PC Sara Richards

PCSO Rachel Williams

PCSO Nicole Watkins

PCSO Mahmood Rahimi

PCSO Sarah Nash

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ffordd Aberhonddu, Heol yr Orsaf a Ffordd Castell-nedd yn Ystradgynlais, a materion yng Nghwmtwrch

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2018

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnal patrolau o gwmpas ardaloedd Ffordd Aberhonddu, Heol yr Orsaf a Ffordd Castell-nedd yn Ystradgynlais, a Chwmtwrch, ar ôl derbyn sawl adroddiad am gerbydau’n parcio ar y ffordd gan rwystro mynediad yn llwyr ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn/sgwter symudedd yn ogystal â chadeiriau gwthio.  

Diweddariadau

09 Rhagfyr 2018

Parhawyd i gynnal patrolau rheolaidd mewn ardaloedd a gofynnwyd i berchnogion cerbydau symud ymlaen pan maent yn achosi rhwystr ar balmentydd ayb. Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor yn cynnal patrolau ar y cyd gyda SCCH Mahmood Rahimi.

18 Ebrill 2018

Parhawyd i gynnal patrolau rheolaidd mewn ardaloedd a gofynnwyd i berchnogion cerbydau symud ymlaen pan maent yn achosi rhwystr ar balmentydd ayb. Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor yn cynnal patrolau ar y cyd gyda SCCH Mahmood Rahimi.

Ar yr 30ain o Fawrth fe dderbyniwyd cwyn ynglŷn â defnyddio sgwter symudedd ar Heol Glanrhyd pan oedd cerbydau’n achosi rhwystr ar y palmant, aeth SCCH i’r digwyddiad a siarad â’r preswylwyr a gofyn iddynt barcio’n rhesymol ac i sicrhau bod digon o le i sgwteri symudedd/pramiau a chadeiriau olwyn.

16 Mawrth 2018

Mae Tîm Plismona Ystradgynlais yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd y soniwyd amdanynt ac wedi curo ar ddrysau gan ofyn i bobl symud eu cerbydau fel nad yw’r palmant yn cael ei rwystro. Bydd patrolau’n parhau yn yr ardaloedd hyn, ac rydyn ni wedi cysylltu â swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor er mwyn sefydlu patrolau rheolaidd ar y cyd i fynd i’r afael â’r problemau

Ardal leol: Ystradgynlais

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2018

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am gerbydau’n goryrru trwy Ystradgynlais a Chwmtwrch. Bydd swyddogion o’n Huned Plismona’r Ffyrdd yn cynnal gwiriadau cyflymder ac yn patrolio’r ardal.

Diweddariadau

09 Rhagfyr 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ymuno). Mae ein Tîm Plismona Ffyrdd, sydd wedi’i leoli yn Aberhonddu, yn ymwybodol o’r problemau goryrru ac maen nhw wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn ceir heb farciau’r Heddlu a hefyd mewn ceir â marciau’r Heddlu.

18 Ebrill 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i ymuno). Mae ein Tîm Plismona Ffyrdd, sydd wedi’i leoli yn Aberhonddu, yn ymwybodol o’r problemau goryrru ac maen nhw wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn ceir heb farciau’r Heddlu a hefyd mewn ceir â marciau’r Heddlu.

16 Mawrth 2018

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned (gweler ein tudalen Hysbysiadau Lleol am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ymuno). Mae ein Huned Plismona’r Ffyrdd yn Aberhonddu’n gwybod am y materion goryrru ac wedi bod yn patrolio’n rheolaidd mewn cerbydau â marciau’r heddlu arnynt, a rhai heb farciau.

Ardal leol: Coelbren, Caehopkin ac Ystradgynlais

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2018

Gweithred

Mae angen patrolau ar y llwybr beicio sy’n rhedeg o Goelbren i Gaehopkin ac yna i Ystradgynlais.

Diweddariadau

09 Rhagfyr 2018

Mae patrolau rheolaidd o’r llwybr beiciau’n parhau ac mae ymdrechion yn parhau i geisio adnabod unrhyw unigolyn sydd ynghlwm.

18 Ebrill 2018

Mae patrolau rheolaidd o’r llwybr beiciau’n parhau ac mae ymdrechion yn parhau i geisio adnabod unrhyw unigolyn sydd ynghlwm. Mae SCCH Rachel Williams 8185 hefyd yn y broses o greu cynllun “pawennau ar batrôl” ac mi fydd mwy o wybodaeth am y cynllun hwn yn dilyn yn fuan.

