Rhingyll Geraint Lewis

PCSO Jim Moffatt

PCSO Graham Kendall

PCSO Rachel Adams

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Wooden

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2014

Gweithred

Codwyd pryderon gan drigolion Wooden ynglŷn â nifer y modurwyr sy’n goryrru drwy’r pentref. Gofynnir i aelodau o’r Uned Plismona’r Ffyrdd i gadw llygad manwl ar yr ardal yn ystod y misoedd i ddod.

Ardal leol: Wooden

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2014

Gweithred

Codwyd materion parcio gan staff Cartref Gofal Pencoed. Mae SCCH lleol yn gweithio gyda staff er mwyn datrys y problemau.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Local PCSOs have liaised with those involved and have worked out a parking arrangement which works for both parties. The situation will continue to be monitored throughout the month.

Ardal leol: Llanteg

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2014

Gweithred

Bu achosion o dipio anghyfreithlon ym mhentref Llanteg yn ddiweddar. Mae patrolau rheolaidd wedi’u trefnu er mwyn adnabod troseddwyr ac atal eraill rhag difethaf harddwch naturiol ein cymunedau gwledig.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Patrols have been scheduled and carried out in the local area as of 03/12/2014

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2015

Gweithred

Bydd swyddogion lleol yn cymryd ymagwedd rhagweithiol tuag at yfed dan oed yn Saundersfoot. Bydd swyddogion yn canolbwyntio ar ble mae yfwyr dan oed yn cael gafael ar alcohol.

Diweddariadau

17 Ebrill 2015

Nid oes unrhyw droseddau yfed dan oed wedi’u gweld yn ystod patrolau i dargedu’r mater yn Saundersfoot hyd yn hyn. Bellach, mae swyddogion yn gweithio gyda siopau lleol sy’n gwerthu alcohol yn yr ardal er mwyn atal cyflenwi yn y lle cyntaf.

15 Mawrth 2015

Mae patrolau ar droed wedi’u cynnal yn ardal Saundersfoot. Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw achos o yfed dan oed yn y pentref yn ystod y patrolau hyn.

Ardal leol: Sageston a Chaeriw

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2015

Gweithred

Bydd swyddogion yn talu sylw arbennig i ardaloedd Sageston a Chaeriw pan fyddant yn patrolio ar droed.

Diweddariadau

17 Ebrill 2015

Mae cynyddu patrolau yng Nghaeriw a Sageston wedi arwain at ostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

15 Mawrth 2015

Mae swyddogion wedi cynnal nifer o batrolau ar droed ac mewn cerbyd yn ardaloedd Caeriw a Sageston, gan dalu sylw arbennig i’r ysgol yn Sageston a maes awyr Caeriw.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2015

Gweithred

Bydd swyddogion yn talu sylw arbennig i gerbydau sy’n parcio yn y safle tacsis y tu allan i Arcêd Booth’s a’u symud ymlaen os nad tacsis ydynt.

Diweddariadau

17 Ebrill 2015

Mae swyddogion yn Saundersfoot wedi symud nifer o geir ymlaen o’r safle tacsis. Daw’r mater yn fwy amlwg yn yr haf pan fydd llawer iawn o dwristiaid yn ymweld â’r ardal. Bydd swyddogion lleol yn parhau i dalu sylw i’r ardal drwy gydol yr haf.

15 Mawrth 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro lleol wedi symud nifer o geir oddi ar y maes tacsis, yn bennaf gyda’r nos.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 13 Ebrill 2015

Gweithred

Bydd swyddogion heddlu yn Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod yn talu sylw arbennig i’r rhai sy’n parcio ar y llinellau igam ogam y tu allan i archfarchnad Tesco ar Brewery Terrace.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 13 Ebrill 2015

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn cynyddu patrolau mewn cymunedau gwledig a mwy unig yn ardal Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod.

Ardal leol: St Florence

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2015

Gweithred

Mae Tîm Plismona Bro Dyfed-Powys wedi derbyn salw adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ystâd newydd yn St Florence. Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau ar oriau amrywiol yn ystod cylch dyletswydd swyddogion i adnabod y troseddwyr.

