Arolygydd Adam Ellis

Rhingyll Jenna Jones

PC Sarah Evans

PCSO Gareth Morris

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Rhaeadr

Dyddiad a gytunwyd: 13 Chwefror 2019

Gweithred

Y mis hwn, byddwn ni’n canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Cadwch lygad allan am ein harddangosfeydd mewn siopau, marchnadoedd a chanolfannau garddio’r mis hwn.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Farchnad Ffermwyr

Manylion:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn y Farchnad Ffermwyr. Mae croeso i chi gael sgwrs gyfeillgar am unrhyw fater. Byddwn ni yno i roi cyngor diogelwch a chyngor ataliol.

Crynodeb:

Mae lladradau beiciau cwad

Manylion:

Mae lladradau beiciau cwad dal yn broblem. Ym mis Hydref, cafodd tri beic cwad eu dwyn yn Sir Faesyfed. Mae dros 100 wedi’u dwyn ym Mhowys ers mis Ionawr.

 

Beth fedrwch chi wneud:

Adnabod:

  • Tynnwch ffotograffau lliw o’ch holl feiciau cwad; o’r ochr, blaen a’r cefn.  
  • Dylai ffotograffau gynnwys rhifau cyfres/siasi, rhifau model a nodweddion unigryw.

Marciau Diogelu ac Atal Trosedd:

  • Dylech farcio’ch holl feiciau cwad â’ch cod post, wedi’i ddilyn gan lythrennau enw’ch fferm.
  • Ystyriwch ddefnyddio dyfais olrhain.
  • Llonyddwch eich cwad a’i gadw mewn adeilad diogel.
  • Ystyriwch ddefnyddio blatiau angori i angori’ch beiciau cwad i’r tir, a chloeon clap/cadwyni cryf ar gyfer diogelwch ychwanegol.
  • Ceisiwch osgoi gadael beic cwad mewn man unig pan nad ydych yn ei ddefnyddio, a thynnwch yr allweddi allan o’r peiriant tanio BOB AMSER.
  • Ystyriwch osod system TCC a larymau diogelwch o ddifrif mewn adeiladau lle mae beiciau cwad yn cael eu cadw.
  • Gwnewch nodyn o fanylion unrhyw gerbydau amheus sy’n ymweld â’ch eiddo, a rhowch wybod i’r heddlu amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth, cyngor neu arolwg atal trosedd (am ddim), galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r Tîm Troseddau Gwledig.

Os welwch chi unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r heddlu. Mewn argyfwng, galwch 999.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

RhayaderNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd y Dwyrain
Rhaeadr
Powys
LD6 5AF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.