PC Sara Richards

PCSO Rachel Williams

PCSO Nicole Watkins

PCSO Mahmood Rahimi

PCSO Sarah Nash

PC Charlie Jones - Rural Crime Team

PCSO Gary Gwilt - Rural Crime Team

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penycae, Ynyswen, Glyntawe a Choelbren

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Mynd i’r afael â chwynion am oryrru yn ardaloedd Penycae, Coelbren a Glyntawe.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd dal yn monitro’r broblem o gerbydau’n goryrru rhwng Pen-y-cae, Parc Gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofau.  Bydd yr Heddlu a'r Adran Briffyrdd yn trafod yr ardaloedd targed hyn mewn cyfarfod misol.

 

Mae Tîm Gweithredu Pen-y-cae a Thîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r tîm Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Os hoffech ddod yn aelod o’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais am ragor o wybodaeth.

 

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy  https://gosafesnap.wales/.  

 

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

03 Ionawr 2020

Mae’r swyddogion Plismona’r Ffyrdd dal yn monitro’r broblem o gerbydau’n goryrru rhwng Pen-y-cae, Parc Gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofau.  

Mae Tîm Gweithredu Pen-y-cae a Thîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r tîm Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Os hoffech ddod yn aelod o’r tîm, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais am ragor o wybodaeth.  

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

Cynhelir Ymgyrch Darwin yn ystod misoedd yr haf er mwyn addysgu beicwyr modur i reidio’n ddiogel ar ffyrdd Cymru. Bydd beicwyr modur sydd ddim yn reidio’n ddiogel yn cael eu trin yn unol â hynny.

17 Ebrill 2019

Mae Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu dal yn monitro’r broblem ynglŷn â cherbydau’n goryrru rhwng Penycae, Parc Gwledig Craig y Nos, a’r mynediad i’r ogofau.

 Mae gan Dîm Gweithredu Penycae gynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol sy’n cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder.

 Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

Cynhelir Ymgyrch Darwin yn ystod misoedd yr haf er mwyn addysgu beicwyr modur i yrru’n ddiogel ar y ffyrdd yng Nghymru. Ymdrinnir yn briodol â gyrwyr sy’n gyrru’n anniogel.

15 Chwefror 2019

Gofynnwyd i Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu edrych ar y broblem o gerbydau’n goryrru, yn arbennig rhwng y fynedfa i barc gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofeydd.

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn parhau i gynnal patrolau yn ardaloedd Penycae a Choelbren ac yn defnyddio’r ddyfais llaw er mwyn monitro ac atal cerbydau sy’n goryrru.

09 Rhagfyr 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Penycae (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun a sut i wirfoddoli).

Mae ein Tîm Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol o’r problemau ac maen nhw’n mynd i barhau i gynnal patrolau lleoliad.

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

 

18 Ebrill 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Penycae (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun a sut i wirfoddoli).

Mae cais wedi’i ddanfon at Gyngor Sir Powys er mwyn gosod stribedi monitro cyflymder wrth ymyl Parc Gwledig Craig y Nos i fonitro cyflymder ceir.

Mae ein Tîm Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol o’r problemau ac maen nhw’n mynd i barhau i gynnal patrolau lleoliad.

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

16 Mawrth 2018

Gofynnwyd i Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu edrych ar y broblem o gerbydau’n goryrru, yn arbennig rhwng y fynedfa i barc gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofeydd.

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn parhau i gynnal patrolau yn ardaloedd Penycae a Choelbren ac yn defnyddio’r ddyfais llaw er mwyn monitro ac atal cerbydau sy’n goryrru.

Gofynnwyd i Gyngor Sir Powys osod stribedi monitro cyflymder wrth y fynedfa i Barc Gwledig Craig y Nos er mwyn monitro cerbydau sy’n goryrru.

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais hefyd wrthi’n trefnu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned ar gyfer ardal Penycae, a byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw wirfoddolwyr (gweler y dudalen hysbysiadau lleol am ragor o fanylion ynglŷn â’r cynllun hwn a sut i wirfoddoli).