Ardal leol: Caeriw

Dyddiad a gytunwyd: 07 Medi 2015

Gweithred

Bu sawl achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda grwpiau o bobl ifainc yn eu harddegau yng Nghaeriw.

Diweddariadau

08 Medi 2015

Patrolau parhaus ar droed yn yr ardal gan ganolbwyntio ar ardal Steps Road.

Ardal leol: Pentref Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 07 Medi 2015

Gweithred

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol newydd, ymddengys bod rhieni a gwarcheidwaid wedi cychwyn parcio dwbl eto. Mae hyn yn achosi tagfeydd ar y system ffordd amgylchynol. Gan fod Pennaeth newydd wedi cychwyn yn yr ysgol, byddai hyn yn gyfle da i fynd i’r afael â’r sefyllfa.

Diweddariadau

01 Ionawr 0001

Ardal leol: Pentref Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 07 Medi 2015

Gweithred

Mae problemau’n parhau ar Heol Sandyhill o ran cerbydau’n goryrru ar hyd y ffordd, yn arbennig tacsis.

Diweddariadau

08 Medi 2015

Siaradwyd â chwmnïoedd tacsis unigol ac anfonwyd llythyrau at gwmnïoedd lleol.

Ardal leol: Wooden

Dyddiad a gytunwyd: 02 Tachwedd 2015

Gweithred

Ers sawl mis bellach, bu nifer o gwynion am barcio dwbl yn Wooden. Credir bod hyn yn bennaf oherwydd eiddo masnachol â nifer fawr o weithwyr sy’n fwy na chapasiti parcio’r eiddo.

Diweddariadau

11 Tachwedd 2015

Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn trefnu diwrnod o weithredu gyda swyddogion lleol.

Ardal leol: Llanteg

Dyddiad a gytunwyd: 06 Ionawr 2016

Gweithred

Mae sawl cerbyd yn achosi problemau parcio o gwmpas neuadd y dref. Mae’r Tîm Plismona Bro lleol wedi derbyn rhifau cofrestru’r cerbydau tramgwyddus a byddant yn monitro’r sefyllfa’n agos.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Ionawr 2016

Gweithred

Bu cwynion ynghylch baw cŵn ar draeth Saundersfoot. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau ar adegau amrywiol o’r dydd ac yn ymgysylltu â Chyngor Sir Penfro er mwyn datrys y mater.

Diweddariadau

07 Chwefror 2016

Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro wedi monitro’r sefyllfa. Nid ydynt wedi dod o hyd i lawer o dystiolaeth o faw cŵn ar y traeth, fodd bynnag, mae cudd-wybodaeth leol wedi tynnu’n sylw at ardal ymhellach tuag at Wiseman’s Bridge sy’n dod yn fan problemus o ran baw cŵn. Bydd patrolau’n parhau drwy gydol mis Chwefror.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2016

Gweithred

Bellach, sefydlwyd nad yw’n gyfreithlon reidio moduron Segway ar briffyrdd cyhoeddus. Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn rhoi cyngor i’r bobl ifainc hynny sydd ddim yn ymwybodol o’r gyfraith i sicrhau nad ydynt yn cael eu hun i helynt.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 09 Mai 2016

Gweithred

1.            Cynnal patrolau ar droed ar benwythnosau, gwyliau, ac ar ôl i’r bws ysgol ollwng y plant.

2.            Ymgysylltu â phobl leol er mwyn cael gwybodaeth bellach.

3.            Cymryd camau gweithredu cadarnhaol ar ôl adnabod troseddwyr.

Diweddariadau

13 Mai 2016

Mae patrolau wedi’u cynnal yn yr ardal ar droed ac mewn cerbyd. Mae tri unigolyn wedi’u hadnabod ac ymdrinnir â hwy maes o law.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 09 Mai 2016

Gweithred

 1. Cynnal patrolau ar droed ar benwythnosau, gwyliau, ac ar ôl i’r bws ysgol ollwng y plant.

 2. Ymgysylltu â phobl leol er mwyn cael gwybodaeth bellach.

 3. Cymryd camau gweithredu cadarnhaol ar ôl adnabod troseddwyr.

Diweddariadau

13 Mai 2016

Mae patrolau wedi’u cynnal yn yr ardal ar droed ac mewn cerbyd. Mae dau unigolyn wedi’u hadnabod ac mae swyddogion ac athrawon wedi siarad â nhw.

