Rhingyll Terri Harrison

PC Jon Dunn

PCSO Stacy Thomas

PCSO Lyndon Brown

PCSO Bethan Devonald

PCSO Paul Mayhew

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Stryd yr Wythnos

Dyddiad a gytunwyd: 10 Mai 2018

Gweithred

Mae Charles Street, Neyland wedi'i enwebu fel 'Stryd yr wythnos.'

Mae hyn yn golygu y bydd pob aelwyd yn derbyn pecyn atal troseddu a bydd unrhyw aelwydydd sydd wedi bod yn ddioddefwr trosedd o fewn y tri mis diwethaf hefyd yn derbyn ymweliad gan eu PCSO lleol os ydynt yn dymuno hynny.

Bydd hefyd sesiwn briffio stryd yn wythnosol, os ydych am fynd i'r afael ag unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych o fewn eich cymuned. Bydd hyn hefyd yn gyfle i drafod y gymdogaeth a'r gwasanaeth negeseuon cymunedol Heddlu DP.

Gallwch gysylltu â'ch Tîm Cymdogaeth Plismona ar:

MilfordHavenNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk 

neu drwy ffonio 101

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police remind the vulnerable to beware of bogus and cold callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu Aberdaugleddau yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Meddai PCSO STACY THOMAS, o Heddlu Dyfed Powys: “Yn anffodus nid oes gan bob un sy’n cnocio ar eich drws yn ddirybudd reswm dilys dros fod yno. Troseddwyr yw galwyr ffug ac rydym yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac i wybod beth i’w wneud os ydynt yn derbyn ymweliad gan ymwelydd ffug. Y peth pwysicaf yw gofyn am gerdyn adnabod, ynghyd â gosod a defnyddio cadwyn drws. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â’u gadael drwy’ch drws.”

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

 • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
 • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
 • Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.
 • Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.
 • Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.
 • Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)
 • Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Police remind homeowners to secure their homes whilst on holiday

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed Powys yn Aberdaugleddau dileer yn ôl y galw)yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai ynghylch nifer o gamau syml y gallant eu cymryd i sicrhau bod eu heiddo’n fwy diogel pan maent yn ei adael yn wag am gyfnod.

Meddai PCSO Devonald 8159, o Heddlu Dyfed Powys: “Mae angen i breswylwyr ddiogelu eu cartrefi rhag pobl a fyddai o bosibl yn ceisio torri i mewn iddynt. Clowch a diogelwch eich cartref bob amser. Os ydych yn gadael eich cartref heb ei ddiogelu gallech wneud eich polisi yswiriant yn annilys a bod ar golled.

“Yn ddiweddar rydym yn gweld nifer o fyrgleriaethau 2-mewn-1, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd â’r allweddi i gerbydau wedi eu parcio’r tu allan. Mae’r lladron fel arfer yn targedu cerbydau moethus a gwerthfawr, gan gynnwys cerbydau gyriant pedair olwyn.

“Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chlowch eich car o’r golwg pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn gallu gweld eich car, fyddan nhw ddim yn gallu ei ddwyn. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill fel cloeon ar gyfer y llyw neu’r olwynion, ac os nad oes gennych garej ystyriwch osod gatiau cadarn ar eich dreif neu bostyn diogelwch. Gallech hefyd ystyried gosod dyfais lwybro ar eich cerbyd.

“Y tu mewn i’ch tŷ, peidiwch â gadael allweddi eich car yn y golwg neu wedi eu gosod yn agos i ffenestri, drysau neu flychau llythyron neu fflapiau cathod lle y gall lladron eu gweld. Yn ddiweddar, mae allweddi wedi eu cymryd o weithfyrddau yn y gegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cuddio eich allweddi fel na allai lleidr ddod o hyd iddynt.”

Bydd dilyn y camau syml hyn yn lleihau’r perygl o ddioddef byrgleriaeth:

 • Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag
 • Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll
 • Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)
 • Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ
 • Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd
 • Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc
 • Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm byrgleriaeth sicrhewch ei fod wedi ei osod.
 • Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

 

I riportio byrgleriaeth ffoniwch 101 neu mewn argyfwng 999.

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i atal eich tŷ rhag cael ei fwrglera, ewch at wefan yr Heddlu:

www.dyfed-powys.police.uk

 

Crynodeb:

Newyddion Tîm plismona yn y gymdogaeth Aberdaugleddau

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf.

Bu Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) Stacey Jones yng nghyfarfod Gwarchod Cymdogaeth cyntaf Rhodfa Coombs a Lôn Hilton yn ddiweddar. Roedd nifer fawr o bobl yn bresennol ac mae’n ymddangos y bydd dyfodol gwych i’r grŵp hwn.

Cynhaliodd PC Neil Lees y cyfarfod PACT (Partneriaid a Chymunedau Gyda'i Gilydd) diweddar.