16 Mawrth 2018

Derbyniwyd gwybodaeth bod sgrialwyr beic modur yn defnyddio’r llwybr beicio er mwyn cael mynediad i lwybr answyddogol ar dir cwmni Celtic Energy yng Nghaehopkin. Yn ogystal, achoswyd difrod i rwystrau beic ac ati ar y llwybr beicio. Mae defnydd o’r beiciau sgrialu hyn ar lwybr beicio’n cyflwyno perygl uniongyrchol i ddiogelwch cerddwyr a beicwyr pedal eraill sy’n defnyddio’r llwybr hwn. Bydd yr heddlu’n cynnal patrolau amlwg rheolaidd ar hyd y llwybr beicio ac yn ymgysylltu â chwmni Celtic Energy er mwyn gweld pa un ai a allant roi unrhyw wybodaeth er mwyn adnabod yr unigolion dan sylw. Mae SCCH Rachel Williams 8185 hefyd wrthi’n sefydlu cynllun Pawennau ar Batrôl a bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn cyn hir mewn perthynas â’r cynllun hwn.

Ardal leol: Ystradgynlais a Glanrhyd

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2018

Gweithred

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau nad yw cerbydau’n stopio wrth y mân gylchfannau, yn arbennig ger Rhes y Coleg a Pharc Tawe, a hefyd wrth y croesfannau sebra wrth Y Groes yn Ystradgynlais ac yn Nglanrhyd. 

Diweddariadau

09 Rhagfyr 2018

Bydd patrolau’n parhau ar y groesfan sebra a’r mân gylchfannau. Mae’r Cyngor wedi ei hysbysu o’r problemau ac maen nhw’n mynd i edrych ar y marciau ffordd. Bydd y sefyllfa’n parhau i gael ei fonitro.

18 Ebrill 2018

Bydd patrolau’n parhau ar y groesfan sebra a’r mân gylchfannau. Mae’r Cyngor wedi ei hysbysu o’r problemau ac maen nhw’n mynd i edrych ar y marciau ffordd. Bydd y sefyllfa’n parhau i gael ei fonitro.

16 Mawrth 2018

Mae swyddogion heddlu yn Ystradgynlais wedi cynnal patrolau amlwg wrth y croesfannau sebra a’r mân gylchfannau. Mae erthyglau wedi’u cyhoeddi yn y cylchgronau cymunedol lleol mewn perthynas â’r materion hyn, ac mae negeseuon yn cael eu cyhoeddi’n aml ar Twitter. Rydyn ni hefyd wedi cysylltu â’r cyngor lleol gan fod y marciau ffordd yn y lleoliadau hyn wedi treulio dros amser. Bydd patrolau’n parhau a bydd y sefyllfa’n cael ei monitro.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Tesco Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 05 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tim Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn archfarchnad Tesco ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis gan gychwyn ddydd Sadwrn 7 Ebrill 10.30am to 11.30am. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor.Galwch heibio I sgwrsio a nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Cymhorthfa ym Mhenybryn – y Ganolfan Les

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Tîm plismona cymdogaeth yn Ystradgynlais yn cynnal cymhorthfa yn Penybryn yn lles y Ganolfan, 61-66 Penybryn bob ail ddydd Iau o'r mis rhwng 15.00 a 16.00 o'r gloch.
Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol i fod yn bresennol ac i godi unrhyw faterion neu bryderon yn y gymuned

Lleoliad: Cymhorthfa Heddlu yn Swyddfa'r bost

Dyddiad / amser: 14 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfa Bost Aber-craf (Yr Hwb) ar ail ddydd Llun y mis o 8 Mai 2017 o 10.30 – 11.30. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor. Galwch heibio i sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Tesco Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 02 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tim Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn archfarchnad Tesco ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis gan gychwyn ddydd Sadwrn 7 Ebrill 10.30am to 11.30am. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor.Galwch heibio I sgwrsio a nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Cymhorthfa Heddlu yn Swyddfa'r bost

Dyddiad / amser: 11 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfa Bost Aber-craf (Yr Hwb) ar ail ddydd Llun y mis o 8 Mai 2017 o 10.30 – 11.30. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor. Galwch heibio i sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Cymhorthfa ym Mhenybryn – y Ganolfan Les

