Arolygydd Catherine Cook

Rhingyll Vicky Lloyd

PC Sarah Evans

PCSO Mike Davies

PCSO Miranda Whateley

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Llandrindod

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2019

Gweithred

Bu’r tafarndai a’r clybiau’n brysur dros gyfnod y Nadolig, ac yr y cyfan, ni fu unrhyw helynt. Byddwn ni’n cwrdd â thrwyddedigion a’n partneriaid yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror, sy’n gyfnod tawelach, i weld pa un ai a oes unrhyw beth y mae angen i ni newid er mwyn sicrhau blwyddyn hwylus.

 

Mae achosion o dwyll ar-lein a dros y ffôn yn parhau i gynyddu. Am gyngor ymarferol ynghylch sut i beidio â chael eich twyllo, galwch heibio i http://www.scambusters.org/ a http://www.actionfraud.police.uk/. Fel arall, cysylltwch â’ch tîm plismona bro lleol er mwyn trefnu ymweliad gan un o’n hyrwyddwyr seiber.

Ardal leol: Tref Llandrindod

Dyddiad a gytunwyd: 05 Ebrill 2019

Gweithred

Yn ystod mis Ebrill a mis Mawrth, byddwn ni’n parhau â’n gweithgareddau ar gyfer aflonyddu ar y cyflenwad cyffuriau yn y dref. Byddwn ni hefyd yn canolbwyntio ar fenter ar gyfer rhoi cyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch sied a phlannu amddiffynnol. Mae hon yn ffordd gost effeithiol o ddiogelu’ch cartref rhag trosedd trwy ddefnyddio pŵer natur. Drwy blannu llwyni pigog mewn rhannau strategol o’ch gardd, medrwch atal ymwelwyr digroeso heb ffensys costus.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Tref Llandrindod

Manylion:

Does dim hysbysiadau lleol y mis hwn. Os ydych chi eisiau i ni bostio unrhyw beth, galwch 101 neu anfonwch e-bost atom.

Crynodeb:

Tref Llandrindod

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlandrindodTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Noyadd
Llandrindod
Powys
LD1 5DF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.