Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Karen Jones

PCSO Geraldine Jones

PCSO Daryl McWatt

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 12 Mawrth 2015

Gweithred

Rydyn ni wedi ymweld ag amryw o grwpiau o fewn Llanidloes yn ystod y mis diwethaf lle yr ydym wedi siarad am atal trosedd ac aros yn ddiogel. Rydyn ni wedi rhoi cyngor defnyddiol i nifer o breswylwyr Llanidloes.

Dyddiad a gytunwyd: 23 Gorffennaf 2016

Gweithred

Plannu Amddiffynnol

Plannu amddiffynnol yw dull natur o helpu i leihau trosedd. Fydd lladron ddim yn dymuno dringo trwy blanhigion a chloddiau pigog - yn enwedig gan y gallai’r diferyn lleiaf o waed neu ddarn bach o ddilledyn wedi ei rwygo helpu’r heddlu i’w hadnabod.  

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch plannu:

  • Defnyddiwch lwyni pigog fel Berberis Julianae neu Ilex
  • Defnyddiwch lwyni isel lle bod angen fel na fyddwch yn rhwystro eich gallu i gadw gwyliadwriaeth
  • Gall nodweddion dŵr hefyd fod yn rhan o ffin amddiffynnol.
  • Gosodwch raean fel y byddwch yn gallu clywed pobl neu gerbydau’n nesáu.

Cadw ein Heiddo’n Ddiogel

Mae lladron proffesiynol yn llawn ymwybodol y gall eiddo drud a deniadol gael eu cadw mewn gerddi, megis offer garddio fel peiriannau torri lawnt a pheiriannau torri cloddiau. Ceir hefyd llawer iawn o olew gwresogi mewn gerddi, ac y mae angen diogelu hwn.

Mae’r cynllunydd garddio a’r ddarlledwraig enwog Lynne Allbutt hefyd yn pwysleisio bod agweddau eraill yn ogystal â ‘phlannu amddiffynnol’ i gadw eich gardd yn ddiogel, ac mae’r rhain yn cynnwys:

  • Trwsio pob panel ffens sydd wedi torri a llenwi bylchau yn eich ffiniau. Mae tyllau mewn ffensys neu gloddiau fel arwyddion ‘croeso’ i leidr.
  • Ystyriwch yn ofalus ble rydych yn gosod delltwaith. Yn y man anghywir gall y dellt fod fel ysgol, yn rhoi mynediad rhwydd i leidr. Gall ddelltwaith sydd wedi ei osod wrth wal tŷ, er enghraifft, roi mynediad i ffenestr ystafell wely. Yn lle gosod sied o’r golwg yn eich gardd, ailystyriwch gynllun eich gardd a gwnewch eich sied yn nodwedd neu’n ganolbwynt. Peintiwch hi’r un lliw â ffens gyfagos ac i weddu i feinciau a gwaith pren arall er mwyn creu effaith.
  • Dewiswch adeilad sydd â rhan sy’n sied a rhan sy’n dŷ haf, neu gosodwch pergola wrth ochr sied syml er mwyn ei gwneud yn fwy deniadol.
  • Peidiwch â chadw offer a phethau gwerthfawr mewn hen dŷ gwydr, lle maent yn y golwg; os ydych angen lle i gadw pethau cewch wared y tŷ gwydr a phrynwch sied.

Ardal leol: Llanidloes

Dyddiad a gytunwyd: 19 Ebrill 2018

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Llanidloes yn patrolio’r ardal gyfagos gan dargedu gyrwyr ifainc i roi cyngor a chodi ymwybyddiaeth ynghylch gostwng cyflymder. 

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Swyddfa Bost Llangurig

Dyddiad / amser: 05 Hyd 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch tîm plismona bro.

Lleoliad: Swyddfa Bost Llangurig

Dyddiad / amser: 02 Tach 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch tîm plismona bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanidloesNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

9 Lôn Glandwr
Llanidloes
Powys
SY18 6DD

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.