Rhingyll Bev Rodriguez

PCSO David Henry

PCSO Celyn Rees

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw flaenoriaethau ar gyfer yr ardal hon

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ystafell Falconi Neuadd y Frenhines, Arberth

Dyddiad / amser: 23 Hyd 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Mae croeso i holl aelodau’r cyhoedd alw heibio i’r gymhorthfa ar unrhyw adeg i gwrdd â’r Tîm Plismona Bro hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw broblemau.

 

Lleoliad: Canalfan Gymunedol Cilgeti

Dyddiad / amser: 14 Tach 2019 - 10:00

Disgrifiad:

2il Dydd Lau bob mis 10:00 – 12:00

canalfan gymunedol Cilgeti

Lleoliad: Swyddfa Bost Lawrenni

Dyddiad / amser: 15 Tach 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Trydydd dydd Gwener o’r mis 09:30 – 10:30

Lleoliad: Siop Pentref Clunderwen

Dyddiad / amser: 15 Tach 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Ystafell Falconi Neuadd y Frenhines, Arberth

Dyddiad / amser: 27 Tach 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Mae croeso i holl aelodau’r cyhoedd alw heibio i’r gymhorthfa ar unrhyw adeg i gwrdd â’r Tîm Plismona Bro hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw broblemau.

 

Lleoliad: Canalfan Gymunedol Cilgeti

Dyddiad / amser: 12 Rhag 2019 - 10:00

Disgrifiad:

2il Dydd Lau bob mis 10:00 – 12:00

canalfan gymunedol Cilgeti

Lleoliad: Swyddfa Bost Lawrenni

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2019 - 09:30

Disgrifiad:

Trydydd dydd Gwener o’r mis 09:30 – 10:30

Lleoliad: Siop Pentref Clunderwen

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police offer security advice to caravaners

Manylion:

Mae heddlu Arberth yn atgoffa carafanwyr i gadw eu heiddo’n ddiogel yn ystod y gwanwyn hwn er mwyn lleihau’r perygl o ddioddef trosedd.

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Meddai PCSO Scott Jones, o Heddlu Dyfed Powys: “Yn bennaf, dylai pobl sy’n defnyddio’u carafanau’r haf hwn ystyried dulliau o storio eitemau gwerthfawr o’r golwg, fel na all lladron eu gweld.

“Pan mae’r garafán yn wag ac yn cael ei storio dros y gaeaf, cofiwch fynd â phob eiddo gwerthfawr cludadwy oddi yno. Ewch â’r eitemau o’r safle’n llwyr ac yn ôl i’ch cartref yn hytrach na’u storio mewn siediau yn agos i’r garafán.”

Dyma fwy o gyngor diogelwch i garafanwyr gan Heddlu Dyfed Powys:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

Ceir gwybodaeth bellach ar www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Warning for shoplifters

Manylion:

Rhybudd i siopladron posibl bod swyddogion mewn dillad pob dydd o gwmpas

Rhybuddir siopladron posibl bod swyddogion mewn dillad pob dydd o Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio yn ardaloedd De or Sir sef Arberth, Dinbych Y Pysgod a Cilgeti yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. 

Gan gymysgu â siopwyr eraill, byddant yn cadw llygad allan am droseddwyr dros yr wythnosau sydd i ddod.

“Dyma rybuddio troseddwyr nad yw’r ffaith eu bod nhw’n methu gweld swyddog heddlu’n golygu nad oes un gerllaw,” meddai SCCH 8099 Hefyn Davies. “Bydd swyddogion mewn dillad pob dydd allan yn rheolaidd yn ystod y cyfnod siopa prysur hwn, a byddant yn cadw llygad allan am bigwyr pocedi, siopladron a lladron pyrsau.

Dylai siopwyr a pherchnogion siop fod yn dawel eu meddwl o ganlyniad i’r presenoldeb cudd hwn, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd yn perswadio’r troseddwyr i gadw draw.”

Ceir hyd i’n prif gyngor atal trosedd y Nadolig hwn ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk. Hefyd, dilynwch ni ar twitter ar @Dyfed-powys a @YCHWANEGWCH ENW TWITTER.