Mae’r rhain yn rhoi cyfle i breswylwyr drafod problemau lle maent yn byw, ac yn helpu gosod y blaenoriaethau ar gyfer gweithredoedd yr heddlu’n lleol.

Dyma atgoffa pob aelod o’r cyhoedd fod y fforwm hwn yn cyfarfod am 7yh bob ail ddydd Iau yn Sefydliad Johnston.

Yr wythnos ddiwethaf, bu’r grŵp Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn mesur cyflymder mewn nifer o leoliadau mewn ymgais i oresgyn goryrru.

Byddant yn mesur cyflymder eto dros yr wythnos sy’n dod.

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi bod yn parhau eu menter Stryd yr Wythnos, lle rhoddir cyngor atal trosedd i breswylwyr.

Mae swyddogion hefyd wedi cynnal ‘briffiau stryd’ gyda’r Orsaf Heddlu Symudol.

Ar ddydd Iau, Mai 17, bydd Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Jon Hope a PC Lees yn cynnal “Bobby Amser Egwyl” gyda disgyblion Ysgol Fabanod Meads.

Ganol dydd y diwrnod hwnnw, bydd SCCH Jon Hope hefyd yn ymweld â Chanolfan Gymunedol Ystâd Mount i gwrdd ag aelodau o’r cyhoedd.

Ar ddydd Mercher, Mai 23, bydd SCCH Beth Devonald a PC Lees yn cynnal cymhorthfa heddlu i ddisgyblion yn Ysgol Aberdaugleddau, a bydd SCCH Leanne Nicholls a SCCH Daria Osmolak yn Co-op Neyland am 11yb

Bydd cymhorthfa i’r cyhoedd ar ddydd Iau, Mai 24, yn Tesco Aberdaugleddau, am 2yh.

Drwy gydol yr wythnos sy’n cychwyn Mai 14, bydd swyddogion yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau yn hyrwyddo Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Bydd y rhain yn cynnwys ymweliadau â chartrefi gofal a chanolfannau dydd lleol, Pobl yn Gyntaf Sir Benfro, ac Ysgol Aberdaugleddau.

Crynodeb:

Ar y Strydoedd: Newyddion Tîm Gymdogaeth Plismona Aberdaugleddau

Manylion:

Ffordd yr Angor Glas yn Dale oedd canolbwynt ymgyrch Stryd yr Wythnos Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau'r wythnos ddiwethaf. Rhoddodd SCCH Nichols ac Osmolak becynnau gwybodaeth ac atal trosedd i bawb yn y stryd, ac ymunodd yr orsaf heddlu symudol â nhw hefyd.

 

Dydd Sul diwethaf ymwelodd SCCH Osmolak a SCCH Devonald â Mosg Shah Jalal Jamiah yn Aberdaugleddau, gan gwrdd ag aelodau ac eistedd i mewn ar wers addysgiadol a phleserus iawn.

 

Ar ddydd Gwener hwylusodd PC Lees, yr Arolygydd Davies a’r Prif Arolygydd McSweeney gyfarfod rhwng yr heddlu, mân-werthwyr, y gwasanaeth ieuenctid, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau ac Awdurdod Porthladdoedd Aberdaugleddau i fynd i’r afael â’r problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch Haven Head, Cedar Court ac ardal y Marina. Cytunodd pawb fod y cyfarfod yn llwyddiannus iawn, gyda chydweithio cyfredol yn cael ei roi mewn lle i oresgyn y problemau hyn a sicrhau amgylchedd diogel a chyfforddus i’n cymunedau ei fwynhau.

 

Ddoe, roedd gwirfoddolwyr o Gadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned allan unwaith eto yn monitro ffyrdd lleol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, cofnodwyd 479 trosedd goryrru gan wirfoddolwyr lleol. Mae’r rhain yn cynnwys cyflymderau uchaf o 59 milltir yr awr. Mae’r ardaloedd lle mae’r tîm yn gweithredu’n cynnwys Waterston, Y Promenâd yn Neyland, Ffordd Coombes yn Aberdaugleddau, Ffordd Dale yn Hubberston, Ffordd Langford yn Johnston, a Tiers Cross, Teras y Drindod, Burton.

 

Eleni cafodd y tîm eu henwebi ar gyfer Gwobr Tîm y Flwyddyn y Prif Gwnstabl.

 

Ar ddydd Iau bydd SCCH Brown yn bresennol yn y bore coffi Tesco yng Nghanolfan Cymunedol Hubberston.

 

Dros yr wythnos bydd SCCH Nicholls a SCCH Osmolak yn cynnal patrolau mewn ardaloedd gwledig ac yn monitro digwyddiadau’n arwain at ac yn ystod y penwythnos.

 

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

MilfordHavenNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Siarl
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2HP

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.