Rhingyll Geraint Lewis

PC Craig Thomas

PCSO Andrew Griffiths

PCSO Paul Emmanuel

PCSO Beth Mayhew

PCSO Luca Dragone

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 16 Mawrth 2015

Gweithred

Ymgyrch Lion – Cynhelir mwy o batrolau ar benwythnosau o ganlyniad i Ymgyrch Lion. Mae busnesau a phreswylwyr lleol yn ymwybodol o hyn.

Diweddariadau

15 Mawrth 2015

Mae mwy o batrolau ar droed wedi’u trefnu a’u gweithredu ar gyfer tref Dinbych-y-pysgod, yn arbennig yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 25 Chwefror 2015

Gweithred

Swyddogion o’r tîm plismona bro i ymweld â’r clwb ieuenctid yn rheolaidd ac ymgysylltu â staff ac aelodau’r clwb ieuenctid mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Diweddariadau

15 Mawrth 2015

Bu gostyngiad sylweddol mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghlwb Ieuenctid Dinbych-y-pysgod a’r ardal gyfagos o ganlyniad i swyddogion o’r tîm plismona bro’n cynnal patrolau ac ymweliadau rheolaidd.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 25 Chwefror 2015

Gweithred

Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal yn nhref Dinbych-y-pysgod, yn arbennig ar benwythnosau pan mae gemau rygbi rhyngwladol wedi’u cynnal.

Diweddariadau

05 Mawrth 2015

Oherwydd y nifer fawr o batrolau sydd wedi’u cynnal yng nghanol tref Dinbych-y-pysgod, maer swyddogion a staff wedi rhoi blaenoriaeth i bencampwriaeth rygbi’r 6 gwlad er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag yfed alcohol. Oherwydd y nifer fawr o batrolau amlwg sydd wedi’u cynnal, bu lefel yr ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol yn isel y mis hwn.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2015

Gweithred

Y Tîm Plismona Bro i batrolio gyda’r hwyr ac yn ystod y gwyliau ysgol.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 02 Medi 2015

Gweithred

Patrolau mannau problemus sy’n hysbys sy’n cynnwys yr harbwr, y traeth a chanol y dref.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 05 Tachwedd 2015

Gweithred

Mae yfed dan oed a chamddefnyddio cyffuriau wedi bod yn digwydd yn y lleoliad bob penwythnos. Mae’r bobl ifainc hyn dan oed ac yn achosi problemau i breswylwyr lleol.

 

 

 

 

 

 

Diweddariadau

20 Ebrill 2016

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal patrolau o gwmpas yr ardal. Siaradwyd â phobl ifainc mewn perthynas â’r lefelau sŵn, ac atafaelwyd alcohol.

Mae patrolau’n parhau yn yr ardal.

Diweddariad: 16/03/2016

Mae Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod a swyddogion lleol wedi cynyddu patrolau yn y maes parcio aml-lawr ar amserau allweddol, sydd wedi arwain at gyfeiriadau’n cael eu gwneud i’r Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a llythyrau rhybudd yn cael eu hanfon at unigolion.

20/04/2016-

Mae tîm plismona bro Dinbych-y-pysgod wedi sylwi ar welliant o ran adroddiadau am bobl ifainc yn y maes parcio aml-lawr. Mae patrolau ar gyfer eu hatal wedi arwain at ganlyniadau ac adborth cadarnhaol.

Ardal leol: CT

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2016

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau am gerddwyr cŵn sy’n caniatáu i’w hanifeiliaid boeni da byw.

 

Mae Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod dal yn cynnal patrolau ac yn codi ymwybyddiaeth.

Diweddariadau

16 Mawrth 2016

Mae Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod wedi gosod arwyddion mewn ardaloedd allweddol i gynyddu ymwybyddiaeth.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 20 Ebrill 2016

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau am fasnachwyr twyllodrus sy’n gofyn am arian am waith heb ei gwblhau yn ardal Dinbych-y-pysgod. Bydd tîm plismona bro Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau mewn ardaloedd allweddol, gan roi cyngor atal trosedd i breswylwyr lleol. 

Ardal leol: Maenorbŷr

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2016

Gweithred

Bu adroddiadau bod Skrinkle Head, Maenorbŷr, wedi’i ddefnyddio fel tomen wastraff yn ddiweddar.

Mae sbwriel domestig a dodrefn tŷ wedi’u gadael yn y lleoliad.

Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardal.

Diweddariadau

10 Mawrth 2017

Ardal leol: Bryn y Castell, Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2016

Gweithred

Achoswyd difrod i nifer o feinciau ar Fryn y Castell, Dinbych-y-pysgod. Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau amlwg.

