Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Graham Jennings

PCSO Aileen Stewart

PCSO Liann Richards

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 02 Medi 2019

Gweithred

Mae ‘Llinellau Sirol’ yn fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg, lle mae grwpiau trosedd trefnedig o ardaloedd trefol fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn gosod plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu darganfod drwy ddylanwadu a rhoi pwysau arnynt i gludo a gwerthu cyffuriau. Bydd ‘Rhedwyr’ yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A ar ben arall y llinell.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ei ymrwymo i fynd i’r afael â’r delio mewn cyffuriau a’r trais sy’n gysylltiedig â’r gangiau hyn, ond ochr yn ochr â gorfodi’r gyfraith nod ‘Ymgyrch Guardian’ yw adnabod y bobl agored i niwed a allai cael eu cymell a’u gorfodi i gyflawni trosedd gan gangiau trefol, a rhoi mesurau mewn lle sy’n eu diogelu yn hytrach nac yn eu cosbi.

Gall rhywun fod yn agored i ddioddef camfanteisio gan grwpiau trosedd trefnedig am nifer o resymau, ond yn ddieithriad mae yna anghydbwysedd pŵer o blaid y rhai hynny sy’n cyflawni’r camfanteisio. Mae ffactorau’n cynnwys oed, rhywedd, gallu gwybyddol, neu arwahanrwydd cymdeithasol; fodd bynnag, ffactor cyson o ran camfanteisio llinellau sirol yw presenoldeb rhyw fath o gyfnewid rhwng y dioddefydd a’r troseddwr.

Yn gyfnewid am gyflawni tasg, mae’n bosibl y bydd y dioddefydd yn cael neu’n cael addewid o rywbeth y mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Gallai hyn fod yn rhywbeth gweladwy fel arian, cyffuriau neu ddillad neu’n rhywbeth anweladwy fel amddiffyniad, statws, hoffter neu gyfeillgarwch tybiedig. Gall atal rhywbeth negyddol hefyd gyflawni’r angen am gyfnewid, gan olygu y gallai person ifanc neu oedolyn agored i niwed gyflawni gweithgarwch o ganlyniad i ofn trais neu ddial.

Meddai’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Shane Williams: “Ein blaenoriaeth bennaf yw diogelu pobl agored i niwed, ac mae hyn yn cynnwys plant, a all fod mor ifanc â 12 oed, a’r oedolion agored i niwed y mae gangiau trefol yn camfanteisio arnynt mewn modd mor ddidostur i’w cael i wneud eu gwaith brwnt. Yn y pen draw ein bwriad yw gwneud ardal Dyfed-Powys yn amgylchedd digroeso i grwpiau trosedd trefnedig, gan atal pob math o niwed a gysylltir gyda’r gangiau hyn.”

Mae’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Williams yn parhau: “Gall unrhyw blentyn neu oedolyn agored i niwed gael ei effeithio gan hyn, ac mae’n bwysig cydnabod y gallai fod yn achos o gamfanteisio hyd yn oed os yw’n ymddangos yn gydsyniol.

“Ein bwriad yw taflu goleuni ar y camfanteisio hyn, a thrwy gydweithio gydag amrediad eang o asiantaethau partner gan gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau trydydd sector, asiantaethau tai, gweithredwyr trenau a bysiau, adnabod camdrin yn fwy buan fel y gallwn ymyrryd a chadw pobl agored i niwed yn ddiogel.”

Mae ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing) yn un enghraifft o’r modd y bydd gang yn defnyddio ac yn camdrin unigolyn agored i niwed. Mae hyn yn digwydd pan fydd gang yn meddiannu cartref defnyddiwr cyffuriau neu unigolyn agored i niwed arall, ac yn ei ddefnyddio fel canolfan ar gyfer delio cyffuriau’n lleol. Gallai hyn fod gyda bendith y preswylydd, ond yn amlach y mae o ganlyniad i drais neu fygythiad o drais. Mewn rhai achosion, gall y preswylydd hefyd gael ei roi dan bwysau i werthu cyffuriau.

Mae gweithgarwch anarferol a allai fod yn gysylltiedig gyda ‘bod yn gwcw yn y nyth’ yn cynnwys:
- Llawer o wahanol bobl yn mynd a dod o gyfeiriad
- Pobl yn mynd a dod ar adegau rhyfedd o’r dydd a’r nos
- Gwynt amheus yn dod o’r eiddo
- Ffenestri wedi eu gorchuddio neu lenni wedi eu cau drwy’r amserCeir yn tynnu i mewn ar bwys neu’n agos i’r tŷ am gyfnodau byr
- Cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch yr eiddo

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn am gymorth y cyhoedd a phartneriaid i adnabod camfanteisio fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’. Felly, os yw eich cymydog neu eich tenant yn sydyn yn cael llawer mwy o ymwelwyr i’w heiddo a hynny ar adegau anarferol o’r dydd a’r nos, neu os ydych yn sylwi bod y llenni bron bob amser ar gau, gallai hynny fod oherwydd bod eu cartref wedi ei feddiannu gan gang sy’n delio mewn cyffuriau.“Yn yr un modd gallech fod mewn sefyllfa fel rhiant neu ofalwr, athro neu weithiwr iechyd i adnabod bod ymddygiad unigolyn ifanc wedi newid. Gallech sylwi bod eu perfformiad academaidd yn disgyn neu eu bod yn gyson yn mynd ar goll o’r ysgol; gallech ddod yn ymwybodol fod ganddynt arian i’w wario yn sydyn iawn neu ddillad newydd a rhoddion o ffynhonnell anhysbys, neu eu bod yn cario arf fel cyllell. Gallai hyn fod oherwydd eu bod wedi dechrau ymwneud gyda gang.  

