser cyflym i chi ac yn eich galluogi i chwarae rhan mewn plismona. Gallwch chi gofrestru am ddim ar y ddolen ganlynol https://www.dyfedpowyscommunitymessaging.org/en/

Gwylio Cyflymder Cymunedol
Mae tîm Ward Sant Ioan yn cwmpasu Heol Cradoc a Pendre sy'n targedu modurwyr sy'n goryrru. Os hoffech ymuno â thîm Speed ​​Watch Cymunedol, cysylltwch â PSCO Sarah Nash. Rhoddir hyfforddiant a chyfarwyddyd llawn.

07 Tachwedd 2017

Ardal: Ward St John's Aberhonddu
Diweddarwyd: 05 Hydref 2017
Diweddariad: 07 Tachwedd 2017
PCSO newydd yn Ward San Ioan - mae PCSO Sarah NASH 8093 bellach yn arwain ar ward Sant Ioan. Gellir cysylltu â hi drwy 101 neu ar sarah.nash1@dyfed-powys.pnn.police.uk
Darparu sicrwydd i gymunedau sy'n cael eu heffeithio gan droseddu
Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg yn yr ardaloedd preswyl a thref Aberhonddu. Rydym yn cydweithio'n agos â thimau Gwarchod Cymdogaeth wrth godi ymwybyddiaeth a chynyddu gwyliadwriaeth, yn enwedig o ran mater twyll seiber-weithred ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu hefyd yn darparu cyngor a chymorth atal troseddau ledled yr ardal.
Gweithio'n agos â Chynlluniau Gwarchod Cymdogaethau
Mae Ward Sant Ioan yn bwriadu sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth newydd. Os hoffech chi fod yn gydlynydd neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â PCSO Sarah Nash 8093
Negeseuon Cymunedol Dyfed Powys - DPCM
Mae Negeseuon Cymunedol Heddlu Dyfed-Powys (DPCM) bellach ar gael ar draws y llu. Mae DCPM yn system sy'n ein galluogi i roi negeseuon amser cyflym i chi ac yn eich galluogi i chwarae rhan mewn plismona. Gallwch chi gofrestru am ddim ar y ddolen ganlynol https://www.dyfedpowyscommunitymessaging.org/en/
Gwylio Cyflymder Cymunedol
Mae tîm Ward Sant Ioan yn cwmpasu Heol Cradoc a Pendre sy'n targedu modurwyr sy'n goryrru. Os hoffech ymuno â thîm Speed ​​Watch Cymunedol, cysylltwch â PSCO Sarah Nash. Rhoddir hyfforddiant a chyfarwyddyd llawn.
Diweddariad Gwylio Cyflymder Cymunedol: 07/11/17
Dros y mis diwethaf anfonwyd llythyrau allan i 13 o fodurwyr goryrru.
Ymgyrch Bang: Wythnos yn dechrau pecynnau tarfu ar PCSO Aberhonddu rhwng 26 Hydref a 5 Tachwedd i bob disgybl blwyddyn 6 yn Aberhonddu am aros yn ddiogel dros Nos Calan Gaeaf a noson tân gwyllt.

31 Gorffennaf 2017

Darparu Sicrwydd i Gymunedau sy'n Effeithio gan Droseddau.
28/07/17 -. Mae Swyddogion Lleol yn Aberhonddu yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â delio cyffuriau yn yr ardal. Mae'r gymuned yn chwarae rhan werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â chyflenwi a defnyddio cyffuriau rheoledig a throseddau eraill ac mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. Mae SCCH tref Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o gwmpas y cymunedau

WWW.DPCM.CO.UK
28/07/17 - Bellach mae 139 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu a chafodd 10 rhybudd eu hanfon o fewn y mis diwethaf. Mae'r rhain yn cynnwys negeseuon ynghylch eitemau wedi'u dwyn, apeliadau tyst, cau ffyrdd ar y ffordd a digwyddiadau lleol yn eich ardaloedd. Os ydych chi am gymryd rhan, ewch i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â DPCM, mae croeso i chi gysylltu â thîm plismona Bro Aberhonddu ar y rhif di-argyfwng 101.

Masnachwyr Rouge a Sgamiau
28/07/17 - Bu mis ymwybyddiaeth sgamiau, buom yn ymgysylltu â'r cyhoedd â digwyddiadau sydd wedi digwydd yn Llyfrgell Aberhonddu, Barclays a Natwest. Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r banciau a Safonau Masnach Powys. Lle mae pecynnau gwybodaeth wedi'u rhoi i aelodau'r cyhoedd. Rhoddwyd cyflwyniad hefyd lle atebwyd llawer o gwestiynau gwych am seiber-ras a sgamiau. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cyflwyniad i'ch clwb / grŵp am Cyber Crime, ffoniwch 101 a gofynnwch am siarad â'ch SCCH WILLIAMS 8098 Pencampwr Cyber lleol ..
Cysylltwch â 101 os oes gennych unrhyw bryderon

Gwylio Cyflymder Cymunedol
28/07/17 -PCSO 8098, Ward ST Johns. Dros y mis diwethaf anfonwyd llythyrau allan i 13 o fodurwyr goryrru. Mae sesiwn hyfforddi wedi'i drefnu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ymuno neu greu grŵp gwylio cyflymder. Galwch i Orsaf Heddlu Aberhonddu os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu.
Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu'ch cymuned neu os ydych chi'n poeni am broblemau cyflymdra yn eich ardal chi, ffoniwch 101 a gofynnwch am siarad â'ch SCCH lleol yn cwmpasu ward St.Johns- SCCH WILLIAMS 8098.
Gweithio'n agos â Chynlluniau Gwarchod Cymdogaethau
Mae Ward Sant Ioan yn bwriadu sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogion newydd yn ardal Pontwilym. Os hoffech ddod yn Gydlynydd, cysylltwch â SCCH Emma Jackson 8188 neu Rhiannon Williams 8098.

 

28 Gorffennaf 2017

Rhoi Sicrwydd i Gymunedau a Effeithir gan Troseddau

28/07/17 -. Swyddogion lleol yn Aberhonddu yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â delio mewn cyffuriau yn yr ardal. Mae'r gymuned yn chwarae rhan werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â'r cyflenwad a defnyddio cyffuriau a reolir a throseddau eraill ac eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. tref Aberhonddu SCCH yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o gwmpas y cymunedau

DPCM

28/07 / 17- Erbyn hyn mae 139 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu a 10 rhybuddion wedi cael eu hanfon allan o fewn y mis diwethaf. Mae'r rhain yn cynnwys negeseuon ynghylch eitemau wedi'u dwyn, apeliadau tystion, cau ffyrdd sydd ar y gweill a digwyddiadau lleol yn eich ardal. Os ydych am gymryd rhan, ewch i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â DPCM peidiwch ag oedi i gysylltu â thîm plismona cymdogaeth Aberhonddu ar y rhif di-frys 101.

