Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PC Hannah Richards

PCSO Daryl McWatt

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Llanidloes yn patrolio’r ardal gyfagos gan dargedu gyrwyr ifainc i roi cyngor a chodi ymwybyddiaeth ynghylch gostwng cyflymder. 

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Rydym wedi creu’r cyngor arbenigol hawdd ei ddilyn ar ddiogelwch i’ch diogelu rhag dioddef sgamiau’r Nadolig megis gwefannau siopa twyllodrus, nwyddau ffug, e-byst gwe-rwydo argyhoeddiadol a hysbysebion am gynigion sy’n rhy dda i fod yn wir. 

Peidiwch â thalu am unrhyw beth lle mae gofyn i chi drosglwyddo arian yn uniongyrchol i bobl neu gwmnïau nad ydych yn eu hadnabod, ni waeth pa mor awyddus yr ydych i brynu. Os yw’n dwyll, mae’n annhebygol y bydd y banc yn gallu adennill nac ad-dalu eich arian. Y ffordd fwyaf diogel o dalu am unrhyw beth yw trwy ddefnyddio cerdyn credyd.

Sicrhewch fod gwefannau siopa’n ddilys drwy edrych yn ofalus i weld bod y cyfeiriad wedi’i sillafu’n gywir. Gall twyllwyr greu gwefannau argyhoeddiadol â sillafi ad tebyg iawn i’r rhai dilys.

Sicrhewch fod tudalennau talu’n ddiogel, drwy wneud yn siŵr bod y cyfeiriad yn cychwyn gyda ‘https’ (mae ‘s’ yn cynrhychioli ‘secure’) a bod llun clo wedi cau yn y blwch cyfeiriad.

Pan fyddwch wedi gorffen talu, allgofnodwch o’ch cyfrif. Ni fydd dim ond cau’r dudalen o reidrwydd yn gwneud hyn yn awtomatig. 

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Llanidloes atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Y Neuadd Bentref / Yr Ystafell Bwyllgor

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Dewch I gwrdd a’ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Y Capel Presbyteraidd / Yr Ysgoldy

Dyddiad / amser: 16 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gwrdd a’ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

PEGASUS

Manylion:

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd siarad a'r heddlu ar y ffon neu mewn person, pan mae'n nhw'n gofyn llawer o gwestiynau, gall y cynllun hwn eich helpu chi.

Er mwyn cofrestru, galwch 101 a gofynnwch am ffurflen gais PEGASUS neu ewch i www.dyfed-powys.police.uk

Manylion:

Mae lladradau beiciau cwad dal yn broblem. Ym mis Hydref, cafodd tri beic cwad eu dwyn yn Sir Faesyfed. Mae dros 100 wedi’u dwyn ym Mhowys ers mis Ionawr.

 

Beth fedrwch chi wneud:

Adnabod:

  • Tynnwch ffotograffau lliw o’ch holl feiciau cwad; o’r ochr, blaen a’r cefn.  
  • Dylai ffotograffau gynnwys rhifau cyfres/siasi, rhifau model a nodweddion unigryw.

Marciau Diogelu ac Atal Trosedd:

  • Dylech farcio’ch holl feiciau cwad â’ch cod post, wedi’i ddilyn gan lythrennau enw’ch fferm.
  • Ystyriwch ddefnyddio dyfais olrhain.
  • Llonyddwch eich cwad a’i gadw mewn adeilad diogel.
  • Ystyriwch ddefnyddio blatiau angori i angori’ch beiciau cwad i’r tir, a chloeon clap/cadwyni cryf ar gyfer diogelwch ychwanegol.
  • Ceisiwch osgoi gadael beic cwad mewn man unig pan nad ydych yn ei ddefnyddio, a thynnwch yr allweddi allan o’r peiriant tanio BOB AMSER.
  • Ystyriwch osod system TCC a larymau diogelwch o ddifrif mewn adeiladau lle mae beiciau cwad yn cael eu cadw.
  • Gwnewch nodyn o fanylion unrhyw gerbydau amheus sy’n ymweld â’ch eiddo, a rhowch wybod i’r heddlu amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth, cyngor neu arolwg atal trosedd (am ddim), galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r Tîm Troseddau Gwledig.

Os welwch chi unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r heddlu. Mewn argyfwng, galwch 999.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanidloesNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

9 Lôn Glandwr
Llanidloes
Powys
SY18 6DD

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.