PCSO Johanna Kelham

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 10 Tachwedd 2014

Gweithred

Mae swyddogion yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd lle y bu adroddiadau am yrru gwrthgymdeithasol

Diweddariadau

20 Mawrth 2015

Mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal yn yr ardaloedd lle’r ymgysylltir â ‘rebels rasio’ ac ni fu unrhyw broblemau cyfredol.

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 11 Awst 2016

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno ‘Negeseuon Cymunedol’ (NCDP), sef system sy’n caniatáu i’r gwasanaeth gyhoeddi negeseuon yn sydyn i’w gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.

Bydd negeseuon a dderbynnir trwy NCDP yn berthnasol i’r wybodaeth mae’r preswylwyr yn rhoi wrth ymuno, a gallant gynnwys gwybodaeth atal trosedd benodol, apeliadau uniongyrchol sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol yn eu hardal. Bydd NCDP yn arbennig o ddefnyddiol o ran cefnogi cynlluniau ‘Gwarchod’ (Gwarchod Ffermydd, Gwarchod Ceffylau, Gwarchod Badau, Gwarchod Cymdogaeth) – lle y mae angen cyfathrebu gwybodaeth benodol iawn i gymuned arbennig yn gyflym iawn.

Dros y misoedd i ddod, bydd y timoedd yn canolbwyntio ar gofrestru unigolion a busnesau i’r cynllun.

I gofrestru, cliciwch yma > www.dpcm.co.uk.

Dyddiad a gytunwyd: 06 Medi 2016

Gweithred

Ym mis Medi, byddwn ni’n cynyddu’n patrolau o gwmpas gaeau pêl droed gan fod preswylwyr yno wedi mynegi pryderon am ddifrod ac ysbwriel.

Ardal leol: Llanfair-ym-Muallt

Dyddiad a gytunwyd: 22 Mawrth 2018

Gweithred

Mae pobl ifainc yn yfed yn y dref yn broblem, felly bydd y mater hwn yn flaenoriaeth i ni ar gyfer y misoedd nesaf o fis Chwefror 2018.

Rydyn ni wedi trefnu ymgyrchoedd ar gyfer atafaelu alcohol ar benwythnosau, ac rydyn ni wedi cysylltu â threfnwyr dawns y clybiau ffermwyr ifainc er mwyn sicrhau bod y digwyddiadau hyn yn mynd rhagddynt yn ddiogel.

Bydd y swyddog cymunedol ysgolion yn rhoi sgyrsiau am gamddefnyddio sylweddau yn yr ysgol uwchradd.

Y mis hwn, byddwn ni hefyd yn canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Cadwch lygad allan am ein harddangosfeydd mewn siopau, marchnadoedd a chanolfannau garddio’r mis hwn.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

BuilthWellsNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Garth
Llanfair-ym-Muallt
Powys
LD2 3AH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.