PC Sara Richards

PCSO Rachel Williams

PCSO Nicole Watkins

PCSO Mahmood Rahimi

PCSO Sarah Nash

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ffordd Aberhonddu a Heol yr Orsaf, Ystradgynlais

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn patrolio Ffordd Aberhonddu a Heol yr Orsaf, Ystradgynlais.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Rydyn ni wedi derbyn sawl adroddiad am gerbydau'n parcio ar y llinellau melyn dwbl sy'n rhedeg o'r orsaf heddlu hyd at ddechrau'r siopau ar Heol yr Orsaf. Defnyddir y llinellau melyn dwbl fel mannau mynd heibio ac mae angen eu cadw'n glir er mwyn sicrhau llif rhydd traffig ac er mwyn sicrhau bod preswylwyr yn medru cael mynediad diogel i'w dreifiau.

Mae cerbydau dal yn parcio yn y man llwytho ger popty Greggs, ac yna’n gwneud tro pedol a mynd nôl ar hyd Ffordd Aberhonddu. Mae’r rhan hon o Heol yr Orsaf yn heol un ffordd, ac mae’r gilfan ar gyfer cerbydau sy’n dadlwytho yn unig.

 

Mae Cyngor Sir Powys wedi cael gwybod am y materion uchod, a bydd Swyddogion Gorfodi Parcio a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn parhau i batrolio'r ardaloedd hyn.

 

03 Ionawr 2020

Mae cerbydau dal yn parcio yn y man llwytho ger popty Greggs, ac yna’n gwneud tro pedol a mynd nôl ar hyd Ffordd Aberhonddu. Mae’r rhan hon o Heol yr Orsaf yn heol un ffordd, ac mae’r man llwytho ar gyfer cerbydau sy’n llwytho ac yn dadlwytho yn unig.

Mae’r materion uchod wedi’u codi gydag Adran Briffyrdd Powys. Mae trafodaethau’n parhau.

Mae Swyddogion Gorfodi Parcio hefyd yn patrolio’r ardal yn rheolaidd.

17 Ebrill 2019

Parhawyd i gynnal patrolau yn yr ardaloedd y soniodd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais amdanynt. Mae Commercial Street a Heol yr Orsaf yn peri pryder o hyd gan fod cerbydau dal yn parcio tu allan i’r mannau parcio ger y fferyllfa, y swyddfa bost, y deintydd a siop goffi’r Loaf, gan rwystro’r ffordd ar gyfer defnyddwyr eraill y ffyrdd.

 

Mynegwyd pryderon fod cerbydau dal yn parcio yn y man llwytho ger popty Greggs, ac yna’n gwneud tro pedol a mynd nôl ar hyd Ffordd Aberhonddu. Mae’r rhan hon o Heol yr Orsaf yn heol un ffordd, ac mae’r man llwytho ar gyfer cerbydau sy’n llwytho ac yn dadlwytho yn unig.

 

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol fod cerbydau’n parcio yn y mannau ar gyfer pobl anabl heb arddangos bathodyn glas. Cofiwch arddangos y bathodyn glas pan fod angen os gwelwch chi’n dda.

 

Mae problem parcio pellach ger y siop anifeiliaid anwes, sydd dal yn cael ei adolygu gan Adran Briffyrdd y Cyngor.  

 

Mae Swyddogion Gorfodi Parcio hefyd yn patrolio’r ardal yn rheolaidd.

15 Chwefror 2019

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd y soniwyd amdanynt, ac maen nhw wedi nodi materion ar Commercial Street a Heol yr Orsaf, Ystradgynlais. Yr hyn sy’n achosi pryder yw cerbydau’n parcio tu allan i’r mannau parcio ger y fferyllfa, y swyddfa bost a’r deintydd, gan achosi rhwystr i fysiau ac ati. Rydyn ni hefyd yn ymwybodol fod cerbydau sydd ddim yn arddangos bathodynnau anabl yn parcio yn y mannau parcio ar gyfer pobl anabl. Mae problem bellach wrth y siop anifeiliaid anwes, sy’n cael ei adolygu ar hyn o bryd gan Adran Briffyrdd y Cyngor. Ar Heol yr Orsaf, mae cerbydau hefyd yn parcio yn y man llwytho wrth ymyl popty Greggs, sy’n achosi problemau ar gyfer cerbydau sy’n dosbarthu nwyddau i fusnesau lleol yn yr ardal honno.

Mae Swyddogion Gorfodi Parcio hefyd yn patrolio’r ardal yn rheolaidd ac maen nhw wedi’u diweddaru am bryderon lleol.