Diweddariadau

14 Mawrth 2017

Mae patrolau wedi’u cynnal ers derbyn yr adroddiadau am ddifrod i’r meinciau. Nid oes adroddiadau pellach wedi’u derbyn. Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod dal yn monitro’r sefyllfa.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2016

Gweithred

Pryderon gan breswylwyr mewn perthynas â ffordd o yrru a sŵn gan gerbydau sy’n ymgasglu yn y maes parcio aml-lawr.

Y Tîm Plismona Bro i gynnal patrolau rheolaidd a chyhoeddi rhybuddion adran 59 pan fod angen.

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Ymchwiliwyd i achos o ddifrod troseddol. Mae un unigolyn wedi’i adnabod ac mae’r heddlu wedi ymdrin yn briodol ag ef. Ers presenoldeb yr heddlu yn yr ardal, mae adroddiadau pellach am ddigwyddiadau wedi lleihau.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2016

Gweithred

Pryderon gan rieni ac athrawon mewn perthynas â cherbydau’n goryrru y tu allan i Ysgol Teilo Sant.

Mae hon yn ardal 20mya.

Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod i fonitro, a chynnal gwiriadau cyflymder rheolaidd.

 

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Mae swyddogion lleol wedi cynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal er mwyn monitro’r sefyllfa. Mae timoedd plismona bro a’r uned plismona’r ffyrdd wedi bod yn gweithio’n synergaidd er mwyn mynd i’r afael â’r broblem. Ers i weithgarwch yr heddlu gynyddu yn yr ardal, mae adroddiadau am oryrru gan breswylwyr wedi lleihau.

Ardal leol: Battery Gardens, Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 14 Mawrth 2017

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi derbyn adroddiadau ar ddau achlysur gwahanol o fewn mis am finiau sbwriel yn Battery Gardens yn cael eu gosod ar dân a’u difrodi’n llwyr. Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn monitro’r ardal yn agos iawn.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 14 Mawrth 2017

Gweithred

Patrolau amlwg rheolaidd ar droed o ganlyniad i bobl ifainc dan oed yn ymgasglu yno gan yfed ac ymddwyn yn wrthgymdeithasol. 

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Mae swyddogion lleol wedi derbyn adroddiadau bod biniau o gwmpas Battery Gardens wedi’u difrodi.

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal gan aelodau o’r tîm plismona bro lleol. Mae apeliadau am wybodaeth wedi’u rhannu ac mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymgysylltu â’r cyngor lleol er mwyn atal digwyddiadau difrod troseddol pellach yn yr ardal.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Mae pobl ifainc lleol yn ymddwyn ac yn gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yn yr ardal o gwmpas maes parcio Traeth y Gogledd ac yn aflonyddu ar breswylwyr lleol.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Mae pobl ifainc dan oed yn yfed alcohol yn ardal gorsaf rheilffordd Dinbych-y-pysgod, sy’n arwain at aflonyddwch ar gyfer y bobl sy’n byw yn yr ardal ac ymwelwyr â’r dref.

Ardal leol: Maenorbŷr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Mae rhywrai anhysbys wedi bod yn achosi problemau ar gyfer trigolion Maenorbŷr a’r cyffiniau drwy ymddwyn yn wael mewn mannau cyhoeddus.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Oherwydd nifer yr ymwelwyr yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot yn flynyddol, mae angen cydlynu gofalus ac ymarferol rhwng swyddogion lleol a thrwyddedigion yr ardal ar yr economi nos. Mae gweithio mewn partneriaeth â thafarnwyr lleol yn caniatáu i Heddlu Dyfed-Powys dargedu troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol yn yr ardal yn effeithiol, a chael gwared arnynt.

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Mae pum unigolyn wedi’u dewis gan bwyllgor BOBB i dderbyn gorchmynion gwahardd y mis hwn. Mae hyn yn dwyn cyfanswm yr unigolion ar y rhestr i 25.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2017

Gweithred

Patrolau amlwg i’w cynnal yn ddyddiol yn yr ardal.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Gofynnwyd i swyddogion ymateb sy’n gyfrifol am Ddinbych-y-pysgod i dalu rhywfaint o sylw i’r lleoliad, yn arbennig yn hwyr y nos/oriau mân y bore.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2017

Gweithred

Patrolau amlwg i’w cynnal yn yr ardal yn ddyddiol.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae’r Tîm Plismona Bro yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardal.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2017

Gweithred

Patrolau amlwg i’w cynnal yn yr ardal, yn arbennig gyda’r hwyr ar benwythnosau.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardal.

