Rhingyll Terri Harrison

PC Jon Dunn

PCSO Leanne Nicholls

PCSO Laura Galdo

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Johnston

Dyddiad a gytunwyd: 09 Chwefror 2017

Gweithred

Bydd swyddogion yn patrolio ac yn monitro’r ardal. Bydd swyddogion Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned hefyd yn bresennol yn yr ardal

Ardal leol: Aberdaugleddau

Dyddiad a gytunwyd: 11 Mai 2017

Gweithred

Bydd swyddogion yn targedu patrolau yn ystod y cyfnod sy’n arwain at wyliau banc ac yn ystod gwyliau banc er mwyn atal y posibilrwydd y bydd ref anghyfreithlon yn cael ei gynnal.

Diweddariadau

24 Mai 2017

Diweddariad Ebrill/Mai – Mae’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal patrolau yn yr ardaloedd mwy gwledig, yn arbennig adeg y gwyliau banc a’r cyfnod yn arwain atynt. Ni welwyd unrhyw weithgarwch amheus, ac ni dderbyniwyd adroddiadau am weithgarwch o’r fath. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro dros gyfnod yr haf.

Ardal leol: Aberdaugleddau

Dyddiad a gytunwyd: 05 Mehefin 2017

Gweithred

Ymgyrch Hyrwyddo Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth

Ardal leol: Aberdaugleddau Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 12 Hydref 2017

Gweithred

1. Ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Sglefrio Johnston

2. Ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Chwarae Aberllydan

3. Cerbydau sy'n cael eu gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yng Nghei Brunel

Ardal leol: Aberdaugleddau

Dyddiad a gytunwyd: 09 Tachwedd 2017

Gweithred

1.  Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Ardal Gemau, John Street, Neyland.

Ardal leol: Stryd yr Wythnos

Dyddiad a gytunwyd: 10 Mai 2018

Gweithred

Mae Charles Street, Neyland wedi'i enwebu fel 'Stryd yr wythnos.'

Mae hyn yn golygu y bydd pob aelwyd yn derbyn pecyn atal troseddu a bydd unrhyw aelwydydd sydd wedi bod yn ddioddefwr trosedd o fewn y tri mis diwethaf hefyd yn derbyn ymweliad gan eu PCSO lleol os ydynt yn dymuno hynny.

Bydd hefyd sesiwn briffio stryd yn wythnosol, os ydych am fynd i'r afael ag unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych o fewn eich cymuned. Bydd hyn hefyd yn gyfle i drafod y gymdogaeth a'r gwasanaeth negeseuon cymunedol Heddlu DP.

Gallwch gysylltu â'ch Tîm Cymdogaeth Plismona ar:

MilfordHavenNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk 

neu drwy ffonio 101

Ardal leol: Aberdaugleddau Wledig

Dyddiad a gytunwyd: 14 Mehefin 2018

Gweithred

Blaenoriaeth- neidio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Marina Neyland a'r ardal gyfagos

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Llyfrgell Neyland, St Clements Road, Neyland

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Mercher o’r mis rhwng 10y.b. a hanner dydd.

Lleoliad: Londis a’r Swyddfa Bost, 33 Enfield Road, Aberllydan

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 16:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Iau o’r mis rhwng 4 a 5 o’r gloch.

Lleoliad: Newtown Stores, Ffordd Trefdraeth, Hook.

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 15:00

Disgrifiad:

Pob 4ydd dydd Iau o’r mis rhwng 3 a 4 o’r gloch.

Lleoliad: Llyfrgell Neyland, St Clements Road, Neyland

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Mercher o’r mis rhwng 10y.b. a hanner dydd.

Lleoliad: Londis a’r Swyddfa Bost, 33 Enfield Road, Aberllydan

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 16:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Iau o’r mis rhwng 4 a 5 o’r gloch.

Lleoliad: Newtown Stores, Ffordd Trefdraeth, Hook.

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Pob 4ydd dydd Iau o’r mis rhwng 3 a 4 o’r gloch.

Lleoliad: Llyfrgell Neyland, St Clements Road, Neyland

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Mercher o’r mis rhwng 10y.b. a hanner dydd.

Lleoliad: Londis a’r Swyddfa Bost, 33 Enfield Road, Aberllydan

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 16:00

Disgrifiad:

Pob 3ydd dydd Iau o’r mis rhwng 4 a 5 o’r gloch.

Lleoliad: Newtown Stores, Ffordd Trefdraeth, Hook.