Cyflymder Gwylio'r Gymuned
28/07/17 -SCCH 8098, ST Johns Ward. Dros y mis diwethaf llythyrau wedi cael eu hanfon at 13 o fodurwyr sy'n goryrru. Mae sesiwn hyfforddi a drefnwyd ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn ymuno neu greu grwp gwylio cyflymder. Galwch i mewn i Orsaf Heddlu Aberhonddu os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu.
Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu eich cymuned neu yn pryderu am oryrru problemau yn eich ardal chi, ffoniwch 101 a gofynnwch am gael siarad â'ch PCSO lleol sy'n cynnwys St.Johns ward- SCCH WILLIAMS 8098

Gweithio'n agos gyda Cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth
Ward Sant Ioan yn edrych i sefydlu Cynllun Gwarchod Cymydog newydd yn ardal Pontwilym. Os ydych yn dymuno i fod yn Gydlynydd, cysylltwch â SCCH Emma Jackson 8188 neu Rhiannon Williams 8098.

Masnachwyr Rouge a Sgamiau
28/07/17 - Mae wedi bod mis ymwybyddiaeth Sgamiau, rydym wedi bod yn ymwneud yn weithredol â'r cyhoedd gyda digwyddiadau sydd wedi digwydd yn Llyfrgell Aberhonddu, Barclays a Natwest. Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r banciau a Safonau Masnach Powys. Lle pecynnau gwybodaeth wedi cael eu rhoi i aelodau o'r cyhoedd. Cyflwyniad Rhoddwyd lle mae llawer o gwestiynau mawr am Seiberdrosedd a sgamiau yn cael eu hateb. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael cyflwyniad a roddwyd i'ch clwb / grŵp am Troseddau Seiber ffoniwch 101 a gofynnwch am gael siarad â'ch Hyrwyddwr Cyber SCCH WILLIAMS leol 8098

 

Ardal leol: Ward Dewi Sant

Dyddiad a gytunwyd: 04 Mehefin 2017

Gweithred

CYNNIG SICRWYDD I GYMUNEDAU A EFFEITHIR GAN DROSEDD

03/05/17 - Mae swyddogion rhanbarth Powys, Heddlu Dyfed Powys, wedi gweithredu dwy warrant dan y ddeddf camddefnyddio cyffuriau o fewn y mis diwethaf yn Aberhonddu. Mae swyddogion lleol Aberhonddu’n dal i weithio’n galed i  fynd i’r afael â delio mewn cyffuriau yn yr ardal. Mae’r gymuned yn chwarae rôl hollbwysig  wrth i ni ymdrechu i fynd i’r afael â chyflenwi a defnyddio cyffuriau a reolir a throseddau eraill, ac mae eich cefnogaeth ddi-baid yn werthfawr dros ben. Mae SCCH tref Aberhonddu yn dal i gynnal patrolau amlwg o amgylch y cymunedau.

GWEITHIO’N AGOS GYDA’R CYNLLUNIAU GWARCHOD CYMDOGAETH.

03/05/17 - SCCH 8068, Ward Dewi Sant. Yng nghyfarfod diwethaf Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd, trafodwyd Gwarchod Cymdogaeth a dangosodd nifer o bobl ddiddordeb. Dosbarthwyd taflenni i roi dealltwriaeth i bobl am yr hyn mae’r cynllun yn ei olygu. I ddod o hyd i wybodaeth am y cynllun ewch at http://www.ourwatch.org.uk/.  Trefnir cyfarfod cyn bo hir gyda’r cynghorwr lleol, i drafod Cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned a Gwarchod Cymdogaeth. Mae ein Cymuned eich angen chi!

WWW. DPCM.CO.UK

03/05/17- Erbyn hyn mae 134 o bobl yn defnyddio NCDP yn ardal Aberhonddu ac anfonwyd 27 rhybudd allan o fewn y mis diwethaf. Mae’r rhain yn cynnwys negeseuon am feiciau sydd wedi cael eu dwyn, apeliadau am dystion, ffyrdd fydd ar gau a digwyddiadau lleol yn eich ardaloedd. Os ydych am gymryd rhan ewch at www.DPCM.co.uk Os oes angen help arnoch i ymuno âNegeseuon Cymunedol Dyfed-Powys,  peidiwch ag oedi a chysylltwch â Thîm Plismona Bro Aberhonddu ar y rhif difrys 101.

BIHAFIWCH NEU CEWCH EICH BANIO ABERHONDDU

03/05/17 - SCCH 8068. Cynhelir y cyfarfod Bihafiwch neu Cewch eich Banio (BOBB) nesaf ar Ddydd Mawrth 09/05/17. Gobeithio bydd y nifer o bobl sydd ar y rhestr BOBB yn lleihau yn ystod y mis hwn. Gyda phrysurdeb misoedd yr Haf, gan gynnwys digwyddiadau fel Sioe Sir Aberhonddu, penwythnosau gŵyl y Banc a Gŵyl Jas Aberhonddu yn prysur agosáu, atgoffwn bobl i fwynhau ond hefyd i fihafio neu gael eu gwahardd.

MASNACHWYR TWYLLODRUS.

03/05/17 - ‘R ydym yn atgoffa trigolion yn ardal tref Aberhonddu bod ‘Cymdogion da yn atal Masnachwyr Twyllodrus! Bydd Wythnos Genedlaethol Masnachwyr Twyllodrus yn cychwyn yn ystod yr wythnos 8-12 Mai. SCCH SWALES 8068, sydd yn gyfrifol am Ward Dewi Sant, ardal LLANFAES yn dosbarthu pecynnau masnachwyr twyllodrus ac yn rhoi gwybodaeth gan Heddlu Dyfed-Powys a Safonau Masnachu am unigolion, i helpu codi ymwybyddiaeth am Fasnachwyr twyllodrus, a cheisio atal troseddau pellach.  O ran galwyr diwahoddiad,  cofiwch bob amser os oes amheuaeth, cadwch nhw mas!

Cysylltwch â 101 os oes gennych bryderon.

 

 

 

CADW LLYGAD AR GYFLYMDER YN Y GYMUNED.

03/05/17 - SCCH 8068, Gward Dewi Sant LLANFAES. Yn ystod y mis diwethaf mae rhagor o bobl wedi dangos diddordeb mewn ymuno â’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Mae ffurflenni cais yn cael eu llenwi ar hyn o bryd ac mae cyfarfod arall ar y gweill.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn helpu eich cymuned neu os oes gyda chi bryderon am broblemau gyflymder yn eich ardal, ffoniwch 101 os gwelwch yn dda a gofyn am gael siarad â’ch SCCH lleol sydd yn gyfrifol am Ward Dewi Sant- SCCH SWALES 8068.

