Rhingyll Suzanne Lloyd

PCSO Gary Gwilt

PC Diane Downward

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Coedway B4393

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ionawr 2017

Gweithred

Mynegwyd pryderon gan aelodau cymuned Coedway ynghylch goryrru ar y B4393 drwy’r pentref.

O ganlyniad, ffurfiodd gwirfoddolwyr o’r pentref grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, ac maen nhw’n monitro cyflymderau cerbydau yn eu pentref gyda chefnogaeth Tîm Plismona Bro’r Trallwng.

Mae cerbydau sy’n teithio’n  gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at swyddogion o’r Tîm Plismona Bro gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

 

Mae goryrru’n bryder ar gyfer sawl cymuned, ac mae cynlluniau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru mewn ardal a fydd yn ei dro’n cynorthwyo â nodi’r angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd neu osod mesurau tawelu traffig, megis arwyddion sy’n fflachio pan mae cerbydau’n agosáu atynt.

 

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth o oryrru mewn ardal i yrwyr, gyda gyrwyr sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod wedi gyrru drwy ardal Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

 

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond tri oedolyn 18 oed neu hŷn sydd angen er mwyn sefydlu cynllun. Ar ôl cwblhau treial llwyddiannus yng Ngheredigion, mae’r cynllun yn cael ei gyflwyno ledled Dyfed-Powys dros y misoedd nesaf.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal chi, neu os hoffech ragor o fanylion, galwch 101, gan adael eich manylion cyswllt ac enw’r dref neu’r pentref, a bydd eich manylion yn cael eu cyflwyno i’ch Tîm Plismona Bro lleol. Fel arall, medrwch gael eu manylion cyswllt o wefan Heddlu Dyfed-Powys.

Diweddariadau

12 Mehefin 2018

Mae’r grŵp wedi cynnal 117 sesiwn hyd at 09/06/2018 sydd wedi arwain at 1850 o lythyrau rhybudd yn cael eu hanfon. Y cyflymder uchaf a gofnodwyd oedd 61mya.

Os ydych chi’n poeni am oryrru yn eich ardal ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

12 Mehefin 2018

Mae’r grŵp wedi cynnal 117 sesiwn hyd at 09/06/2018 sydd wedi arwain at 1850 o lythyrau rhybudd yn cael eu hanfon. Y cyflymder uchaf a gofnodwyd oedd 61mya.

Os ydych chi’n poeni am oryrru yn eich ardal ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Ardal leol: Lôn Criggon

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mehefin 2018

Gweithred

Mae pryderon wedi’u mynegi ynghylch cerbydau’n rhwystro’r palmant wrth ymyl Lôn Criggon. Mae hyn yn achosi anhawster ar gyfer preswylwyr oedrannus a chadeiriau gwthio sydd eisiau defnyddio’r llwybr troed, gan arwain at bobl yn cael eu gorfodi i gerdded ar y ffordd er mwyn mynd heibio’r cerbydau.

Diweddariadau

12 Mehefin 2018

Dosbarthwyd llythyr i breswylwyr Lôn Criggon yn y lle cyntaf, yn rhoi gwybod iddynt am y pryderon a godwyd, gan fod rhai o’r cerbydau a oedd yn achosi’r rhwystr yn gysylltiedig ag eiddo ar hyd y lôn.

Er mwyn cael ymateb cymesur i’r mater, mae cais wedi ei wneud am sicrhau bod unrhyw achosion pellach o rwystro’n cael eu hosgoi.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

WelshpoolRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.