Rhingyll Jane Mortley

PCSO Caron Monk

PC Karen Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Machynlleth

Dyddiad a gytunwyd: 28 Mai 2017

Gweithred

Defnyddio cerbydau mewn modd gwrthgymdeithasol

Mae Defnyddio Cerbydau’n Wrthgymdeithasol yn parhau i gael ei fonitro’n, a chynhelir patrolau cyson gan swyddogion yr heddlu mewn ardaloedd lle nodir bod hyn yn broblem. Bydd hyn hefyd yn golygu siarad gyda gyrwyr ifanc a’u haddysgu ynghylch y mater.

 

 

 

 

Diweddariadau

29 Ionawr 2015

Gyrru gwrthgymdeithasol – Cyhoeddwyd dau hysbysiad adran 59 pellach. Mae cynlluniau’n cael eu trafod er mwyn cynnal diwrnod agored addysgiadol ym maes parcio Maengwyn gyda’r Gwasanaeth Tân, Swyddogion Heddlu Lleol – Uned Plismona’r Ffyrdd, yr Ambiwlans a’r Cyngor er mwyn ymgysylltu â gyrwyr ifainc. Dyddiad i’w gadarnhau.

05 Rhagfyr 2014

01/12/10 - Rhoddwyd rhybuddion Adran 59 i ddau fodurwr, a chynhaliwyd patrolau gan swyddogion ar y prif ffyrdd ac mewn meysydd parcio. Bu gostyngiad sylweddol yn y nifer o gwynion a dderbyniwyd, ond mae cefnogaeth barhaus gan breswylwyr lleol o ran riportio troseddau o’r fath yn hanfodol.

05 Rhagfyr 2014

16/03/11 - Ni roddwyd unrhyw rybuddion yn ystod mis Chwefror. Nifer isel o ddigwyddiadau a riportiwyd. Mae’r gwaith ffordd parhaus a’r orfodaeth flaenorol wedi chwarae rhan mewn lleihau’r nifer o adroddiadau.

05 Rhagfyr 2014

12/04/11 - Roedd nifer y digwyddiadau a riportiwyd yn isel iawn. Derbyniwyd un cwyn am bobl ifanc yn sbinio olwynion eu ceir yng nghyffiniau’r ganolfan chwaraeon. Mae PCSO Monk yn adolygu’r manylion

05 Rhagfyr 2014

11/05/11 - Patrolau parhaus yn yr ardaloedd lle y defnyddir cerbydau mewn modd gwrthgymdeithasol. Ni roddwyd unrhyw rybuddion yn ystod mis Ebrill.

05 Rhagfyr 2014

09/06/11 - Parhawyd i batrolio’r meysydd parcio a’r strydoedd lle y defnyddiwyd cerbydau mewn modd gwrthgymdeithasol. Ni nodwyd unrhyw broblemau.

05 Rhagfyr 2014

12/07/11 - Derbyniwyd cwynion mewn perthynas â defnydd gwrthgymdeithasol o gerbydau yn ardal Llyn yr Arglwydd Herbert a Choedwig Dyfi.Ymwelwyd ag ardal Coedwig Dyfi ar sawl achlysur gyda chynrychiolwyr o’r Comisiwn Coedwigaeth. Hefyd, mae cyfarfod i’w gynnal gyda’r Uwch Swyddog Hawliau Tramwy a Mynediad er ymdrin â’r mater yn ymwneud ag ardal Llyn yr Arglwydd Herbert fel partneriaeth.

05 Rhagfyr 2014

04/09/2012 - Mae swyddogion wedi bod yn targedu’r ardaloedd o bryder ac o ganlyniad mae tri gyrrwr unigol wedi derbyn hysbysiadau Adran 59 ac mae un unigolyn wedi’i riportio ar gyfer ei wysio am droseddau gyrru. Archwiliwyd nifer o gerbydau ac mae dau berchennog cerbyd wedi gosod systemau disbyddu newydd er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.

05 Rhagfyr 2014

06/02/13 - Camera ymateb cyflym i’w osod ym maes parcio Maengwyn ar gyfer monitro gyda chefnogaeth Cyngor Tref Machynlleth.

