Rhingyll Jane Mortley

PCSO Caron Monk

PCSO Tessa Williams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2017

Gweithred

Materion parcio a cherbydau’n achosi rhwystr ar Stryd y Doll

‘Rydym yn dal fonitro a chynnal patrolau yn yr ardal i osgoi materion pellach

Diweddariadau

29 Ionawr 2015

Materion parcio - Nid oes galwadau pellach wedi’u derbyn mewn perthynas â swyddogion lleol. Mae’r ardal dal yn cael ei monitro â chymorth Swyddogion Gorfodi Sifil er mwyn atal unrhyw faterion pellach.

05 Rhagfyr 2014

04/09/2012 - Roedd pryder am gerbydau preifat a bysiau wedi’u parcio yng nghyffiniau Teras yr Orsaf, Heol y Doll yn achosi tagfeydd. Siaradwyd â nifer o berchnogion cerbydau a rhoddwyd cyngor iddynt mewn perthynas â pharcio. Cynhaliwyd cyfarfod gyda Bysiau Lloyds mewn perthynas â lleihau tagfeydd yn yr ardal dan sylw.

05 Rhagfyr 2014

26/04/13 - Mae'r problemau wedi cael eu dwyn at sylw Cyngor Sir Powys, a bydd y Cyngor yn rhoi rhagor o ystyriaeth fanwl i farciau ffordd a chyfyngiadau parcio yn yr ardal.

05 Rhagfyr 2014

05/06/13  - Ni chodwyd unrhyw faterion yn y cyfarfod PACT diweddar. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda chwmni Lloyds Coaches ac maent wedi sefydlu polisïau er mwyn lleddfu problemau tagfeydd traffig yn yr ardal. Mae Cyngor Sir Powys hefyd yn ymwybodol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i fonitro’r sefyllfa.

05 Rhagfyr 2014

01/03/14 - Yn ddiweddar, cynhaliwyd cyfarfod rhwng Adran Priffyrdd Cyngor Sir Powys, yr Asiantaeth Cefnffyrdd, Lloyds Coaches a Heddlu Dyfed-Powys. Trafodwyd cynlluniau posibl ar gyfer y dyfodol a chytunwyd y byddai’r Asiantaeth Cefnffyrdd yn paentio llinellau ar yr ardal y tu blaen i Lloyds Coaches, er mwyn cadarnhau ffiniau’r llwybr cerdded. Byddai cynrychiolydd o  Lloyds Coaches yn sicrhau y glynir at y newidiadau. Nid oes unrhyw gwynion pellach wedi’u derbyn mewn perthynas ag ardal y palmant, fodd bynnag, weithiau mae tagfeydd yn yr ardal o ganlyniad i’r nifer uchel o gerbydau sy’n gweithio o’r ardal. Bydd y mater hwn yn parhau’n flaenoriaeth, gyda swyddogion plismona bro’n monitro’r sefyllfa.

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2017

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol / yfed dan oed

Gan fod fin nosweithiau goleuach a chynhesach yn prysur agosáu, bydd swyddogion lleol yn targedu ardaloedd a nodir fel rhai sy’n cael eu defnyddio ar gyfer yfed dan oed ac ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Diweddariadau

29 Ionawr 2015

Yfed dan oed/ymddygiad gwrthgymdeithasol – Dim cwynion/diweddariadau pellach, mae ardaloedd allweddol dal yn cael eu patrolio’n rheolaidd

05 Rhagfyr 2014

01/12/10 - Atafaelwyd alcohol gan bobl ifanc dan oed ac eraill sydd yn cael eu hamau o gyflenwi alcohol i bobl dan oed. Gwiriwyd tai cyhoeddus er mwyn atgoffa trwyddedigion o’u cyfrifoldebau.

05 Rhagfyr 2014

16/03/11 - Mae patrolau amlwg ar droed wedi parhau o gwmpas ardal tir y Plas. Ni fu unrhyw ddigwyddiadau, ac ychydig iawn o bobl ifanc a fu’n ymgynnull yn yr ardaloedd hyn. Bydd y patrolau’n parhau, yn enwedig o ystyried fod y nosweithiau’n oleuach ac yn gynhesach.

05 Rhagfyr 2014

12/04/11 - Rydym wedi parhau i gynnal patrolau troed amlwg yng nghyffiniau tir y Plas. Riportiwyd 2 ddigwyddiad, un yn ymwneud â phobl ifanc yn yfed a’r ail am ddau oedolyn oedd yn dadlau â’i gilydd.