Ardal leol: Harbwr Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2017

Gweithred

Patrolau amlwg i’r cynnal mewn cerbyd ac ar droed ar yr harbwr a ger yr arfordir pan mae’r llanw’n uchel. Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod i ymgysylltu â staff yr harbwr.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae’r ardal yn cael ei phatrolio’n aml gan y Tîm Plismona Bro.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 11 Gorffennaf 2017

Gweithred

Patrolau ar droed i’w cynnal gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae patrolau wedi’u cynnal gan y Tîm Plismona Bro a bydd y lleoliad yn cael ei fonitro.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Gorffennaf 2017

Gweithred

Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal mewn cerbyd ac ar droed a bydd gwiriadau cudd-wybodaeth yn cael eu cynnal ar unrhyw unigolion neu gerbydau priodol. Bydd cwnstabl neu SCCH yn cyhoeddi hysbysiad Adran 59 (Deddf Diwygio’r Heddlu 2002) i yrwyr a’u cerbydau sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Bydd swyddogion yn ymgysylltu â phobl leol a’r cyngor i bennu pa un ai a yw’r broblem yn parhau

Diweddariadau

11 Gorffennaf 2017

Mae patrolau wedi’u cynnal ar droed ac mewn cerbyd yn yr ardal.

Ardal leol: Tref Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2017

Gweithred

Lluniwyd strategaeth ar gyfer patrolio ar droed dros yr haf a bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod, swyddogion ymateb lleol a swyddogion ychwanegol a bennwyd ar gyfer Ymgyrch Lion yn cynnal patrolau amlwg wedi’u trefnu dros fisoedd yr haf. 

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn cydweithio’n agos er mwyn lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas ardal Dinbych-y-pysgod, yn arbennig ar benwythnosau yn ystod yr haf. Hefyd, mae swyddogion yn ymgysylltu â sefydliadau a busnesau lleol er mwyn targedu unrhyw broblemau posibl.

 

Mae Aled Davies, Arolygydd Dinbych-y-pysgod, wedi asesu’r prif amserau ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mhentref Saundersfoot ac wedi helpu swyddogion o ran awdurdodi ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau adran 35 (Deddf Troseddu a Phlismona 2014). Mae’r pŵer hwn yn galluogi cwnstabl heddlu neu SCCH i gyfeirio unigolyn sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol i adael ardal ddynodedig am gyfnod penodol. Hefyd, mae gan swyddogion y pŵer i atafaelu unrhyw eitemau sydd yn cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Mae Gorchymyn Mannau Cyhoeddus Dynodedig Dinbych-y-pysgod hefyd yn cael ei ddefnyddio i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol. Mae’r gorchymyn yn weithredol drwy gydol y flwyddyn ac mae’n caniatáu i swyddog heddlu neu SCCH orchymyn rhywun i ymatal rhag yfed alcohol, neu rywbeth y gellir credu’n rhesymol mai alcohol ydyw, ac atafaelu’r alcohol a’i gynhwysydd (ar agor neu ar gau).

Diweddariadau

10 Awst 2017

Mae swyddogion wedi dilyn y strategaeth batrôl ac mae nifer o ddiodydd alcoholig wedi’u hatafaelu.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 19 Ionawr 2018

Gweithred

Bu adroddiadau am ddifrod troseddol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Ngorsaf drenau Dinbych-y-pysgod.

 

Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal dros y mis nesaf.

Ardal leol: De Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Gan fod difrod wedi digwydd, bydd patrolau’n cael eu cynnal gyda’r hwyr er mwyn atal pobl ifainc rhag ymgasglu ac ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Ardal leol: Maenorbŷr

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Oherwydd sŵn sy’n cael ei achosi gan ddefnydd anystyriol o feiciau modur a difrod i dir fferm, bydd patrolau’n cael eu cynnal er mwyn atal pobl ifainc rhag ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ac atal perchnogion beiciau modur rhag reidio’n anystyriol.

Ardal leol: De Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Gan fod sŵn yn cael ei achosi, bydd patrolau’n cael eu cynnal gyda’r hwyr er mwyn atal pobl ifainc rhag ymgasglu a chyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac atal perchnogion cerbydau rhag gyrru’n anystyriol.

Digwyddiadau Lleol

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Marchnad Dinbych-y-pysgod

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

2il ddydd Mercher o bob mis.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Marchnad Dinbych-y-pysgod

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

2il ddydd Mercher o bob mis.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Cymorthfeydd

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Caravan Security

Manylion:

Mae heddlu Dinbych-y-pysgod  yn atgoffa carafanwyr i gadw eu heiddo’n ddiogel yn ystod y gwanwyn hwn er mwyn lleihau’r perygl o ddioddef trosedd.