09 Rhagfyr 2018

Parhawyd i gynnal patrolau rheolaidd mewn ardaloedd a gofynnwyd i berchnogion cerbydau symud ymlaen pan maent yn achosi rhwystr ar balmentydd ayb. Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor yn cynnal patrolau ar y cyd gyda SCCH Mahmood Rahimi.

18 Ebrill 2018

Parhawyd i gynnal patrolau rheolaidd mewn ardaloedd a gofynnwyd i berchnogion cerbydau symud ymlaen pan maent yn achosi rhwystr ar balmentydd ayb. Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor yn cynnal patrolau ar y cyd gyda SCCH Mahmood Rahimi.

Ar yr 30ain o Fawrth fe dderbyniwyd cwyn ynglŷn â defnyddio sgwter symudedd ar Heol Glanrhyd pan oedd cerbydau’n achosi rhwystr ar y palmant, aeth SCCH i’r digwyddiad a siarad â’r preswylwyr a gofyn iddynt barcio’n rhesymol ac i sicrhau bod digon o le i sgwteri symudedd/pramiau a chadeiriau olwyn.

16 Mawrth 2018

Mae Tîm Plismona Ystradgynlais yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd y soniwyd amdanynt ac wedi curo ar ddrysau gan ofyn i bobl symud eu cerbydau fel nad yw’r palmant yn cael ei rwystro. Bydd patrolau’n parhau yn yr ardaloedd hyn, ac rydyn ni wedi cysylltu â swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor er mwyn sefydlu patrolau rheolaidd ar y cyd i fynd i’r afael â’r problemau

Ardal leol: Tref Ystradgynlais, top Heol Aberhonddu ger Ffordd Cwmtawe i'r gylchfan yng Nghaerbont, Heol y Gwynt - y gylchfan ger yr ysgol i'r gylchfan ger Tesco, Cwmtwrch - Heol Bethel, Heol Twrch a Heol Gleien.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am gerbydau’n goryrru trwy Ystradgynlais a Chwmtwrch. Bydd swyddogion o’n Huned Plismona’r Ffyrdd yn cynnal gwiriadau cyflymder ac yn patrolio’r ardal.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Rydyn ni wedi derbyn sawl cwyn mewn perthynas â chyflymder cerbydau, yn arbennig yn yr ardaloedd canlynol: - Tref Ystradgynlais, top Heol Aberhonddu ger Ffordd Cwmtawe i'r gylchfan yng Nghaerbont, Heol y Gwynt - y gylchfan ger yr ysgol i'r gylchfan ger Tesco, Cwmtwrch - Heol Bethel, Heol Twrch a Heol Gleien.

 

Mae Swyddogion Heddlu Ystradgynlais a Swyddogion Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol ac wedi bod yn patrolio'r ardaloedd a chymryd camau gweithredu cadarnhaol gyda'r rhai sy'n goryrru.

 

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.  

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

03 Ionawr 2020

Mae swyddogion dal yn monitro cyflymer cerbydau ar hyd Cwmtwrch. Mae swyddogion ymateb Ystradgynlais, swyddogion Plismona’r Ffyrdd a swyddogion GanBwyll yn ymwybodol ac wedi ymdrin â sawl gyrrwr. Bydd y gweithredu cadarnhaol hwn yn parhau.  

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

17 Ebrill 2019

Mae pryderon pellach wedi’u mynegi am gyflymder cerbydau sy’n teithio drwy Gwmtwrch ac o gwmpas Ystradgynlais.

Mae swyddogion plismona’r ffyrdd, swyddogion GanBwyll a swyddogion ymateb Ystradgynlais yn ymwybodol, ac maen nhw wedi bod yn patrolio’r ardaloedd ac yn cymryd camau cadarnhaol gyda’r rhai sydd wedi bod yn goryrru.  

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

15 Chwefror 2019

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen Hysbysiadau Lleol am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ymuno). Mae ein Huned Plismona’r Ffyrdd yn Aberhonddu’n gwybod am y materion goryrru ac wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn cerbydau â marciau’r heddlu arnynt, a rhai heb farciau.

Ar ddydd Mercher 6 Mawrth, bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnal ymgyrch cyflymder ar y cyd ag ysgolion lleol a chynrychiolwyr o GanBwyll a’r Cyngor ar Wind Road, Glanrhyd. Cael y plant i addysgu gyrwyr am ganlyniadau goryrru yn yr ardal leol yw’r syniad. 

 

09 Rhagfyr 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ymuno). Mae ein Tîm Plismona Ffyrdd, sydd wedi’i leoli yn Aberhonddu, yn ymwybodol o’r problemau goryrru ac maen nhw wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn ceir heb farciau’r Heddlu a hefyd mewn ceir â marciau’r Heddlu.

