Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Hannah Richards

PCSO Graham Jennings

PCSO Aileen Stewart

PCSO Liann Richards

PCSO Aimee Bartlett

PCSO Rhys Morgan

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Mae ‘Llinellau Sirol’ yn fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg, lle mae grwpiau trosedd trefnedig o ardaloedd trefol fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn gosod plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu darganfod drwy ddylanwadu a rhoi pwysau arnynt i gludo a gwerthu cyffuriau. Bydd ‘Rhedwyr’ yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A ar ben arall y llinell.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ei ymrwymo i fynd i’r afael â’r delio mewn cyffuriau a’r trais sy’n gysylltiedig â’r gangiau hyn, ond ochr yn ochr â gorfodi’r gyfraith nod ‘Ymgyrch Guardian’ yw adnabod y bobl agored i niwed a allai cael eu cymell a’u gorfodi i gyflawni trosedd gan gangiau trefol, a rhoi mesurau mewn lle sy’n eu diogelu yn hytrach nac yn eu cosbi.

Gall rhywun fod yn agored i ddioddef camfanteisio gan grwpiau trosedd trefnedig am nifer o resymau, ond yn ddieithriad mae yna anghydbwysedd pŵer o blaid y rhai hynny sy’n cyflawni’r camfanteisio. Mae ffactorau’n cynnwys oed, rhywedd, gallu gwybyddol, neu arwahanrwydd cymdeithasol; fodd bynnag, ffactor cyson o ran camfanteisio llinellau sirol yw presenoldeb rhyw fath o gyfnewid rhwng y dioddefydd a’r troseddwr.

Yn gyfnewid am gyflawni tasg, mae’n bosibl y bydd y dioddefydd yn cael neu’n cael addewid o rywbeth y mae arnynt ei angen neu ei eisiau. Gallai hyn fod yn rhywbeth gweladwy fel arian, cyffuriau neu ddillad neu’n rhywbeth anweladwy fel amddiffyniad, statws, hoffter neu gyfeillgarwch tybiedig. Gall atal rhywbeth negyddol hefyd gyflawni’r angen am gyfnewid, gan olygu y gallai person ifanc neu oedolyn agored i niwed gyflawni gweithgarwch o ganlyniad i ofn trais neu ddial.

Meddai’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Shane Williams: “Ein blaenoriaeth bennaf yw diogelu pobl agored i niwed, ac mae hyn yn cynnwys plant, a all fod mor ifanc â 12 oed, a’r oedolion agored i niwed y mae gangiau trefol yn camfanteisio arnynt mewn modd mor ddidostur i’w cael i wneud eu gwaith brwnt. Yn y pen draw ein bwriad yw gwneud ardal Dyfed-Powys yn amgylchedd digroeso i grwpiau trosedd trefnedig, gan atal pob math o niwed a gysylltir gyda’r gangiau hyn.”

Mae’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Williams yn parhau: “Gall unrhyw blentyn neu oedolyn agored i niwed gael ei effeithio gan hyn, ac mae’n bwysig cydnabod y gallai fod yn achos o gamfanteisio hyd yn oed os yw’n ymddangos yn gydsyniol.

“Ein bwriad yw taflu goleuni ar y camfanteisio hyn, a thrwy gydweithio gydag amrediad eang o asiantaethau partner gan gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau trydydd sector, asiantaethau tai, gweithredwyr trenau a bysiau, adnabod camdrin yn fwy buan fel y gallwn ymyrryd a chadw pobl agored i niwed yn ddiogel.”

Mae ‘bod yn gwcw yn y nyth’ (cuckooing) yn un enghraifft o’r modd y bydd gang yn defnyddio ac yn camdrin unigolyn agored i niwed. Mae hyn yn digwydd pan fydd gang yn meddiannu cartref defnyddiwr cyffuriau neu unigolyn agored i niwed arall, ac yn ei ddefnyddio fel canolfan ar gyfer delio cyffuriau’n lleol. Gallai hyn fod gyda bendith y preswylydd, ond yn amlach y mae o ganlyniad i drais neu fygythiad o drais. Mewn rhai achosion, gall y preswylydd hefyd gael ei roi dan bwysau i werthu cyffuriau.

Mae gweithgarwch anarferol a allai fod yn gysylltiedig gyda ‘bod yn gwcw yn y nyth’ yn cynnwys:
- Llawer o wahanol bobl yn mynd a dod o gyfeiriad
- Pobl yn mynd a dod ar adegau rhyfedd o’r dydd a’r nos
- Gwynt amheus yn dod o’r eiddo
- Ffenestri wedi eu gorchuddio neu lenni wedi eu cau drwy’r amserCeir yn tynnu i mewn ar bwys neu’n agos i’r tŷ am gyfnodau byr
- Cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch yr eiddo

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn am gymorth y cyhoedd a phartneriaid i adnabod camfanteisio fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’. Felly, os yw eich cymydog neu eich tenant yn sydyn yn cael llawer mwy o ymwelwyr i’w heiddo a hynny ar adegau anarferol o’r dydd a’r nos, neu os ydych yn sylwi bod y llenni bron bob amser ar gau, gallai hynny fod oherwydd bod eu cartref wedi ei feddiannu gan gang sy’n delio mewn cyffuriau.“Yn yr un modd gallech fod mewn sefyllfa fel rhiant neu ofalwr, athro neu weithiwr iechyd i adnabod bod ymddygiad unigolyn ifanc wedi newid. Gallech sylwi bod eu perfformiad academaidd yn disgyn neu eu bod yn gyson yn mynd ar goll o’r ysgol; gallech ddod yn ymwybodol fod ganddynt arian i’w wario yn sydyn iawn neu ddillad newydd a rhoddion o ffynhonnell anhysbys, neu eu bod yn cario arf fel cyllell. Gallai hyn fod oherwydd eu bod wedi dechrau ymwneud gyda gang.  