Diweddariadau

09 Chwefror 2018

Ionawr 2018
DARPARU ADOLYGIAD I GYMUNEDAU A EFFEITHIWYD GAN TROSEDD.
09/01/18 - Mae patrolau gwelededd uchel yn cael eu cynnal bob dydd gan Hannah SWALES 8068 PCSO Dewi Sant yn ardal Llanfaes, y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn canolbwyntio'n bennaf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn enwedig yn ardal y Parc Sglefrio, oherwydd y patrôlau rheolaidd hyn o'r parc sglefrio, rydym wedi sylwi ar ostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n ymgynnull yn yr ardal ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae patrolau yn parhau. Os gwelwch chi unrhyw beth amheus yn yr ardal hon, rhowch wybod iddo ar 101. Yn ddiweddar mae PCSO SWALES wedi ymweld â phreswylwyr henoed yn ardal Llanfaes sydd wedi cael eu targedu gan alwyr sy'n dioddef oer ac yn dioddef o sgamiau ar-lein. Os ydych yn amau ​​unrhyw ymddygiad neu rybudd amheus i unrhyw berthnasau neu gymdogion oedrannus sy'n tynnu'n ôl neu'n anfon llawer iawn o arian i ddieithryn, rhowch wybod iddynt a chysylltwch â ni ar 101.
Mae Swyddogion Lleol yn Aberhonddu yn dal i weithio'n galed i fynd i'r afael â delio cyffuriau yn yr ardal. Mae'r gymuned yn chwarae rhan werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â chyflenwi a defnyddio cyffuriau rheoledig a throseddau eraill ac mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. Mae PCSO tref Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o amgylch y cymunedau a chasglu gwybodaeth gan aelodau o'r cyhoedd.
GWAITH YN DATGELU GYDA'R CYNLLUNIAU ARCHWILIO YNGHYD.
09/01/18 - PCSO 8068, Ward Dewi Sant. Yn y Cyfarfod PACT Dewi Sant, trafodwyd Gwarchod Cymdogaeth a dangosodd nifer o bobl ddiddordeb. Crëwyd posteri newydd a bydd PCSO Hannah SWALES yn eu dosbarthu i bob preswylydd yn Llanfaes. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i http://www.ourwatch.org.uk/. Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu cyn bo hir gyda'r cynghorydd lleol i drafod Cynlluniau Gwylio Cyflymder Cymunedol a Chynlluniau Gwarchod Cymdogaethau. Mae ein Cymuned angen chi!
WWW.DPCM.CO.UK
Anfonwyd negeseuon 09/01 / 18- 2890 yn ystod y 30 diwrnod diwethaf. Bellach mae bron i 140 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu. Yn benodol, mae ychydig o negeseuon wedi mynd allan yn ddiweddar ynghylch ymosodiadau defaid gan gŵn yn y caeau y tu ôl i Ffordd Balihelig, Llanfaes. Os ydych chi wedi gweld unrhyw beth, cysylltwch â 101 neu os ydych chi eisiau gwybod mwy ac eisiau cymryd rhan, ewch i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â DPCM, peidiwch ag oedi i gysylltu â thîm plismona Bro Aberhonddu ar y rhif di-argyfwng 101, byddwn yn hapus i ddod i'ch cartref a'ch helpu i arwyddo.
BRECON BEHAVE NEU FOD YN GYNNAL
09/01/18 - PCSO 8068. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf BOBB 2018 heddiw yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu. Oherwydd misoedd yr ŵyl roedd rhaid i 4 o bobl newydd gael eu rhoi ar restr BOBB. Ar hyn o bryd mae 22 o unigolion ar restr BOBB ar gyfer Tref Aberhonddu yn unig. Rydym yn gobeithio ein Datrysiad Blwyddyn Newydd yw cadw rhestr BOBB i lawr cyn lleied o bobl â phosib !! Rydym yn atgoffa pobl i gael hwyl ond hefyd i ymddwyn neu gael eu gwahardd. Cadwch lygad am y posteri sydd wedi'u pinio yn y trwyddedau o gwmpas Aberhonddu; maent yn atgoffa da o ran gwybod eich cyfyngiadau. Meddyliwch cyn i chi weithredu.
Ward Dewi Sant - CYFARFODYDD PACT
09/01 / 18- Mae PCSO 8068 yn cynnal Cyfarfod PACT ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 14:00 yn Neuadd Dewi Sant. Mae PACT yn sefyll ar gyfer 'Heddlu a Chymunedau Gyda'n Gilydd', mae'n gyfle i'r gymuned gwrdd â'u PCSO lleol a siarad am faterion y gallant eu dioddef hwy eu hunain neu unrhyw broblemau lleol sy'n effeithio arnynt neu i'r gymuned. Yn ogystal, mae'n rhoi cyfle PCSO i siarad â'r gymuned am faterion cyfredol yn yr ardal neu unrhyw beth maen nhw'n meddwl y dylech chi fel y gymuned fod yn ymwybodol ohoni. Er enghraifft, mae rhai pynciau a godwyd yn y cyfarfod diwethaf (05/12/17) yn ymwneud â chyflymu, sydd wedi arwain at sefydlu grŵp gwylio'r Gymuned Cyflymder, materion parcio a adroddwyd i'r cyngor, a gwrthgymdeithasol ymddygiad yn enwedig o gwmpas ardal y parc sglefrio sydd wedi arwain at batrôl amlwg iawn yn cael ei gynnal bob dydd gan swyddogion yr heddlu a PCSO. Mae'n gyfle gwych i ddod i adnabod eich PCSO lleol a gweithio gyda'i gilydd i wneud eich cymuned yn lle diogelach a hapus i fyw. PCSO SWALES 8068 fydd posteri gollwng taflenni am y cyfarfodydd PACT i drigolion Llanfaes.
SPEEDWATCH CYMUNEDOL
09/01/17 - PCSO 8068, Ward Dewi Sant, LLANFAES. Dros y mis diwethaf, mae dau ffurflen gais bellach wedi eu llenwi i ymuno â'r Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol. Mae dau brif leoliad sydd wedi'u codi yn y Cyfarfodydd PACT lle mae goryrru yn broblem fawr ac rydym yn gobeithio trwy redeg gwyliad Cyflymder Cymunedol yn y ddau leoliad yma Bydd ward Dewi Sant yn barth cyflymder diogel. Mae angen mwy o aelodau arnom i wneud y gwaith gwylio cyflymder cymunedol yn gweithio. A oes gennych ddiddordeb yn y cynllun neu os hoffech wybod mwy cysylltwch â PCSO SWALES 8068 ar 101.
Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu eich cymuned neu os ydych chi'n pryderu am broblemau goryrru yn ardal Llanfaes, ffoniwch 101 a gofynnwch am siarad â'ch PCSO lleol yn cwmpasu ward Dewi Sant - PCSO SWALES 8068, mae digon o becynnau gwybodaeth ynglŷn â SSC

