Rhingyll Geraint Lewis

PCSO Jim Moffatt

PCSO Graham Kendall

PCSO Rachel Adams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 05 Chwefror 2018

Gweithred

Mae swyddogion lleol wedi derbyn cwynion bod nifer o bobl ifainc yn achosi difrod i’r ardal o gwmpas y maes chwarae amlddefnydd newydd. Trefnwyd patrolau ac ymgysylltiad â chlwb chwaraeon a hamdden Saundersfoot er mwyn atal digwyddiadau a difrod pellach.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 05 Chwefror 2018

Gweithred

Bu sawl achos o bobl yn cael eu dal yn defnyddio bathodynnau parcio ar gyfer pobl anabl pan nad yw’r unigolyn y mae’r cerdyn wedi’i gofrestru iddo yn y car. Bydd y tîm plismona bro lleol yn gweithio gyda swyddogion gorfodi sifil er mwyn atal camddefnyddio breintiau parcio bathodyn glas.  

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot

Dyddiad / amser: 02 Gor 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Mae cyfarfod PACT Saundersfoot yn gyfle i breswylwyr gwrdd â’u tîm plismona bro lleol er mwyn trafod materion maen nhw’n teimlo sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Lleoliad: Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot

Dyddiad / amser: 06 Awst 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Mae cyfarfod PACT Saundersfoot yn gyfle i breswylwyr gwrdd â’u tîm plismona bro lleol er mwyn trafod materion maen nhw’n teimlo sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police offer security advice to caravaners

Manylion:

Mae heddlu Saundersfoot yn atgoffa carafanwyr i gadw eu heiddo’n ddiogel yn ystod y gwanwyn hwn er mwyn lleihau’r perygl o ddioddef trosedd.

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Meddai rhingyll Gerait Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Yn bennaf, dylai pobl sy’n defnyddio’u carafanau’r haf hwn ystyried dulliau o storio eitemau gwerthfawr o’r golwg, fel na all lladron eu gweld.

“Pan mae’r garafán yn wag ac yn cael ei storio dros y gaeaf, cofiwch fynd â phob eiddo gwerthfawr cludadwy oddi yno. Ewch â’r eitemau o’r safle’n llwyr ac yn ôl i’ch cartref yn hytrach na’u storio mewn siediau yn agos i’r garafán.”

Dyma fwy o gyngor diogelwch i garafanwyr gan Heddlu Dyfed Powys:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

Ceir gwybodaeth bellach ar www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Shed Security

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio ar draws ardal yr Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Meddai PC Craig Thomas, o Dîm Plismona Bro Tenby: “Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

“Mae hyn yn bryder mawr i’r heddlu gan ei bod yn glir bod modd atal dwyn o siediau drwy gymryd camau diogelwch rhesymol.

“Rydym yn annog pobl i osod cloeon o ansawdd da ar bob sied gardd a hefyd i farcio’u heiddo gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.”

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Am fwy o gyngor atal trosedd ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Dyfed Powys Police in Pembrokeshire are encouraging cyclists to get up to speed with the latest safety tips to secure their bikes.

Manylion:

Mae nifer ohonom ni’n berchen beic ac mae’n bwysig fod pobl yn gwybod sut i’w cadw’n ddiogel er mwyn lleihau’r perygl o golli eu heiddo i ladron manteisgar. Mae dros hanner yr achosion o ddwyn beiciau’n digwydd o eiddo’r perchennog.

Meddai HSCC Rachel Adams, o Heddlu Dyfed Powys: “Er na ellir stopio pob achos, gall seiclwyr gymryd camau i ddiogelu eu beiciau - pa un ai gartref, yn y gwaith neu pan ar wyliau - er mwyn ei gwneud yn llai tebygol y byddant yn dioddef oherwydd y drosedd hon. Pan rydych chi wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar feic newydd, rydych chi eisiau bod yn sicr ei fod yn ddiogel, neu yn yr achos gwaethaf, wedi ei yswirio rhag ofn y bydd yn cael ei ddwyn neu ei golli.

Mae’r heddlu’n cynghori seiclwyr i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eu beiciau:

 • Cadwch eich beic mewn garej neu sied ddiogel
 • Cofiwch gloi eich beic bob amser gan ddefnyddio clo/cadwyn beic o safon dda, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am ychydig o funudau
 • Clowch eich beic wrth rywbeth na ellir ei symud, a thrwy’r ffrâm
 • Nodwch rif cyfresol y beic, ei wneuthuriad a’r model a chymerwch ffotograff ohono
 • Cadwch eich teithiau beic yn breifat – sicrhewch fod gosodiadau preifatrwydd wedi’u troi ymlaen os ydych chi’n defnyddio ap System Leoli Fyd-eang neu ddyfais i gofnodi’ch teithiau beic er mwyn atal arwain troseddwyr at eich beic.
 • Cofrestrwch eich beic ar www.immobilise.com; (Gwasanaeth am ddim yw hwn ac ni fydd yn cymryd ond ychydig funudau i chi ei wneud. Bydd yn helpu’r heddlu i ddychwelyd beiciau a adferwyd i’w perchnogion cywir).

