Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Oherwydd nifer yr ymwelwyr yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot yn flynyddol, mae angen cydlynu gofalus ac ymarferol rhwng swyddogion lleol a thrwyddedigion yr ardal ar yr economi nos. Mae gweithio mewn partneriaeth â thafarnwyr lleol yn caniatáu i Heddlu Dyfed-Powys dargedu troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol yn yr ardal yn effeithiol, a chael gwared arnynt.

Diweddariadau

15 Mawrth 2017

Mae pum unigolyn wedi’u dewis gan bwyllgor BOBB i dderbyn gorchmynion gwahardd y mis hwn. Mae hyn yn dwyn cyfanswm yr unigolion ar y rhestr i 25.

Ardal leol: Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 19 Ionawr 2018

Gweithred

Bu adroddiadau am ddifrod troseddol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Ngorsaf drenau Dinbych-y-pysgod.

 

Bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal dros y mis nesaf.

Ardal leol: De Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Gan fod difrod wedi digwydd, bydd patrolau’n cael eu cynnal gyda’r hwyr er mwyn atal pobl ifainc rhag ymgasglu ac ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Ardal leol: Maenorbŷr

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Oherwydd sŵn sy’n cael ei achosi gan ddefnydd anystyriol o feiciau modur a difrod i dir fferm, bydd patrolau’n cael eu cynnal er mwyn atal pobl ifainc rhag ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ac atal perchnogion beiciau modur rhag reidio’n anystyriol.

Ardal leol: De Dinbych-y-pysgod

Dyddiad a gytunwyd: 22 Chwefror 2018

Gweithred

Gan fod sŵn yn cael ei achosi, bydd patrolau’n cael eu cynnal gyda’r hwyr er mwyn atal pobl ifainc rhag ymgasglu a chyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac atal perchnogion cerbydau rhag gyrru’n anystyriol.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd y Genhadaeth, Jameston

Dyddiad / amser: 26 Meh 2018 - 14:44

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Neuadd y Genhadaeth, Jameston.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 29 Meh 2018 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 18 Gor 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Neuadd y Genhadaeth, Jameston

Dyddiad / amser: 24 Gor 2018 - 14:44

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Neuadd y Genhadaeth, Jameston.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 27 Gor 2018 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Bwyty Overlander

Dyddiad / amser: 15 Awst 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn yr Overlander, Penalun, ar drydydd dydd Mercher pob mis am 13:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 29 Awst 2018 - 14:57

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru St. Florence ar ddydd Mercher olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Maes parcio’r ysgol

Dyddiad / amser: 31 Awst 2018 - 15:19

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa ar gyfer ymgysylltu ag aelodau o Dîm Plismona Bro Dinbych-y-pysgod yn Ysgol WR Yr Eglwys Yng Nghymru Maenorbŷr ar ddydd Gwener olaf pob mis o 14:30-15:30.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 18 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Lleoliad: Cymhorthfa New Hedges

Dyddiad / amser: 15 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Ymunwch â ni ar drydydd ddydd Mercher pob mis yn Neuadd Bentref New Hedges am 10:00.

Lleoliad: Siop Bentref Jameston

Dyddiad / amser: 29 Awst 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Dydd Mercher olaf pob mis.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

During the summer, reports of ASB among young people rise in the Dyfed Powys Police Force area. Police want to remind parents/guardians to be vigilant and know where their children are during the school holidays in order to minimise ASB.

Manylion:

Mae’r heddlu yn Sir Benfro yn gofyn i rieni ‘Ydych chi’n gwybod ble mae eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol?’

Dros wyliau’r ysgol mae Heddlu Dyfed Powys yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn y nifer o alwadau’n riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys pobl ifanc yn yfed alcohol, yn defnyddio iaith anweddus, yn creu sŵn gormodol ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Meddai Sergeant Geraint Lewis 108, o Heddlu Dyfed Powys: “Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys ar y cyfan yn gymharol isel, ond mae’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch digwyddiadau o’r fath yn cynyddu dros gyfnod gwyliau’r haf ac maent fel arfer yn cyfeirio at bobl ifanc.

“Mae’r mwyafrif o bobl ifanc yn ymddwyn yn dda, ond beth sy’n achosi pryder i ni yw’r nifer o alwadau a dderbyniwn ynghylch lleiafrif sy’n yfed dan oed a’r effaith y mae hyn yn ei gael arnyn nhw ac ar eu hymddygiad.

“Drwy gydol gwyliau’r ysgol bydd yr heddlu ac asiantaethau partner yn gweithio i addysgu rhieni a phobl ifanc ynghylch peryglon camddefnyddio alcohol. Byddwn hefyd yn siarad gydag adwerthwyr i atal pobl ifanc rhag gallu prynu alcohol yn y lle cyntaf.

