Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Liann Richards

PCSO Graham Jennings

PCSO Aileen Stewart

PCSO Kelly Davies

PCSO Richard Bufton

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2018

Gweithred

Patrolio ardaloedd gwledig. Cynyddu patrolau ar droed ac mewn cerbyd. Mae lladradau offer o faniau math Ford pan maen nhw wedi’u parcio ar gyfer y nos yn broblem ar hyn o bryd. Trosglwyddir neges y dylid parcio fel bod drysau’r faniau mor agos â phosibl i wal neu ddrws er mwyn atal mynediad i’r drysau.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2018

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am ladradau metel yn yr ardal.

Mae lladradau metel yn fater sy’n fall ar Brydain gyfan oherwydd yr arian y gellir ei wneud drwy werthu eitemau metel ymlaen.

Mae pethau y medrwch wneud i ddiogelu metel yn eich cartrefi a’ch cerbydau rhag lladrad.

Medrwch ddiogelu eich cartref drwy:

  • Gadw gatiau wedi’u cloi a gosod ffensys cryf

  • Bod yn ymwybodol o unrhyw wrthrychau y gellir eu defnyddio i gael mynediad i’ch to megis carnau dŵr, biniau ag olwynion arnynt a dodrefn gardd – os yn bosibl, dylid cadw’r rhain i ffwrdd o’r adeilad.

  • Gosod goleuadau diogelwch ar gylched cyfnos i wawr.

  • Bod yn gymydog da ac annog eraill yn eich cymdogaeth i fod yn wyliadwrus.

     

Medrwch ddiogelu’ch busnesau ac adeiladau cyhoeddus drwy:

  • Adolygu ffensio perimedr a diogelwch gatiau yn rheolaidd – gwirio ar gyfer tyllau a mannau gwan a allai ganiatáu mynediad i bobl
  • Peidio â gadael metel sgrap a allai ddenu lladron yn gorwedd ar hyd y lle
  • Defnyddio hylif marcio fforensig i farcio unrhyw fetel – dylid arddangos arwyddion rhybudd sy’n nodi bod marcio fforensig wedi’i ddefnyddio
  • Gosod teledu cylch cyfyng gyda monitro a recordio digonol. Dylid arddangos arwyddion rhybudd gweladwy er mwyn atal troseddwyr posibl

Am ragor o wybodaeth am ladradau metel, galwch heibio i www.metaltheftwales.co.uk neu www.dyfed-powys.police.uk neu galwch 101 er mwyn siarad â’ch Tîm Plismona Bro.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

NewtownRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00, 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.