PC Sara Richards

PCSO Rachel Williams

PCSO Nicole Watkins

PCSO Mahmood Rahimi

PCSO Sarah Nash

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penycae, Coelbren a Glyntawe

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mynd i’r afael â chwynion am oryrru yn ardaloedd Penycae, Coelbren a Glyntawe.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2019

Mae’r swyddogion Plismona’r Ffyrdd dal yn monitro’r broblem o gerbydau’n goryrru rhwng Pen-y-cae, Parc Gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofau.  

Mae Tîm Gweithredu Pen-y-cae a Thîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r tîm Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Os hoffech ddod yn aelod o’r tîm, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais am ragor o wybodaeth.  

Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

Cynhelir Ymgyrch Darwin yn ystod misoedd yr haf er mwyn addysgu beicwyr modur i reidio’n ddiogel ar ffyrdd Cymru. Bydd beicwyr modur sydd ddim yn reidio’n ddiogel yn cael eu trin yn unol â hynny.

17 Ebrill 2019

Mae Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu dal yn monitro’r broblem ynglŷn â cherbydau’n goryrru rhwng Penycae, Parc Gwledig Craig y Nos, a’r mynediad i’r ogofau.

 Mae gan Dîm Gweithredu Penycae gynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol sy’n cwrdd yn rheolaidd er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder.

 Os oes gennych gamera cerbyd ac rydych chi’n gweld gyrru peryglus neu ddiofal ar y ffyrdd o gwmpas Ystradgynlais, medrwch anfon y ffilm yn ddiogel at Ymgyrch SNAP drwy https://gosafesnap.wales/.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i https://gosafe.org/faq/operation-snap/.

Cynhelir Ymgyrch Darwin yn ystod misoedd yr haf er mwyn addysgu beicwyr modur i yrru’n ddiogel ar y ffyrdd yng Nghymru. Ymdrinnir yn briodol â gyrwyr sy’n gyrru’n anniogel.

15 Chwefror 2019

Gofynnwyd i Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu edrych ar y broblem o gerbydau’n goryrru, yn arbennig rhwng y fynedfa i barc gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofeydd.

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn parhau i gynnal patrolau yn ardaloedd Penycae a Choelbren ac yn defnyddio’r ddyfais llaw er mwyn monitro ac atal cerbydau sy’n goryrru.

09 Rhagfyr 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Penycae (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun a sut i wirfoddoli).

Mae ein Tîm Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol o’r problemau ac maen nhw’n mynd i barhau i gynnal patrolau lleoliad.

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

 

18 Ebrill 2018

Rydyn ni’n dal i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn ardal Penycae (gweler ein tudalen hysbysiad cymunedol i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun a sut i wirfoddoli).

Mae cais wedi’i ddanfon at Gyngor Sir Powys er mwyn gosod stribedi monitro cyflymder wrth ymyl Parc Gwledig Craig y Nos i fonitro cyflymder ceir.

Mae ein Tîm Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol o’r problemau ac maen nhw’n mynd i barhau i gynnal patrolau lleoliad.

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

16 Mawrth 2018

Gofynnwyd i Uned Plismona’r Ffyrdd Aberhonddu edrych ar y broblem o gerbydau’n goryrru, yn arbennig rhwng y fynedfa i barc gwledig Craig y Nos a’r fynedfa i’r ogofeydd.

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn parhau i gynnal patrolau yn ardaloedd Penycae a Choelbren ac yn defnyddio’r ddyfais llaw er mwyn monitro ac atal cerbydau sy’n goryrru.

Gofynnwyd i Gyngor Sir Powys osod stribedi monitro cyflymder wrth y fynedfa i Barc Gwledig Craig y Nos er mwyn monitro cerbydau sy’n goryrru.

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais hefyd wrthi’n trefnu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned ar gyfer ardal Penycae, a byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw wirfoddolwyr (gweler y dudalen hysbysiadau lleol am ragor o fanylion ynglŷn â’r cynllun hwn a sut i wirfoddoli).

Ardal leol: - Pontneddfechan ac Ystradfellte

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mynegwyd pryderon gan breswylwyr lleol a’r cyngor cymuned mewn perthynas â pharcio ym Mhontneddfechan ac ardaloedd y rhaeadrau yn Ystradfellte.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2019

Mae’r parcio yn ardal Pontneddfechan wedi gwella ers i’r Cyngor farcio’r heol â llinellau dwbl melyn ac ers i gilfan parcio newydd gael ei chreu.