05 Rhagfyr 2014

11/05/11 - Mae patrolau amlwg wedi parhau o gwmpas tir y Plas/standiau pêl-droed yn ystod oriau perthnasol.

05 Rhagfyr 2014

09/06/11 - Cynhaliwyd patrolau gweladwy yn y standiau pêl-droed ac ati er mwyn monitro ac atafaelu unrhyw alcohol ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ni nodwyd unrhyw broblemau.

05 Rhagfyr 2014

12/07/11 - Patrolau amlwg o gwmpas tir y Plas/standiau pêl-droed.Atafaelwyd alcohol yn yr ardaloedd a nodwyd fel rhai a oedd yn achosi pryder. Cafwyd cefnogaeth gan aelodau o’r gymuned wrth iddynt roi gwybodaeth a chynorthwyo wrth fynd ag alcohol wrth bobl ifanc dan oed.

05 Rhagfyr 2014

04/09/2012 - Mae hwn yn fater parhaus a chyfeiriwyd patrolau i’r ardaloedd o bryder; tir y Plas, maes a standiau pêl-droed. Dros yr had, dim ond dau ddigwyddiad a riportiwyd gyda sawl atafaeliad alcohol yn digwydd.

05 Rhagfyr 2014

26/04/13 - Ni chafwyd unrhyw broblemau yn ddiweddar o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yfed dan oed, ond rydym yn dal i batrolio'r lleoliadau targed.

05 Rhagfyr 2014

05/06/13 - Mae yna batrolau parhaus yn yr ardal. Ni nodwyd unrhyw beth o bwys gan y cyhoedd yn y cyfarfod PACT diweddar. Bydd patrolau amlwg yn parhau er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

05 Rhagfyr 2014

19/08/13 - Bu achos yn ddiweddar o seddi yn yr eisteddle pêl droed yn cael eu difrodi. Bydd patrolau yn parhau er mwyn atal achosion pellach o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

05 Rhagfyr 2014

22/11/13 - Ym mis Hydref, aed ag alcohol wrth bobl ifainc a oedd yn yfed yn y stondinau pêl droed. Nid oes unrhyw ddigwyddiadau eraill wedi’u riportio, ac mae patrolau’n parhau.

05 Rhagfyr 2014

01/03/14 - Mae patrolau wedi’u cynnal yn yr ardal, a nodwyd fod gostyngiad o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol. O ganlyniad i’r patrolau hyn, mae dyn wedi’i arestio am feddu ar ganabis, ac ers hynny, mae’r llysoedd wedi ymdrin ag ef. Mewn cyfarfod PACT diweddar a gynhaliwyd ar 29/01/14, cytunwyd y byddai'r ymagwedd ragweithiol hon tuag at y mater yn parhau’n flaenoriaeth.

05 Rhagfyr 2014

17/09/14 - Maepatrolau rheolaidd wedi parhau yn yr ardal. Yn ystod y gwanwyn, derbyniodd yrheddlu ddau adroddiad ynglŷn â difrod a oedd wedi’i achosi i’r standiau pêldroed a Chynelau Plas. Adnabuwyd y troseddwyr fel pobl ifainc lleol acymdriniwyd â hwy drwy gyfiawnder adferol. Trwy hynny, cynhaliodd y bobl ifaincwaith er mwyn gwneud iawn am y difrod a achoswyd. Mae patrolau wedi parhau drwygydol yr haf fel blaenoriaeth, ac ni nodwyd unrhyw faterion pellach.

05 Rhagfyr 2014

01/03/14 - Patrols have been conducted in the area, with a noted decline in anti-social behaviour. As a result of these patrols, a male has been arrested for possession of cannabis, and has since been dealt with by the courts. Its been agreed at a recent PACT meeting on 29/01/14 that this pro-active approach to the issue will continue as a priority.

05 Rhagfyr 2014

17/09/14 - Patrols have continued in the area on a regularbasis. During spring, there were two reports to Police regarding damage thathad been caused to the football stands and the Plas Kennels. The offenders wereidentified as local youths, and were dealt with by means of RestorativeJustice, whereby they carried out work as a form of reparation for the damagecaused. Patrols have continued throughout the summer as a priority, with nofurther issues highlighted.

05 Rhagfyr 2014

25/10/14 - During October, damage to the Football Club and Community Nursery has been reported. Police are investigating the reported incidents. Member so the public with any information are asked to contact Machynlleth Police Station on 101.