09 Ionawr 2018

Ionawr 2018
DARPARU ADOLYGIAD I GYMUNEDAU A EFFEITHIWYD GAN TROSEDD.
09/01/18 - Mae patrolau gwelededd uchel yn cael eu cynnal bob dydd gan Hannah SWALES 8068 PCSO Dewi Sant yn ardal Llanfaes, y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn canolbwyntio'n bennaf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn enwedig yn ardal y Parc Sglefrio, oherwydd y patrôlau rheolaidd hyn o'r parc sglefrio, rydym wedi sylwi ar ostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n ymgynnull yn yr ardal ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae patrolau yn parhau. Os gwelwch chi unrhyw beth amheus yn yr ardal hon, rhowch wybod iddo ar 101. Yn ddiweddar mae PCSO SWALES wedi ymweld â phreswylwyr henoed yn ardal Llanfaes sydd wedi cael eu targedu gan alwyr sy'n dioddef oer ac yn dioddef o sgamiau ar-lein. Os ydych yn amau ​​unrhyw ymddygiad neu rybudd amheus i unrhyw berthnasau neu gymdogion oedrannus sy'n tynnu'n ôl neu'n anfon llawer iawn o arian i ddieithryn, rhowch wybod iddynt a chysylltwch â ni ar 101.
Mae Swyddogion Lleol yn Aberhonddu yn dal i weithio'n galed i fynd i'r afael â delio cyffuriau yn yr ardal. Mae'r gymuned yn chwarae rhan werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â chyflenwad a defnydd cyffuriau rheoledig a throseddau eraill ac mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. Mae PCSO tref Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o amgylch y cymunedau a chasglu gwybodaeth gan aelodau o'r cyhoedd.

GWAITH YN DATGELU GYDA'R CYNLLUNIAU ARCHWILIO YNGHYD.
09/01/18 - PCSO 8068, Ward Dewi Sant. Yn y Cyfarfod PACT Dewi Sant, trafodwyd Gwarchod Cymdogaeth a dangosodd nifer o bobl ddiddordeb. Crëwyd posteri newydd a bydd PCSO Hannah SWALES yn eu dosbarthu i bob preswylydd yn Llanfaes. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i http://www.ourwatch.org.uk/. Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu cyn bo hir gyda'r cynghorydd lleol i drafod Cynlluniau Gwylio Cyflymder Cymunedol a Chynlluniau Gwarchod Cymdogaethau. Mae ein Cymuned angen chi!
WWW.DPCM.CO.UK
Anfonwyd negeseuon 09/01 / 18- 2890 yn ystod y 30 diwrnod diwethaf. Bellach mae bron i 140 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu. Yn benodol, mae ychydig o negeseuon wedi mynd allan yn ddiweddar ynghylch ymosodiadau defaid gan gŵn yn y caeau y tu ôl i Ffordd Balihelig, Llanfaes. Os ydych chi wedi gweld unrhyw beth, cysylltwch â 101 neu os ydych chi eisiau gwybod mwy ac eisiau cymryd rhan, ewch i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â DPCM, peidiwch ag oedi i gysylltu â thîm plismona Bro Aberhonddu ar y rhif di-argyfwng 101, byddwn yn hapus i ddod i'ch cartref a'ch helpu i arwyddo.
BRECON BEHAVE NEU FOD YN GYNNAL
09/01/18 - PCSO 8068. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf BOBB 2018 heddiw yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu. Oherwydd misoedd yr ŵyl roedd rhaid i 4 o bobl newydd gael eu rhoi ar restr BOBB. Ar hyn o bryd mae 22 o unigolion ar restr BOBB ar gyfer Tref Aberhonddu yn unig. Rydym yn gobeithio ein Datrysiad Blwyddyn Newydd yw cadw rhestr BOBB i lawr cyn lleied o bobl â phosib !! Rydym yn atgoffa pobl i gael hwyl ond hefyd i ymddwyn neu gael eu gwahardd. Cadwch lygad am y posteri sydd wedi'u pinio yn y trwyddedau o gwmpas Aberhonddu; maent yn atgoffa da o ran gwybod eich cyfyngiadau. Meddyliwch cyn i chi weithredu

 SPEEDWATCH CYMUNEDOL
09/01/17 - PCSO 8068, Ward Dewi Sant, LLANFAES. Dros y mis diwethaf, mae dau ffurflen gais bellach wedi eu llenwi i ymuno â'r Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol. Mae dau brif leoliad sydd wedi'u codi yn y Cyfarfodydd PACT lle mae goryrru yn broblem fawr ac rydym yn gobeithio trwy redeg gwyliad Cyflymder Cymunedol yn y ddau leoliad yma Bydd ward Dewi Sant yn barth cyflymder diogel. Mae angen mwy o aelodau arnom i wneud y gwaith gwylio cyflymder cymunedol yn gweithio. A oes gennych ddiddordeb yn y cynllun neu os hoffech wybod mwy cysylltwch â PCSO SWALES 8068 ar 101.
Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu eich cymuned neu os ydych chi'n pryderu am broblemau goryrru yn ardal Llanfaes, ffoniwch 101 a gofynnwch am siarad â'ch PCSO lleol yn cwmpasu ward Dewi Sant - PCSO SWALES 8068, mae digon o becynnau gwybodaeth ynglŷn â SSC

Ward Dewi Sant - CYFARFODYDD PACT
09/01 / 18- Mae PCSO 8068 yn cynnal Cyfarfod PACT ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 14:00 yn Neuadd Dewi Sant. Mae PACT yn sefyll ar gyfer 'Heddlu a Chymunedau Gyda'n Gilydd', mae'n gyfle i'r gymuned gwrdd â'u PCSO lleol a siarad am faterion y gallant eu dioddef hwy eu hunain neu unrhyw broblemau lleol sy'n effeithio arnynt neu i'r gymuned. Yn ogystal, mae'n rhoi cyfle PCSO i siarad â'r gymuned am faterion cyfredol yn yr ardal neu unrhyw beth maen nhw'n meddwl y dylech chi fel y gymuned fod yn ymwybodol ohoni. Er enghraifft, mae rhai pynciau a godwyd yn y cyfarfod diwethaf (05/12/17) yn ymwneud â chyflymu, sydd wedi arwain at sefydlu grŵp gwylio'r Gymuned Cyflymder, materion parcio a adroddwyd i'r cyngor, a gwrthgymdeithasol ymddygiad yn enwedig o gwmpas ardal y parc sglefrio sydd wedi arwain at batrôl amlwg iawn yn cael ei gynnal bob dydd gan swyddogion yr heddlu a PCSO. Mae'n gyfle gwych i ddod i adnabod eich PCSO lleol a gweithio gyda'i gilydd i wneud eich cymuned yn lle diogelach a hapus i fyw. PCSO SWALES 8068 fydd posteri gollwng taflenni am y cyfarfodydd PACT i drigolion Llanfaes.

22 Rhagfyr 2017

DARPARU ADOLYGIAD I GYMUNEDAU A EFFEITHIWYD GAN TROSEDD;
Trwy gydol mis Rhagfyr, cynhaliwyd patrolau OPSANTA lle roedd PCSO 8068 yn patrolio ardal Llanfaes bob awr o'r dydd gan roi presenoldeb dawel yn y gymuned. Mae PCSO 8068 yn dymuno i bawb Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda iawn i bawb.