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 15:00

Disgrifiad:

Pob 4ydd dydd Iau o’r mis rhwng 3 a 4 o’r gloch.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Yr Institiwt, Heol yr Eglwys, Johnston

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

2il nos Iau pob mis.

Lleoliad: Yr Institiwt, Heol yr Eglwys, Johnston

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

2il nos Iau pob mis.

Lleoliad: Yr Institiwt, Heol yr Eglwys, Johnston

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

2il nos Iau pob mis.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police remind the vulnerable to beware of bogus and cold callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu Aberdaugleddau yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

  • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
  • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
  • Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.
  • Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.
  • Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.
  • Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.
  • Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)
  • Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Op Santa

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig).

Mae Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd rhagofalon synhwyrol i gadw’n hunain a’n hanwyliaid yn ddiogel.

Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor diogelwch ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter ?DyfedPowys a @MilfordHavenNPT. Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Crynodeb:

Christmas Shopping Advice

Manylion:

Pan fyddwch allan yn siopa Nadolig, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i chi ddilyn rhai camau syml er mwyn cadw’n ddiogel.

Cadwch lygad ar eich bag a’ch waled pan fyddwch chi’n siopa. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw’ch pwrs neu’ch waled yn agos i’ch corff lle rydych chi’n medru ei deimlo, ac wrth fynd â’ch siopa i’r car, cadwch ef o’r golwg – peidiwch â’i adael ar seddi’r car.

Os oes angen i chi gymryd arian o’r peiriant twll-yn-y-wal, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysgodi’ch rhif PIN ac yn rhoi’r arian gadw’n gyflym a diogel.

Os fyddwch chi’n siopa ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio gwefannau sydd ag enw da. Cadwch lygad allan am y llythrennau ‘https’ a’r clo clap wrth dalu, a defnyddiwch ddull diogel ar gyfer talu, megis cerdyn credyd neu PayPal.

Am gyngor dyddiol ynglŷn â chadw’n ddiogel dros y Nadolig, cadwch lygad allan am ein calendr Adfent #YmgyrchSANTA ar dudalen Facebook Dyfed-Powys (www.facebook.com/DPPPolice).Hefyd, dilynwch ni ar Twitter @MilfordHavenNPT.  Defnyddiwch #YmgyrchSANTA i ymuno â’r sgwrs.

Crynodeb:

Newyddion Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Aberdaugleddau

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf.

Bu Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) Stacey Jones yng nghyfarfod Gwarchod Cymdogaeth cyntaf Rhodfa Coombs a Lôn Hilton yn ddiweddar. Roedd nifer fawr o bobl yn bresennol ac mae’n ymddangos y bydd dyfodol gwych i’r grŵp hwn.

Cynhaliodd PC Neil Lees y cyfarfod PACT (Partneriaid a Chymunedau Gyda'i Gilydd) diweddar.

Mae’r rhain yn rhoi cyfle i breswylwyr drafod problemau lle maent yn byw, ac yn helpu gosod y blaenoriaethau ar gyfer gweithredoedd yr heddlu’n lleol.

Dyma atgoffa pob aelod o’r cyhoedd fod y fforwm hwn yn cyfarfod am 7yh bob ail ddydd Iau yn Sefydliad Johnston.

Yr wythnos ddiwethaf, bu’r grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn mesur cyflymder mewn nifer o leoliadau mewn ymgais i oresgyn goryrru.

Byddant yn mesur cyflymder eto dros yr wythnos sy’n dod.

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi bod yn parhau eu menter Stryd yr Wythnos, lle rhoddir cyngor atal trosedd i breswylwyr.

Mae swyddogion hefyd wedi cynnal ‘briffiau stryd’ gyda’r Orsaf Heddlu Symudol.

Ar ddydd Iau, Mai 17, bydd Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Jon Hope a PC Lees yn cynnal “Bobby Amser Egwyl” gyda disgyblion Ysgol Fabanod Meads.

Ganol dydd y diwrnod hwnnw, bydd SCCH Jon Hope hefyd yn ymweld â Chanolfan Gymunedol Ystâd Mount i gwrdd ag aelodau o’r cyhoedd.

Ar ddydd Mercher, Mai 23, bydd SCCH Beth Devonald a PC Lees yn cynnal cymhorthfa heddlu i ddisgyblion yn Ysgol Aberdaugleddau, a bydd SCCH Leanne Nicholls a SCCH Daria Osmolak yn Co-op Neyland am 11yb

Bydd cymhorthfa i’r cyhoedd ar ddydd Iau, Mai 24, yn Tesco Aberdaugleddau, am 2yh.

