Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO James Rosser

PCSO Rhian Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanfair Caereinion

Dyddiad a gytunwyd: 17 Awst 2018

Gweithred

Bu cyfres o ladradau a byrgleriaethau siawns yn ein cymunedau gwledig, gydag offer garddio ac eitemau eraill uchel eu gwerth yn cael eu targedu. Mae patrolau amlwg, rhagweithiol yn cael eu cyflawni er mwyn adnabod/arestio troseddwyr ac atal gweithgarwch troseddol pellach. Mae Tîm Plismona Bro Llanfair Caereinion yn atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw weithgarwch amheus drwy alw 101 neu 999.

Dyddiad a gytunwyd: 17 Awst 2018

Gweithred

Mae llawer o ardal Heddlu Dyfed-Powys yn hardd iawn, yn dawel ac yn baradwysaidd, ac mae’n cynnwys cynefinoedd bywyd gwyllt amrywiol a chyfoethog. Fodd bynnag, mae’r ardal yn destun llawer o bwysau, gan gynnwys troseddau yn erbyn bywyd gwyllt. Y gwasanaeth heddlu sy’n gyfrifol am orfodi cyfreithiau sy’n diogelu’n bywyd gwyllt. Gallai enghreifftiau o droseddau bywyd gwyllt gynnwys poenydio moch daear, dal adar byw, difrodi neu ddinistrio cynefinoedd.

Fel sy’n wir gydag unrhyw fath o drosedd, rydyn ni’n dibynnu ar gymorth y cyhoedd ac asiantaethau i’n helpu i ddatrys troseddau ac erlyn troseddwyr. Medrwch helpu drwy fod yn llygaid ac yn glustiau i ni. Mae troseddwyr bywyd gwyllt yn gysylltiedig â throseddau eraill fel arfer. Gall eich galwad arwain yr heddlu i ddarganfod pob math o weithgarwch anghyfreithlon. Os ydych chi’n gweld rhywun yn cyflawni troseddau bywyd gwyllt, peidiwch â rhoi’ch hun mewn perygl, ond ceisiwch gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl, yn arbennig rhifau cofrestru cerbydau a disgrifiadau o’r rhai sy’n gysylltiedig â’r gweithgarwch.

Cysylltwch â ni pan mae troseddau’n digwydd drwy alw 101 neu 999. Ceisiwch roi disgrifiad manwl o’ch lleoliad, ac ystyriwch ddefnyddio cyfeirnodau grid.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanfyllinNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Llanfyllin
Powys
SY22 5BQ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.