CYNLLUN GWEITHREDU YNGHYD;
Mae llythyrau wedi'u gollwng trwy ddrysau pobl yn eu gwahodd i ymuno â Gwarchod Cymdogaeth ar gyfer Llanfaes, hyd yn hyn nid ydym wedi cael dim ond adborth cadarnhaol gan y gymuned. Os ydych chi eisiau ymuno neu eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â PCSO 8068 SWALES ar 101.

BOBB;
Bydd cynllun BOBB yn parhau trwy gydol y Flwyddyn Newydd, dim ond dau droseddwr newydd a roddwyd ar restr BOBB eleni. Mae PCSO 8068 yn dymuno i bawb gael Nadolig hapus a llawen ond cofiwch beidio â bod yn rhy ddrud, ymddwyn neu gael eich gwahardd.

SPEEDWATCH CYMUNEDOL;
Mae tri cais wedi'u hanfon i ffwrdd ar gyfer fetio er mwyn i ni allu recriwtio 3 aelod newydd i ymuno â gwylio cyflymder a chanolbwyntio ar y meysydd allweddol lle mae goryrru yn broblem. Os ydych chi eisiau ymuno neu eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â PCSO 8068 ar 101 neu dewch draw i'r Cyfarfodydd PACT ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis- 14:00 pm yn Eglwys Dewi Sant.

07 Tachwedd 2017

08 Tachwedd 2017
DARPARU ADOLYGIAD I GYMUNEDAU A EFFEITHIWYD GAN TROSEDD.
08/11/17 - Mae patrolau gwelededd uchel yn cael eu cynnal bob dydd gan Hannah SWALES 8068 PCSO Dewi Sant yn ardal Llanfaes, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn enwedig yn ardal y Parc Sglefrio, lle mae'r ardal wedi dechrau dod yn fandaleiddio ac yn llawn sbwriel. Mae patrolau rheolaidd y parc sglefrio yn parhau. Os gwelwch unrhyw beth amheus yn yr ardal hon, rhowch wybod iddo ar 101. Yn ddiweddar, mae PCSO SWALES wedi dechrau taflu taflenni yn Llanfaes, gan roi sicrwydd i bobl ei bod yn iawn i roi gwybod am broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau'r gymuned yr ydym ni yma i helpu gydag unrhyw broblemau y gallech fod. yn wynebu. Os yw rhywbeth yn eich gwneud yn ofnus, yn aflonyddu neu'n ofidus, rhowch wybod i Dîm Plismona Bro Aberhonddu ar 101.
Mae Swyddogion Lleol yn Aberhonddu yn dal i weithio'n galed i fynd i'r afael â delio cyffuriau yn yr ardal. Mae'r gymuned yn chwarae rhan werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â chyflenwad a defnydd cyffuriau rheoledig a throseddau eraill ac mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. Mae PCSO tref Aberhonddu yn parhau i gynnal patrolau amlwg iawn o amgylch y cymunedau a chasglu gwybodaeth gan aelodau o'r cyhoedd.
GWAITH YN DATGELU GYDA'R CYNLLUNIAU ARCHWILIO YNGHYD.
08/11/17 - PCSO 8068, Ward Dewi Sant. Yn y Cyfarfod PACT Dewi Sant, trafodwyd Gwarchod Cymdogaeth a dangosodd nifer o bobl ddiddordeb. Dosbarthwyd taflenni i roi dealltwriaeth i bobl o'r hyn y mae'r cynllun yn ei olygu. I gael gafael ar wybodaeth ar y cynllun ewch i http://www.ourwatch.org.uk/. Bydd cyfarfod yn cael ei drefnu cyn bo hir gyda'r cynghorydd lleol i drafod Cynlluniau Gwylio Cyflymder Cymunedol a Chynlluniau Gwarchod Cymdogaethau. Mae ein Cymuned angen chi!
WWW.DPCM.CO.UK
Mae negeseuon 08/11 / 17-446 wedi'u hanfon allan yn ystod y 30 diwrnod diwethaf. Bellach mae bron i 140 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu. Yn benodol, mae ychydig o negeseuon wedi mynd allan yn ddiweddar ynghylch ymosodiadau defaid gan gŵn yn y caeau y tu ôl i Ffordd Balihelig, Llanfaes. Os ydych chi wedi gweld unrhyw beth, cysylltwch â 101 neu os ydych chi eisiau gwybod mwy ac eisiau cymryd rhan, ewch i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â DPCM, peidiwch ag oedi i gysylltu â thîm plismona Bro Aberhonddu ar y rhif di-argyfwng 101, byddwn yn hapus i ddod i'ch cartref a'ch helpu i arwyddo.
BRECON BEHAVE NEU FOD YN GYNNAL
08/11/17 - PCSO 8068. Cynhelir cyfarfod BOBB nesaf ddydd Mawrth 14/11/17. Dros yr haf bu gostyngiad enfawr yn nifer yr unigolion ar restr BOBB. Gyda'r misoedd Nadolig yn agosáu atom, rydym yn disgwyl nosweithiau gaeaf prysur yn Aberhonddu, rydym yn atgoffa pobl i gael hwyl ond i ymddwyn neu gael eu gwahardd hefyd. Cadwch lygad am y posteri sydd wedi'u pinio yn y trwyddedau o gwmpas Aberhonddu; maent yn atgoffa da o ran gwybod eich cyfyngiadau. Meddyliwch cyn i chi weithredu.

01 Awst 2017

RHOI TAWELWCH MEDDWL I GYMUNEDAU SYDD WEDI’U HEFFEITHIO GAN DROSEDD.

29/08/17 - Mae patrolau amlwg yn cael eu cynnal yn ddyddiol gan SCCH Hannah SWALES 8068 o fewn ardal Llanfaes, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ddiweddar, dechreuodd SCCH SWALES ddosbarthu taflenni o fewn Llanfaes yn sicrhau pobl ei bod i’n iawn i adrodd am broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau’r gymuned ein bod ni yma i helpu gydag unrhyw broblemau y gallech fod yn eu hwynebu. Os oes rhywbeth yn codi ofn arnoch, yn eich aflonyddu neu’n achosi gofid i chi, rhowch wybod i Dîm Plismona Bro drwy alw 101.

Mae swyddogion lleol yn Aberhonddu dal yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â gwerthu cyffuriau yn yr ardal. Mae’r gymuned yn chwarae rôl werthfawr yn ein hymdrechion i fynd i’r afael â chyflenwi a defnyddio cyffuriau a reolir a throseddau eraill, ac mae eich cefnogaeth barhaus yn amhrisiadwy. Mae SCCH tref Aberhonddu dal yn cynnal patrolau amlwg o gwmpas y cymunedau ac yn casglu cudd-wybodaeth gan aelodau’r cyhoedd.

GWEITHIO’N AGOS Â CHYNLLUNIAU GWARCHOD CYMDOGAETH.

