PC Jeff Cahalane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

PCSO Jason Hawkins

PCSO Jones Sophie

PC Rebecca Templeton

Rhingyll Lucy Bassett

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Aberhonddu

Dyddiad a gytunwyd: 08 Mawrth 2019

Gweithred

Blaenoriaeth 1

Yn unol â phryderon a fynegwyd gan ein cymuned, mae Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog wedi dewis “Galwyr Twyllodrus” fel blaenoriaeth ar gyfer y cyfnod sydd i ddod.

Bob blwyddyn, mae miliynau o bobl yn y DU yn dioddef twyll. Gall pobl o bob oed dioddef twyll. Mae twyll yn medru cael effaith emosiynol ac ariannol difrifol ar ddioddefwyr, a gall arwain at deimladau o euogrwydd, cywilydd, embaras, ofn a gorbryder.

Yn lleol, rydyn ni wedi gweld cynnydd mawr mewn “Galwadau Twyllodrus”, gyda nifer o bobl yn dioddef colledion ariannol. Yn anffodus, mae’r twyllwyr yn targedu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymuned, gyda phobl oedrannus yn fwy agored i droseddau o’r fath.

Ein nod yw:

  • Codi ymwybyddiaeth ynghylch Galwadau Twyllodrus yn lleol.
  • Rhoi cyngor a gwybodaeth ynghylch sut i’w hosgoi.
  • Sicrhau eich bod chi’n gwybod sut i adnabod Galwad Twyllodrus a sut i ymdrin â hi.
  • Sicrhau eich bod chi’n gwybod sut i gael cymorth os ydych chi’n dioddef wrth law Galwyr Twyllodrus.

Blaenoriaeth 2 Adran Aberhonddu

Mae cerbydau sy’n goryrru dal yn bwnc sy’n cael ei godi’n rheolaidd wrth i ni ymgysylltu â’r gymuned, gyda rhiw Pendre a Heol Cradoc yn achosi cryn bryder. O’r herwydd, rydyn ni wedi dewis y mater fel blaenoriaeth leol.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem, byddwn ni’n defnyddio nifer o strategaethau. Gyda chymorth yr Uned Ymateb a’r Uned Plismona’r Ffyrdd, bydd ein cydweithwyr yn cynnal patrolau mewn cerbydau â marciau’r heddlu a rhai heb farciau’r heddlu er mwyn ymdrin yn gadarn â gyrwyr sy’n gyrru ac yn cymryd cyffuriau neu’n yfed a gyrru. Byddant yn mynd â cherbydau i ffwrdd wrth yrwyr heb yswiriant neu drwydded ynghyd â cherbydau heb dreth.

Cynhelir y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned ar y cyd â hyn.

Mae nifer o grwpiau eisoes wedi’u sefydlu yn yr ardal.

Maen nhw’n cynnwys gwirfoddolwyr o’n cymuned sydd eisiau cymryd rhan weithredol a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y gymuned honno. Mae’r gwirfoddolwyr hynny’n derbyn hyfforddiant llawn a’r holl offer sydd angen arnynt. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â’r Tîm Plismona Bro, GanBwyll ac Awdurdodau Lleol er mwyn lleihau nifer y cerbydau sy’n goryrru yn ein cymuned.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned gysylltu â SCCH 8138 Sophie Jones yng ngorsaf heddlu Aberhonddu ar y rhif difrys 101 neu drwy anfon e-bost at sophie.jones@dyfed-powys.pnn.police.uk am ragor o wybodaeth.

Blaenoriaeth 3 Adran Aberhonddu

Mae aelodau o’r cyhoedd wedi mynegi pryderon o gwmpas y defnydd anghyfreithlon o gyffuriau yn ardal Uplands, Aberhonddu, gydag anesmwythder arbennig ynghylch cyffredinolrwydd cannabis.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 29 Maw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 26 Ebr 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 31 Mai 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Sgamwyr yn honni eu bod yn swyddogion yr heddlu o uned dwyll.

Manylion:

Mae pobl yn ffonio aelodau hynafol y gymuned yn ffugio fel swyddogion yr heddlu, gan geisio perswadio aelodau'r cyhoedd i dynnu symiau mawr o arian yn ôl. Os ydych chi'n derbyn galwad debyg i'r opsiwn hwn, PEIDIWCH Â RHOI EICH LLEOLIAD na'CH MANYLION BANC
Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.