Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Fraser Scott

PCSO Anna Bowen

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanandras

Dyddiad a gytunwyd: 13 Chwefror 2019

Gweithred

Ein blaenoriaeth ar gyfer y misoedd nesaf fydd mynd i’r afael â throseddau gwledig trawsffin.

Troseddau siawns yw’r troseddau hyn yn bennaf o ran eu natur, felly cofiwch gadw unrhyw beth gwerthfawr yn ddiogel ac o’r golwg. Rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw un sy’n galw heibio i’ch eiddo heb reswm dilys. Yn gyffredinol, bydd y troseddwyr yn gyrru o gwmpas i weld beth sydd o’u hamgylch ac yn dychwelyd yn ddiweddarach i’w ddwyn.

Mae ein swyddogion wedi cysylltu â’n cydweithwyr yng Ngorllewin Mercia ac wedi trefnu patrolau ar y cyd.

Y mis hwn, byddwn ni hefyd yn canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Cadwch lygad allan am ein harddangosfeydd mewn siopau, marchnadoedd a chanolfannau garddio’r mis hwn.

Ardal leol: Llanandras:

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2019

Gweithred

Bu’r tafarndai a’r clybiau’n brysur dros gyfnod y Nadolig, ac yr y cyfan, ni fu unrhyw helynt. Byddwn ni’n cwrdd â thrwyddedigion a’n partneriaid yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror, sy’n gyfnod tawelach, i weld pa un ai a oes unrhyw beth y mae angen i ni newid er mwyn sicrhau blwyddyn hwylus.

 

Mae achosion o dwyll ar-lein a dros y ffôn yn parhau i gynyddu. Am gyngor ymarferol ynghylch sut i beidio â chael eich twyllo, galwch heibio i http://www.scambusters.org/ a http://www.actionfraud.police.uk/. Fel arall, cysylltwch â’ch tîm plismona bro lleol er mwyn trefnu ymweliad gan un o’n hyrwyddwyr seiber.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

PresteigneNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Henffordd
Llanandras
Powys
LD8 2SN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.