29/08/17 – SCCH 8068, Ward Dewi Sant. Yng nghyfarfod PACT diweddaraf Ward Dewi Sant, trafodwyd Gwarchod Cymdogaeth a dangosodd sawl un ddiddordeb. Rhoddwyd taflenni gan roi dealltwriaeth i bobl o’r hyn sy’n gysylltiedig â’r cynllun. Er mwyn cael gwybodaeth am y cynllun, galwch heibio i http://www.ourwatch.org.uk/. Trefnir cyfarfod cyn hir gyda’r cynghorydd lleol i drafod cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned a Gwarchod Cymdogaeth.  Mae ein cymuned eich angen chi!

WWW.DPCM.CO.UK

29/08/17- Bellach, mae bron 140 o bobl yn defnyddio NCDP yn ardal Aberhonddu ac mae 10 hysbysiad wedi’u hanfon yn ystod y mis diwethaf. Mae’r rhain yn cynnwys negeseuon ynghylch beiciau wedi’u dwyn, apeliadau am dystion, ffyrdd sydd ar gau a digwyddiadau lleol yn eich ardaloedd. Os ydych chi eisiau cymryd rhan, galwch heibio i www.DPCM.co.uk. Os oes angen help arnoch i ymuno â NCDP, peidiwch ag oedi i gysylltu â’r tîm plismona bro ar y rhif difrys 101. Byddwn ni’n fwy na pharod i alw heibio i’ch cartref er mwyn i chi gofrestru â’r cynllun. 

CYNLLUN BIHAFIO NEU CEWCH EICH BANIO (BOBB) ABERHONDDU

29/08/17 – SCCH 8068. Cynhelir y cyfarfod BOBB nesaf ddydd 08/08/17. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y nifer o bobl ar y rhestr BOBB yn lleihau’r mis hwn. Gyda misoedd prysur yr haf yn agosáu, gan gynnwys digwyddiadau megis Sioe Sirol Aberhonddu a Gŵyl Jas Aberhonddu, rydyn ni’n atgoffa pobl i gael hwyl ond i fihafio neu cewch eich banio. Cadwch lygad allan am bosteri sydd wedi’u gosod mewn mannau trwyddedig o gwmpas Aberhonddu. Maen nhw’n ffordd dda o’ch atgoffa ynglŷn â bod yn ymwybodol o’ch terfynau. Meddyliwch cyn gweithredu. 

Ward Dewi Sant –CYFARFODYDD PACT 

29/08/17- Mae SCCH 8068 yn cynnal cyfarfod PACT ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 14:00 awr yn neuadd Dewi Sant. Mae PACT yn sefyll am ‘Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd’, ac mae’n gyfle i’r gymuned gwrdd â’r SCCH lleol a siarad am faterion y gallant fod yn dioddef ohonynt eu hunain neu unrhyw broblemau lleol sy’n effeithio ar y gymuned. Yn ogystal, mae’n rhoi cyfle i’r SCCH siarad â’r gymuned am faterion cyfredol yn yr ardal neu unrhyw beth maen nhw’n credu y dylech chi fel cymuned gael gwybod amdano. Er enghraifft, mae rhai pynciau a drafodwyd yn y cyfarfodydd yn ddiweddar yn ymwneud â goryrru, sydd wedi arwain at sefydlu grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, materion parcio’n cael eu hadrodd i’r cyngor, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n ffordd dda o ddod i adnabod eich SCCH lleol a chydweithio â nhw i wneud eich cymuned yn le mwy hapus a diogel i fyw. Bydd SCCH SWALES 8068 yn dosbarthu posteri am y cyfarfodydd PACT i breswylwyr yn Llanfaes. 

 CADW LLYGAD AR GYFLYMDER YN Y GYMUNED

29/08/17 – SCCH 8068, Ward Dewi Sant, LLANFAES. Dros y mis diwethaf, mae dwy ffurflen gais arall wedi’u llenwi ar gyfer ymuno â’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Mae dau brif leoliad wedi’u nodi fel mannau problemus o ran goryrru yn y cyfarfodydd PACT ac rydyn ni’n gobeithio y bydd ward Dewi Sant yn barth cyflymder diogel drwy gynnal y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn y lleoliadau hyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu’ch cymuned neu’n  poeni am broblemau goryrru yn ardal Llanfaes, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad â’ch SCCH lleol sy’n gyfrifol am ward Dewi Sant – SCCH SWALES 8068. Mae digon o becynnau ar gael am y cynllun.

Ardal leol: Ward y Santes Fair

Dyddiad a gytunwyd: 04 Mehefin 2017

Gweithred

Ward y Santes Fair : System Negeseuon Cymunedol NCDP a’r Cynllun Gwarchod Siopau

NCDP: Anfonir gwybodaeth am droseddau lleol, cyngor atal trosedd, digwyddiadau lleol ac apeliadau drwy e-bost, negeseuon testun neu negeseuon llais. Mae NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi masnachwyr lleol sy’n gysylltiedig â’r Cynllun Gwarchod Siopau, a phreswylwyr, lle mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol yn gyflym iawn i sector arbennig o’r gymuned.

Diweddariad:

3 Mai 2017

NCDP: Er mwyn i’r cynllun hwn fod yn fwy effeithiol, mae angen cefnogaeth aelodau newydd arnom, yn arbennig o’r gymuned busnes, i gofrestru â’r System Negeseuon Cymunedol AM DDIM. Os oes angen cymorth arnoch i ymuno â’r cynllun hwn, peidiwch ag oedi i gysylltu â Thîm Plismona Bro Aberhonddu ar 101.

 

Ward y Santes Fair : Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd

Mae masnachwyr masnachol a busnesau lleol yn gweithio mewn partneriaeth â’r Tîm Plismona Bro lleol i dargedu siopladron. Mae troseddwyr yn cael eu gwahardd o’r siopau sy’n cymryd rhan. Diben y cynllun yw gwneud y dref yn le mwy diogel a phleserus ar gyfer siopa ac atal lladradau yn y dyfodol.

Diweddariadau:

3 Mai 2017

Ar hyn o bryd, mae 7 unigolyn ar y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Maen nhw wedi’u gwahardd rhag mynd mewn i siopau sy’n rhan o’r cynllun ar ôl cael eu dal yn siopladrata yn nhref Aberhonddu.

 

Ward y Santes Fair: Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)

Mae BOBB yn gynllun sy’n cael ei redeg gan drwyddedigion yn y dref. Mae aelodau’r cynllun BOBB yn cwrdd i drafod unigolion sydd wedi cyflawni troseddau neu sydd wedi ymddwyn yn amhriodol mewn eiddo trwyddedig, a phenderfynu pa un ai a ddylid gwahardd yr unigolion hynny ai peidio. Bydd y gwaharddiad yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os yw unigolyn sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i eiddo aelod o’r cynllun, mi fydd yn cael ei gyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf ac mae’n bosibl y bydd ei waharddiad yn cael ei estyn. Fodd bynnag, mae gan drwyddedigion, rheolwyr a staff tai cyhoeddus a chlybiau nos hawl i wrthod mynediad i unrhyw un.  

