Rhingyll Craig Morgan

PCSO Hannah Swales

PC Cheryl Rudge

PC Jayne Briggs

PC Jeff Cahalane

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2018

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 28 Medi 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Lleoliad: Caffi Morrisons - Aberhonddu

Dyddiad / amser: 30 Tach 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Bydd SCCH/Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol  yng nghaffi Morrisons, Aberhonddu, ar ddydd Gwener olaf pob mis o 12 – 1 o’r gloch y prynhawn er mwyn i chi drafod unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych, a derbyn unrhyw gyngor atal trosedd sydd angen.

Os yw’r gymhorthfa’n cael ei chanslo (oherwydd digwyddiadau gweithredol) byddwn ni’n ceisio cyhoeddi hysbysiad ar ein cyfrif Twitter  - @DPP_NPTBrecon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

As they are considered motor vehicles, those riding them will be subject to Road Traffic Law

Ymlyniad

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows. Police are advising homeowners of a number of simple steps they can take to make their property more secure when leaving it unoccupied for any period of time.

Ymlyniad

Crynodeb:

During the Halloween and Bonfire celebrations, officers are increasing in their communities to reassure people

Ymlyniad

Crynodeb:

Advice on protecting yourself against Rogue Traders

Manylion:

Am gyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch hun rhag dioddef trosedd, gweler ein dogfen gyngor atodedig.

Ymlyniad

Crynodeb:

Don’t let thieves spoil your Christmas

Manylion:

Peidiwch â gadael i ladron ddifetha’ch Nadolig. Am ragor o gyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch hun rhag dioddef trosedd, gweler ein dogfen gyngor atodedig.

Ymlyniad

Crynodeb:

Be safe and nice to all this Christmas

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Ymlyniad

Crynodeb:

Mae'r heddlu yn Aberhonddu yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf.

Manylion:

Diwrnod Agored Gorsaf Heddlu Aberhonddu

Mae Gorsaf Heddlu Aberhonddu yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd yr haf hwn.

Mae'r heddlu yn y dref yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7.

Rhwng 11am a 4pm, gwahoddir aelodau'r cyhoedd i ymweld â'r orsaf lle bydd cyfle iddynt fynd ar daith o gwmpas cerbydau'r heddlu, gan gynnwys yr orsaf heddlu symudol, fan terfysgaeth, ceir patrol, tractor heddlu a Go Safe fan cyflymder.

Bydd ymwelwyr yn gallu cymryd taith dywys o amgylch ystafell ddalfa'r orsaf ac eistedd mewn celloedd. Bydd digon o weithgareddau i ddiddanu plant gan gynnwys paentio wynebau, gweithgareddau chwaraeon a gwisgo'r heddlu.

Bydd swyddogion a staff lleol yno i siarad ag ymwelwyr am unrhyw bryderon sydd ganddynt o ran troseddau yn y dref. Bydd swyddogion o adrannau arbenigol yr heddlu hefyd yn cynnwys yr adran gŵn, drylliau, Specials on horses, yn ogystal ag asiantaethau partner eraill a gwasanaethau brys.

Dywedodd y Prif Arolygydd, Rhiannon Ivens: "Rydym yn edrych ymlaen at agor ein drysau i ymwelwyr ar gyfer Diwrnod Agored Gorsaf Heddlu Aberhonddu ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7.

"Bydd cynnal diwrnod agored yn darparu ffordd anffurfiol i bobl ddod i gwrdd â swyddogion a staff, edrych ar y plismona ac adeiladu perthynas gadarnhaol â'u tîm plismona lleol.

 "Bydd yn caniatáu i ymwelwyr gwrdd â'u tîm heddlu lleol, cael cyngor atal troseddu a chael dweud lle y dylem fod yn canolbwyntio ar ein patrolau yn y dref yn y dyfodol.

 "Rwy'n gobeithio y bydd cymuned Aberhonddu yn cefnogi'r digwyddiad hwn ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â llawer o wynebau newydd ddydd Sadwrn, Gorffennaf 7."

Bydd lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ps 960 Pitt yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu ar 101.

E-bost: adele.pitt@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BreconTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambria
Aberhonddu
Powys
LD3 7HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01874 611371

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.