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2017

Gweithred

Materion goryrru yn Llanbrynmair, Bont Dolgadfan, Llanwrin a Derwenlas

‘Rydym yn dal fonitro a chynnal patrolau yn yr ardal i osgoi materion pellach

 

Diweddariadau

24 Mehefin 2015

Mae gwiriadau cyflymder wedi’u cynnal gan swyddogion yn rhai o’r pentrefi lleol, gyda cherbydau’n glynu wrth y terfyn cyflymder.

 

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2018

Gweithred

Mae Baw Cŵn wedi cael ei nodi’n broblem unwaith eto o fewn y dref a’r pentrefi cyfagos. Mae patrolau cyson yn delio â hyn, a lle bo’n briodol, rhoddir tocynnau i berchnogion cŵn.

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2018

Gweithred

Mae patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal yn yr ardal, gan gynnwys Coedwig Dyfi, er mwyn ceisio atal aelodau o’r cyhoedd rhag reidio beiciau allffordd yn anghyfreithlon.

Rydych chi mewn perygl o gael eich cerbyd wedi’i gymryd oddi wrthych os fyddwch chi’n cael eich stopio gan yr heddlu wrth gymryd rhan mewn gweithgarwch o’r fath.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynglŷn â pha un ai a yw’r llwybr rydych chi wedi bwriadu beicio arni’n gyfreithlon, cysylltwch â Swyddog Llwybrau Tramwy gyda Chyngor Sir Powys.

Rhowch wybod i’r Heddlu os ydych chi’n gweld beiciau rydych chi’n credu sy’n cael eu reidio’n anghyfreithlon drwy alw 101, neu cysylltwch â Chyngor Sir Powys.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: gweler Isod

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 19:02

Disgrifiad:

Chynhelir cymorthfeydd cymunedol ar ddydd Gwener cyntaf pob mis yn: Machinations, Llanbrynmair am 10am, Canolfan Iechyd Heol Cemaes am 11:30 a Phlas Machynlleth am 1400.

Lleoliad: gweler Isod

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 19:02

Disgrifiad:

Chynhelir cymorthfeydd cymunedol ar ddydd Gwener cyntaf pob mis yn: Machinations, Llanbrynmair am 10am, Canolfan Iechyd Heol Cemaes am 11:30 a Phlas Machynlleth am 1400.

Lleoliad: gweler Isod

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 19:02

Disgrifiad:

Chynhelir cymorthfeydd cymunedol ar ddydd Gwener cyntaf pob mis yn: Machinations, Llanbrynmair am 10am, Canolfan Iechyd Heol Cemaes am 11:30 a Phlas Machynlleth am 1400.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

-Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Twitter. Dilynwch @Machynlleth_NPT am ddiweddariadau gan y tîm.

 

Manylion:

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - rydyn ni’n edrych am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein menter newydd ar gyfer mynd i’r afael â goryrru mewn trefi a phentrefi lleol. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynghylch effaith goryrru yn yr ardaloedd a nodwyd gan y gymuned.

Bydd hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr yn adnabod cerbydau sy’n goryrru yn eu hardal drwy ddefnyddio offer ‘Dangos Eich Cyflymder’.

Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn, a darperir cymorth a hyfforddiant gan eich Tîm Plismona Bro.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â SCCH Tessa Williams ar 101 yng ngorsaf heddlu Machynlleth.

 

Crynodeb:

Change to surgery venues

Manylion:

CYMORTHFEYDD SYMUDOL YR HEDDLU

 

DYDD GWENER 1af A 3ydd BOB MIS

Pa un ai a oes gennych chi ymholiad neu’n dymuno cwrdd a rhai

o’ch swyddogion lleol, bydd y tim plismona bro ar gael I chi siarad

a nhw, felly galwch heibio am sgwrs!

 

MAES PARCIO LLANBRYNMAIR 10:00-11:00

 

MAES PARCIO CANOLFAN CYMUNED GLANTWYMYN 11:30-12:30

 

MAES PARCIO STRYD MAENGWYN MACHYNLLETH 13:30-14:30

Manylion:

System yw hon a ddefnyddir gan y Tîm Plismona Bro i rannu negeseuon pwysig gyda phreswylwyr.

Er mwyn cofrestru, galwch heibio i www.dpcm.co.uk

Medrwch nodi pa fath o negeseuon yr hoffech eu derbyn – negeseuon am gynlluniau gwarchod, digwyddiadau mewn ardaloedd penodol, neu negeseuon am ddigwyddiadau a mentrau.

Os hoffech ragor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, siaradwch â SCCH lleol ym Machynlleth.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

MachynllethNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Doll
Machynlleth
Powys
SY20 8BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.