Mae gan Dîm Plismona Bro Sir Frycheiniog gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn ward y Santes Fair ac yn llawn gefnogi’r cynllun BOBB. Am ragor o fanylion ynglŷn â’r cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro ar 101.

 

Ward y Santes Fair: Masnachwyr Twyllodrus a Galwyr Diwahoddiad

Dymuna Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog atgoffa’r gymuned i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â masnachwyr twyllodrus a galwyr diwahoddiad, a diogelu eu hunain rhag dioddef troseddau a thwyll cysylltiedig.

Diweddariadau:

3 Mai 2017

Dosbarthwyd pecynnau gwybodaeth a sticeri diogelwch y cartref ar gyfer drysau a ffenestri sy’n nodi nad oes croeso i alwyr diwahoddiad yn y cyfarfod PACT cymunedol a gynhaliwyd yn archfarchnad Morrisons ddydd Gwener 28 Ebrill.

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu wedi cyhoeddi sawl neges drwy Twitter a NCDP dros y mis diwethaf mewn perthynas â masnachwyr twyllodrus. Byddwch yn wyliadwrus ac yn ochelgar o alwyr diwahoddiad. Cofiwch fod cymdogion da yn atal masnachwyr twyllodrus! Cysylltwch ag 101 os oes gennych unrhyw bryderon neu angen gwybodaeth bellach.

 

Ward y Santes Fair: Sicrwydd ar gyfer cymunedau sydd wedi’u heffeithio gan drosedd

Dymuna Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog atgoffa perchnogion tai yn ardal Aberhonddu i ddiogelu eu cartrefi a’u cerbydau. Troseddau siawns yw dros dreian o’r holl fyrgleriaethau, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri sydd heb eu cloi. Mae nifer o gamau syml y gall perchnogion tai gymryd er mwyn gwneud eu heiddo’n fwy diogel a diogelu eu hunain rhag dioddef trosedd.

Diweddariadau:

3 Mai 2017

Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu dal yn cynnal patrolau amlwg o fewn sector preswyl a masnachol tref Aberhonddu. Rydyn ni’n gweithio i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r angen i barhau’n wyliadwrus, yn arbennig o gwmpas y mater o siediau a garejys heb eu diogelu. Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu hefyd yn darparu cymorth a chyngor atal trosedd ledled yr ardal. 

 

Diweddariadau

28 Rhagfyr 2017

Ward y Santes Fair: System Messaging Cymunedol DPCM a Chynllun Gwarchod Siop
DPCM: Mae gwybodaeth am droseddau lleol, cyngor atal troseddau, digwyddiadau cymunedol ac apeliadau yn cael eu hanfon trwy e-bost, testun neu neges ffôn. Mae DPCM yn arbennig o ddefnyddiol pan mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn yn gyflym iawn i sector penodol o'r gymuned, er enghraifft manwerthwyr lleol sy'n rhan o'r Cynllun Gwylio Siop a thrigolion. I gofrestru, ewch i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen DPCM (www.dpcm.co.uk). Unwaith ar y dudalen, gofynnir i chi ddewis y math o wybodaeth rydych am ei dderbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i ble rydych chi'n byw.
Diweddariad:
9 Tachwedd 2017
DPCM: Erbyn hyn mae 139 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu ac mae nifer o rybuddion wedi'u hanfon allan o fewn y mis diwethaf. Mae'r rhain yn cynnwys negeseuon sy'n ymwneud â thegydau, apeliadau tystion, a chau ffyrdd i ddod yn eich ardal chi.
Er mwyn i ni fod yn gynllun mwy effeithiol, mae angen cefnogaeth aelodau newydd, yn arbennig gan y gymuned fusnes, i ymuno â'r System Negeseuon Cymunedol AM DDIM. Os oes angen help arnoch i ymuno â'r cynllun hwn, mae croeso i chi gysylltu â Thîm Plismona Bro Aberhonddu ar 101.


Ward y Santes Fair: Parcio yn Ysgol Gynradd Mount Street
Atgoffir pob defnyddiwr car i ystyried diogelwch plant wrth ollwng / casglu plant y tu allan i ysgolion cynradd Mount Street.
Atgoffir defnyddwyr car na chaniateir parcio y tu allan i'r Ysgolion rhwng 8 a 9am a 3 - 4pm.
Diweddariad: - Parhaus
9 Tachwedd 2017
Mae NPT St. Mary a Swyddogion Gorfodi Cyngor Sir Powys wedi mynychu Ysgol Iau a Babanod Mount Street yn ddiweddar a chyhoeddwyd tocynnau rhwng 3 a 4pm ar gyfer troseddau parcio.Ward y Santes Fair: Twitter
Rhoddir apeliadau, gwybodaeth gymunedol a hysbysiadau digwyddiadau ar Twitter. Dilynwch ni ar BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Diweddariad:
9 Tachwedd, 2017
Mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu wedi cyhoeddi nifer o negeseuon gwybodaeth am ddigwyddiadau trwy Twitter gan gynnwys cyfarfodydd PACT lleol, wythnosau ymwybyddiaeth a arweinir gan yr Heddlu a'r Heddlu, cynlluniau Diogelwch ar y Ffyrdd ac Arhoswch yn Ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Tân Gwyllt. Cysylltwch â 101 os oes gennych unrhyw bryderon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.Ward y Santes Fair: Cwyno a Gwahardd (SABB)
Mae manwerthwyr masnachol a busnesau lleol yn gweithio mewn partneriaeth â'r Tîm Plismona Cymdogaeth i dargedu siopwyr siopau. Mae troseddwyr yn cael eu gwahardd o'r siopau sy'n cymryd rhan. Pwrpas y cynllun yw sicrhau bod y dref yn brofiad siopa mwy diogel a mwy pleserus ac yn atal dwyn yn y dyfodol.
Diweddariad:
9 Tachwedd 2017
Ar hyn o bryd mae yna 4 unigolyn ar gynllun S.A.B.B sy'n cael eu gwahardd rhag mynd i mewn i siopau sy'n cymryd rhan ar ôl cael eu dal yn siopa yn nhref Aberhonddu.