Ardal leol: Cilgeti

Dyddiad a gytunwyd: 09 Mai 2016

Gweithred

 1. Cynhelir patrolau amlwg mewn cerbyd ac ar droed.

 2. Ymgysylltir â phobl leol er mwyn nodi ymhle y mae’r broblem.

 3. Bydd alcohol yn cael ei gymryd wrth unrhyw un o dan 18 oed sy’n cael ei ddal ag alcohol yn ei feddiant, neu oedolion y mae’r swyddogion yn amau eu bod yn rhoi alcohol i bobl ifainc.

Diweddariadau

13 Mai 2016

Cynhaliwyd patrolau yn yr ardal ar droed ac mewn cerbyd.

Mae swyddogion wedi mynd i siop Co-op Cilgeti oherwydd mae’r bobl ifainc yn dwyn alcohol oddi yma. Rhoddwyd cyngor i staff gan swyddogion ac mae’r heddlu’n gweithio gyda nhw er mwyn mynd i’r afael â’r broblem.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2016

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn siarad â phreswylwyr lleol er mwyn lleddfu’r mater, fodd bynnag, os na ellir cyrraedd datrysiad cyfeillgar, bydd y mater yn cael ei drosglwyddo i’r Uned Plismona’r Ffyrdd.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2016

Gweithred

Mae darnau o wydr wedi’u claddu ar faes criced Saundersfoot, gyda’r min yn wynebu ar y fyny. Bydd patrolau ac ymholiadau lleol yn cael eu cynnal er mwyn atal digwyddiadau pellach ac adnabod y troseddwyr.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Hydref 2016

Gweithred

Unwaith yn rhagor, cynhelir ymgyrch sy’n annog pawb i gael hwyl, ond i aros yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Cynhelir Ymgyrch Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt (Ymgyrch BANG) yn ystod Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, ac mae’n lledaenu’r neges y gall pob un ohonom fwynhau heb achosi niwsans.

Mae swyddogion yn ardal Saundersfoot yn gysylltiedig â’r ymgyrch Cymru gyfan sy’n annog pobl i ystyried pobl sydd ddim eisiau ymuno yn y dathliadau.

Y brif neges yw mwynhau tân gwyllt o bellter diogel, a hynny mewn arddangosfa wedi’i threfnu bob tro, ac os ydych chi'n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’, galw gyda’r rhai sydd eisiau cymryd rhan yn unig.

 Dywedodd SCCH 8120 Graham Kendall “Mae chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ ar Nos Galan Gaeaf yn draddodiad y mae plant yn mwynhau ac yn rhywbeth sy’n tyfu o ran poblogrwydd. Mae’n bwysig bod plant yn cael hwyl heb achosi gofid i eraill.

“Rydyn ni’n gwneud llawer o waith yn ystod y cyfnod yn arwain at Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt i sicrhau bod pawb yn gwybod sut i gael hwyl mewn modd diogel i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a gweithgarwch troseddol arall yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Hefyd, rydyn ni’n sicrhau bod pobl ifainc yn deall bod canlyniadau i ymddygiad gwael. Byddwn ni’n cyhoeddi rhybuddion ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn gwneud arestiadau pan fod angen.”

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i adran newyddion ein gwefan, neu dulynwch y sgwrs ar twitter, Facebook ac Instagram (Sir Gaerfyrddin yn unig) gan ddefnyddio #YmgyrchBANG a #SpookSafe.