Mae’r elusen annibynnol Crimestoppers Cymru’n darparu llwybr dienw i roi gwybodaeth ynghylch trosedd, ac mae’n cynnig gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer pobl ifanc o’r enw Fearless. Drwy Fearless, ein nod yw addysgu ac ymgysylltu gyda phobl ifanc sy’n agored i drosedd llinellau sirol neu’n gysylltiedig â hyn. Ewch i www.fearless.org

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio ynghylch galwadau twyllodrus gan dwyllwyr sy'n esgus eu bod nhw'n gweithio i Gyllid a Thollau EM.

Derbyniwyd sawl adroddiad yr wythnos hon am alwadau twyllodrus, yn enwedig gan bobl sy'n byw yn Sir Drefaldwyn.

Dywedodd yr Arolygydd Gwyndaf Bowen:

"Bydd y galwr yn dweud ei fod yn asiant gyda Chyllid a Thollau EM ac yn dweud wrth y dioddefydd bod ganddo ddyled sydd heb ei thalu - miloedd o bunnoedd fel arfer. Bydd y galwr yn gofyn am i swm o arian gael ei drosglwyddo i gyfrif er mwyn talu'r ddyled i Gyllid a Thollau EM.

"Bydd yn bygwth cyhoeddi gwarant i'ch arestio ac anfon yr heddlu o fewn yr awr os nad oes arian yn cael ei drosglwyddo. Mae hyn yn destun gofid, ac, yn ddealladwy, mae'n achosi panig.

"Bydd y twyllwyr soffistigedig hyn yn aml yn targedu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Cymerwch gamau angenrheidiol i ddiogelu teulu a ffrindiau a allai fod mewn perygl o gael eu targedu.

"Ni fyddai CThEM byth yn targedu pobl fel hyn, ac yn sicr, ni fyddent byth yn gofyn am arian neu fanylion banc dros y ffôn.

"Byddwch yn wyliadwrus, a pheidiwch byth â rhoi arian na datgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Cofiwch, does dim rhaid i chi siarad â galwyr diwahoddiad. Rhowch y ffôn i lawr. Os oes gennych bryderon, cysylltwch â'r heddlu."

Mae gan swyddogion gyngor i'ch helpu i osgoi dioddef twyll o'r fath:

  • Gellir ffugio rhifau ffôn a negeseuon testun yn hawdd. Ni ddylech byth â dibynnu ar y rhif sy'n cael ei arddangos ar sgrin eich ffôn.
  • Os ydych chi'n derbyn galwad diwahoddiad amheus, rhowch y ffôn i lawr yn syth.

Peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, neu anfon arian atynt.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i osgoi cael eich twyllo, galwch heibio i www.actionfraud.police.uk.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Gweithred

Rydym yn cynnal patrolau gweladwy ar amserau allweddol mewn lleoliadau allweddol. Rydym yn ymgysylltu gydag ysgolion ac asiantaethau partner I adnabod yr unigolion sy’n gysylltiedig â hyn. Pan fydd unigolion yn cael eu hadnabod byddwn yn gweithredu’n gadarnhaol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Farchnad Y Drenewydd

Dyddiad / amser: 25 Chw 2020 - 14:00

Disgrifiad:

Dewch I gwrdd a’ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Mae’r heddlu’n annog pobl ag anawsterau o ran siarad sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu i ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

Gwasanaeth ydyw a luniwyd i’w gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfathrebu â ni’n gyflym a hawdd ar y rhifau 101 a 999.

Mae ffurflenni cais ar gyfer y cynllun ar gael gan eich Tîm Plismona Bro lleol. Ewch atynt pan fyddwch yn eu gweld yn y gymuned, neu gwnewch gais drwy’r Ganolfan Gyfathrebu ar 101 neu drwy’r adran gyngor ar ein gwefan ar ein tudalen Cynllun Pegasus.

Nid oes tâl ar gyfer cofrestru â’r cynllun. Unwaith y bydd unigolyn wedi cofrestru ac mae ei gyfrinair o ddewis wedi’i gymeradwyo, mae’n aelod o’r cynllun.

Dywedodd y Prif Arolygydd Dyfed Bolton: “Mae’r Cynllun Pegasus yn hawdd iawn. Y cyfan sydd angen i alwr wneud yw dweud y gair ‘Pegasus’ a rhoi ei gyfrinair er mwyn cael ei adnabod gan ein trinwyr galwadau. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth yr unigolyn hwnnw ac yn gwybod y ffordd orau o gyfathrebu a nhw.”

Yn ogystal, rhoddir allweddell Pegasus i ddefnyddwyr gario. Os bydd swyddog/SCCH yn dod atynt ac maen nhw’n cael anhawster cyfathrebu ag ef/hi, gallant ddangos eu cerdyn a rhoi eu cyfrinair iddynt er mwyn caniatáu mynediad i’r swyddog i’w manylion. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Cynllun Pegasus, holwch eich Tîm Plismona Bro lleol, galwch heibio i ein tudelen Cynllun Pegasus, neu ffoniwch 101.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

NewtownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Lôn y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1EN

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00, 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.