Ardal leol: - Pontneddfechan ac Ystradfellte

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Mynegwyd pryderon gan breswylwyr lleol a’r cyngor cymuned mewn perthynas â pharcio ym Mhontneddfechan ac ardaloedd y rhaeadrau yn Ystradfellte.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Mae’r parcio yn ardal Pontneddfechan wedi gwella ers i’r Cyngor farcio’r heol â llinellau dwbl melyn ac ers i gilfan parcio newydd gael ei chreu. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro’r sefyllfa, yn enwedig wrth i'r tywydd wella ac mae mwy o ymwelwyr yn ymweld â'r lleoliad. Mae dal rhai problemau mewn perthynas mewn perthynas â pharcio tuag at Graig Dinas. Cynhaliwyd patrolau ar droed, a bydd y patrolau hyn yn parhau er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw broblemau. Mae ardal Ystradfellte dal yn brysur gydag ymwelwyr, a bydd patrolau'n parhau.

03 Ionawr 2020

Mae’r parcio yn ardal Pontneddfechan wedi gwella ers i’r Cyngor farcio’r heol â llinellau dwbl melyn ac ers i gilfan parcio newydd gael ei chreu.

Bydd swyddogion yn parhau i fonitro’r sefyllfa. 

17 Ebrill 2019

Mae parcio ym Mhontneddfechan wedi gwella ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau dwbl melyn ac ers i gilfan parcio newydd gael ei greu. Bydd y sefyllfa dal yn cael ei monitro, yn arbennig wrth i’r tywydd wella ac mae mwy o ymwelwyr yn dod i’r ardal.

15 Chwefror 2019

Mae parcio yn sicr wedi gwella yn ardal Pontneddfechan ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau melyn dwbl. Mae conau traffig hefyd wedi’u defnyddio yn yr ardal.  

Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal a bydd y sefyllfa o ran parcio’n cael ei monitro wrth i’r ardal barhau i fod yn brysur, yn arbennig ar benwythnosau.

09 Rhagfyr 2018

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

18 Ebrill 2018

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

16 Mawrth 2018

Mae parcio yn sicr wedi gwella yn ardal Pontneddfechan ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau melyn dwbl. Mae conau traffig hefyd wedi’u defnyddio yn yr ardal.

Ar hyn o bryd, mae gwaith yn digwydd er mwyn creu ardal barcio arall yn y lleoliad.

Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal a bydd y sefyllfa o ran parcio’n cael ei monitor.

Ardal leol: Ynyswen

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Gweithredu er mwyn mynd i'r afael â'r broblem o gerbydau'n parcio ar y palmant yn ardal Ynyswen

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Mae swyddogion wedi bod allan yn patrolio ardal Ynyswen. Mae'r ffordd yn brysur iawn ac mae cerbydau’n parcio ar y palmentydd. Bydd taflenni'n cael eu dosbarthu yn yr ardal er mwyn gofyn i breswylwyr ac ati adael digon o le ar y palmant ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn/cadair wthio. Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wedi galw heibio i'r siop leol hefyd er mwyn gofyn i'r staff ddweud wrth y preswylwyr am beidio â rhwystro'r palmentydd.

Ardal leol: Gweithgarwch amheus yn ardaloedd Coelbren, Pontneddfechan ac Ystradfellte

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2020

Gweithred

Yn ddiweddar, derbyniwyd adroddiadau am weithgarwch amheus yn Ystradfellte a Phontneddfechan. Mae swyddogion yn annog aelodau o'r cyhoedd i gofnodi cymaint o wybodaeth â phosibl, h.y. platiau rhif cerbydau, pan maen nhw'n amau gweithgarwch amheus. Mae angen cyflwyno gwybodaeth cyn gynted â phosibl drwy alw 101 neu 999. Cynhelir patrolau amlwg, rhagweithiol er mwyn adnabod troseddwyr ac atal gweithgarwch troseddol. Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus.