Ardal leol: Saundersfoot a’r cyffiniau

Dyddiad a gytunwyd: 14 Tachwedd 2016

Gweithred

Bydd swyddogion lleol yn adnabod pobl fregus sy’n byw yn yr ardal ac yn rhoi cymorth a thawelwch meddwl iddynt dros y gaeaf a chyfnod y Nadolig.

Diweddariadau

21 Tachwedd 2016

Bydd swyddogion lleol yn adnabod pobl fregus sy’n byw yn yr ardal ac yn rhoi cymorth a thawelwch meddwl iddynt dros y gaeaf a chyfnod y Nadolig.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 14 Tachwedd 2016

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn casglu cudd-wybodaeth mewn perthynas â dosbarthu a defnyddio sylweddau a reolir yn Saundersfoot.

Diweddariadau

21 Tachwedd 2016

Mae swyddogion wedi casglu cudd-wybodaeth gan ffynonellau lleol mewn perthynas â chyflenwi a defnyddio sylweddau a reolir.

Ardal leol: Cilgeti

Dyddiad a gytunwyd: 14 Tachwedd 2016

Gweithred

Mae swyddogion lleol wedi derbyn adroddiadau gan breswylwyr lleol am bobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac yn cymryd cyffuriau.

Diweddariadau

21 Tachwedd 2016

Mae swyddogion lleol wedi derbyn adroddiadau gan breswylwyr lleol am bobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac yn cymryd cyffuriau.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mawrth 2017

Gweithred

Mae preswylwyr lleol wedi adrodd am gerbydau’n goryrru o gwmpas y Ridgeway, Heol Sandyhill a Wooden. Bydd yr ardaloedd yn cael eu targedu gan yr uned plismona’r ffyrdd dros y mis nesaf.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mawrth 2017

Gweithred

Ers i’r clwb ieuenctid gau, mae llawer o bobl ifainc wedi bod yn achosi problemau i fusnesau a phreswylwyr lleol yn yr ardal ar nos Wener.

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Mae swyddogion lleol wedi cael gorchymyn adran 34 ar gyfer pentref Saundersfoot ac wedi cyhoeddi sawl hysbysiad gwasgaru i bobl ifainc sy’n ymddwyn yn amhriodol. Mae preswylwyr a pherchnogion busnes wedi sôn am leihad yn nifer y problemau a brofir ar nosweithiau Gwener.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 27 Chwefror 2017

Gweithred

Oherwydd nifer yr ymwelwyr yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot yn flynyddol, mae angen cydlynu gofalus ac ymarferol rhwng swyddogion lleol a thrwyddedigion yr ardal ar yr economi nos. Mae gweithio mewn partneriaeth â thafarnwyr lleol yn caniatáu i Heddlu Dyfed-Powys dargedu troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol yn yr ardal yn effeithiol, a chael gwared arnynt.

Diweddariadau

01 Mawrth 2017

Mae pum unigolyn wedi’u dewis gan bwyllgor BOBB i dderbyn gorchmynion gwahardd y mis hwn. Mae hyn yn dwyn cyfanswm yr unigolion ar y rhestr i 25.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 03 Gorffennaf 2017

Gweithred

Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal gan Dîm Plismona Bro Saundersfoot. Bydd swyddogion lleol yn ymgysylltu â busnesau lleol a staff yr harbwr i dargedu unrhyw faterion posibl.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal patrolau.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 11 Gorffennaf 2017

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro a’r Tîm Plismona’r Ffyrdd yn monitro’r sefyllfa a bydd tocynnau’n cael eu cyflwyno i gerbydau tramgwyddus sy’n parcio o fewn 10 medr o’r gyffordd.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Ardal leol: Pentref Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 08 Awst 2017

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Saundersfoot yn cynnal patrolau amlwg. Bydd swyddogion lleol yn ymgysylltu â busnesau lleol a staff yr harbwr er mwyn targedu unrhyw faterion posibl.