Bydd swyddogion yn parhau i fonitro’r sefyllfa dros yr haf.

17 Ebrill 2019

Mae parcio ym Mhontneddfechan wedi gwella ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau dwbl melyn ac ers i gilfan parcio newydd gael ei greu. Bydd y sefyllfa dal yn cael ei monitro, yn arbennig wrth i’r tywydd wella ac mae mwy o ymwelwyr yn dod i’r ardal.

15 Chwefror 2019

Mae parcio yn sicr wedi gwella yn ardal Pontneddfechan ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau melyn dwbl. Mae conau traffig hefyd wedi’u defnyddio yn yr ardal.  

Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal a bydd y sefyllfa o ran parcio’n cael ei monitro wrth i’r ardal barhau i fod yn brysur, yn arbennig ar benwythnosau.

09 Rhagfyr 2018

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

18 Ebrill 2018

Mae patrolio’n parhau yn ardaloedd Pontneddfechan ac Ystradfellte, ond mae’n parhau i fod yn brysur iawn yno ar adegau.

16 Mawrth 2018

Mae parcio yn sicr wedi gwella yn ardal Pontneddfechan ers i’r Cyngor farcio’r ffordd â llinellau melyn dwbl. Mae conau traffig hefyd wedi’u defnyddio yn yr ardal.

Ar hyn o bryd, mae gwaith yn digwydd er mwyn creu ardal barcio arall yn y lleoliad.

Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal a bydd y sefyllfa o ran parcio’n cael ei monitor.

Ardal leol: Coelbren, Caehopkin ac Ystradgynlais

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2018

Gweithred

Mae angen patrolau ar y llwybr beicio sy’n rhedeg o Goelbren i Gaehopkin ac yna i Ystradgynlais.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2019

Mae patrolau’n parhau ac ni fu sôn am unrhyw broblemau newydd. Bydd swyddogion yn parhau i batrolio’r ardal.

17 Ebrill 2019

Mae patrolau’n parhau ar ôl derbyn gwybodaeth bod sgrialwyr yn defnyddio’r llwybr feicio i gael mynediad at lwybr answyddogol ar dir Celtic Energy yng Nghaehopkin. Bydd swyddogion yn parhau i gynnal patrolau ac yn ymgysylltu ag asiantaethau eraill er mwyn atal y broblem. 

15 Chwefror 2019

Derbyniwyd gwybodaeth bod sgrialwyr beic modur yn defnyddio’r llwybr beicio er mwyn cael mynediad i lwybr answyddogol ar dir cwmni Celtic Energy yng Nghaehopkin. Yn ogystal, achoswyd difrod i rwystrau beic ac ati ar y llwybr beicio. Mae defnydd o’r beiciau sgrialu hyn ar lwybr beicio’n cyflwyno perygl uniongyrchol i ddiogelwch cerddwyr a beicwyr pedal eraill sy’n defnyddio’r llwybr hwn. Bydd yr heddlu’n cynnal patrolau amlwg rheolaidd ar hyd y llwybr beicio.

 

09 Rhagfyr 2018

Mae patrolau rheolaidd o’r llwybr beiciau’n parhau ac mae ymdrechion yn parhau i geisio adnabod unrhyw unigolyn sydd ynghlwm.

18 Ebrill 2018

Mae patrolau rheolaidd o’r llwybr beiciau’n parhau ac mae ymdrechion yn parhau i geisio adnabod unrhyw unigolyn sydd ynghlwm. Mae SCCH Rachel Williams 8185 hefyd yn y broses o greu cynllun “pawennau ar batrôl” ac mi fydd mwy o wybodaeth am y cynllun hwn yn dilyn yn fuan.

