Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Karen Jones

PCSO Geraldine Jones

PCSO Daryl McWatt

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2019

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Llanidloes yn patrolio’r ardal gyfagos gan dargedu gyrwyr ifainc i roi cyngor a chodi ymwybyddiaeth ynghylch gostwng cyflymder. 

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 19 Tachwedd 2018

Gweithred

Rydym wedi creu’r cyngor arbenigol hawdd ei ddilyn ar ddiogelwch i’ch diogelu rhag dioddef sgamiau’r Nadolig megis gwefannau siopa twyllodrus, nwyddau ffug, e-byst gwe-rwydo argyhoeddiadol a hysbysebion am gynigion sy’n rhy dda i fod yn wir. 

Peidiwch â thalu am unrhyw beth lle mae gofyn i chi drosglwyddo arian yn uniongyrchol i bobl neu gwmnïau nad ydych yn eu hadnabod, ni waeth pa mor awyddus yr ydych i brynu. Os yw’n dwyll, mae’n annhebygol y bydd y banc yn gallu adennill nac ad-dalu eich arian. Y ffordd fwyaf diogel o dalu am unrhyw beth yw trwy ddefnyddio cerdyn credyd.

Sicrhewch fod gwefannau siopa’n ddilys drwy edrych yn ofalus i weld bod y cyfeiriad wedi’i sillafu’n gywir. Gall twyllwyr greu gwefannau argyhoeddiadol â sillafi ad tebyg iawn i’r rhai dilys.

Sicrhewch fod tudalennau talu’n ddiogel, drwy wneud yn siŵr bod y cyfeiriad yn cychwyn gyda ‘https’ (mae ‘s’ yn cynrhychioli ‘secure’) a bod llun clo wedi cau yn y blwch cyfeiriad.

Pan fyddwch wedi gorffen talu, allgofnodwch o’ch cyfrif. Ni fydd dim ond cau’r dudalen o reidrwydd yn gwneud hyn yn awtomatig. 

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mai 2019

Gweithred

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Llanidloes atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Parcio

Manylion:

Yn dilyn cwynion ,daeth i sylw Tim Plismona Bro Llanidloes bod rhai pobl yn parcio cerbydau yn anghyfreithlon ar hyd y ffordd hon, sy'n achosi rhwystr a pherygl i defnyddwyr craill y ffyrdd a cherddwyr

Mae Tim Plismona Bro Llanidloes un ymwybodol o'r mater hwn, a gall unrhyw gerbydau sy'n cael eu gweld yn parcio'n anghyfreithlon fod yn agored i erlynaid.

Gofynnwn i chi barcio'n ystyriol, gan ystyried preswylwyr eraill, cerddwyr eraill y ffyrdd, gan gynnwys cerbydau nwyddau trwm.  Gwaherddir parcio ar balmentydd neu o fewn 10 medr o gyffordd.

Gwerthfawrogir eich cymorth a'r mater hwn

Crynodeb:

PEGASUS

Manylion:

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd siarad a'r heddlu ar y ffon neu mewn person, pan mae'n nhw'n gofyn llawer o gwestiynau, gall y cynllun hwn eich helpu chi.

Er mwyn cofrestru, galwch 101 a gofynnwch am ffurflen gais PEGASUS neu ewch i www.dyfed-powys.police.uk

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanidloesNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

9 Lôn Glandwr
Llanidloes
Powys
SY18 6DD

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.