 

Mae Aled Davies, Arolygydd Dinbych-y-pysgod, wedi asesu’r prif amserau ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mhentref Saundersfoot ac wedi helpu swyddogion o ran awdurdodi ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau adran 35 (Deddf Troseddu a Phlismona 2014). Mae’r pŵer hwn yn galluogi cwnstabl heddlu neu SCCH i gyfeirio unigolyn sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol i adael ardal ddynodedig am gyfnod penodol. Hefyd, mae gan swyddogion y pŵer i atafaelu unrhyw eitemau sydd yn cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Diweddariadau

10 Awst 2017

Cynhaliwyd patrolau gan y tîm plismona bro ar droed.

Ardal leol: Pentref Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 07 Awst 2017

Gweithred

Hysbyswyd swyddogion lleol a Thîm Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro.

Diweddariadau

10 Awst 2017

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal patrolau ar droed.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 05 Chwefror 2018

Gweithred

Mae swyddogion lleol wedi derbyn cwynion bod nifer o bobl ifainc yn achosi difrod i’r ardal o gwmpas y maes chwarae amlddefnydd newydd. Trefnwyd patrolau ac ymgysylltiad â chlwb chwaraeon a hamdden Saundersfoot er mwyn atal digwyddiadau a difrod pellach.

Ardal leol: Saundersfoot

Dyddiad a gytunwyd: 05 Chwefror 2018

Gweithred

Bu sawl achos o bobl yn cael eu dal yn defnyddio bathodynnau parcio ar gyfer pobl anabl pan nad yw’r unigolyn y mae’r cerdyn wedi’i gofrestru iddo yn y car. Bydd y tîm plismona bro lleol yn gweithio gyda swyddogion gorfodi sifil er mwyn atal camddefnyddio breintiau parcio bathodyn glas.  

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Mae cyfarfod PACT Saundersfoot yn gyfle i breswylwyr gwrdd â’u tîm plismona bro lleol er mwyn trafod materion maen nhw’n teimlo sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Lleoliad: Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Mae cyfarfod PACT Saundersfoot yn gyfle i breswylwyr gwrdd â’u tîm plismona bro lleol er mwyn trafod materion maen nhw’n teimlo sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Lleoliad: Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Mae cyfarfod PACT Saundersfoot yn gyfle i breswylwyr gwrdd â’u tîm plismona bro lleol er mwyn trafod materion maen nhw’n teimlo sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police offer security advice to caravaners

Manylion:

Mae heddlu Saundersfoot yn atgoffa carafanwyr i gadw eu heiddo’n ddiogel yn ystod y gwanwyn hwn er mwyn lleihau’r perygl o ddioddef trosedd.

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Meddai rhingyll Gerait Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Yn bennaf, dylai pobl sy’n defnyddio’u carafanau’r haf hwn ystyried dulliau o storio eitemau gwerthfawr o’r golwg, fel na all lladron eu gweld.

“Pan mae’r garafán yn wag ac yn cael ei storio dros y gaeaf, cofiwch fynd â phob eiddo gwerthfawr cludadwy oddi yno. Ewch â’r eitemau o’r safle’n llwyr ac yn ôl i’ch cartref yn hytrach na’u storio mewn siediau yn agos i’r garafán.”

Dyma fwy o gyngor diogelwch i garafanwyr gan Heddlu Dyfed Powys:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

Ceir gwybodaeth bellach ar www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Shed Security

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio ar draws ardal yr Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Meddai PC Craig Thomas, o Dîm Plismona Bro Tenby: “Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

“Mae hyn yn bryder mawr i’r heddlu gan ei bod yn glir bod modd atal dwyn o siediau drwy gymryd camau diogelwch rhesymol.

“Rydym yn annog pobl i osod cloeon o ansawdd da ar bob sied gardd a hefyd i farcio’u heiddo gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.”

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Am fwy o gyngor atal trosedd ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Dyfed Powys Police in Pembrokeshire are encouraging cyclists to get up to speed with the latest safety tips to secure their bikes.