18 Ebrill 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ymuno). Mae ein Tîm Plismona Ffyrdd, sydd wedi’i leoli yn Aberhonddu, yn ymwybodol o’r problemau goryrru ac maen nhw wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn ceir heb farciau’r Heddlu a hefyd mewn ceir â marciau’r Heddlu.

16 Mawrth 2018

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen Hysbysiadau Lleol am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ymuno). Mae ein Huned Plismona’r Ffyrdd yn Aberhonddu’n gwybod am y materion goryrru ac wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn cerbydau â marciau’r heddlu arnynt, a rhai heb farciau.

Ardal leol: Ystradgynlais, Gurnos a Glanrhyd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau nad yw cerbydau’n stopio wrth y mân gylchfannau, yn arbennig ger Rhes y Coleg a Pharc Tawe, a hefyd wrth y croesfannau sebra wrth Y Groes yn Ystradgynlais a ger yr ysgol yng Nglanrhyd. Rydyn ni hefyd wedi derbyn adroddiad bod cerbydau yn teithio i'r cyfeiriad anghywir o gwmpas y gylchfan ger y siopau yng Ngurnos.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Mae swyddogion heddlu yn Ystradgynlais wedi cynnal patrolau amlwg wrth y croesfannau sebra a’r mân gylchfannau, ac mae negeseuon yn cael eu cyhoeddi ar Twitter yn rheolaidd. Bydd patrolau'n parhau a bydd y sefyllfa'n cael ei monitro. Mae pryder nad yw cerbydau'n arafu ar Heol y Gwynt ger Ysgol Bro Tawe ar gyfer y twmpathau cyflymder neu'n aros wrth y groesfan i gerddwyr, yn enwedig yn ystod amserau prysur o'r diwrnod ysgol.

03 Ionawr 2020

Does dim materion cyfredol wedi’u nodi. Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal. 

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/. 

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

17 Ebrill 2019

Mae patrolau wedi parhau o gwmpas yr ardal y soniwyd amdani, ond ni nodwyd unrhyw broblemau. Bydd y sefyllfa dal yn cael ei monitro.

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

15 Chwefror 2019

Mae hyn dal yn bryder yn y gymuned. Y mannau sy’n achosi pryder arbennig yw’r mân gylchfan ger Rhes y Coleg, y mân gylchfan ger Parc Tawe, a’r croesfannau sebra yng nghanol tref Ystradgynlais a Glanrhyd. Ymddengys nad yw cerbydau’n stopio ac yn ildio i’r dde wrth y mân gylchfannau ac yn gyrru ar eu traws nhw. Bydd patrolau’n parhau a bydd y sefyllfa’n cael ei monitro.

 

09 Rhagfyr 2018

Bydd patrolau’n parhau ar y groesfan sebra a’r mân gylchfannau. Mae’r Cyngor wedi ei hysbysu o’r problemau ac maen nhw’n mynd i edrych ar y marciau ffordd. Bydd y sefyllfa’n parhau i gael ei fonitro.

18 Ebrill 2018

Bydd patrolau’n parhau ar y groesfan sebra a’r mân gylchfannau. Mae’r Cyngor wedi ei hysbysu o’r problemau ac maen nhw’n mynd i edrych ar y marciau ffordd. Bydd y sefyllfa’n parhau i gael ei fonitro.

16 Mawrth 2018

Mae swyddogion heddlu yn Ystradgynlais wedi cynnal patrolau amlwg wrth y croesfannau sebra a’r mân gylchfannau. Mae erthyglau wedi’u cyhoeddi yn y cylchgronau cymunedol lleol mewn perthynas â’r materion hyn, ac mae negeseuon yn cael eu cyhoeddi’n aml ar Twitter. Rydyn ni hefyd wedi cysylltu â’r cyngor lleol gan fod y marciau ffordd yn y lleoliadau hyn wedi treulio dros amser. Bydd patrolau’n parhau a bydd y sefyllfa’n cael ei monitro.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: y Llyfrgell

Dyddiad / amser: 03 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: y Llyfrgell

Dyddiad / amser: 07 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: y Llyfrgell

Dyddiad / amser: 05 Mai 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Achosion diweddar o dwyll, ayyb.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu Ystradgynlais wedi derbyn nifer o adroddiadau yn ddiweddar mewn perthynas â thwyll lle mae aelod o’r cyhoedd yn derbyn galwad ffôn gan rywun sy’n honni ei fod yn galw ar ran AHEM, ac mae’n cael ei dwyllo i dalu trethi a dyledion ffug gan ddefnyddio cardiau anrheg iTunes.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r twyll hwn, galwch heibio i wefan Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk/news/alert-hmrc-and-itunes-gift-card-scam-may16.

Medrwch gofrestru ar gyfer cylchlythyr Action Fraud hefyd ar https://www.actionfraud.police.uk/support-and-prevention/sign-up-to-action-fraud-alert er mwyn derbyn gwybodaeth am yr holl achosion twyll diweddar.

