Arolygydd Catherine Cook

Rhingyll Vicky Lloyd

PC Wayne Ballard

PCSO Johanna Kelham

PCSO Adam Chard

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 13 Chwefror 2019

Gweithred

Mae pobl ifainc yn yfed yn y dref yn broblem, felly bydd y mater hwn yn flaenoriaeth i ni ar gyfer y misoedd nesaf o fis Chwefror 2019.

Rydyn ni wedi trefnu ymgyrchoedd ar gyfer atafaelu alcohol ar benwythnosau, ac rydyn ni wedi cysylltu â threfnwyr dawns y clybiau ffermwyr ifainc er mwyn sicrhau bod y digwyddiadau hyn yn mynd rhagddynt yn ddiogel.

Bydd y swyddog cymunedol ysgolion yn rhoi sgyrsiau am gamddefnyddio sylweddau yn yr ysgol uwchradd.

Y mis hwn, byddwn ni hefyd yn canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Cadwch lygad allan am ein harddangosfeydd mewn siopau, marchnadoedd a chanolfannau garddio’r mis hwn.

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2019

Gweithred

Bu’r tafarndai a’r clybiau’n brysur dros gyfnod y Nadolig, ac yr y cyfan, ni fu unrhyw helynt. Byddwn ni’n cwrdd â thrwyddedigion a’n partneriaid yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror, sy’n gyfnod tawelach, i weld pa un ai a oes unrhyw beth y mae angen i ni newid er mwyn sicrhau blwyddyn hwylus.

 

Mae achosion o dwyll ar-lein a dros y ffôn yn parhau i gynyddu. Am gyngor ymarferol ynghylch sut i beidio â chael eich twyllo, galwch heibio i http://www.scambusters.org/ a http://www.actionfraud.police.uk/. Fel arall, cysylltwch â’ch tîm plismona bro lleol er mwyn trefnu ymweliad gan un o’n hyrwyddwyr seiber.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llanfair-ym-Muallt

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BuilthWellsNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Garth
Llanfair-ym-Muallt
Powys
LD2 3AH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.