16 Mawrth 2018

Derbyniwyd gwybodaeth bod sgrialwyr beic modur yn defnyddio’r llwybr beicio er mwyn cael mynediad i lwybr answyddogol ar dir cwmni Celtic Energy yng Nghaehopkin. Yn ogystal, achoswyd difrod i rwystrau beic ac ati ar y llwybr beicio. Mae defnydd o’r beiciau sgrialu hyn ar lwybr beicio’n cyflwyno perygl uniongyrchol i ddiogelwch cerddwyr a beicwyr pedal eraill sy’n defnyddio’r llwybr hwn. Bydd yr heddlu’n cynnal patrolau amlwg rheolaidd ar hyd y llwybr beicio ac yn ymgysylltu â chwmni Celtic Energy er mwyn gweld pa un ai a allant roi unrhyw wybodaeth er mwyn adnabod yr unigolion dan sylw. Mae SCCH Rachel Williams 8185 hefyd wrthi’n sefydlu cynllun Pawennau ar Batrôl a bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn cyn hir mewn perthynas â’r cynllun hwn.

Ardal leol: Gweithgarwch amheus yn ardal Ystradgynlais Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 18 Ebrill 2019

Gweithred

Yn ddiweddar, bu adroddiadau am weithgarwch amheus yn Ystradfellte a Phontneddfechan. Mae swyddogion yn annog aelodau o’r cyhoedd i gofnodi cymaint o wybodaeth â phosibl pan mae’n ddiogel gwneud hynny os ydynt yn teimlo bod rhywun neu rywrai’n ymddwyn yn amheus. Mae’n bwysig NAD yw aelodau o’r cyhoedd yn rhoi eu hunain mewn unrhyw berygl. Dylech alw’r heddlu ar 101 neu 999 cyn gynted â phosibl. Mae patrolau amlwg, rhagweithiol yn cael eu cynnal er mwyn adnabod troseddwyr ac atal gweithgarwch troseddol. Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2019

Yn ddiweddar, bu adroddiadau am ymddygiad amheus yn Ystradfellte a Phontneddfechan. Mae swyddogion yn annog aelodau o’r cyhoedd i gofnodi cymaint o wybodaeth â phosibl, h.y. platiau rhif cerbydau, pan maen nhw’n gweld ymddygiad amheus. Mae’n bwysig NAD yw aelodau o’r cyhoedd yn rhoi eu hunain mewn unrhyw berygl. Mae angen rhoi gwybodaeth i’r heddlu cyn gynted â phosibl drwy alw 101 neu 999. Bydd patrolau amlwg a rhagweithiol yn parhau yn yr ardal er mwyn atal gweithgarwch troseddol. Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus. 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 24 Medi 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais, ar ddydd Mawrth olaf y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 26 Mawrth o 15:00awr i 16:00awr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu roi cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw.  

 

Lleoliad: Tesco Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 05 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tim Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn archfarchnad Tesco ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis gan gychwyn ddydd Sadwrn 7 Ebrill 10.30am to 11.30am. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor.Galwch heibio I sgwrsio a nhw.

Lleoliad: Y Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. Llyfrgell

Dyddiad / amser: 08 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: Cymhorthfa ym Mhenybryn – y Ganolfan Les

Dyddiad / amser: 10 Hyd 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Tîm plismona cymdogaeth yn Ystradgynlais yn cynnal cymhorthfa yn Penybryn yn lles y Ganolfan, 61-66 Penybryn bob ail ddydd Iau o'r mis rhwng 15.00 a 16.00 o'r gloch.
Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol i fod yn bresennol ac i godi unrhyw faterion neu bryderon yn y gymuned

Lleoliad: Cymhorthfa Heddlu yn Swyddfa'r bost

Dyddiad / amser: 14 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfa Bost Aber-craf (Yr Hwb) ar ail ddydd Llun y mis o 8 Mai 2017 o 10.30 – 11.30. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor. Galwch heibio i sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 29 Hyd 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais, ar ddydd Mawrth olaf y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 26 Mawrth o 15:00awr i 16:00awr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu roi cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw.  

 

Lleoliad: Tesco Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 02 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tim Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn archfarchnad Tesco ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis gan gychwyn ddydd Sadwrn 7 Ebrill 10.30am to 11.30am. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor.Galwch heibio I sgwrsio a nhw.

Lleoliad: Cymhorthfa Heddlu yn Swyddfa'r bost

Dyddiad / amser: 11 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfa Bost Aber-craf (Yr Hwb) ar ail ddydd Llun y mis o 8 Mai 2017 o 10.30 – 11.30. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw faterion neu gynnig cyngor. Galwch heibio i sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Y Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. Llyfrgell

Dyddiad / amser: 12 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn bresennol yn y llyfrgell ar Temperance Lane, Ystradgynlais, ar ail ddydd Mawrth y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 12 Chwefror 2019, o 10.30y.b. tan 11.30y.b. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu gynnig cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw. 

