Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO James Rosser

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanfair Caereinion

Dyddiad a gytunwyd: 07 Tachwedd 2018

Gweithred

Bu cyfres o ladradau a byrgleriaethau siawns yn ein cymunedau gwledig, gydag offer garddio ac eitemau eraill uchel eu gwerth yn cael eu targedu. Mae patrolau amlwg, rhagweithiol yn cael eu cyflawni er mwyn adnabod/arestio troseddwyr ac atal gweithgarwch troseddol pellach. Mae Tîm Plismona Bro Llanfair Caereinion yn atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw weithgarwch amheus drwy alw 101 neu 999.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Tachwedd 2018

Gweithred

Mae llawer o ardal Heddlu Dyfed-Powys yn hardd iawn, yn dawel ac yn baradwysaidd, ac mae’n cynnwys cynefinoedd bywyd gwyllt amrywiol a chyfoethog. Fodd bynnag, mae’r ardal yn destun llawer o bwysau, gan gynnwys troseddau yn erbyn bywyd gwyllt. Y gwasanaeth heddlu sy’n gyfrifol am orfodi cyfreithiau sy’n diogelu’n bywyd gwyllt. Gallai enghreifftiau o droseddau bywyd gwyllt gynnwys poenydio moch daear, dal adar byw, difrodi neu ddinistrio cynefinoedd.

Fel sy’n wir gydag unrhyw fath o drosedd, rydyn ni’n dibynnu ar gymorth y cyhoedd ac asiantaethau i’n helpu i ddatrys troseddau ac erlyn troseddwyr. Medrwch helpu drwy fod yn llygaid ac yn glustiau i ni. Mae troseddwyr bywyd gwyllt yn gysylltiedig â throseddau eraill fel arfer. Gall eich galwad arwain yr heddlu i ddarganfod pob math o weithgarwch anghyfreithlon. Os ydych chi’n gweld rhywun yn cyflawni troseddau bywyd gwyllt, peidiwch â rhoi’ch hun mewn perygl, ond ceisiwch gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl, yn arbennig rhifau cofrestru cerbydau a disgrifiadau o’r rhai sy’n gysylltiedig â’r gweithgarwch.

Cysylltwch â ni pan mae troseddau’n digwydd drwy alw 101 neu 999. Ceisiwch roi disgrifiad manwl o’ch lleoliad, ac ystyriwch ddefnyddio cyfeirnodau grid.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @DPPLlanfyllin am ddiweddariadau gan y tîm.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn ardal Welshpool yn annog pobl i wylio ffilm fer ysgytwol am Paul Pugh, dioddefydd trais a oedd yn seiliedig ar alcohol, cyn mynd allan dros y Nadolig.

Mae’r ffilm, sy’n cychwyn â’r alwad 999 a wnaed i’r gwasanaethau brys ar ôl yr ymosodiad, a ddigwyddodd y tu allan i’r Old Cross Inn yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn ffurfio rhan o ymgyrch #AddewidPaul.

 

Gadawyd Paul Pugh mewn coma am ddeufis yn dilyn yr ymosodiad direswm ar Ionawr 6, 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

 

Dywedodd Paul Pugh: “Yr ymgyrch hon yw fy ffordd i o wneud rhywbeth cadarnhaol ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd. Gorau po fwyaf o bobl y medraf rannu fy stori â nhw a dangos canlyniadau trais er mwyn ei atal rhag digwydd i rywun arall.”

 

Dywedodd Xxxx, o Orsaf Heddlu Welshpool: “Trwy wylio ffilm #AddewidPaul cyn mynd allan dros y Nadolig, rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn stopio a meddwl am ganlyniadau trais cyn ymosod. Cerddwch i ffwrdd o ymddygiad ymosodol neu drais ar eich noson allan.”

 

Gwyliwch ffilm #AddewidPaul ar You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=FVPGtmkbm8g

Manylion:

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n adnabod anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd cyfathrebu, ystyriwch ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, dilynwch y ddolen hon – Cynllun Pegasus - neu galwch 101.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanfyllinNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Llanfyllin
Powys
SY22 5BQ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.