Manylion:

Mae nifer ohonom ni’n berchen beic ac mae’n bwysig fod pobl yn gwybod sut i’w cadw’n ddiogel er mwyn lleihau’r perygl o golli eu heiddo i ladron manteisgar. Mae dros hanner yr achosion o ddwyn beiciau’n digwydd o eiddo’r perchennog.

Meddai HSCC Rachel Adams, o Heddlu Dyfed Powys: “Er na ellir stopio pob achos, gall seiclwyr gymryd camau i ddiogelu eu beiciau - pa un ai gartref, yn y gwaith neu pan ar wyliau - er mwyn ei gwneud yn llai tebygol y byddant yn dioddef oherwydd y drosedd hon. Pan rydych chi wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar feic newydd, rydych chi eisiau bod yn sicr ei fod yn ddiogel, neu yn yr achos gwaethaf, wedi ei yswirio rhag ofn y bydd yn cael ei ddwyn neu ei golli.

Mae’r heddlu’n cynghori seiclwyr i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eu beiciau:

 • Cadwch eich beic mewn garej neu sied ddiogel
 • Cofiwch gloi eich beic bob amser gan ddefnyddio clo/cadwyn beic o safon dda, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am ychydig o funudau
 • Clowch eich beic wrth rywbeth na ellir ei symud, a thrwy’r ffrâm
 • Nodwch rif cyfresol y beic, ei wneuthuriad a’r model a chymerwch ffotograff ohono
 • Cadwch eich teithiau beic yn breifat – sicrhewch fod gosodiadau preifatrwydd wedi’u troi ymlaen os ydych chi’n defnyddio ap System Leoli Fyd-eang neu ddyfais i gofnodi’ch teithiau beic er mwyn atal arwain troseddwyr at eich beic.
 • Cofrestrwch eich beic ar www.immobilise.com; (Gwasanaeth am ddim yw hwn ac ni fydd yn cymryd ond ychydig funudau i chi ei wneud. Bydd yn helpu’r heddlu i ddychwelyd beiciau a adferwyd i’w perchnogion cywir).

 

Os ydych yn gweld beic yn cael ei ddwyn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am ddwyn beiciau cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Bogus and cold callers

Manylion:

Yr Heddlu’n atgoffa pobl fregus i fod yn wyliadwrus ynghylch galwyr ffug a diwahoddiad

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu Saundersfoot yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Meddai PCSO Moffatt o Heddlu Dyfed Powys: “Yn anffodus nid oes gan bob un sy’n cnocio ar eich drws yn ddirybudd reswm dilys dros fod yno. Troseddwyr yw galwyr ffug ac rydym yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ac i wybod beth i’w wneud os ydynt yn derbyn ymweliad gan ymwelydd ffug. Y peth pwysicaf yw gofyn am gerdyn adnabod, ynghyd â gosod a defnyddio cadwyn drws. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â’u gadael drwy’ch drws.”

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

 • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
 • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
 • Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.
 • Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.
 • Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.
 • Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)
 • Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Police urge holidaymakers to secure their vehicles

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro)yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Meddai Sergeant Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Er bod lefelau trosedd yn ardal Dyfed Powys ymhlith yr isaf yn y DU, mae troseddwyr manteisgar, sy’n gweld cyfle, yn broblem barhaus. Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn cymryd mesurau diogelwch syml.

“Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.”

Mae’r heddlu’n cynghori pobl sydd ar eu gwyliau i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eiddo a adewir mewn cerbyd:

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

 

Os ydych yn gweld lladrad o gerbyd cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys ar unwaith drwy ffonio 101. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Am fwy o wybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed Powys ewch i wefan yr Heddlu: www.dyfed-powys.police.uk

Crynodeb:

Help us keep our coastlines safe – report anything suspicious

Manylion:

Mae swyddogion heddlu Saundersfoot yn annog preswylwyr yn ein cymunedau arfordirol a marina i helpu i aflonyddu ar weithgarwch troseddol a diogelu ein dyfrffyrdd.

Gall perchnogion cychod, masnachwyr offer morol, a hyd yn oed cerddwyr cŵn weithredu fel llygaid a chlustiau ar gyfer eu cymuned wrth fynd o gwmpas eu busnes bob dydd mewn tref neu bentref arfordirol.