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Tîm plismona cymdogaeth yn Ystradgynlais yn cynnal cymhorthfa yn Penybryn yn lles y Ganolfan, 61-66 Penybryn bob ail ddydd Iau o'r mis rhwng 15.00 a 16.00 o'r gloch.
Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol i fod yn bresennol ac i godi unrhyw faterion neu bryderon yn y gymuned

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 14:18

Disgrifiad:

Bydd swyddogion NPT ym marchnad Ystradgynlais, yn y Neuadd Les (Welfare Hall) Fore Dydd Gwener, rhwng 10yb a chanol dydd.  Bydd hyn yn digwydd unwaith bob bythefnos a bydd yn gyfle i drigolion drafod unrhyw faterion cymunedol. Byddwn ni  yno hefyd  i roi cyngor am atal trosedd.

Lleoliad: Tesco Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 02 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tim Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn archfarchnad Tesco ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis gan gychwyn ddydd Sadwrn 7 Ebrill 10.30am to 11.30am. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor.Galwch heibio I sgwrsio a nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Cymhorthfa Heddlu yn Swyddfa'r bost

Dyddiad / amser: 11 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfa Bost Aber-craf (Yr Hwb) ar ail ddydd Llun y mis o 8 Mai 2017 o 10.30 – 11.30. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor. Galwch heibio i sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Neuadd Les Coelbren

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cymhorthfeydd Ystradgynlais - Coelbren

Lleoliad: Neuadd Les Abercraf

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cymorthfeydd Ystradgynlais - Abercraf

Lleoliad: Cymhorthfa ym Mhenybryn – y Ganolfan Les

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Tîm plismona cymdogaeth yn Ystradgynlais yn cynnal cymhorthfa yn Penybryn yn lles y Ganolfan, 61-66 Penybryn bob ail ddydd Iau o'r mis rhwng 15.00 a 16.00 o'r gloch.
Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol i fod yn bresennol ac i godi unrhyw faterion neu bryderon yn y gymuned

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Achosion diweddar o dwyll, ayyb.

Manylion:

Mae swyddogion heddlu Ystradgynlais wedi derbyn nifer o adroddiadau yn ddiweddar mewn perthynas â thwyll lle mae aelod o’r cyhoedd yn derbyn galwad ffôn gan rywun sy’n honni ei fod yn galw ar ran AHEM, ac mae’n cael ei dwyllo i dalu trethi a dyledion ffug gan ddefnyddio cardiau anrheg iTunes.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r twyll hwn, galwch heibio i wefan Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk/news/alert-hmrc-and-itunes-gift-card-scam-may16.

Medrwch gofrestru ar gyfer cylchlythyr Action Fraud hefyd ar https://www.actionfraud.police.uk/support-and-prevention/sign-up-to-action-fraud-alert er mwyn derbyn gwybodaeth am yr holl achosion twyll diweddar.

 

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Manylion:

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynnwys grŵp o wirfoddolwyr sydd, gyda chymorth eu Tîm Plismona Bro lleol, yn monitro cyflymder cerbydau yn eu trefi a’u pentrefi. Mae cerbydau sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at yr Heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru’n bryder ar gyfer nifer o’n cymunedau, ac mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru yn yr ardal a fydd, yn ei dro, yn cynorthwyo ag adnabod yr angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau Tawelu Traffig, megis arwyddion sy’n fflachio a weithredir gan gyflymder.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth gyrwyr ynglŷn â goryrru mewn ardal, gyda gyrwyr sy’n goryrru’n derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod nhw wedi gyrru trwy ardal lle mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn weithredol.

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond isafswm o dri oedolyn 18 oed a hŷn sydd angen arnoch er mwyn sefydlu cynllun.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal, neu os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â SCCH Mahmood Rahimi 8091 ar ein rhif difrys 101 neu drwy anfon e-bost at mahmood.rahimi@dyfed-powys.pnn.police.uk. Fel arall, dilynwch y ddolen ganlynol https://gosafe.org/community-speed-watch/dyfed-powys/.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cyngor Atal Trosedd – Gwiriad Diogelwch y Cartref Am Ddim

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnig gwiriadau diogelwch y cartref am ddim i breswylwyr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n mynd i’ch cartref ar ddyddiad ac amser a drefnwyd ymlaen llaw ac yn holi ambell gwestiwn i chi o Restr Diogelwch y Cartref fer. Yna, byddant yn eich cynghori ynghylch camau y medrwch eu cymryd i gynyddu diogelwch eich cartref. Os ydych chi eisiau i ni alw heibio, cysylltwch â ni ar 101.


