Arolygydd Catherine Cook

Rhingyll Vicky Lloyd

PC Sarah Evans

PCSO Mike Davies

PCSO Miranda Whateley

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Llandrindod

Dyddiad a gytunwyd: 15 Mai 2019

Gweithred

Yn ystod Mehefin/Gorffennaf byddwn yn parhau ein gweithgareddau i chwalu’r cyflenwad o gyffuriau i’r dref. Mae sgiamiau ar lein a dros y ffôn yn parhau. I gael cyngor ymarferol ynghylch sut i beidio â chael eich twyllo edrychwch ar scambusters http://www.scambusters.org/ ac Actionfraud http://www.actionfraud.police.uk/ Neu cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro lleol i drefnu ymweliad gan un o’n hyrwyddwyr Seiber. Cymhorthfa’r Heddlu Cynhelir y gymhorthfa Heddlu nesaf ym mlaen siop Tesco Llandrindod ar ddydd Iau’r 16eg o Fai 2019 am 11yb. Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro lleol i drafod unrhyw fater sy’n eich poeni.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Tref Llandrindod

Manylion:

Does dim hysbysiadau lleol y mis hwn. Os ydych chi eisiau i ni bostio unrhyw beth, galwch 101 neu anfonwch e-bost atom.

Crynodeb:

Tref Llandrindod

Manylion:

Â’r tywydd gwlyb a niwlog yn debygol o barhau’r mis hwn, mae ein cydweithwyr o’r uned plismona’r ffyrdd wedi gofyn i ni atgoffa pawb i wirio bod teiars a breciau eu cerbydau’n barod ar gyfer y fath amodau. Os oes angen cyngor arnoch, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’ch tîm plismona’r ffyrdd lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlandrindodTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Parc Noyadd
Llandrindod
Powys
LD1 5DF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.