Os oes unrhyw un yn gweld rhywbeth amheus, gofynnir iddynt gysylltu â’r heddlu’n syth ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynnu’r gair ‘Kraken’.

Gallai gweithgaredd amheus gynnwys gweld signalau rhwng llongau ar y môr ac unigolion ar y tir yn ystod y nos, neu weld cychod bach yn mynd at longau mawr.

Dywedodd PC Thomas 214 o Heddlu Dyfed-Powys: “Rydyn ni eisiau i chi riportio unrhyw ymddygiad anarferol neu amheus rydych chi’n gweld ar hyd yr arfordir neu unrhyw amgylchedd morol arall. Does dim gwahaniaeth os yw’n ymddangos yn ddibwys; os yw’n ymddangos yn anghyffredin, rydyn ni eisiau gwybod amdano.

“Drwy weithio gyda’n gilydd, medrwn helpu i atal terfysgwyr a throseddwyr trefnedig rhag peri bygythiad i’n cymunedau arfordirol.”

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn aelod gweithredol o Brosiect Kraken, sef menter bartneriaeth a luniwyd ar gyfer diogelu ein harfordir ac adnabod llongau ac unigolion sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch troseddol mewn cymunedau morol ac arfordirol.

Mae’r Heddlu’n gweithio mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, heddluoedd eraill a Llu Ffiniau'r DU er mwyn aflonyddu ar weithgarwch troseddol drwy gyfathrebu effeithiol â’r gymuned forol ac arfordirol.

Riportiwch eich pryderon yn ddienw drwy Taclo’r Tacle ar 0800 555 111 neu drwy alw’r heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng. Fel arall, medrwch riportio drwy’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk. Cofiwch ddyfynnu ‘Kraken’ pan fyddwch chi’n cyflwyno’ch adroddiad.

Crynodeb:

Slavery

Manylion:

 • Mae’n agosach nag ydych chi’n feddwl. Ewch i www.modernslavery.co.uk i ymuno â’r frwydr yn erbyn #caethwasiaethmodern.

 • I ddarganfod mwy am wahanol ffurfiau #caethwasiaethmodern, ewch i www.modernslavery.co.uk/who.html
 • Pwy sy’n cael ei effeithio gan gaethwasiaeth modern? Darllenwch am y mathau gwahanol yma www.modernslavery.co.uk/who.html
 • Mae #caethwasiaethmodern yn digwydd heddiw. Mae’n broblem i ni gyd. Nid yw Dyfed-Powys yn eithriad: www.modernslavery.co.uk/who.html

 • Mae meysydd cyffredin o gamfanteisio ar weithwyr yn cynnwys ffatrïoedd, prosesu bwyd, labro, bwytai, morol ac amaethyddol.

 • Tyfu canabis yw’r ail fath mwyaf cyffredin o ecsbloetio troseddol. Mae 81% o ddioddefwyr yn blant, gyda’r rhan fwyaf o Fietnam.
 • Yn aml, mae arwyddion #caethwasiaethmodern yn cael eu cuddio. Dyma rai o’r arwyddion mwyaf cyffredin www.modernslavery.co.uk/spot-the-signs.html
 • Os ydych chi’n amau bod #caethwasiaethmodern yn digwydd, mae sawl ffordd o’i riportio www.modernslavery.co.uk/report-it.html
 • Os ydych chi’n amau bod #caethwasiaethmodern yn digwydd ac nid oes bygythiad uniongyrchol i fywyd, galwch y llinell gymorth 0800 0121 700
 • Os ydych chi’n credu bod dioddefydd posibl #caethwasiaethmodern mewn perygl uniongyrchol, galwch yr heddlu ar 999 i’w riportio.

Crynodeb:

Newsletter

Ymlyniad

Crynodeb:

Operation SANTA

Manylion:

Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch atal trosedd flynyddol i annog pobl i gadw’n ddiogel a pharchu’r gyfraith yn ystod y Nadolig.

