Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Liann Richards

PCSO Graham Jennings

PCSO Aileen Stewart

PCSO Kelly Davies

PCSO Richard Bufton

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 29 Mehefin 2018

Gweithred

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio ar draws ardal yr Heddlu Dyfed Powys.

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Am fwy o gyngor atal trosedd ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Aber-miwl

Dyddiad / amser: 21 Medi 2018 - 19:30

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae’r syniad yn syml – cofrestrwch eich manylion gyda Heddlu Dyfed-Powys am ddim, a byddwch chi’n derbyn nifer o glymau sip â rhifau cyfres arnynt. Rhowch un ar bob gât sy’n wynebu ffordd gyhoeddus, a bydd yn helpu’r Heddlu i gysylltu â chi: 

 

 • Yn achos difrod i’ch ffensys, gatiau neu gloddiau gan gerbydau sy’n gysylltiedig â Gwrthdrawiadau Traffig y Ffyrdd

 

 • Wrth reoli stoc, i’ch cynghori pan mae’ch stoc wedi dianc, neu mae stoc rhywun arall wedi’i diogelu yn eich cae dros dro

 

 • Adeg digwyddiadau tresmasu, pan fod unigolion yn cael eu stopio a’u holi mewn perthynas â’u rhesymau dros fod ar eich tir, boed hynny ar gyfer saethu, pysgota neu unrhyw amgylchiadau eraill amheus

 

 • Er mwyn cefnogi’r cynllun Gwarchod Ffermydd, drwy’ch diweddaru ynghylch lladradau neu weithgareddau amheus sy’n digwydd yn yr ardal.

   

  Bydd eich manylion yn aros yn gyfrinachol, a bydd y Rhifau Cyfres yn unigryw i’ch eiddo. Bydd arnom angen eich Enw, Cyfeiriad, Rhif(au) Ffôn a Chyfeiriad E-bost (os oes gennych un) er mwyn cofrestru.

  Galwch ni ar 101 yng Ngorsaf Heddlu Drenewydd er mwyn cofrestru.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

NewtownRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00, 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.