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Meddai rhingyll Gerait Lewis, o Heddlu Dyfed Powys: “Yn bennaf, dylai pobl sy’n defnyddio’u carafanau’r haf hwn ystyried dulliau o storio eitemau gwerthfawr o’r golwg, fel na all lladron eu gweld.

“Pan mae’r garafán yn wag ac yn cael ei storio dros y gaeaf, cofiwch fynd â phob eiddo gwerthfawr cludadwy oddi yno. Ewch â’r eitemau o’r safle’n llwyr ac yn ôl i’ch cartref yn hytrach na’u storio mewn siediau yn agos i’r garafán.”

Dyma fwy o gyngor diogelwch i garafanwyr gan Heddlu Dyfed Powys:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

Ceir gwybodaeth bellach ar www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

December Newsletter

Ymlyniad

Crynodeb:

During the summer, reports of ASB among young people rise in the Dyfed Powys Police Force area. Police want to remind parents/guardians to be vigilant and know where their children are during the school holidays in order to minimise ASB.

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro yn gofyn i rieni ‘Ydych chi’n gwybod ble mae eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol?’

Dros wyliau’r ysgol mae Heddlu Dyfed Powys yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn y nifer o alwadau’n riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys pobl ifanc yn yfed alcohol, yn defnyddio iaith anweddus, yn creu sŵn gormodol ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Meddai Sergeant Geraint Lewis 108, o Heddlu Dyfed Powys: “Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys ar y cyfan yn gymharol isel, ond mae’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch digwyddiadau o’r fath yn cynyddu dros gyfnod gwyliau’r haf ac maent fel arfer yn cyfeirio at bobl ifanc.

“Mae’r mwyafrif o bobl ifanc yn ymddwyn yn dda, ond beth sy’n achosi pryder i ni yw’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch lleiafrif sy’n yfed dan oed a’r effaith y mae hyn yn ei gael arnyn nhw ac ar eu hymddygiad.

“Drwy gydol gwyliau’r ysgol bydd yr heddlu ac asiantaethau partner yn gweithio i addysgu rhieni a phobl ifanc ynghylch peryglon camddefnyddio alcohol. Byddwn hefyd yn siarad gydag adwerthwyr i atal pobl ifanc rhag gallu prynu alcohol yn y lle cyntaf.

“Er bod y mwyafrif helaeth o rieni’n ymddwyn yn gyfrifol, rydym yn atgoffa pob rhiant yn ystod gwyliau’r ysgol i fod yn ymwybodol o ble y mae eu plant a beth y maen nhw’n ei wneud. Mae pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn debygol o dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.”

Os ydych yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych yn dyst iddo dylech gysylltu â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101; neu’n ddienw drwy’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

National Week of Action Against Knife Crime

Manylion:

Mae troseddau cyllyll yn Nyfed-Powys dal yn isel, ac rydyn ni fel heddlu yn anelu i sicrhau bod troseddau o’r fath yn parhau’n isel. Dyna pam rydyn ni’n parhau i addysgu, casglu cudd-wybodaeth a thargedu’r rhai sy’n dewis cario a defnyddio cyllyll ac arfau bygythiol eraill.

 

O 17 – 23 Gorffennaf, bydd eich Tîm Plismona Bro lleol yn hyrwyddo Ymgyrch Sceptre, sef ymgyrch genedlaethol sy’n anelu at leihau troseddau cyllyll.

 

Drwy gydol yr wythnos, bydd SCCH yn mynd o amgylch yr ardal yn addysgu pobl a masnachwyr am gyfreithiau gwerthu, prynu a chario cyllyll.

 

Mae desg flaen Gorsaf Heddlu Dinbych-y-pysgod ar agor drwy gydol yr haf, ac mae staff a swyddogion yn hapus i dderbyn unrhyw arfau â llafn gan bobl sy’n dewis eu hildio.

Crynodeb:

Advice on how to secure your home.

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ardal Tenby yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi.

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Dywedodd PCSO 8028 Andrew Griffiths: “Mae angen i berchnogion tai ddiogelu eu cartrefi yn erbyn ymwthwyr posibl. Clowch a diogelwch eich cartref bob tro. Os ydych chi’n gadael eich cartref yn anniogel, efallai na fydd eich polisi yswiriant yn ddilys a byddwch chi’n colli arian.

