Rhingyll Craig Morgan

PC Cheryl Rudge

PCSO Helen Scott

PCSO Jason Hawkins

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Y Gelli Gandryll a’r Clas-ar-Wy

Dyddiad a gytunwyd: 10 Hydref 2016

Gweithred

               Troseddau Gwledig: Y Gelli Gandryll a’r Clas-ar-Wy

 

Cafwyd cyfres o ladradau a byrgleriaethau siawns yn ein cymunedau gwledig, yn arbennig ardaloedd Crucywel, Talybont ac Ystradgynlais. Mae eitemau megis beiciau cwad, offer garddio a beiciau’n cael eu targedu.

 

O gwmpas eich iard fferm, yn eich beudai a’ch siediau allanol, mae  offer gwerthfawr a fydd yn denu lladron – e.e. arfau pŵer, beiciau cwad, peiriannau a disel. Adeiladau arunig, peiriannau a da byw sy’n cyflwyno’r perygl mwyaf.

 

 

 

Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i’r troseddwyr sy’n teithio i’r ardal:-

 

·         Marciwch eich eiddo er diogelwch / cofnodwch rifau cyfres eitemau trydanol ac offer garddio.

 

·         Cadwch offer gwerthfawr mewn adeilad diogel tu ôl i ddrws cryf wedi’i gloi, neu defnyddiwch gaets metel a’i gadw ar glo pan fyddwch chi’n ei adael heb ofalydd.

 

·         Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg.

 

·        Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod pwy yw’ch cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a’u riportio i’r heddlu mor fuan â phosibl.  

 

 

 

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig fel hon yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu, felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 mor fuan â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun sy’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal.

Diweddariadau

12 Ionawr 2018

Trosedd Gwledig - Bydd patrolau gwelededd uchel yn cael eu gwneud mewn lleoliadau gwledig bregus er mwyn atal pobl rhag mynd i'r afael â hwy a chynghori ffermwyr ynghylch pryderon diogelwch.
Os oes angen unrhyw gyngor arnoch ar farcio diogelwch, cysylltwch â HSCC Helen Scott ar Helen.scott@dyfed-powys.pnn.police.uk

22 Rhagfyr 2017

Rydym yn dal i dderbyn adroddiadau am offer dwyn, offer a beiciau Quad, byddwch yn wyliadwrus ac yn tynnu allweddi o beiriannau. PEIDIWCH â rhoi targed hawdd i ladron, Cadwch offer yn ddiogel i ffwrdd

08 Tachwedd 2017

Y Gelli a'r Clas-ar-Wy

 

Troseddau Gwledig – Hoffem atgoffa pawb i ddiogelu siediau ac adeiladau allanol a chadw unrhyw offer gwerthfawr yn ddiogel dan glo nawr bod y nosweithiau’n byrhau.

 

Rydyn ni hefyd wedi derbyn adroddiadau am ladradau trelar yn ddiweddar, felly sicrhewch fod y rhain wedi’u cloi’n gywir a’u bod wedi’u marcio er diogelwch.

 

Os oes angen unrhyw gyngor arnoch ynghylch marcio er diogelwch, cysylltwch â SCCH Helen Scott ar Helen.scott@dyfed-powys.pnn.police.uk

31 Gorffennaf 2017

Troseddau Gwledig - Bydd Swyddogion Lleol yn mynychu sioeau lleol am gyngor diogelwch a marcio eiddo, ewch i'n gweld yn Llanigon Show (12 Awst) a Sioe Llyswen / Boughrood (19eg Awst).

04 Mehefin 2017

Troseddau Gwledig - adroddiadau pellach wedi eu derbyn o ddwyn defaid yn yr ardal; os gwelwch yn dda fod yn wyliadwrus wrth sicrhau a chloi gatiau a ffensys ac unrhyw ffermwyr nad ydynt eto cofrestru ar gyfer Gwarchod Ffermydd cysylltwch â'ch Tîm Plismona lleol.

15 Mawrth 2017

Y Gelli Gandryll a’r Clas ar Wy

 

Troseddau Gwledig –

 

Diweddariad Mis Mawrth

 

Yn ddiweddar, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid ar fferm yn y Gelli Gandryll. Gwnewch yn siŵr bod pob ci’n cael ei gadw ar dennyn, yn arbennig pan maen nhw gerllaw da byw, gan gofio ei bod hi’n dymor wyna, a rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch amheus yn yr ardal.

Ardal leol: Y Gelli Gandryll a’r Clas-ar-Wy

Dyddiad a gytunwyd: 10 Hydref 2016

Gweithred

Trefnu cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Y Gelli Gandryll.

Diweddariadau

12 Ionawr 2018

Gyrru / Gwyliau Cyflym - Rydym yn parhau i'n recriwt ar gyfer gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer ein Speedwatch Cymunedol i'w sefydlu ar Ffordd Aberhonddu a Chastell Gipsy os oes gennych ddiddordeb, popiwch eich manylion i orsaf Y Gelli.
 
Cofiwch hefyd yrru'n synhwyrol a gwrando ar adroddiadau tywydd lleol gyda rhew ac eira yn debygol o ddychwelyd i'r ardal.
Hefyd, gydag agor nifer o ysgolion newydd yn yr ardal, byddwn yn mynd i'r afael â gyrru a pharcio amhriodol o gwmpas ysgolion yn ystod dechrau a gorffen y diwrnod ysgol.