Rydyn ni wedi lansio’n ymgyrch atal trosedd flynyddol, sef Ymgyrch SANTA, a byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch yn ystod mis Rhagfyr er mwyn ceisio cadw’n cymunedau’n ddiogel dros y Nadolig..

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, gall fod yn hawdd anghofio cymryd y rhagofalon synhwyrol rydym fel arfer yn eu cymryd.

Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n cynnig cyngor ynghylch diogelwch, gyda thema wahanol ar gyfer pob wythnos:

 1. Siopa – sut i osgoi dioddef trosedd wrth siopa’n lleol neu ar-lein.
 2. Partïa – sut i sicrhau eich bod chi’n mwynhau parti Nadolig heb fynd i helynt.
 3. Gofalu – tynnu sylw at sut all pob un ohonom ofalu am rannau gwahanol o’r gymuned, gan gynnwys yr henoed, myfyrwyr, y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, a’n cymdogion hyd yn oed.
 4. Diogelu – y pethau syml fedrwch chi wneud i ddiogelu eich cartrefi, eich cerbydau a’ch eitemau gwerthfawr.

Hefyd, medrwch ddisgwyl gweld eich swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu ein patrolau er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl a helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd dros y Nadolig, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.ukneu dilynwch ni ar @Dyfed-powys a @ TENBY_NPT.

Crynodeb:

Know where your children are during the school holidays

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro yn gofyn i rieni ‘Ydych chi’n gwybod ble mae eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol?’

Dros wyliau’r ysgol mae Heddlu Dyfed Powys yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn y nifer o alwadau’n riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys pobl ifanc yn yfed alcohol, yn defnyddio iaith anweddus, yn creu sŵn gormodol ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Meddai SCCH Rachel Adams, o Heddlu Dyfed Powys: “Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys ar y cyfan yn gymharol isel, ond mae’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch digwyddiadau o’r fath yn cynyddu dros gyfnod gwyliau’r haf ac maent fel arfer yn cyfeirio at bobl ifanc.

“Mae’r mwyafrif o bobl ifanc yn ymddwyn yn dda, ond beth sy’n achosi pryder i ni yw’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch lleiafrif sy’n yfed dan oed a’r effaith y mae hyn yn ei gael arnyn nhw ac ar eu hymddygiad.

“Drwy gydol gwyliau’r ysgol bydd yr heddlu ac asiantaethau partner yn gweithio i addysgu rhieni a phobl ifanc ynghylch peryglon camddefnyddio alcohol. Byddwn hefyd yn siarad gydag adwerthwyr i atal pobl ifanc rhag gallu prynu alcohol yn y lle cyntaf.

“Er bod y mwyafrif helaeth o rieni’n ymddwyn yn gyfrifol, rydym yn atgoffa pob rhiant yn ystod gwyliau’r ysgol i fod yn ymwybodol o ble y mae eu plant a beth y maen nhw’n ei wneud. Mae pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn debygol o dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.”

Os ydych yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych yn dyst iddo dylech gysylltu â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101; neu’n ddienw drwy’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Police urge holidaymakers to secure their vehicles

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro, yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Meddai Sergeant Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Er bod lefelau trosedd yn ardal Dyfed Powys ymhlith yr isaf yn y DU, mae troseddwyr manteisgar, sy’n gweld cyfle, yn broblem barhaus. Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn cymryd mesurau diogelwch syml.

“Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.”

Mae’r heddlu’n cynghori pobl sydd ar eu gwyliau i ddilyn y camau syml hyn i ddiogelu eiddo a adewir mewn cerbyd:

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

 

Os ydych yn gweld lladrad o gerbyd cysylltwch â Heddlu Dyfed Powys ar unwaith drwy ffonio 101. Mewn argyfwng ffoniwch 999. Am fwy o wybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed Powys ewch i wefan yr Heddlu: www.dyfed-powys.police.uk

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Wogan Terrace
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9HA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.