Mae’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru’n darparu llwybr dienw i roi gwybodaeth ynghylch trosedd, ac mae’n cynnig gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer pobl ifanc o’r enw Fearless. Drwy Fearless, ein nod yw addysgu ac ymgysylltu gyda phobl ifanc sy’n agored i drosedd llinellau sirol neu’n gysylltiedig â hyn. Ewch i www.fearless.org

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Cymunedol Mill Close

Dyddiad / amser: 27 Medi 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Siop Coffi Costa

Dyddiad / amser: 27 Medi 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ponthafren, Drenewydd

Dyddiad / amser: 02 Hyd 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

#OpDarwen 2019 : Lansio Ymgyrch Diogelwch Beiciau Modur

‘Cyflymder uchel, perygl uchel’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt lansio ymgyrch wedi ei hanelu at ostwng niferoedd y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur ar eu ffyrdd.

Yn 2018, cafodd 67 o feicwyr modur naill ai eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, ac mae ffigurau a gedwir gan yr heddlu’n dangos fod dynion wyth gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan hyn na menywod.

Mae Heddlu Dyfed Powys nawr wedi lansio’u hymgyrch flynyddol, o’r enw #YmgyrchDarwen, gyda’r amcan o ostwng y niferoedd hynny (ar Fawrth 24, 2019). Mae’r heddlu’n rhybuddio y byddant yn canolbwyntio’n fwy dwys ar y ffyrdd tan fis Hydref.

Fel rhan o’r ymgyrch maent yn annog beicwyr modur i reidio’n ddiogel ac yn atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus o feiciau modur a cherbydau modur dwy olwyn eraill.

Meddai’r Uwcharolygydd Craig Templeton, Pennaeth Ymgyrchoedd Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys:

“Rydym yn gwybod ers hir amser fod beicwyr modur yn ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n arbennig o agored i niwed ac mae gostwng y niferoedd o farwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd yn flaenoriaeth.

“Mae’r mwyafrif o wrthdrawiadau angheuol yn digwydd ar ffyrdd gwledig, a chyflymder amhriodol yw un o’r prif ffactorau.

“Y terfyn cyflymder cenedlaethol ar ffyrdd unffrwd yw 60mya ond gall fod angen i chi yrru o dan y cyflymder hwnnw er mwyn gyrru’n briodol ar gyfer yr amodau.

“Yn aml y mae gan y ffyrdd hyn droadau tynn, troadau dall a pheryglon annisgwyl - breciwch yn ofalus a rhowch ddigon o amser i’ch hun i ymateb a chadw rheolaeth.

“Wrth i’r tywydd wella rydym yn gweld mwy o feicwyr modur ar y ffyrdd yn manteisio ar y llwybrau teithio hardd drwy Ddyfed-Powys. Yn ogystal â phobl leol, rydym yn gweld mwy a mwy o ymwelwyr yn dod yma i fwynhau’r olygfa.

“Rydym bob amser wedi croesawu beicwyr modur o’r tu hwnt i’n ffiniau i fwynhau’r tirlun, ond mae’n rhaid iddynt fod yn ymwybodol fod Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud pob peth y gall i sicrhau bod ein ffyrdd yn cael eu defnyddio’n ddiogel gan bawb.”

 

Mae’r heddlu’n gweithio gyda phartneriaid yn Gan Bwyll, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac Ambiwlans Cymru i addysgu beicwyr modur a gyrwyr ynghylch peryglon cyflymder eithafol a gwella canlyniadau pan mae gwrthdrawiad yn digwydd.

Gan fod beicwyr modur yn dueddol o reidio mewn grwpiau neu barau, fel arfer pan mae un yn cael damwain y person cyntaf i gyrraedd y safle fydd beiciwr modur arall.

Mae’r cwrs Biker Down! yn cael ei ddarparu gan ymladdwyr tân a’r Tîm Beic Tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i amcan yw gostwng y niferoedd o feicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ar y ffyrdd.

Mae’r cwrs di-dâl hwn yn cynnwys tri modiwl a bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o beth y dylent ei wneud os ydynt yn dod ar draws gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a sut i’w reoli’n ddiogel. Chwiliwch @MAWWFRS ar Facebook i ddod o hyd i ddigwyddiad.

Parhaodd yr Uwcharolygydd Templeton: “Rhaid i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch nhw eu hunain a diogelwch pobl eraill ar ein ffyrdd a bod yn ymwybodol o’r modd y maent yn reidio ac yn gyrru. Byddwn yn gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n dewis reidio neu yrru mewn modd gwrthgymdeithasol, byrbwyll neu anghyfreithlon ar ein ffyrdd.

“Mae ein swyddogion yn gweld llawer gormod o drasiedïau, llawer ohonynt y gellid bod wedi eu hatal. Bydd Unedau Plismona’r Ffyrdd allan ar draws Dyfed-Powys yn defnyddio cyfuniad o addysg, ymgysylltu a gorfodi i atal trasiedïau pellach.”

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

NewtownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00, 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.