Drwy gydol yr wythnos sy’n cychwyn Mai 14, bydd swyddogion yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau yn hyrwyddo Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Bydd y rhain yn cynnwys ymweliadau â chartrefi gofal a chanolfannau dydd lleol, Pobl yn Gyntaf Sir Benfro, ac Ysgol Aberdaugleddau.

Ymlyniad

Crynodeb:

Ar y Strydoedd - Newyddion Tîm Gymdogaeth Plismona Aberdaugleddau

Manylion:

Ffordd yr Angor Glas yn Dale oedd canolbwynt ymgyrch Stryd yr Wythnos Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau'r wythnos ddiwethaf. Rhoddodd SCCH Nichols ac Osmolak becynnau gwybodaeth ac atal trosedd i bawb yn y stryd, ac ymunodd yr orsaf heddlu symudol â nhw hefyd.

 

Dydd Sul diwethaf ymwelodd SCCH Osmolak a SCCH Devonald â Mosg Shah Jalal Jamiah yn Aberdaugleddau, gan gwrdd ag aelodau ac eistedd i mewn ar wers addysgiadol a phleserus iawn.

 

Ar ddydd Gwener hwylusodd PC Lees, yr Arolygydd Davies a’r Prif Arolygydd McSweeney gyfarfod rhwng yr heddlu, mân-werthwyr, y gwasanaeth ieuenctid, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau ac Awdurdod Porthladdoedd Aberdaugleddau i fynd i’r afael â’r problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch Haven Head, Cedar Court ac ardal y Marina. Cytunodd pawb fod y cyfarfod yn llwyddiannus iawn, gyda chydweithio cyfredol yn cael ei roi mewn lle i oresgyn y problemau hyn a sicrhau amgylchedd diogel a chyfforddus i’n cymunedau ei fwynhau.

 

Ddoe, roedd gwirfoddolwyr o Gadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned allan unwaith eto yn monitro ffyrdd lleol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, cofnodwyd 479 trosedd goryrru gan wirfoddolwyr lleol. Mae’r rhain yn cynnwys cyflymderau uchaf o 59 milltir yr awr. Mae’r ardaloedd lle mae’r tîm yn gweithredu’n cynnwys Waterston, Y Promenâd yn Neyland, Ffordd Coombes yn Aberdaugleddau, Ffordd Dale yn Hubberston, Ffordd Langford yn Johnston, a Tiers Cross, Teras y Drindod, Burton.

 

Eleni cafodd y tîm eu henwebi ar gyfer Gwobr Tîm y Flwyddyn y Prif Gwnstabl.

 

Ar ddydd Iau bydd SCCH Brown yn bresennol yn y bore coffi Tesco yng Nghanolfan Cymunedol Hubberston.

 

Dros yr wythnos bydd SCCH Nicholls a SCCH Osmolak yn cynnal patrolau mewn ardaloedd gwledig ac yn monitro digwyddiadau’n arwain at ac yn ystod y penwythnos.

Ymlyniad

Crynodeb:

Diwrnod y Sylfaenwyr Aberdaugleddau

Manylion:

SWYDDOGOL OFFICIAL

Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau yn mwynhau Diwrnod y Sylfaenwyr

Wythnos diwethaf, dysgodd disgyblion Ysgol Iau Aberdaugleddau am aros yn ddiogel, peryglon ysmygu, a chanlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol pan ymwelodd PC Jenny Thomas â nhw.

Mewn rhan arall o Aberdaugleddau, ymwelodd SCCH Leanne Nichols a SCCH Daria Osmolak â’r cyfarfod Arwyddo â Rhannu yn yr Institiwt yn Johnston.

Aeth SCCH Bethan Devonald, SCCH Daria Osmolak a PC Neil Lees â’r orsaf heddlu symudol i Aberdaugleddau ddydd Sadwrn i ddathlu Diwrnod y Sylfaenwyr. Yn ystod y dydd, rhoddwyd pob math o gyngor i’r rhai a ymwelodd â Beth, Daria a Neil, gydag aelodau iau’r gymuned yn cael gweld sut oedd olion bysedd yn cael eu cymryd a derbyn amryw o nwyddau.

Yn ystod yr wythnos, ymwelodd SCCH Paul Mayhew â pherchnogion cwch ym marina Aberdaugleddau er mwyn hyrwyddo atal trosedd ac ymwybyddiaeth ynghylch y cynllun Gwarchod y Glannau. 