05 Rhagfyr 2014

05/06/13 - Ni chodwyd unrhyw faterion yn y cyfarfod PACT diweddar. Cafwyd adborth cadarnhaol mewn perthynas â phatrolau yn yr ardal. Bydd Cyngor Sir Powys, ar y cyd â’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, yn gosod arwyddion yn y maes parcio er mwyn atgoffa modurwyr am yr angen i yrru mewn modd cyfrifol.

05 Rhagfyr 2014

19/08/13 - Bydd Tîm Plismona Bro Machynlleth yn cynnal ymgyrchoedd ‘Dangos Eich Cyflymder’ ledled yr ardal. Bydd rhain yn cael eu cynnal mewn ardaloedd lle y mae’r cyhoedd wedi nodi bod problem o ran cerbydau’n goryrru.

05 Rhagfyr 2014

01/03/14 - Mae ymgyrchoedd ‘Dangos Eich Cyflymder’ wedi’u cynnal yn Llanbrynmair, Derwenlas a Chwm Llinau dros y misoedd diwethaf oherwydd pryderon a godwyd gan breswylwyr lleol. Bydd rhain yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer yr ardal.

05 Rhagfyr 2014

17/09/14 - Maeymgyrchoedd Dangos Eich Cyflymder yn parhau fel blaenoriaeth yn yr ardal. Mae’rrhain yn cynnwys Derwenlas, Forge Rd (Machynlleth), Cwm Llinau, a Llanbrynmair.Hefyd, gofynnwyd i’r Uned Plismona’r Ffyrdd batrolio’r lleoliadau hyn.

05 Rhagfyr 2014

17/09/14 - Buadroddiadau pellach am yrru gwrthgymdeithasol yn nhref Machynlleth, yn arbennigmaes parcio Stryd Maengwyn. Mae patrolau wedi parhau i atal gyrrugwrthgymdeithasol, ac addysgu gyrwyr ynglŷn â’u ffordd o yrru. Bydd rhybuddionAdran 59 yn cael eu rhoi i yrwyr sy’n cael eu dal yn gyrru mewn moddgwrthgymdeithasol.

05 Rhagfyr 2014

29/10/14 - Yn ddiweddar, cyhoeddwydhysbysiad Adran 59 i yrrwr yn dilyn digwyddiad yn ardal maes parcio StrydMaengwyn. Os yw digwyddiad pellach o yrru gwrthgymdeithasol gan yr un gyrrwr yncael ei nodi o fewn 12 mis, gellir atafaelu’r cerbyd o dan adran 59 o DdeddfDiwygio’r Heddlu 2002. Mae patrolau’n parhau ar sail reolaidd.

05 Rhagfyr 2014

17/09/14 - There have been further reports of anti-social driving in Machynlleth town, in particular the Maengwyn Street car park. Patrols have continued to deter anti-social driving, and educate drivers on regarding their manner of driving. Section 59 warnings will also be issued to drivers identified as driving in an anti-social manner.

05 Rhagfyr 2014

25/10/14 - A driver has recently been issued with a Section59 notice, following an incident in the Maengwyn Street car park area. If afurther incident of anti-social driving by the same driver is identified within12 months, then the vehicle can be seized under Section 59 of the Police ReformAct 2002. Patrols are continuing on a regular basis.

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2017

Gweithred

Mae Baw Cŵn wedi cael ei nodi’n broblem unwaith eto o fewn y dref a’r pentrefi cyfagos. Mae patrolau cyson yn delio â hyn, a lle bo’n briodol, rhoddir tocynnau i berchnogion cŵn.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

-Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Twitter. Dilynwch @Machynlleth_NPT am ddiweddariadau gan y tîm.

 

Crynodeb:

Volunteers Required

Manylion:

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - rydyn ni’n edrych am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein menter newydd ar gyfer mynd i’r afael â goryrru mewn trefi a phentrefi lleol. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynghylch effaith goryrru yn yr ardaloedd a nodwyd gan y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr yn adnabod cerbydau sy’n goryrru yn eu hardal drwy ddefnyddio offer ‘Dangos Eich Cyflymder’. Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu hŷn, a darperir cymorth a hyfforddiant gan eich Tîm Plismona Bro. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Pc Karen Jones 11 ar 07970673148 yng ngorsaf heddlu Machynlleth.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

MachynllethNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Doll
Machynlleth
Powys
SY20 8BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.