Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Liann Richards

PCSO Graham Jennings

PCSO Aileen Stewart

PCSO Kelly Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 20 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae pris tanwydd disel ac olew gwresogi wedi bod yn codi. Mae hyn wedi arwain at gynnydd o ran lladradau tanwydd disel o gerbydau masnachol ac olew gwresogi o danciau storio.

Mewn ymdrech i geisio mynd i'r afael a lladradau olew gwresogi, mae'n bosibl y bydd y cyngor canlynol yn eich helpu i ddioddef lladrad, neu'n wir yn dioddefydd lladrad mynych:

 • Cadwch lygad rheolaidd ar lefel yr olew yn eich tanc
 • Os oes modd, cedwch lefel y tanwydd yn isel a pheidiwch a llanw'r tanc yn llawn
 • Ystyriwch osod larwm tanc
 • Siaradwch a'ch cyflenwr ynglyn a derbyn cyflenwadau bach ac aml
 • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o'i amgylch gan gynnwys drws sy'n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a'r tanc a dylid dodi to arno hefyd
 • Os oes gennych danc metel, dodwch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno
 • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i'r cyfeiriad iawn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Tachwedd 2018

Gweithred

Y mis Rhagfyr hwn, mae Tarian, sef Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, yn disgwyl y bydd y gymuned ffermio yn derbyn mewnlif o alwadau ac e-byst yn ceisio eu twyllo i roi eu harian.

Yn sgil patrymau blynyddol tebyg pan fydd ffermwyr yn derbyn eu cyllid o Gynllun y Taliad Sylfaenol, mae'r heddlu yn rhagweld y cânt eu targedu i'w twyllo i roi eu harian yn yr un modd.

Mae troseddwyr wedi dynwared banciau ac awdurdodau megis yr heddlu yn y gorffennol er mwyn ceisio cribddeilio arian yn anghyfreithlon. Byddant naill ai'n cysylltu â'r dioddefwyr dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb ac yn gofyn iddynt drosglwyddo eu harian i leoliadau 'mwy diogel', oherwydd materion diogelwch ffug.

Byddant yn codi braw ar y dioddefwyr ac mae'n bosibl y byddant hyd yn oed yn gwybod rhywfaint amdanynt i'w darbwyllo nad ydynt yn ffug.

Caiff ffermwyr a thirfeddianwyr eu cynghori i ddilyn y mesurau canlynol i sicrhau na chânt eu twyllo gan y mathau hyn o sgamiau y gaeaf hwn.

 • Peidiwch byth â rhoi gwybodaeth bersonol i unrhyw un, dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu ar y cyfrifiadur o e-bost, neges neu hysbyseb sy'n ymddangos.
 • Os bydd unrhyw un yn eich ffonio o'r banc, rhowch y ffôn i lawr a chysylltwch â'r banc yn uniongyrchol gan ddefnyddio llinell wahanol neu drwy gysylltu ag aelod o'r teulu i sicrhau bod yr alwad flaenorol wedi'i datgysylltu ac i weld p'un a oedd yn alwad ddilys.  Os mai'r banc ydyw, ni fydd ots ganddynt.
 • Rhowch y ffôn i lawr os bydd rhywun sy'n honni eu bod o'r heddlu yn eich ffonio ac yn gofyn i chi drosglwyddo arian. Ni fydd yr heddlu byth yn gwneud hyn.
 • Peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni neu agor unrhyw atodiadau gan e-byst digymell. Gwiriwch fanylion yr anfonwr yn drylwyr bob amser cyn ateb a chysylltwch ag ef/hi ar wahân ac yn uniongyrchol i sicrhau dilysrwydd e-bost.
 • Os byddwch chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael eich effeithio gan dwyll a seiberdroseddau, cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040 i roi gwybod am y mater cyn gynted â phosibl.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Broad Street

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae’r syniad yn syml – cofrestrwch eich manylion gyda Heddlu Dyfed-Powys am ddim, a byddwch chi’n derbyn nifer o glymau sip â rhifau cyfres arnynt. Rhowch un ar bob gât sy’n wynebu ffordd gyhoeddus, a bydd yn helpu’r Heddlu i gysylltu â chi: 

 

 • Yn achos difrod i’ch ffensys, gatiau neu gloddiau gan gerbydau sy’n gysylltiedig â Gwrthdrawiadau Traffig y Ffyrdd

 

 • Wrth reoli stoc, i’ch cynghori pan mae’ch stoc wedi dianc, neu mae stoc rhywun arall wedi’i diogelu yn eich cae dros dro

 

 • Adeg digwyddiadau tresmasu, pan fod unigolion yn cael eu stopio a’u holi mewn perthynas â’u rhesymau dros fod ar eich tir, boed hynny ar gyfer saethu, pysgota neu unrhyw amgylchiadau eraill amheus

 

 • Er mwyn cefnogi’r cynllun Gwarchod Ffermydd, drwy’ch diweddaru ynghylch lladradau neu weithgareddau amheus sy’n digwydd yn yr ardal.

   

  Bydd eich manylion yn aros yn gyfrinachol, a bydd y Rhifau Cyfres yn unigryw i’ch eiddo. Bydd arnom angen eich Enw, Cyfeiriad, Rhif(au) Ffôn a Chyfeiriad E-bost (os oes gennych un) er mwyn cofrestru.

  Galwch ni ar 101 yng Ngorsaf Heddlu Drenewydd er mwyn cofrestru.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

NewtownRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00, 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.