Fel rhan o’r fenter Gan Bwyll, roedd faniau cyflymder symudol Dyfed-Powys ar ffyrdd Sir Benfro. Cawsant gefnogaeth gwirfoddolwyr y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, yr Arolygydd Tim Davies, SCCH Daria Osmolak a SCCH Leanne Nicholls. Yn ogystal, roedd gwirfoddolwyr y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder allan eto ar Heol Dale, Aberdaugleddau, yn cynnal patrolau amlwg. 

Rhwng 14 a 19 Mehefin, bydd PC Jenny Thomas yn rhoi cyflwyniadau ynghylch Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb mewn gwasanaethau yn Ysgol Aberdaugleddau. Bydd SCCH Bethan Devonald a PC Neil Lees hefyd yn bresennol i’w chefnogi. Ar nos Iau 14 Mehefin, bydd SCCH Osmolak, SCCH Nicholls a PC Lees yn bresennol yng nghyfarfod PACT Johnston yn yr Institiwt am 7 o’r gloch. Mae croeso i bawb.

Pob nos Wener, bydd SCCH o Aberdaugleddau yn mynd gyda gweithwyr ieuenctid estyn allan ar deithiau cerdded o gwmpas Aberdaugleddau gan hyrwyddo’r Prosiect Nos Wener, sy’n cael ei gynnal gan y gwasanaeth ieuenctid lleol. 

Yr wythnos nesaf, Parc Sant Clement, Freystrop, fydd stryd yr wythnos. Trwy gydol yr wythnos, bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau ac yn rhoi cyngor i breswylwyr. Ddydd Gwener, cynhelir sesiwn wybodaeth ar y stryd, a bydd yr orsaf heddlu symudol yn bresennol.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn ardal Aberdaugleddau fel rhan o ddathliadau Wythnos y Sylfaenwyr. Bydd aelodau o Dîm Plismona Bro Aberdaugleddau’n bresennol lle mae ymrwymiadau’n caniatáu, ac maen nhw’n gobeithio gweld llawer ohonoch chi yno.

Ymlyniad

Crynodeb:

Newyddion diweddaraf o'r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Aberdaugleddau

Manylion:

AR Y BÎT: Y newyddion diweddaraf o Dîm Plismona Bro Aberdaugleddau

 

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi bod allan yn cynnig cyngor diogelwch ac yn cyfarfod gyda phobl leol yr wythnos hon.

Ar ddydd Iau, roedd y Rhingyll Terri Harrison, Cwnstabl Neil Lees a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Leanne Nicholls a Daria Osmolak yn bresennol yng nghyfarfod misol Partneriaid a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT) yn Sefydliad Johnston.

Mae’r cyfarfodydd hyn, a gynhelir bob ail ddydd Iau’r mis am 7yh, yn gyfle i bobl leol dynnu sylw at bryderon y gymuned ac i’r heddlu roi adborth ar gynnydd ar faterion cyfredol.

Mae Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Paul Mayhew wedi bod yn cynnig cyngor atal trosedd i berchnogion cychod ac i ymwelwyr â Marina Aberdaugleddau.

Yn ystod yr wythnos aeth SCCH Stacy Jones gyda Swyddogion Tai o ATEB ar ymweliadau ar y cyd o fewn Ward y Dwyrain gan ymdrin â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r Tîm Plismona Bro hefyd yn edrych ar leoliadau newydd er mwyn ehangu ei raglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.

Mae’r patrolau’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr, gyda chefnogaeth swyddogion, ac y maent yn helpu gostwng goryrru ar ffyrdd y sir.

Os hoffech wirfoddoli gyda’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, neu gyda chynllun Gwarchod Cymdogaeth Ystâd Mount, cysylltwch â Gorsaf Heddlu Aberdaugleddau ar 101 neu dewch i mewn i’r swyddfa i siarad gyda SCCH Thomas.

Yn ystod yr wythnos hon bydd swyddogion hefyd yn mynychu digwyddiad rhwydwaith rhieni yn Hwlffordd, yn hyrwyddo llyfrgell benthyg teganau synhwyraidd Aberdaugleddau, a chymorthfeydd yn Siop Co-op Neyland ac Ysgol Aberdaugleddau.

Dydd Gwener, cyhyd â bod ymrwymiadau’n caniatáu, bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n mynd o amgylch y dref gyda Gweithwyr Allgymorth Ieuenctid yn siarad gydag aelodau ifancach y gymuned, yn hyrwyddo digwyddiadau a gynhelir gan y Gwasanaeth Ieuenctid a gweithgareddau yng Nghanolfan Ieuenctid Aberdaugleddau.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

MilfordHavenNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Siarl
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.