Lleoliad: Cymhorthfa ym Mhenybryn – y Ganolfan Les

Dyddiad / amser: 14 Tach 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Tîm plismona cymdogaeth yn Ystradgynlais yn cynnal cymhorthfa yn Penybryn yn lles y Ganolfan, 61-66 Penybryn bob ail ddydd Iau o'r mis rhwng 15.00 a 16.00 o'r gloch.
Mae hwn yn gyfle i drigolion lleol i fod yn bresennol ac i godi unrhyw faterion neu bryderon yn y gymuned

Lleoliad: Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais

Dyddiad / amser: 26 Tach 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Bydd Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn Swyddfeydd y Cyngor yn Hendre Ladus, Ystradgynlais, ar ddydd Mawrth olaf y mis, gan gychwyn ddydd Mawrth 26 Mawrth o 15:00awr i 16:00awr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n medru cynorthwyo ag unrhyw broblemau neu roi cyngor. Galwch heibio i gael sgwrs gyda nhw.  

 

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned

Manylion:

Mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynnwys grŵp o wirfoddolwyr sydd, gyda chymorth eu Tîm Plismona Bro lleol, yn monitro cyflymder cerbydau yn eu trefi a’u pentrefi. Mae cerbydau sy’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder yn cael eu cyfeirio at yr Heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru’n bryder ar gyfer nifer o’n cymunedau, ac mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi’r lefel goryrru yn yr ardal a fydd, yn ei dro, yn cynorthwyo ag adnabod yr angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau Tawelu Traffig, megis arwyddion sy’n fflachio a weithredir gan gyflymder.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth gyrwyr ynglŷn â goryrru mewn ardal, gyda gyrwyr sy’n goryrru’n derbyn llythyrau sy’n eu cynghori eu bod nhw wedi gyrru trwy ardal lle mae’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn weithredol.

Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond isafswm o dri oedolyn 18 oed a hŷn sydd angen arnoch er mwyn sefydlu cynllun.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn eich ardal, neu os hoffech ragor o fanylion, cysylltwch â SCCH Mahmood Rahimi 8091 ar ein rhif difrys 101 neu drwy anfon e-bost at mahmood.rahimi@dyfed-powys.pnn.police.uk. Fel arall, dilynwch y ddolen ganlynol https://gosafe.org/community-speed-watch/dyfed-powys/.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cyngor Atal Trosedd – Gwiriad Diogelwch y Cartref Am Ddim

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais yn cynnig gwiriadau diogelwch y cartref am ddim i breswylwyr. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n mynd i’ch cartref ar ddyddiad ac amser a drefnwyd ymlaen llaw ac yn holi ambell gwestiwn i chi o Restr Diogelwch y Cartref fer. Yna, byddant yn eich cynghori ynghylch camau y medrwch eu cymryd i gynyddu diogelwch eich cartref. Os ydych chi eisiau i ni alw heibio, cysylltwch â ni ar 101.

 

 

 

Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i’r troseddwyr sy’n teithio i’r ardal:-

 

·         Marciwch eich eiddo er diogelwch / cofnodwch rifau cyfres eitemau trydanol ac offer garddio.

 

·         Cadwch offer gwerthfawr mewn adeilad diogel tu ôl i ddrws cryf wedi’i gloi, neu defnyddiwch gaets metel a’i gadw ar glo pan fyddwch chi’n ei adael heb ofalydd.

 

·         Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg.

 

·        Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod pwy yw’ch cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a’u riportio i’r heddlu mor fuan â phosibl. 

