Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Sarah Evans

PCSO Gareth Morris

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Rhaeadr

Dyddiad a gytunwyd: 13 Chwefror 2019

Gweithred

Y mis hwn, byddwn ni’n canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Cadwch lygad allan am ein harddangosfeydd mewn siopau, marchnadoedd a chanolfannau garddio’r mis hwn.

Ardal leol: Rhaeadr

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2019

Gweithred

Bu’r tafarndai a’r clybiau’n brysur dros gyfnod y Nadolig, ac yr y cyfan, ni fu unrhyw helynt. Byddwn ni’n cwrdd â thrwyddedigion a’n partneriaid yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror, sy’n gyfnod tawelach, i weld pa un ai a oes unrhyw beth y mae angen i ni newid er mwyn sicrhau blwyddyn hwylus.

 

Mae achosion o dwyll ar-lein a dros y ffôn yn parhau i gynyddu. Am gyngor ymarferol ynghylch sut i beidio â chael eich twyllo, galwch heibio i http://www.scambusters.org/ a http://www.actionfraud.police.uk/. Fel arall, cysylltwch â’ch tîm plismona bro lleol er mwyn trefnu ymweliad gan un o’n hyrwyddwyr seiber.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Rhaeadr

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Crynodeb:

Farchnad Ffermwyr

Manylion:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn y Farchnad Ffermwyr. Mae croeso i chi gael sgwrs gyfeillgar am unrhyw fater. Byddwn ni yno i roi cyngor diogelwch a chyngor ataliol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

RhayaderNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd y Dwyrain
Rhaeadr
Powys
LD6 5AF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.