Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Sarah Evans

PCSO Gareth Morris

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Rhaeadr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2020

Gweithred

Rydyn ni’n canolbwyntio ar dargedu gyrru allfordd gwrthgymdeithasol ledled ardal Rhaeadr.

Rydyn ni’n gweithio’n agos â’n hasiantaethau partner, sef Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Cyngor Sir Powys a busnesau lleol.

Rydyn ni’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r mater hwn i siarad ag un o’r swyddogion plismona bro, neu gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Crimestoppers Cymru ar 0800 555 111.

Ardal leol: Rhaeadr

Dyddiad a gytunwyd: 27 Tachwedd 2019

Gweithred

Mae sawl achos o dwyll yn digwydd yn Sir Faesyfed ar hyn o bryd lle mae unigolion yn esgus eu bod nhw’n galw o fusnesau penodol, megis cwmnïoedd cyfleustodau neu AHEM i enwi ond rhai.

Ym merw’r eiliad, pan rydyn ni’n derbyn galwad, rydyn ni’n naturiol yn credu bod y person sydd ar ben arall y ffôn yn dweud y gwir am bwy ydyw, ei fod yn ddilys a’n bod ni’n medru ymddiried ynddo.

Fodd bynnag, cyn i chi dderbyn ei air, cymerwch gam yn ôl a meddyliwch pa un ai a yw’r hyn mae’n dweud wrthych wir yn gwneud synnwyr – cofiwch na fydd banciau neu sefydliad arall rydych chi’n ymddiried ynddo byth yn gwneud y canlynol:

 1. Eich ffonio a gofyn am eich rhif PIN neu’ch cyfrinair ar gyfer bancio, hyd yn oed drwy ddewis y rhifau ar fysellbad eich ffôn.
 2. Gofyn i chi dynnu arian allan a’i roi iddynt i’w gadw’n ddiogel.
 3. Gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif newydd neu gyfrif arall am resymau twyll, hyd yn oed os ydynt yn dweud bod y cyfrif yn eich enw chi.
 4. Anfon rhywun i’ch cartref er mwyn casglu arian, rhifau PIN, cardiau neu lyfrau siec os ydych chi’n dioddef twyll.
 5. Gofyn i chi brynu nwyddau gan ddefnyddio’ch cerdyn, a’u trosglwyddo i’w cadw’n ddiogel.

Am ragor o wybodaeth ar dwyll ariannol a chyngor ynghylch sut y gall cymryd cam yn ôl helpu i’w atal, galwch heibio i’r wefan www.takefive-stopfraud.org.uk. Os ydych chi’n credu bod twyll wedi digwydd mewn perthynas â’ch cerdyn neu’ch cyfrif banc, neu os ydych chi’n amau bod rhywun wedi ceisio cyfaddawdu’ch manylion ariannol, rhowch wybod i’ch banc neu ddarparwr gwasanaethau ariannol arall yn syth, ac yna cysylltwch ag Action Fraud drwy alw 0300 123 2040 neu drwy alw heibio i www.actionfraud.police.uk.

Os hoffech ragor o wybodaeth am dwyll sy’n digwydd ar hyn o bryd, a gwybodaeth ynghylch sut i gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein ac yn gyffredinol, cysylltwch â’ch Swyddog Cyswllt Seiber lleol yn Nhîm Plismona Bro Sir Faesyfed.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Farchnad Ffermwyr

Manylion:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn y Farchnad Ffermwyr. Mae croeso i chi gael sgwrs gyfeillgar am unrhyw fater. Byddwn ni yno i roi cyngor diogelwch a chyngor ataliol.

Crynodeb:

Mae lladradau beiciau cwad

Manylion:

Mae lladradau beiciau cwad dal yn broblem. Ym mis Hydref, cafodd tri beic cwad eu dwyn yn Sir Faesyfed. Mae dros 100 wedi’u dwyn ym Mhowys ers mis Ionawr.

 

Beth fedrwch chi wneud:

Adnabod:

 • Tynnwch ffotograffau lliw o’ch holl feiciau cwad; o’r ochr, blaen a’r cefn.  
 • Dylai ffotograffau gynnwys rhifau cyfres/siasi, rhifau model a nodweddion unigryw.

Marciau Diogelu ac Atal Trosedd:

 • Dylech farcio’ch holl feiciau cwad â’ch cod post, wedi’i ddilyn gan lythrennau enw’ch fferm.
 • Ystyriwch ddefnyddio dyfais olrhain.
 • Llonyddwch eich cwad a’i gadw mewn adeilad diogel.
 • Ystyriwch ddefnyddio blatiau angori i angori’ch beiciau cwad i’r tir, a chloeon clap/cadwyni cryf ar gyfer diogelwch ychwanegol.
 • Ceisiwch osgoi gadael beic cwad mewn man unig pan nad ydych yn ei ddefnyddio, a thynnwch yr allweddi allan o’r peiriant tanio BOB AMSER.
 • Ystyriwch osod system TCC a larymau diogelwch o ddifrif mewn adeiladau lle mae beiciau cwad yn cael eu cadw.
 • Gwnewch nodyn o fanylion unrhyw gerbydau amheus sy’n ymweld â’ch eiddo, a rhowch wybod i’r heddlu amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth, cyngor neu arolwg atal trosedd (am ddim), galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r Tîm Troseddau Gwledig.

Os welwch chi unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r heddlu. Mewn argyfwng, galwch 999.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

RhayaderNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd y Dwyrain
Rhaeadr
Powys
LD6 5AF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.