Rhingyll Jane Mortley

PCSO Caron Monk

PCSO Tessa Williams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mae patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal yn yr ardal, gan gynnwys Coedwig Dyfi, er mwyn ceisio atal aelodau o’r cyhoedd rhag reidio beiciau allffordd yn anghyfreithlon.

Rydych chi mewn perygl o gael eich cerbyd wedi’i gymryd oddi wrthych os fyddwch chi’n cael eich stopio gan yr heddlu wrth gymryd rhan mewn gweithgarwch o’r fath.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynglŷn â pha un ai a yw’r llwybr rydych chi wedi bwriadu beicio arni’n gyfreithlon, cysylltwch â Swyddog Llwybrau Tramwy gyda Chyngor Sir Powys.

Rhowch wybod i’r Heddlu os ydych chi’n gweld beiciau rydych chi’n credu sy’n cael eu reidio’n anghyfreithlon drwy alw 101, neu cysylltwch â Chyngor Sir Powys.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

-Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Twitter. Dilynwch @Machynlleth_NPT am ddiweddariadau gan y tîm.

 

Manylion:

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - rydyn ni’n edrych am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein menter newydd ar gyfer mynd i’r afael â goryrru mewn trefi a phentrefi lleol. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynghylch effaith goryrru yn yr ardaloedd a nodwyd gan y gymuned.

Bydd hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr yn adnabod cerbydau sy’n goryrru yn eu hardal drwy ddefnyddio offer ‘Dangos Eich Cyflymder’.

Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn, a darperir cymorth a hyfforddiant gan eich Tîm Plismona Bro.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â SCCH Tessa Williams ar 101 yng ngorsaf heddlu Machynlleth.

 

Manylion:

System yw hon a ddefnyddir gan y Tîm Plismona Bro i rannu negeseuon pwysig gyda phreswylwyr.

Er mwyn cofrestru, galwch heibio i www.dpcm.co.uk

Medrwch nodi pa fath o negeseuon yr hoffech eu derbyn – negeseuon am gynlluniau gwarchod, digwyddiadau mewn ardaloedd penodol, neu negeseuon am ddigwyddiadau a mentrau.

Os hoffech ragor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, siaradwch â SCCH lleol ym Machynlleth.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

MachynllethNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Doll
Machynlleth
Powys
SY20 8BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.