 

 

 

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig fel hon yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu, felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 mor fuan â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun sy’n ymddwyn yn amheus yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)

Manylion:

Cynllun a redir gan drwyddedigion o fewn y dref yw Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) Ystradgynlais. Mae gan Drwyddedigion, Rheolwyr a Staff tai trwyddedig yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un. Cynhelir cyfarfodydd Cynllun BOBB yn fisol er mwyn trafod unrhyw faterion sy’n codi o fewn eu sefydliadau. Pan mae unigolion wedi cyflawni troseddau neu wedi ymddwyn yn amhriodol mewn tŷ trwyddedig, gall yr aelodau bleidleisio i’w gwahardd.  Bydd y gwaharddiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y Cynllun BOBB a gall gwaharddiadau amrywio o chwe mis i dair blynedd. Os oes rhywun sydd wedi’i wahardd yn ceisio mynd mewn i dŷ trwyddedig sy’n cymryd rhan yn y cynllun BOBB, bydd yn cael ei gyfeirio yn ôl i’r cyfarfod nesaf a gall ei waharddiad gael ei estyn. Gall unigolion sydd wedi’u gwahardd apelio yn erbyn eu gwaharddiad drwy ysgrifennu at y pwyllgor.

Mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais gysylltiadau cryf â thrwyddedigion yn nhref Ystradgynlais ac mae’r tîm yn llawn gefnogi’r cynllun BOBB.

Am ragor o fanylion ynglŷn â’r Cynllun BOBB, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro ar 101. Gall unrhyw ymholiadau gael eu cyflwyno ar eich rhan i’r Pwyllgor ar gyfer eu sylw yn y cyfarfod nesaf.

Ymlyniad

Crynodeb:

Achosion diweddar o dwyll, ayyb.

Manylion:

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r twyll hwn, galwch heibio i wefan Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk/news/alert-hmrc-and-itunes-gift-card-scam-may16.

Medrwch gofrestru ar gyfer cylchlythyr Action Fraud hefyd ar https://www.actionfraud.police.uk/support-and-prevention/sign-up-to-action-fraud-alert er mwyn derbyn gwybodaeth am yr holl achosion twyll diweddar.

Crynodeb:

Atal Troseddau Gwledig

Manylion:

Yn ddiweddar, bu lladradau a byrgleriaethau yn y pentrefi gwledig anghysbell lle cafodd arfau, offer ffermio ac ati eu dwyn.

Er mwyn gwella diogelwch a lleihau’r perygl o ddioddef trosedd, dilynwch y cyngor isod ar gyfer atal trosedd:

 

 • Cofnodwch rifau cyfres a model yr offer h.y. peiriannau torri porfa, beiciau, arfau
 • Gosodwch oleuadau diogelwch yn yr ardd
 • Gwnewch yn siŵr fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i'r sied a'u bod wedi'u cloi'n ddiogel
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw
 • Marciwch yr holl arfau ac offer. Os ydych chi angen cymorth â hyn, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu bod rhywun yn galw heibio i’ch helpu  
 • Tociwch gloddiau/llwyni er mwyn atal lladron rhag cuddio y tu ôl iddynt
 • Ystyriwch osod larwm ar gyfer y sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Clowch ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref
 • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gadael allweddi cerbyd yn y cerbyd neu mewn man amlwg
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n adnabod eich cymdogion ac yn adnabod unigolion amheus – a rhowch wybod i’r heddlu am unigolion amheus cyn gynted â phosibl

Mae mwy o batrolau’n cael eu cynnal, fodd bynnag, mae ardal wledig o’r fath yn cyflwyno heriau unigryw i’r heddlu felly rydyn ni’n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar 101 cyn gynted â phosibl os ydych chi’n gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus neu rywun sydd allan o le yn yr ardal.

Ymlyniad

Crynodeb:

Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd (SABB)

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Ystradgynlais wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â masnachwyr lleol ac wedi sefydlu’r Cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd.

Gan weithio ochr yn ochr â’r masnachwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron ac yn eu gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Ystradgynlais yn le mwy diogel a’r profiad o siopa yno’n fwy pleserus.

Ar hyn o bryd, mae 24 siop leol yn rhan o’r cynllun, a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn ardal Ystradgynlais yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Ystradgynlais ar 101.

Ymlyniad

Crynodeb:

Tudalen Twitter Leol – dilynwch ni

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Ystradgynlais ei dudalen Twitter ei hun lle’r ydym yn postio gwybodaeth mewn perthynas ag unrhyw apeliadau neu ffyrdd sydd ar gau, neu wybodaeth gymunedol. Dilynwch y tîm ar Heddlu Ystradgynlais @DPP_NPT_Ystrad.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

YstradgynlaisRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Ffordd yr Orsaf
Ystradgynlais
Powys
SA9 1NZ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.