 

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Manylion:

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynnwys grŵp o wirfoddolwyr sydd, gyda chymorth eu Tîm Plismona Bro lleol, yn monitro cyflymder cerbydau yn eu trefi a’u pentrefi. Mae cerbydau sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at yr Heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru’n bryder ar gyfer nifer o’n cymunedau, ac mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru yn yr ardal a fydd, yn ei dro, yn cynorthwyo ag adnabod yr angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau Tawelu Traffig, megis arwyddion sy’n fflachio a weithredir gan gyflymder.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth gyrwyr ynglŷn â goryrru mewn ardal, gyda gyrwyr sy’n goryrru’n derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod nhw wedi gyrru trwy ardal lle mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn weithredol.

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond isafswm o dri oedolyn 18 oed a hŷn sydd angen arnoch er mwyn sefydlu cynllun.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal, neu os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â SCCH Mahmood Rahimi 8091 ar ein rhif difrys 101 neu drwy anfon e-bost at mahmood.rahimi@dyfed-powys.pnn.police.uk. Fel arall, dilynwch y ddolen ganlynol https://gosafe.org/community-speed-watch/dyfed-powys/.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cyngor Atal Trosedd – Gwiriad Diogelwch y Cartref Am Ddim

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnig gwiriadau diogelwch y cartref am ddim i breswylwyr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n mynd i’ch cartref ar ddyddiad ac amser a drefnwyd ymlaen llaw ac yn holi ambell gwestiwn i chi o Restr Diogelwch y Cartref fer. Yna, byddant yn eich cynghori ynghylch camau y medrwch eu cymryd i gynyddu diogelwch eich cartref. Os ydych chi eisiau i ni alw heibio, cysylltwch â ni ar 101.


 

 

Ymlyniad

Crynodeb:

– Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)

Manylion:

Cynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref yw Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) Ystradgynlais. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai trwyddedig yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd Cynllun BOBB yn fisol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Pan mae unigolion wedi cyflawni troseddau neu wedi ymddwyn yn amhriodol mewn tŷ trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i’w gwahardd.  Bydd y gwaharddiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y Cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os oes rhywun sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i dŷ trwyddedig sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB, bydd yn cael ei gyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’u gwahardd apelio yn erbyn eu gwaharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Ystradgynlais ac mae’r tîm yn llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r Cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro ar 101. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno ar eich rhan i’r Pwyllgor ar gyfer eu sylw yn y cyfarfod nesaf.

Ymlyniad

Crynodeb:

Atal Troseddau Gwledig

Manylion:

Yn ddiweddar, bu lladradau a byrgleriaethau yn y pentrefi gwledig anghysbell lle cafodd arfau, offer ffermio ac ati eu dwyn.

Er mwyn gwella diogelwch a lleihau’r perygl o ddioddef trosedd, dilynwch y cyngor isod ar gyfer atal trosedd:

 

 • Cofnodwch rifau cyfres a model yr offer h.y. peiriannau torri porfa, beiciau, arfau
 • Gosodwch oleuadau diogelwch yn yr ardd
 • Gwnewch yn siŵr fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i'r sied a'u bod wedi'u cloi'n ddiogel
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw
 • Marciwch yr holl arfau ac offer. Os ydych chi angen cymorth â hyn, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu bod rhywun yn galw heibio i’ch helpu  
 • Tociwch gloddiau/llwyni er mwyn atal lladron rhag cuddio y tu ôl iddynt
 • Ystyriwch osod larwm ar gyfer y sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Clowch ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref
 • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n adnabod eich cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a rhowch wybod i’r heddlu am unigolion amheus cyn gynted â phosibl

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig o’r fath yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 cyn gynted â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus neu rywun sydd allan o le yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd (SABB)

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â masnachwyr lleol ac wedi sefydlu’r Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

Gan weithio ochr yn ochr â’r masnachwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron ac yn eu gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Ystradgynlais yn le mwy diogel a’r profiad o siopa yno’n fwy pleserus.

Ar hyn o bryd, mae 24 siop leol yn rhan o’r cynllun, a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn ardal Ystradgynlais yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais ar 101.

Ymlyniad

Crynodeb:

Tudalen Twitter Leol – dilynwch ni

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais ei dudalen Twitter ei hun lle’r ydym yn postio gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw apeliadau neu ffyrdd sydd ar gau, neu wybodaeth gymunedol. Dilynwch y tîm ar Heddlu Ystradgynlais @DPP_NPT_Ystrad.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

YstradgynlaisTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd yr Orsaf
Ystradgynlais
Powys
SA9 1NZ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.