Crynodeb:

Heating Oil

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn tueddu i dderbyn adroddiadau am ladradau tanwydd neu olew gwresogi.

Dyma rai camau a fydd yn eich helpu i atal eich olew neu eich tanwydd rhag cael ei ddwyn.

Bydd cymryd y mesurau hyn yn helpu gwneud bywyd yn anoddach i ladron posibl ac yn sicrhau bod eich tanc yn aros yn llawn.

 • Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.
 • Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a gwneud yr un peth wrth gael cyflenwad newydd.
 • Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau llai yn amlach.
 • Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gyda giât sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc. Dylid gwneud hyn dros ben y tanc hefyd.
 • Os oes gennych danc dur, rhowch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
 • Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, sicrhewch fod y system yn gweithio a bod y synwyryddion wedi eu gosod yn gywir i synhwyro symudiad.

 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd cysylltwch â ni ar 101 neu ffoniwch Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

Secure your homes whilst on holiday

Manylion:

Rydym yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

 

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi.

 

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich eiddo yn fwy diogel pan rydych yn ei adael yn wag am gyfnod.

•Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag

•Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll

•Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)

•Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ

•Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd

•Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc

•Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau

•Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm lladron sicrhewch ei fod wedi ei osod.

•Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

•Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd ar wyliau ar gyfryngau cymdeithasol

Crynodeb:

Vehicle Crime

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Crynodeb:

Diogelwch beic

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed Powys yn Sir Benfro dileer yn ôl y galw)yn annog seiclwyr i ddod yn gyfarwydd â’r cyngor diweddaraf ynghylch diogelu eu beiciau.

Mae nifer ohonom ni’n berchen beic ac mae’n bwysig fod pobl yn gwybod sut i’w cadw’n ddiogel er mwyn lleihau’r perygl o golli eu heiddo i ladron manteisgar. Mae dros hanner yr achosion o ddwyn beiciau’n digwydd o eiddo’r perchennog.

Arberth NPT Heddlu Dyfed Powys: "Er na ellir stopio pob achos, gall seiclwyr gymryd camau i ddiogelu eu beiciau - pa un ai gartref, yn y gwaith neu pan ar wyliau - er mwyn ei gwneud yn llai tebygol y byddant yn dioddef oherwydd y drosedd hon. Pan rydych chi wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar feic newydd, rydych chi eisiau bod yn sicr ei fod yn ddiogel, neu yn yr achos gwaethaf, wedi ei yswirio rhag ofn y bydd yn cael ei ddwyn neu ei golli.

Mae’r heddlu’n cynghori seiclwyr i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eu beiciau:

Cadwch eich beic mewn garej neu sied ddiogel

Cofiwch gloi eich beic bob amser gan ddefnyddio clo/cadwyn beic o safon dda, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am ychydig o funudau

Clowch eich beic wrth rywbeth na ellir ei symud, a thrwy’r ffrâm

Nodwch rif cyfresol y beic, ei wneuthuriad a’r model a chymerwch ffotograff ohono

Cadwch eich teithiau beic yn breifat – sicrhewch fod gosodiadau preifatrwydd wedi’u troi ymlaen os ydych chi’n defnyddio ap System Leoli Fyd-eang neu ddyfais i gofnodi’ch teithiau beic er mwyn atal arwain troseddwyr at eich beic.

Cofrestrwch eich beic ar www.immobilise.com; (Gwasanaeth am ddim yw hwn ac ni fydd yn cymryd ond ychydig funudau i chi ei wneud. Bydd yn helpu’r heddlu i ddychwelyd beiciau a adferwyd i’w perchnogion cywir).

Os ydych yn gweld beic yn cael ei ddwyn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am ddwyn beiciau cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Scam telephone calls

Manylion:

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru’n annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus yn dilyn adroddiadau am alwadau ffôn twyllodrus sy’n ymwneud â gwerthu larymau mwg.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wybod yn ddiweddar am alwad ffôn twyllodrus a gafodd preswylydd benywaidd yn Sir Benfro.

Cafodd y preswylydd dan sylw alwad gan ddyn, a ddywedodd wrthi ei fod wedi cael ei manylion cyswllt gan ei chwmni ynni. Aeth ymlaen i ofyn a oedd ganddi larymau mwg wedi'u gosod, a dywedodd nad oedd ganddi larymau o'r fath wedi'u gosod.