Ward y Santes Fair: Ymddwyn neu gael eich gwahardd (BOBB)
Mae BOBB yn gynllun sy'n cael ei redeg gan drwyddedigion yn y dref. Mae aelodau'r Cynllun BOBB yn cwrdd i drafod personau sydd wedi cyflawni troseddau neu beh

Ward y Santes Fair: System Messaging Cymunedol DPCM a Chynllun Gwarchod Siop
DPCM: Mae gwybodaeth am droseddau lleol, cyngor atal troseddau, digwyddiadau cymunedol ac apeliadau yn cael eu hanfon trwy e-bost, testun neu neges ffôn. Mae DPCM yn arbennig o ddefnyddiol pan mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn yn gyflym iawn i sector penodol o'r gymuned, er enghraifft manwerthwyr lleol sy'n rhan o'r Cynllun Gwylio Siop a thrigolion. I gofrestru, ewch i www.dyfed-powys.police.uk a chliciwch ar y ddolen DPCM (www.dpcm.co.uk). Unwaith ar y dudalen, gofynnir i chi ddewis y math o wybodaeth rydych am ei dderbyn, yn ogystal ag ateb ychydig o gwestiynau sy'n benodol i ble rydych chi'n byw

28 Rhagfyr 2017

22 Rhagfyr 2017
DPCM: Bellach mae 150 o bobl yn defnyddio DPCM yn ardal Aberhonddu ac mae nifer o rybuddion wedi'u hanfon allan o fewn y mis diwethaf. Mae'r rhain yn cynnwys negeseuon sy'n ymwneud â thegâu ac atal troseddu.
Er mwyn i ni fod yn gynllun mwy effeithiol, mae angen cefnogaeth aelodau newydd, yn arbennig gan y gymuned fusnes, i ymuno â'r System Negeseuon Cymunedol AM DDIM. Os oes angen help arnoch i ymuno â'r cynllun hwn, mae croeso i chi gysylltu â Thîm Plismona Bro Aberhonddu ar 101.


Ward y Santes Fair: Parcio yn Ysgol Gynradd Mount Street
Atgoffir pob defnyddiwr car i ystyried diogelwch plant wrth ollwng / casglu plant y tu allan i ysgolion cynradd Mount Street.
Atgoffir defnyddwyr car na chaniateir parcio y tu allan i'r Ysgolion rhwng 8 a 9am a 3 - 4pm.
Diweddariad: - Parhaus
22 Rhagfyr 2017
Mae NPT St. Mary a Swyddogion Gorfodaeth Cyngor Sir Powys wedi mynychu Ysgol Iau a Babanod Mount Street yn ddiweddar a chyhoeddwyd tocynnau rhwng 3 a 4pm ar gyfer troseddau parcio.Ward y Santes Fair: Twitter
Rhoddir apeliadau, gwybodaeth gymunedol a hysbysiadau digwyddiadau ar Twitter. Dilynwch ni ar BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Diweddariad: 22 Rhagfyr, 2017
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Tîm Plismona Bro Aberhonddu nifer o negeseuon gwybodaeth trwy Twitter gan gynnwys cyfarfodydd PACT lleol, wythnosau ymwybyddiaeth o arweinwyr yr Heddlu, a chyngor atal troseddau trwy gydol tymor yr ŵyl. Cysylltwch â 101 os oes gennych unrhyw bryderon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Ward y Santes Fair: Cwyno a Gwahardd (SABB)
Mae manwerthwyr masnachol a busnesau lleol yn gweithio mewn partneriaeth â'r Tîm Plismona Cymdogaeth i dargedu siopwyr siopau. Mae troseddwyr yn cael eu gwahardd o'r siopau sy'n cymryd rhan. Pwrpas y cynllun yw sicrhau bod y dref yn brofiad siopa mwy diogel a mwy pleserus ac yn atal dwyn yn y dyfodol.
Diweddariad:
22 Rhagfyr 2017
Ar hyn o bryd mae yna 3 unigolyn ar gynllun S.A.B.B sy'n cael eu gwahardd rhag mynd i mewn i siopau sy'n cymryd rhan ar ôl cael eu dal yn siopa yn nhref Aberhonddu.

Ward y Santes Fair: Ymddwyn neu gael eich gwahardd (BOBB)
Mae BOBB yn gynllun sy'n cael ei redeg gan drwyddedigion yn y dref. Mae aelodau'r Cynllun BOBB yn cwrdd i drafod personau sydd wedi cyflawni troseddau neu ymddwyn mewn ffordd anaddas ar safleoedd trwyddedig, a d

Rhoddir apeliadau, gwybodaeth gymunedol a hysbysiadau digwyddiadau ar Twitter. Dilynwch ni ar BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Diweddariad: 22 Rhagfyr, 2017
Yn ddiweddar, mae Tîm Plismona Bro Aberhonddu wedi cyhoeddi nifer o negeseuon gwybodaeth trwy Twitter gan gynnwys cyfarfodydd PACT lleol, wythnosau ymwybyddiaeth o arweinwyr yr Heddlu, a chyngor atal troseddau trwy gydol tymor yr ŵyl. Cysylltwch â 101 os oes gennych unrhyw bryderon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 29 Meh 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 27 Gor 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 31 Awst 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows. Police are advising homeowners of a number of simple steps they can take to make their property more secure when leaving it unoccupied for any period of time.

Ymlyniad

Crynodeb:

Advice on protecting yourself against Rogue Traders

Manylion:

Am gyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch hun rhag dioddef trosedd, gweler ein dogfen gyngor atodedig.

Ymlyniad

Crynodeb:

Mae'r heddlu yn Aberhonddu yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf.

Manylion:

Diwrnod Agored Gorsaf Heddlu Aberhonddu

Mae Gorsaf Heddlu Aberhonddu yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd yr haf hwn.

Mae'r heddlu yn y dref yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7.

Rhwng 11am a 4pm, gwahoddir aelodau'r cyhoedd i ymweld â'r orsaf lle bydd cyfle iddynt fynd ar daith o gwmpas cerbydau'r heddlu, gan gynnwys yr orsaf heddlu symudol, fan terfysgaeth, ceir patrol, tractor heddlu a Go Safe fan cyflymder.

Bydd ymwelwyr yn gallu cymryd taith dywys o amgylch ystafell ddalfa'r orsaf ac eistedd mewn celloedd. Bydd digon o weithgareddau i ddiddanu plant gan gynnwys paentio wynebau, gweithgareddau chwaraeon a gwisgo'r heddlu.

Bydd swyddogion a staff lleol yno i siarad ag ymwelwyr am unrhyw bryderon sydd ganddynt o ran troseddau yn y dref. Bydd swyddogion o adrannau arbenigol yr heddlu hefyd yn cynnwys yr adran gŵn, drylliau, Specials on horses, yn ogystal ag asiantaethau partner eraill a gwasanaethau brys.

Dywedodd y Prif Arolygydd, Rhiannon Ivens: "Rydym yn edrych ymlaen at agor ein drysau i ymwelwyr ar gyfer Diwrnod Agored Gorsaf Heddlu Aberhonddu ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7.

"Bydd cynnal diwrnod agored yn darparu ffordd anffurfiol i bobl ddod i gwrdd â swyddogion a staff, edrych ar y plismona ac adeiladu perthynas gadarnhaol â'u tîm plismona lleol.

 "Bydd yn caniatáu i ymwelwyr gwrdd â'u tîm heddlu lleol, cael cyngor atal troseddu a chael dweud lle y dylem fod yn canolbwyntio ar ein patrolau yn y dref yn y dyfodol.

 "Rwy'n gobeithio y bydd cymuned Aberhonddu yn cefnogi'r digwyddiad hwn ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â llawer o wynebau newydd ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7."

Bydd lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ps 960 Pitt yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu ar 101.

E-bost: adele.pitt@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.