“Mae byrgleriaeth 2 mewn 1 yn duedd ddiweddar, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd ag allweddi i gerbydau sydd wedi’u parcio y tu allan i’r tŷ. Mae’r lladron fel arfer yn targedu nwyddau â gwerth uchel a cherbydau moethus, gan gynnwys cerbydau 4x4.

“Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chadwch eich car dan glo ynddo pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn medru gweld eich car, ni allant ei ddefnyddio. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill megis cloeon olwynion neu olwyn lywio, ac os nad oes gennych garej, ystyriwch osod gatiau cadarn i’ch dreif, neu bost diogelwch. Yn ogystal, gallech ystyried gosod dyfais tracio i’ch cerbyd.

“Y tu mewn i’ch cartref, peidiwch â gadael eich allweddi car mewn golwg neu ger ffenestri, drysau, blychau llythyrau neu fflap cathod lle mae modd i ladron eu gweld. Yn ddiweddar, dygwyd allweddi o wynebau gweithio cegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cuddio’ch allweddi fel na all lladron posibl ddod o hyd iddynt.”

Cofiwch:

 

Byrgleriaethau siawns yw’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau.

 

 • A yw’ch drysau a’ch ffenestri’n ddiogel? (Mae PAS24:2012 yn safon ddiogel)

   

 • Ystyriwch wydriad wedi’i lamineiddio mewn ffenestri llawr isaf bregus.

   

 • Gosodwch dwll ysbio a chadwyn drws. 

   

 • Caewch a chlowch ffenestri pan fyddwch chi’n mynd allan – hyd yn oed am gyfnod byr – a phan fyddwch chi’n mynd i’r gwely gyda’r nos. Peidiwch ag anghofio drysau garejys neu dai gwydr.

   

 • Gwnewch yn siŵr bod eich cloeon a’ch mesurau diogelwch yn cydymffurfio â’ch gofynion yswiriant. Ceir gwybodaeth bellach ar www.securedbydesign.com a www.locksmiths.co.uk.

   

 • Ymunwch â chynllun Gwarchod Cartrefi neu Warchod Cymdogaeth, neu cychwynnwch gynllun. Mae aelodaeth o gynllun o’r fath yn atal byrgleriaid.  

   

 • Cadwch allweddi, gan gynnwys allweddi sied a char, mewn man nad yw’n weladwy i unrhyw un sy’n edrych i mewn. Peidiwch â gadael allweddi yn y drws, a pheidiwch byth â chuddio allwedd sbâr tu allan.

   

 • Cuddiwch eitemau gwerthfawr a sicrhewch nad ydynt mewn golwg drwy ffenestri.

   

 • Tynnwch luniau o’ch eitemau gwerthfawr ar gyfer dibenion yswiriant, a chadwch nhw gyda’ch polisi.

   

 • Gall cloeon ffenestr a larymau byrgleriaid atal troseddwyr.

   

 • Peidiwch byth â gadael deunydd pacio eitemau newydd gyda’ch sbwriel cyffredinol. Gall troseddwyr ei weld a thargedu’ch eiddo.

   

 • Tynnwch y llenni gyda’r hwyr a gadewch eich goleuadau ar switsh amserydd os ydych chi’n mynd allan. Gwnewch yn siŵr bod un golau ymlaen i fyny’r grisiau.

   

 • Peidiwch byth â rhoi’ch allweddi i rywun nad ydych chi’n ei adnabod yn dda. Newidiwch y cloeon pan fyddwch chi’n symud tŷ fel eich bod chi’n gwybod pwy sydd ag allweddi.

   

 • Peidiwch byth â chadw symiau mawr o arian yn y tŷ.

   

 • Ystyriwch gadw gemwaith drud, gweithredoedd tŷ ac eitemau pwysig eraill mewn coffor cartref wedi’i angori i’r bricwaith.

Crynodeb:

Section 59 warnings issued in Tenby

Manylion:

Cyhoeddwyd 6 rhybudd adran 59 rhwng ymateb a thîm plismona bro Dinbych-y-pysgod ym mis Rhagfyr ar gyfer gyrru diofal/anystyriol.

Os yw’r troseddwyr yn cael eu dal eto, bydd eu cerbydau’n cael eu hatafaelu.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Warren Street
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Bydd desg flaen Gorsaf Heddlu Dinbych-y-pysgod ar agor yn ystod yr haf.

Mae dau Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus wedi’u recriwtio er mwyn darparu gwasanaeth desg flaen ar gyfer pobl sy’n ymweld â gorsaf heddlu Warren Street.

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.