Yna, dywedodd wrthi ei bod yn torri rheoliadau'r llywodraeth trwy beidio â chael larymau, ac y gallai gael dirwy am hyn. Yna, cynigiodd y twyllwr bris arbennig iddi, sef £80, am osod system diogelwch tân yn ei chegin, a dywedodd y gallai dalu dros y ffôn gan ddefnyddio ei cherdyn credyd.

Wrth lwc, ar yr achlysur hwn, roedd y preswylydd wedi ei gwestiynu, ac ni roddodd fanylion ei cherdyn iddo. Rhoddodd y twyllwr y ffôn i lawr. Ers hynny, rydym wedi cael adroddiadau fod y twyllwr wedi ffonio'r preswylydd eto am yr eildro.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus o'r fath gynigion a cheisiadau am arian, boed hynny dros y ffôn, trwy'r post, trwy e-bost, neu gan bobl ar garreg y drws, ac i roi gwybod am unrhyw amheuon a all fod ganddynt i Wasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth trwy ffonio 03454 040506.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu gwasanaeth diogelwch tân yn y cartref am ddim, ac yn gosod larymau mwg yn y cartref yn rhad ac am ddim. I drefnu gwiriad diogelwch tân yn y cartref gan y Gwasanaeth Tân, ffoniwch 0800 169 1234 neu ewch i www.mawwfire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Gall twyll ddigwydd ar sawl ffurf, a gall gael ei gelu trwy wahanol ddulliau. Mae Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cael gwybod am dwyll sy'n targedu cartrefi a busnesau. Bydd rhai twyllwyr hyd yn oed yn dweud eu bod yn cael eu cefnogi gan Wasanaeth Tân ac Achub penodol.

Dywedodd Karen Jones, Pennaeth Diogelwch Cymunedol,

Gall twyll gael ei dargedu at unrhyw un, a gall y canlyniadau i'r dioddefwyr fod yn ddifrifol iawn. Nid yn unig y gallant fod ar eu colled yn ariannol, ond gall twyll hefyd gael effaith ar eu hiechyd a'u lles.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Safonau Masnach i godi ymwybyddiaeth o dwyll, ac i wella diogelwch ein cymunedau.

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn argymell y dylai pob cartref gael larymau mwg sy'n gweithio, ond mae'r gwasanaeth diogelwch tân yn y cartref yr ydym yn ei gynnig yn un rhad ac am ddim, ac nid ydym yn codi ceiniog am unrhyw gyfarpar yr ydym yn ei ddarparu.

Ffoniwch 0800 169 1234 neu ewch i'n gwefan www.mawwfire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch yn y cartref.

Os oes gan unrhyw un bryderon neu amheuon am geisiadau am arian neu wybodaeth bersonol sydd wedi cael eu gwneud trwy'r post, dros y ffôn, trwy e-bost, neu gan bobl ar garreg y drws, gallant gysylltu â Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth trwy ffonio 03454 040506, neu gysylltu â'u hadran Safonau Masnach leol.

Crynodeb:

Bogus Callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio. 

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw. 

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

 Mae heddlu Arberth yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

 Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

 •Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.

 •Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.

 •Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

 •Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.

 •Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.

 •Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.

 •Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)

 •Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

 Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

 

Crynodeb:

Secure your home - advice

Manylion:

 

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ardal Arberth yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi.

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Dywedodd PCSO 8019 Dave Henry: “Mae angen i berchnogion tai ddiogelu eu cartrefi yn erbyn ymwthwyr posibl. Clowch a diogelwch eich cartref bob tro. Os ydych chi’n gadael eich cartref yn anniogel, efallai na fydd eich polisi yswiriant yn ddilys a byddwch chi’n colli arian.

“Mae byrgleriaeth 2 mewn 1 yn duedd ddiweddar, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd ag allweddi i gerbydau sydd wedi’u parcio y tu allan i’r tŷ. Mae’r lladron fel arfer yn targedu nwyddau â gwerth uchel a cherbydau moethus, gan gynnwys cerbydau 4x4.

“Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chadwch eich car dan glo ynddo pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn medru gweld eich car, ni allant ei ddefnyddio. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill megis cloeon olwynion neu olwyn lywio, ac os nad oes gennych garej, ystyriwch osod gatiau cadarn i’ch dreif, neu bost diogelwch. Yn ogystal, gallech ystyried gosod dyfais tracio i’ch cerbyd.

“Y tu mewn i’ch cartref, peidiwch â gadael eich allweddi car mewn golwg neu ger ffenestri, drysau, blychau llythyrau neu fflap cathod lle mae modd i ladron eu gweld. Yn ddiweddar, dygwyd allweddi o wynebau gweithio cegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cuddio’ch allweddi fel na all lladron posibl ddod o hyd iddynt.”

Cofiwch:

 

Byrgleriaethau siawns yw’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau.

 

 • A yw’ch drysau a’ch ffenestri’n ddiogel? (Mae PAS24:2012 yn safon ddiogel)

 

 • Ystyriwch wydriad wedi’i lamineiddio mewn ffenestri llawr isaf bregus.

 

 • Gosodwch dwll ysbio a chadwyn drws. 

 

 • Caewch a chlowch ffenestri pan fyddwch chi’n mynd allan – hyd yn oed am gyfnod byr – a phan fyddwch chi’n mynd i’r gwely gyda’r nos. Peidiwch ag anghofio drysau garejys neu dai gwydr.

 

 • Gwnewch yn siŵr bod eich cloeon a’ch mesurau diogelwch yn cydymffurfio â’ch gofynion yswiriant. Ceir gwybodaeth bellach ar www.securedbydesign.com a www.locksmiths.co.uk.

 

 • Ymunwch â chynllun Gwarchod Cartrefi neu Warchod Cymdogaeth, neu cychwynnwch gynllun. Mae aelodaeth o gynllun o’r fath yn atal byrgleriaid.  

 

 • Cadwch allweddi, gan gynnwys allweddi sied a char, mewn man nad yw’n weladwy i unrhyw un sy’n edrych i mewn. Peidiwch â gadael allweddi yn y drws, a pheidiwch byth â chuddio allwedd sbâr tu allan.

 

 • Cuddiwch eitemau gwerthfawr a sicrhewch nad ydynt mewn golwg drwy ffenestri.

 

 • Tynnwch luniau o’ch eitemau gwerthfawr ar gyfer dibenion yswiriant, a chadwch nhw gyda’ch polisi.

 

 • Gall cloeon ffenestr a larymau byrgleriaid atal troseddwyr.

 

 • Peidiwch byth â gadael deunydd pacio eitemau newydd gyda’ch sbwriel cyffredinol. Gall troseddwyr ei weld a thargedu’ch eiddo.

 

 • Tynnwch y llenni gyda’r hwyr a gadewch eich goleuadau ar switsh amserydd os ydych chi’n mynd allan. Gwnewch yn siŵr bod un golau ymlaen i fyny’r grisiau.

 

 • Peidiwch byth â rhoi’ch allweddi i rywun nad ydych chi’n ei adnabod yn dda. Newidiwch y cloeon pan fyddwch chi’n symud tŷ fel eich bod chi’n gwybod pwy sydd ag allweddi.

 

 • Peidiwch byth â chadw symiau mawr o arian yn y tŷ.

 

 • Ystyriwch gadw gemwaith drud, gweithredoedd tŷ ac eitemau pwysig eraill mewn coffor cartref wedi’i angori i’r bricwaith.

 

Crynodeb:

Child Sex Exploitation

Manylion:

Mae cam-fanteisio'n rhywiol ar blant yn digwydd pan mae person ifanc yn cael ei annog, neu ei orfodi, i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol yn gyfnewid am rywbeth, er enghraifft, bywd, llety, cyffuriau, alcohol, sigarennau, anwyldeb, anrhegion neu arian.

Gall ddigwydd i unrhyw blentyn neu berson ifanc, ar-lein ac all-lein, a gall camdrinwyr rhywiol fod yn wrywaidd neu'n fenywaidd.