 

Os ydych yn gweld beic yn cael ei ddwyn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am ddwyn beiciau cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Bogus and cold callers

Manylion:

Yr Heddlu’n atgoffa pobl fregus i fod yn wyliadwrus ynghylch galwyr ffug a diwahoddiad

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu Saundersfoot yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Meddai PCSO Moffatt o Heddlu Dyfed Powys: “Yn anffodus nid oes gan bob un sy’n cnocio ar eich drws yn ddirybudd reswm dilys dros fod yno. Troseddwyr yw galwyr ffug ac rydym yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac i wybod beth i’w wneud os ydynt yn derbyn ymweliad gan ymwelydd ffug. Y peth pwysicaf yw gofyn am gerdyn adnabod, ynghyd â gosod a defnyddio cadwyn drws. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â’u gadael drwy’ch drws.”

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

 • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
 • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
 • Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.
 • Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.
 • Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.
 • Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)
 • Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Police urge holidaymakers to secure their vehicles

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro)yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Meddai Sergeant Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Er bod lefelau trosedd yn ardal Dyfed Powys ymhlith yr isaf yn y DU, mae troseddwyr manteisgar, sy’n gweld cyfle, yn broblem barhaus. Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn cymryd mesurau diogelwch syml.

“Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.”

Mae’r heddlu’n cynghori pobl sydd ar eu gwyliau i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eiddo a adewir mewn cerbyd:

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

 

Os ydych yn gweld lladrad o gerbyd cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys ar unwaith drwy ffonio 101. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Am fwy o wybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed Powys ewch i wefan yr Heddlu: www.dyfed-powys.police.uk

Crynodeb:

Know where your children are during the school holidays

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro yn gofyn i rieni ‘Ydych chi’n gwybod ble mae eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol?’

Dros wyliau’r ysgol mae Heddlu Dyfed Powys yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn y nifer o alwadau’n riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys pobl ifanc yn yfed alcohol, yn defnyddio iaith anweddus, yn creu sŵn gormodol ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Meddai SCCH Rachel Adams, o Heddlu Dyfed Powys: “Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys ar y cyfan yn gymharol isel, ond mae’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch digwyddiadau o’r fath yn cynyddu dros gyfnod gwyliau’r haf ac maent fel arfer yn cyfeirio at bobl ifanc.

“Mae’r mwyafrif o bobl ifanc yn ymddwyn yn dda, ond beth sy’n achosi pryder i ni yw’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch lleiafrif sy’n yfed dan oed a’r effaith y mae hyn yn ei gael arnyn nhw ac ar eu hymddygiad.

“Drwy gydol gwyliau’r ysgol bydd yr heddlu ac asiantaethau partner yn gweithio i addysgu rhieni a phobl ifanc ynghylch peryglon camddefnyddio alcohol. Byddwn hefyd yn siarad gydag adwerthwyr i atal pobl ifanc rhag gallu prynu alcohol yn y lle cyntaf.

“Er bod y mwyafrif helaeth o rieni’n ymddwyn yn gyfrifol, rydym yn atgoffa pob rhiant yn ystod gwyliau’r ysgol i fod yn ymwybodol o ble y mae eu plant a beth y maen nhw’n ei wneud. Mae pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn debygol o dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.”

Os ydych yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych yn dyst iddo dylech gysylltu â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101; neu’n ddienw drwy’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Police urge holidaymakers to secure their vehicles

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro, yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Meddai Sergeant Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Er bod lefelau trosedd yn ardal Dyfed Powys ymhlith yr isaf yn y DU, mae troseddwyr manteisgar, sy’n gweld cyfle, yn broblem barhaus. Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn cymryd mesurau diogelwch syml.

“Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.”

Mae’r heddlu’n cynghori pobl sydd ar eu gwyliau i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eiddo a adewir mewn cerbyd:

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

 

Os ydych yn gweld lladrad o gerbyd cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys ar unwaith drwy ffonio 101. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Am fwy o wybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed Powys ewch i wefan yr Heddlu: www.dyfed-powys.police.uk

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Wogan Terrace
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9HA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.