Rhingyll Suzanne Lloyd

PC Jim Baines

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Rhingyll Edward Bates

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Welshpool Rural

Dyddiad a gytunwyd: 23 Ionawr 2020

Gweithred

Mae troseddau gwledig dal yn achosi pryder, ac mae lladradau offer a pheiriannau fferm, yn arbennig beiciau cwad, dal yn flaenoriaeth uchel.

 

Mae nifer o weithgareddau’n mynd rhagddynt, gan gynnwys patrolau amlwg a luniwyd ar gyfer atal trosedd. Mae llawer o weithgareddau eraill wedi’u cynnal dros y misoedd diwethaf hefyd, fel rhan o ymgyrchoedd ar gyfer adnabod y rhai sy’n cyflawni’r lladradau hyn a’u dwyn i gyfiawnder, ac adennill eiddo sydd wedi’i ddwyn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Welshpool Rural atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgarwch sy’n ymddangos yn amheus drwy alw 101 neu 999.

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2020

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio ynghylch galwadau twyllodrus gan dwyllwyr sy'n esgus eu bod nhw'n gweithio i Gyllid a Thollau EM.

Derbyniwyd sawl adroddiad yr wythnos hon am alwadau twyllodrus, yn enwedig gan bobl sy'n byw yn Sir Drefaldwyn.

Dywedodd yr Arolygydd Gwyndaf Bowen:

"Bydd y galwr yn dweud ei fod yn asiant gyda Chyllid a Thollau EM ac yn dweud wrth y dioddefydd bod ganddo ddyled sydd heb ei thalu - miloedd o bunnoedd fel arfer. Bydd y galwr yn gofyn am i swm o arian gael ei drosglwyddo i gyfrif er mwyn talu'r ddyled i Gyllid a Thollau EM.

"Bydd yn bygwth cyhoeddi gwarant i'ch arestio ac anfon yr heddlu o fewn yr awr os nad oes arian yn cael ei drosglwyddo. Mae hyn yn destun gofid, ac, yn ddealladwy, mae'n achosi panig.

"Bydd y twyllwyr soffistigedig hyn yn aml yn targedu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Cymerwch gamau angenrheidiol i ddiogelu teulu a ffrindiau a allai fod mewn perygl o gael eu targedu.

"Ni fyddai CThEM byth yn targedu pobl fel hyn, ac yn sicr, ni fyddent byth yn gofyn am arian neu fanylion banc dros y ffôn.

"Byddwch yn wyliadwrus, a pheidiwch byth â rhoi arian na datgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Cofiwch, does dim rhaid i chi siarad â galwyr diwahoddiad. Rhowch y ffôn i lawr. Os oes gennych bryderon, cysylltwch â'r heddlu."

Mae gan swyddogion gyngor i'ch helpu i osgoi dioddef twyll o'r fath:

 • Gellir ffugio rhifau ffôn a negeseuon testun yn hawdd. Ni ddylech byth â dibynnu ar y rhif sy'n cael ei arddangos ar sgrin eich ffôn.
 • Os ydych chi'n derbyn galwad diwahoddiad amheus, rhowch y ffôn i lawr yn syth.

Peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, neu anfon arian atynt.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i osgoi cael eich twyllo, galwch heibio i www.actionfraud.police.uk.

 

 

 

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Moo's Cafe, Trewern

Dyddiad / amser: 28 Maw 2020 - 10:00

Disgrifiad:

Dewch i gwrdd â’ch Tîm Plismona Bro i drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Bellach, mae eich Tîm Plismona Bro ar Trydar. Dilynwch @WelshpoolPolice am ddiweddariadau gan y tîm.

Manylion:

Os oes gennych chi neu rywun rydych chi’n adnabod anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd cyfathrebu, ystyriwch ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

 Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

Manylion:

Mae lladradau beiciau cwad dal yn broblem. Ym mis Hydref, cafodd tri beic cwad eu dwyn yn Sir Faesyfed. Mae dros 100 wedi’u dwyn ym Mhowys ers mis Ionawr.

 

Beth fedrwch chi wneud:

Adnabod:

 • Tynnwch ffotograffau lliw o’ch holl feiciau cwad; o’r ochr, blaen a’r cefn.  
 • Dylai ffotograffau gynnwys rhifau cyfres/siasi, rhifau model a nodweddion unigryw.

Marciau Diogelu ac Atal Trosedd:

 • Dylech farcio’ch holl feiciau cwad â’ch cod post, wedi’i ddilyn gan lythrennau enw’ch fferm.
 • Ystyriwch ddefnyddio dyfais olrhain.
 • Llonyddwch eich cwad a’i gadw mewn adeilad diogel.
 • Ystyriwch ddefnyddio blatiau angori i angori’ch beiciau cwad i’r tir, a chloeon clap/cadwyni cryf ar gyfer diogelwch ychwanegol.
 • Ceisiwch osgoi gadael beic cwad mewn man unig pan nad ydych yn ei ddefnyddio, a thynnwch yr allweddi allan o’r peiriant tanio BOB AMSER.
 • Ystyriwch osod system TCC a larymau diogelwch o ddifrif mewn adeiladau lle mae beiciau cwad yn cael eu cadw.
 • Gwnewch nodyn o fanylion unrhyw gerbydau amheus sy’n ymweld â’ch eiddo, a rhowch wybod i’r heddlu amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth, cyngor neu arolwg atal trosedd (am ddim), galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r Tîm Troseddau Gwledig.

Os welwch chi unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r heddlu. Mewn argyfwng, galwch 999.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

WelshpoolRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.