Does dim bai arnoch chi os ydych chi'n cael eich cam-drin.  Yr oedolion sydd wedi cymryd mantais ohonoch sy'n gyfrifol a nhw yw'r bobl sydd wedi gwneud rhywbeth o'i le.

Os ydych chi'n poeni'ch bod chi, neu rywun rydych chi'n adnabod, yn dioddef cam-fanteisio rhywiol, mae cymorth ar gael. Cysylltwch a Heddlu Dyfed Powys a rhowch gymaint o wybodaeth a phosibl. Bydd eich adroddiad yn cael ei ymchwillio gan swyddogion sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Galwch 101 gan ddyfynnu Ymgyrch Rico

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol galwch 999

Galwch heibio i'ch gorsaf heddlu leol

Crynodeb:

Advice on protecting yourself against Rogue Traders

Manylion:

Am gyngor ynghylch sut i ddiogelu’ch hun rhag dioddef trosedd, gweler ein dogfen gyngor atodedig.

Crynodeb:

Iechyd Meddwl

Manylion:

SEFYDLIAD DPJ

Cychwynnwyd Sefydliad DPJ yng Ngorffennaf 2016 yn dilyn marwolaeth Daniel Picton-Jones. Bwriad y Sefydliad yw cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig gyda phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig dynion yn y sector amaethyddiaeth. Mae gan amaethyddiaeth un o’r graddau uchaf o hunanladdiad, a gydag iechyd meddwl yn broblem fawr ar draws cymdeithas bwriad y sefydliad yw chwalu’r stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl a darparu gwasanaethau cefnogi i’r rhai hynny mewn cymunedau gwledig.

Mae ffermio’n yrfa ragorol a gall ddod â buddion enfawr i’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector. Fodd bynnag, mae’n yrfa sy’n dod â phwysau mawr, unigrwydd a galwadau dyddiol.

I gael mwy o wybodaeth am y Sefydliad a’r gefnogaeth sydd ar gael ewch at e wefan www.thedpjfoundation.co.uk

 

Iechyd Meddwl

Bydd 1 o bob 4 o bobl yn dioddef problemau iechyd meddwl yn ystod eu hoes. Nid yw’n afiechyd anghyffredin ac y mae’n un y mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i’w ddatrys.

Iechyd meddwl yw ein lles emosiynol, seicolegol a chymdeithasol. Mae’n effeithio ar sut rydym yn teimlo, yn meddwl ac yn gweithredu. Mae’n pennu’r modd rydym yn ymwneud â phobl eraill, yn ymdrin â straen ac yn gwneud penderfyniadau. Mae’n bwysig yn ystod pob cam o fywyd. Mae llawer o fathau o broblemau iechyd meddwl, gan amrywio o gorbryder ac iselder mwy cyffredin hyd at sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol llai cyffredin - a llawer mwy. Mae 16.7% o’r boblogaeth wedi cael meddyliau’n ymwneud â hunanladdiad.

Yn 2014 bu farw 6581 o bobl drwy hunanladdiad yn y DU - bu farw 1850 ar ffyrdd y DU.

Mae 9 allan o bob 10 o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl wedi dioddef gwahaniaethu neu ragfarn. Mae’n bwysig cofio bob modd trin iechyd meddwl, ac mae ei atal yn allweddol.

Amaethyddiaeth sydd â’r raddfa uchaf o hunanladdiad, yn uwch na phob galwedigaeth arall. Y rhesamau am hyn yw:

Mae amaethyddiaeth yn alwedigaeth unig.

Mae mwy o ddynion yn gweithio mewn amaethyddiaeth.

Sector traddodiadol.

Gwrthwynebiad tuag at geisio cymorth.

Rhagfarn yn erbyn iechyd meddwl.

Diffyg o ran mewnwelediad a’r cymorth sydd ar gael.

Newid ac ansicrwydd parhaus.

Hunan-ddibynnol.

Arbenigol – pwysau uchel.

Ffordd o fyw ydyw, nid swydd.

Mae gan bobl sy’n gweithio mewn amaethyddiaeth foddau i gyflawni hunanladdiad.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Jesse Road
Arberth
Sir Benfro
SA67 7DJ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.