Diweddariadau

11 Chwefror 2020

Derbyniodd yr heddlu adroddiad am ddafad wedi'i hanffurfio yn ardal Coelbren, ac ychydig wythnosau'n ddiweddarach, daethpwyd o hyd i groen dafad yn ardal coedwig Colebren. Mae'r heddlu'n gofyn i'r cyhoedd adrodd am unrhyw gerbydau amheus yn yr ardal a diogelu offer ffermio a beiciau cwad.  Mae ymweliadau Gwarchod Ffermydd wedi'u trefnu ar gyfer y misoedd i ddod.

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Y Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. Llyfrgell

Dyddiad / amser: 03 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: Y Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. Llyfrgell

Dyddiad / amser: 07 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: Y Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. Llyfrgell

Dyddiad / amser: 05 Mai 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar cyntaf ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Manylion:

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynnwys grŵp o wirfoddolwyr sydd, gyda chymorth eu Tîm Plismona Bro lleol, yn monitro cyflymder cerbydau yn eu trefi a’u pentrefi. Mae cerbydau sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at yr Heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru’n bryder ar gyfer nifer o’n cymunedau, ac mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru yn yr ardal a fydd, yn ei dro, yn cynorthwyo ag adnabod yr angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau Tawelu Traffig, megis arwyddion sy’n fflachio a weithredir gan gyflymder.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth gyrwyr ynglŷn â goryrru mewn ardal, gyda gyrwyr sy’n goryrru’n derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod nhw wedi gyrru trwy ardal lle mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn weithredol.

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond isafswm o dri oedolyn 18 oed a hŷn sydd angen arnoch er mwyn sefydlu cynllun.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal, neu os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â SCCH Mahmood Rahimi 8091 ar ein rhif difrys 101 neu drwy anfon e-bost at mahmood.rahimi@dyfed-powys.pnn.police.uk. Fel arall, dilynwch y ddolen ganlynol https://gosafe.org/community-speed-watch/dyfed-powys/.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cyngor Atal Trosedd – Gwiriad Diogelwch y Cartref Am Ddim

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnig gwiriadau diogelwch y cartref am ddim i breswylwyr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n mynd i’ch cartref ar ddyddiad ac amser a drefnwyd ymlaen llaw ac yn holi ambell gwestiwn i chi o Restr Diogelwch y Cartref fer. Yna, byddant yn eich cynghori ynghylch camau y medrwch eu cymryd i gynyddu diogelwch eich cartref. Os ydych chi eisiau i ni alw heibio, cysylltwch â ni ar 101.

 

 

 

Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i’r troseddwyr sy’n teithio i’r ardal:-

 

·         Marciwch eich eiddo er diogelwch / cofnodwch rifau cyfres eitemau trydanol ac offer garddio.

 

·         Cadwch offer gwerthfawr mewn adeilad diogel tu ôl i ddrws cryf wedi’i gloi, neu defnyddiwch gaets metel a’i gadw ar glo pan fyddwch chi’n ei adael heb ofalydd.

 

·         Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg.

 

·        Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod pwy yw’ch cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a’u riportio i’r heddlu mor fuan â phosibl. 

 

 

 

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig fel hon yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu, felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 mor fuan â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun sy’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)

Manylion:

Cynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref yw Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) Ystradgynlais. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai trwyddedig yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd Cynllun BOBB yn fisol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Pan mae unigolion wedi cyflawni troseddau neu wedi ymddwyn yn amhriodol mewn tŷ trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i’w gwahardd.  Bydd y gwaharddiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y Cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os oes rhywun sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i dŷ trwyddedig sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB, bydd yn cael ei gyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’u gwahardd apelio yn erbyn eu gwaharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Ystradgynlais ac mae’r tîm yn llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r Cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro ar 101. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno ar eich rhan i’r Pwyllgor ar gyfer eu sylw yn y cyfarfod nesaf.

