Rhingyll Delme Jones

PC Hedydd Llewelyn

PCSO Alex Mason

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Crymych

Dyddiad a gytunwyd: 25 Ionawr 2019

Gweithred

Cynhelir patrolau yn ardal Crymych yn dilyn adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Ymdriniwyd ag adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghrymych, Cilgerran a’r twyni tywod tu ôl i draeth Poppit yn ystod y mis diwethaf.

Ardal leol: Poppit

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2018

Gweithred

I gweithio i lleihau digwyddiadau gwrthgymdeithasol gan gwersyllwyr yn ardal Poppit.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Ymdriniwyd ag adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghrymych, Cilgerran a’r twyni tywod tu ôl i draeth Poppit yn ystod y mis diwethaf. Cynhaliodd swyddogion batrolau rheolaidd er mwyn atal problemau yfed dan oed a phartïon traeth rhag digwydd eto.

01 Medi 2018

17 Awst 2017

Mae patrolau wedi parhau gan swyddogion i geisio datrys y mater yma. Mae nosweithau canlyniadau yn aml yn amserau poblogaidd am partion traeth, felly mae deddf gwasgariad mewn lle ar 17 a 24 Awst i helpu ni delio gyda unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y diwrnodau 'na.

11 Hydref 2016

Mae swyddogion Crymych wedi cyhoeddi datganiad i’r wasg ar y cyd â Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro er mwyn tynnu sylw at y problemau a’u heffaith ar yr ardal, yr amgylchedd a’r preswylwyr. Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal, a bydd y sefyllfa dal yn cael ei monitro.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Tachwedd 2018

Gweithred

Mynd i’r afael â phryderon ynghylch cerbydau sy’n goryrru. Mae cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned wrthi’n cael ei sefydlu yn Llandudoch.

Diweddariadau

01 Mehefin 2019

Drwy gydol mis Mai rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau a GanBwyll. Mae Gwylio Cyflymder Cymunedol Hermon yn y broses o gael ei sefydlu. Cynhaliwyd patrolau y tu allan i Ysgolion Cynradd Llandudoch a Chilgerran er mwyn ymdrin â materion goryrru a pharcio.

01 Mai 2019

Drwy gydol mis Mawrth ac Ebrill rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau a GanBwyll. Mae Gwylio Cyflymder Cymunedol Hermon yn y broses o gael ei sefydlu. Cynhaliwyd patrolau y tu allan i Ysgolion Cynradd Llandudoch a Chilgerran er mwyn ymdrin â materion goryrru a pharcio.

01 Tachwedd 2018

I fynd i'r afael â bryderon am goryrru.

20 Ebrill 2017

Mynegwyd rhagor o bryderon mewn perthynas â goryrru ym Moncath, Felindre Farchog ac Abercych. Rydyn ni wedi cynnal ymgyrchoedd ‘Dangos Eich Cyflymder’ yn yr ardaloedd hyn, ac yn Abercych yn unig, daliwyd 12 cerbyd yn goryrru. Y darlleniad uchaf oedd 48mya mewn parth 30mya. Bydd perchnogion y cerbydau hyn yn derbyn llythyrau rhybudd, a byddwn ni’n parhau i gynnal yr ymgyrchoedd hyn gyda golwg ar ofyn i GanBwyll am gymorth a’r fan gorfodi cyflymder.

02 Mawrth 2017

Yn dilyn cysylltiad gyda'r Cynghorydd Sir lleol, mae'r Cyngor Sir wedi cynnal adolygiad o gyflymder yn yr ardal ac wedi cytuno rhannu'r canlyniadau. Byddwn yn cynnal ymgyrchoedd 'Gwylio Eich cyflymder' bellach yn ardaloedd Trewyddel a Llandudoch yn ystod y mis ac hefyd yn ystod gwyliau Pasg. 

15 Chwefror 2017

Rydyn ni wedi cynnal ymgyrchoedd ‘Dangos Eich Cyflymder’ ar dri achlysur yn ardal Trewyddel yn ddiweddar, ond nid yw’r rhain wedi dangos unrhyw gerbydau sy’n teithio’n gynt na’r terfyn cyflymder. Yn ogystal, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Chynghorwyr Sir a Chyngor Sir Benfro, sy’n monitro cyflymder yn rheolaidd yn yr ardaloedd hyn, er mwyn nodi unrhyw amserau problemus. Ar ddydd Gwener 10 Chwefror 2017, cynhaliom ymgyrch monitro cyflymder ym mhentref Llandudoch gyda disgyblion Ysgol Llandudoch hefyd, fel rhan o brosiect ysgol.

07 Ionawr 2017

Cynhaliwyd ymgyrch 'Gwyliwch Eich Cyflymder' yn ardaloedd Trefdraeth a Threwyddel ym mis Rhagfyr, a byddwn yn parhau gyda'r ymgyrch hyn.

Dyddiad a gytunwyd: 25 Ionawr 2019

Gweithred

Sefydlwyd Tîm Troseddau Gwledig er mwyn adeiladu cysylltiadau cryf â’r gymuned ffermio a chynnal mwy o batrolau mewn ardaloedd gwledig er mwyn tawelu meddyliau’r gymuned a lleihau troseddau gwledig. Byddant hefyd yn ymweld â marchnad Crymych er mwyn ymgysylltu â ffermwyr lleol.

Ardal leol: Cilgerran

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2018

Gweithred

I gydweithio gyda'r Canolfan Bywyd Gwyllt yng Nghilgerran i leihau digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas y ganolfan a'r llwybrau troed o Aberteifi i Gilgerran.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Ymdriniwyd ag adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghrymych, Cilgerran a’r twyni tywod tu ôl i draeth Poppit yn ystod y mis diwethaf.

13 Mai 2018

Yn dilyn digwyddiad tan yn un o'r cuddfannau'r ganolfan, darganfuwyd mai 3 berson ifanc lleol oedd yn gyfrifol. Maen nhw gyd wedi mynd trwyddo broses cyfiawnder adferol, ac wedi'u dalu am y difrod. Rydym yn parhau i weithio gyda'r ganolfan i wella diogelwch a lleihau YGG trwy ddefnyddio dulliau e.e. Teledu Cylch Cyfyng.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 23 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 30 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Siop y Pentre, Cilgerran

Dyddiad / amser: 01 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Llandudoch, Y Cartws, Llandudoch

Dyddiad / amser: 05 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd a'ch Tîm Plismona Bro lleol ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 06 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Yr Hen Ysgol - Trewyddel

Dyddiad / amser: 06 Tach 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym yn wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 13 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 20 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 27 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Llandudoch, Y Cartws, Llandudoch

Dyddiad / amser: 03 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi gwrdd a'ch Tîm Plismona Bro lleol ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 04 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Yr Hen Ysgol - Trewyddel

Dyddiad / amser: 04 Rhag 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym yn wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Siop y Pentre, Cilgerran

Dyddiad / amser: 06 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 11 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 18 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 25 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 01 Ion 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 08 Ion 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Marchnad Crymych, Parc Gwynfryn

Dyddiad / amser: 15 Ion 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Bro Preseli, Crymych

Dyddiad / amser: 07 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfarfod misol i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Lleoliad: Bro Preseli, Crymych

Dyddiad / amser: 05 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Cyfarfod misol i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. Croeso i bawb.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

FishguardNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.