 

 

Ymlyniad

Crynodeb:

– Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)

Manylion:

Cynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref yw Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) Ystradgynlais. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai trwyddedig yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd Cynllun BOBB yn fisol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Pan mae unigolion wedi cyflawni troseddau neu wedi ymddwyn yn amhriodol mewn tŷ trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i’w gwahardd.  Bydd y gwaharddiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y Cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os oes rhywun sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i dŷ trwyddedig sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB, bydd yn cael ei gyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’u gwahardd apelio yn erbyn eu gwaharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Ystradgynlais ac mae’r tîm yn llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r Cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro ar 101. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno ar eich rhan i’r Pwyllgor ar gyfer eu sylw yn y cyfarfod nesaf.

Ymlyniad

Crynodeb:

Atal Troseddau Gwledig

Manylion:

Yn ddiweddar, bu lladradau a byrgleriaethau yn y pentrefi gwledig anghysbell lle cafodd arfau, offer ffermio ac ati eu dwyn.

Er mwyn gwella diogelwch a lleihau’r perygl o ddioddef trosedd, dilynwch y cyngor isod ar gyfer atal trosedd:

 

 • Cofnodwch rifau cyfres a model yr offer h.y. peiriannau torri porfa, beiciau, arfau
 • Gosodwch oleuadau diogelwch yn yr ardd
 • Gwnewch yn siŵr fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i'r sied a'u bod wedi'u cloi'n ddiogel
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw
 • Marciwch yr holl arfau ac offer. Os ydych chi angen cymorth â hyn, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu bod rhywun yn galw heibio i’ch helpu  
 • Tociwch gloddiau/llwyni er mwyn atal lladron rhag cuddio y tu ôl iddynt
 • Ystyriwch osod larwm ar gyfer y sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Clowch ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref
 • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n adnabod eich cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a rhowch wybod i’r heddlu am unigolion amheus cyn gynted â phosibl

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig o’r fath yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 cyn gynted â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus neu rywun sydd allan o le yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd (SABB)

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â masnachwyr lleol ac wedi sefydlu’r Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

Gan weithio ochr yn ochr â’r masnachwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron ac yn eu gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Ystradgynlais yn le mwy diogel a’r profiad o siopa yno’n fwy pleserus.

Ar hyn o bryd, mae 24 siop leol yn rhan o’r cynllun, a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn ardal Ystradgynlais yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais ar 101.

Ymlyniad

Crynodeb:

Tudalen Twitter Leol – dilynwch ni

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais ei dudalen Twitter ei hun lle’r ydym yn postio gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw apeliadau neu ffyrdd sydd ar gau, neu wybodaeth gymunedol. Dilynwch y tîm ar Heddlu Ystradgynlais @DPP_NPT_Ystrad.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys (NCDP)

Manylion:

Rydyn ni newydd lansio system negeseuon cymunedol newydd yn Dyfed Powys.  Mae'r timoedd plisomona bro lleol yn defnyddio'r system I rannu gwybodaeth bwysig a phreswylwyr.

I ymuno cofrestrwch eich manylion ar y system sef Negeseuon Cymunedol Dyfed-Powys, neu NCDP, a nodi'r math o negeseuon hoffent dderbyn. Gall y negeseuon ymwneud a chynlluniau gwarchod, digwyddiadau mewn ardaloedd penodol neu7 wybodaeth am ddigwyddiadau a mentrau.

Ymlyniad

Crynodeb:

Brecon Police Station - Open Day 7th July 2018

Manylion:

Brecon Police Station Open Day

Police in Brecon are holding an open day on Saturday 7th July.

Between 11am and 4pm visitors to Brecon Police Station will be able to meet their local police team, specialist police departments including the dog section, firearms, horses as well as other partner agencies and emergency services.

Explore police vehicles including the mobile police station, riot van, patrol cars, police tractor as well as the Go Safe speed van. Take a guided tour of custody and sit in a cell.

There are fun activities for children including face painting, sports and police uniform dress up.

Get crime prevention advice and have your say on future police patrols.

Please come and visit us for a fun, informative and interactive day that is suitable for all ages.

Refreshments served throughout the day.

For more information contact Ps 960 Pitt at Brecon Police Station on 101

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

YstradgynlaisTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd yr Orsaf
Ystradgynlais
Powys
SA9 1NZ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.