Rhingyll Craig Morgan

PC Cheryl Rudge

PCSO Helen Scott

PCSO Jason Hawkins

Arolygydd Gwyndaf Bowen

PC Mark Keane

PC Jeff Cahalane

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Heddlu Dyfed-Powys

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2018

Gweithred

Ymgyrch Heirloom

Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig

Yn heddlu Dyfed-Powys rydym wedi sylwi bod nifer yr adroddiadau am gam-drin domestig yn uwch yn ystod yr haf nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu drwy gydol misoedd yr haf yn ardal Dyfed-Powys a bydd hyn yn anochel yn cael effaith arnom.

Mewn ymateb i hyn byddwn yn cynnal ymgyrch ar draws ardal yr heddlu drwy gydol mis Awst a mis Medi, sef Ymgyrch Heirloom. Rhai o nodau'r ymgyrch yw:

 • Diogelu'r gymuned ac amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.
 • Dwyn troseddwyr i gyfrif ar bob cyfle.
 • Diogelu Dioddefwyr a Phlant rhag niwed difrifol

Bydd timau plismona'r gymdogaeth yn codi ymwybyddiaeth o'r pwnc yn ein cymunedau.

Byddwn yn cefnogi hyn gan ei gwneud yn flaenoriaeth ar gyfer y cyfnod. Bydd ein tîm plismona yn ymweld â safleoedd gwersylla, atyniadau i dwristiaid ac economi'r nos, i siarad â phobl am gam-drin domestig.

Yn ogystal â siarad â phobl am gam-drin domestig, rydym wedi hyfforddi swyddogion a staff cam-drin domestig sy'n gweithio yn y cefndir gan dargedu troseddwyr hysbys ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed gan ddefnyddio'r holl bwerau sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn cynnwys datgeliadau drwy gynllun o'r enw Cyfraith Clare. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr cam-drin domestig neu ddioddefwyr posibl fod yn ymwybodol o orffennol treisgar partner.

ARWYDDION O GAM-DRIN DOMESTIG

 • Nid dim ond trais yw cam-drin domestig. Gall fod yn gam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau ac achosi difrod i eiddo. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o reoli rhywun

 

 • Mae un partner yn ymddangos fel pe bai'n ofni'r llall, neu'n awyddus iawn i'w blesio neu ei phlesio

 

 • Mae un partner yn aml yn beirniadu neu'n bychanu'r llall pan fyddant yng nghwmni pobl eraill

 

 • Gallwch weld anafiadau corfforol (cleisiau, esgyrn wedi'u torri, ysigiad, briwiau ac ati) ac efallai bod y person wedi rhoi esboniad annhebygol am ei anafiadau

 

 • Mae un partner yn amharod i adael plant gyda'r partner arall.

 

CYNGOR I BOBL SY'N DYST I GAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Peidiwch ag ofni rhoi gwybod i'r heddlu am unrhyw beth sy'n achosi pryder i chi. Nid yw'n golygu eich bod yn ymyrryd ac fe allai helpu rhywun sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig.

 

 • Gallai eich galwad ffôn neu gefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn.

 

CYMORTH I DDIODDEFWYR CAM-DRIN DOMESTIG

 • Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu am achos o gam-drin domestig, ffoniwch 101. Os ydych yn cysylltu â'r heddlu tra bod y gamdriniaeth yn digwydd, ffoniwch 999 i gael ymateb ar unwaith.

 

 • Ffoniwch Byw Heb Ofn, y llinell gymorth ar gyfer camdriniaeth a thrais ar 0808 8010 800

 

 • Lawrlwythwch yr ap Brightsky am ddim - mae'n llawn gwybodaeth ac mae ganddo osodiad cyfrinachol i'ch helpu i ddiogelu eich preifatrwydd

 

 • Ewch i dyfed-powys.police.uk/ClaresLaw i ddysgu am gynllun ble y gallwch ganfod a oes gan eich partner presennol neu ddarpar bartner hanes o gam-drin neu drais.

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 27 Medi 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 25 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 29 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Important Christmas Message from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

Seasonal advice from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

As they are considered motor vehicles, those riding them will be subject to Road Traffic Law

Ymlyniad

Crynodeb:

A new online tool, which allows the public to feedback on the service they receive from Dyfed Powys Police

Ymlyniad

Crynodeb:

More than a third of all burglaries are crimes of opportunity, where the burglar enters through unlocked doors or windows. Police are advising homeowners of a number of simple steps they can take to make their property more secure when leaving it unoccupied for any period of time.

Ymlyniad

Crynodeb:

During the Halloween and Bonfire celebrations, officers are increasing in their communities to reassure people

Ymlyniad

Crynodeb:

Volunteers needed for Community Speedwatch Scheme

Manylion:

Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Y Gelli Gandryll. Os oes gennych ddiddordeb, gwelwch y ffurflenni fetio atodedig.

Ymlyniad

Crynodeb:

No dogs allowed on the playing fields in Talgarth.

Manylion:

Mae Cyngor Cymuned Talgarth wedi adfer is-ddeddf sy’n golygu na chaniateir cŵn ar y caeau chwarae. Bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal â chi ar y caeau’n agored i ddirwy o £75.

Ymlyniad

Crynodeb:

Hay on Wye Winter Fair

Manylion:

Cynhelir Ffair Aeaf y Gelli Gandryll o 25-27 Tachwedd.

Crynodeb:

Speeding Vehicles in Felindre

Manylion:

Dymuna Cyngor Cymuned Felindre dynnu sylw at y broblem o geir yn teithio ar gyflymder gwyllt heibio i dafarn y Delyn.

Crynodeb:

There have been increased reports from the farming community about theft of sheep.

Manylion:

Mae mwy a mwy o adroddiadau wedi’u derbyn gan y gymuned ffermio am ladradau defaid. Mae’r heddlu’n awyddus i weithredu’n gadarnhaol a dwyn y troseddwyr i gyfiawnder.

Ymlyniad

Crynodeb:

Be safe and nice to all this Christmas

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Ymlyniad

Crynodeb:

Join our community messaging system, stay informed of what is happening in your area.

Manylion:

Cliciwch ar www.dpcm.co.uki ymuno â’n system negeseuon cymunedol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal.

Crynodeb:

Scammers trick members of the public by suggesting to the person they’re calling that they could be owed money - often for repayment of bank charges, payment protection insurance (PPI), or a court settlement - but first ask for an up front payment from the consumer in order to enable them to receive the money

Manylion:

Bylech fod yn ymwybodol o sgamiau lleol sy'n aml yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn o'r flwyddyn, PEIDIWCH â rhoi manylion eich banc i unrhyw un dros y ffôn na fydd eich banc BYDD yn gofyn am hyn oddi wrthych, ni fydd ad-daliadau gan HMIC neu gwmnïau eraill yn cysylltu â ffôn , BYDD bod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HayNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol-y-Dwr
Y Gelli Gandryll
Powys
HR3 5AS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.