Ymlyniad

Crynodeb:

Achosion diweddar o dwyll, ayyb.

Manylion:

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r twyll hwn, galwch heibio i wefan Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk/news/alert-hmrc-and-itunes-gift-card-scam-may16.

Medrwch gofrestru ar gyfer cylchlythyr Action Fraud hefyd ar https://www.actionfraud.police.uk/support-and-prevention/sign-up-to-action-fraud-alert er mwyn derbyn gwybodaeth am yr holl achosion twyll diweddar.

Crynodeb:

Atal Troseddau Gwledig

Manylion:

Yn ddiweddar, bu lladradau a byrgleriaethau yn y pentrefi gwledig anghysbell lle cafodd arfau, offer ffermio ac ati eu dwyn.

Er mwyn gwella diogelwch a lleihau’r perygl o ddioddef trosedd, dilynwch y cyngor isod ar gyfer atal trosedd:

 

 • Cofnodwch rifau cyfres a model yr offer h.y. peiriannau torri porfa, beiciau, arfau
 • Gosodwch oleuadau diogelwch yn yr ardd
 • Gwnewch yn siŵr fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i'r sied a'u bod wedi'u cloi'n ddiogel
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw
 • Marciwch yr holl arfau ac offer. Os ydych chi angen cymorth â hyn, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu bod rhywun yn galw heibio i’ch helpu  
 • Tociwch gloddiau/llwyni er mwyn atal lladron rhag cuddio y tu ôl iddynt
 • Ystyriwch osod larwm ar gyfer y sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Clowch ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref
 • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n adnabod eich cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a rhowch wybod i’r heddlu am unigolion amheus cyn gynted â phosibl

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig o’r fath yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 cyn gynted â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus neu rywun sydd allan o le yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd (SABB)

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â masnachwyr lleol ac wedi sefydlu’r Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

Gan weithio ochr yn ochr â’r masnachwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron ac yn eu gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Ystradgynlais yn le mwy diogel a’r profiad o siopa yno’n fwy pleserus.

Ar hyn o bryd, mae 24 siop leol yn rhan o’r cynllun, a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn ardal Ystradgynlais yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais ar 101.

Ymlyniad

Crynodeb:

Tudalen Twitter Leol – dilynwch ni

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais ei dudalen Twitter ei hun lle’r ydym yn postio gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw apeliadau neu ffyrdd sydd ar gau, neu wybodaeth gymunedol. Dilynwch y tîm ar Heddlu Ystradgynlais @DPP_NPT_Ystrad.

Ymlyniad

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofalu am un o’r ardaloedd heddlu mwyaf gwledig yng Nghymru a Lloegr. Mae amaethyddiaeth yn Nyfed a Phowys yn dueddol o ffafrio ffermio da byw, ac o ganlyniad, mae sawl ardal, gan gynnwys tir mynediad agored, yn llawn defaid a gwartheg. Rydyn ni’n aml yn derbyn galwadau gan ffermwyr, perchnogion tir ac aelodau o’r cyhoedd yn dweud bod cŵn yn cwrso anifeiliaid fferm, ac yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cŵn wedi ymosod ar ddefaid a’u lladd, neu mae milfeddyg wedi gorfod eu rhoi i gysgu yn dilyn ymosodiad. Gall effaith hyn ar fusnes gwledig fod yn drychinebus. Nid yn unig y mae’n rhaid i’r ffermwr dalu costau milfeddyg i drin ei dda byw neu eu rhoi i gysgu, ond mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hŵyn yn y groth. Gall hyn arwain at ragor o gostau milfeddyg, ac ni ellir adennill costau praidd llai. Yn 2019, ymdriniodd Tîm Troseddau Gwledig Powys â 55 achos.

 

Darllenwch y daflen sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth a chyngor.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

YstradgynlaisRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd yr Orsaf
Ystradgynlais
Powys
SA9 1NZ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.