22 Rhagfyr 2017

Ar hyn o bryd rydym yn ceisio recriwtio gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer ein Speedwatch Cymunedol ar gyfer Ffordd Aberhonddu a Chastell Gipsy os oes gennych ddiddordeb, rhowch eich manylion i mewn i orsaf Y Gelli.
 
Cofiwch hefyd yrru'n synhwyrol a gwrando ar adroddiadau tywydd lleol gyda rhew ac eira yn debygol o ddychwelyd i'r ardal.

08 Tachwedd 2017

Cadw Llygad Ar Gyflymder yn y Gymuned – Rydyn ni wrthi’n ceisio recriwtio gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer ein cynllun Cadw Llygad Ar Gyflymder yn y Gymuned ar gyfer Ffordd Aberhonddu a Gipsy Castle. Os oes gennych ddiddordeb, galwch heibio i orsaf y Gelli â’ch manylion. 

31 Gorffennaf 2017

CSW - Cynhaliwyd sesiynau cyfweld cyflym yn y Gelli Gandryll os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun yn eich ardal chi, cysylltwch â Helen.scott@dyfed-powys.pnn.police.uk

04 Mehefin 2017

Y Gelli Gandryll Cynllun Speedwatch Cymunedol wedi anfon eu llythyr rhybuddio cyntaf ar gyfer fodurwr 37mph gyrru mewn parth 30mya, os gwelwch yn dda gwyliwch eich cyflymder.

12 Ebrill 2017

Y Gelli a’r Clas-ar-Wy

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Mae 4 o grwpiau Sgrinio Serfigol Cymru yn Y Gelli Gandryll, ac un grŵp yn Erwyd ar hyn o bryd. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu eich cymuned leol yn lleihau goryrru cerbydau sy'n mynd drwy ardaloedd o Gelli a'r Clas ar Wy, cysylltwch â PCSO 8044 Lee Garrett, neu 8057 Helen Scott ar 101.

15 Mawrth 2017

Y Gelli Gandryll

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned – mae fetio ac asesiadau risg wedi’u cwblhau ar gyfer y Gelli Gandryll ac mae sesiwn hyfforddi gwirfoddolwyr yn cael ei drefnu.

Talgarth

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned – Yn ddiweddar, rydyn ni wedi cynnal gwiriadau cyflymder gyda phreswylydd lleol yn Nhalgarth ac rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

 

18 Ionawr 2017

Y Gelli Gandryll

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned – mae fetio ac asesiadau risg wedi’u cwblhau ar gyfer y Gelli Gandryll ac mae sesiwn hyfforddi gwirfoddolwyr yn cael ei drefnu.

Ardal leol: Y Gelli Gandryll a’r Clas-ar-Wy

Dyddiad a gytunwyd: 10 Hydref 2016

Gweithred

Hyrwyddo Gwarchod Cymdogaeth ac ymgysylltu â chymunedau er mwyn helpu i redeg cynlluniau o’r fath.

Diweddariadau

12 Ionawr 2018

Nos Neighbors - A ydych chi'n pryderu am eich cymdogion?, Oes gennych chi unrhyw drigolion bregus yn eich stryd? Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Gwarchod Cymdogaeth i'w redeg gan eich cymuned, cysylltwch â HSSC - Helen.scott@dyfed-powys.pnn.police.uk

04 Mehefin 2017

Gwarchod y Gymdogaeth - Llythyrau wedi cael eu postio i nifer o dai yn yr ardal, os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun, cysylltwch â PCSO Helen Scott neu PCSO Lee GARRETT

12 Ebrill 2017

Cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth

 

Nod cyffredinol cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth a Gwarchod Cartrefi yw dod â chymdogion at ei gilydd a chreu cymunedau cryf, cyfeillgar a gweithgar lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd yn llai tebygol o ddigwydd. Ni all troseddau ffynnu mewn cymuned ofalgar.

 

Bydd tîm plismona bro Y Gelli a’r Clas-ar-Wy yn arwain aelodau o’r gymuned o ran sefydlu cynlluniau yn eich ardal chi. Mae’r tîm yn chwilio am breswylwyr i wirfoddoli fel cydlynwyr Gwarchod Cymdogaeth i gefnogi’r cymunedau rydych chi’n byw ynddynt. Am ragor o wybodaeth ynghylch sefydlu cynlluniau, cysylltwch â SCCH 8044 Lee Garrett neu 8057 Helen Scott ar 101. Hefyd, medrwch alw heibio i http://www.ourwatch.org.uk/ am ragor o wybodaeth ynghylch cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth.

15 Mawrth 2017

Gwarchod Cymdogaeth 

Diweddariad Mis Mawrth 

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu grŵp Gwarchod Cymdogaeth gysylltu â SCCH Helen Scott 8057 neu Lee Garratt 8044

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 28 Meh 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 26 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Llyfrgell y Gelli, Lon Chancery

Dyddiad / amser: 30 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 11am-4pm

Manylion:

Arddangosiadau ac Arddangosfeydd

Gan gynnwys: Lleoliadau Trosedd, yr adran

gŵn, arfau saethu, plismona’r ffyrdd, teithiau

o gwmpas y ddalfa, asiantaethau partner a

llawer mwy.

Gweithgareddau i Blant.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HayNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol-y-Dwr
Y Gelli Gandryll
Powys
HR3 5AS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.