“Er bod y mwyafrif helaeth o rieni’n ymddwyn yn gyfrifol, rydym yn atgoffa pob rhiant yn ystod gwyliau’r ysgol i fod yn ymwybodol o ble y mae eu plant a beth y maen nhw’n ei wneud. Mae pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn debygol o dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.”

Os ydych yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych yn dyst iddo dylech gysylltu â Heddlu Dyfed Powys drwy ffonio 101; neu’n ddienw drwy’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Mewn argyfwng cysylltwch â’r Heddlu drwy ffonio 999. Am fwy o wybodaeth am Heddlu Dyfed Powys ewch at www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Advice on how to secure your home.

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ardal Tenby yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi.

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Dywedodd PCSO 8028 Andrew Griffiths: “Mae angen i berchnogion tai ddiogelu eu cartrefi yn erbyn ymwthwyr posibl. Clowch a diogelwch eich cartref bob tro. Os ydych chi’n gadael eich cartref yn anniogel, efallai na fydd eich polisi yswiriant yn ddilys a byddwch chi’n colli arian.

“Mae byrgleriaeth 2 mewn 1 yn duedd ddiweddar, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd ag allweddi i gerbydau sydd wedi’u parcio y tu allan i’r tŷ. Mae’r lladron fel arfer yn targedu nwyddau â gwerth uchel a cherbydau moethus, gan gynnwys cerbydau 4x4.

“Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chadwch eich car dan glo ynddo pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn medru gweld eich car, ni allant ei ddefnyddio. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill megis cloeon olwynion neu olwyn lywio, ac os nad oes gennych garej, ystyriwch osod gatiau cadarn i’ch dreif, neu bost diogelwch. Yn ogystal, gallech ystyried gosod dyfais tracio i’ch cerbyd.

“Y tu mewn i’ch cartref, peidiwch â gadael eich allweddi car mewn golwg neu ger ffenestri, drysau, blychau llythyrau neu fflap cathod lle mae modd i ladron eu gweld. Yn ddiweddar, dygwyd allweddi o wynebau gweithio cegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cuddio’ch allweddi fel na all lladron posibl ddod o hyd iddynt.”

Cofiwch:

 

Byrgleriaethau siawns yw’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau.

 

 • A yw’ch drysau a’ch ffenestri’n ddiogel? (Mae PAS24:2012 yn safon ddiogel)

   

 • Ystyriwch wydriad wedi’i lamineiddio mewn ffenestri llawr isaf bregus.

   

 • Gosodwch dwll ysbio a chadwyn drws. 

   

 • Caewch a chlowch ffenestri pan fyddwch chi’n mynd allan – hyd yn oed am gyfnod byr – a phan fyddwch chi’n mynd i’r gwely gyda’r nos. Peidiwch ag anghofio drysau garejys neu dai gwydr.

   

 • Gwnewch yn siŵr bod eich cloeon a’ch mesurau diogelwch yn cydymffurfio â’ch gofynion yswiriant. Ceir gwybodaeth bellach ar www.securedbydesign.com a www.locksmiths.co.uk.

   

 • Ymunwch â chynllun Gwarchod Cartrefi neu Warchod Cymdogaeth, neu cychwynnwch gynllun. Mae aelodaeth o gynllun o’r fath yn atal byrgleriaid.  

   

 • Cadwch allweddi, gan gynnwys allweddi sied a char, mewn man nad yw’n weladwy i unrhyw un sy’n edrych i mewn. Peidiwch â gadael allweddi yn y drws, a pheidiwch byth â chuddio allwedd sbâr tu allan.

   

 • Cuddiwch eitemau gwerthfawr a sicrhewch nad ydynt mewn golwg drwy ffenestri.

   

 • Tynnwch luniau o’ch eitemau gwerthfawr ar gyfer dibenion yswiriant, a chadwch nhw gyda’ch polisi.

   

 • Gall cloeon ffenestr a larymau byrgleriaid atal troseddwyr.

   

 • Peidiwch byth â gadael deunydd pacio eitemau newydd gyda’ch sbwriel cyffredinol. Gall troseddwyr ei weld a thargedu’ch eiddo.

   

 • Tynnwch y llenni gyda’r hwyr a gadewch eich goleuadau ar switsh amserydd os ydych chi’n mynd allan. Gwnewch yn siŵr bod un golau ymlaen i fyny’r grisiau.

   

 • Peidiwch byth â rhoi’ch allweddi i rywun nad ydych chi’n ei adnabod yn dda. Newidiwch y cloeon pan fyddwch chi’n symud tŷ fel eich bod chi’n gwybod pwy sydd ag allweddi.

   

 • Peidiwch byth â chadw symiau mawr o arian yn y tŷ.

   

 • Ystyriwch gadw gemwaith drud, gweithredoedd tŷ ac eitemau pwysig eraill mewn coffor cartref wedi’i angori i’r bricwaith.

Crynodeb:

Section 59 warnings issued in Tenby

Manylion:

Cyhoeddwyd 6 rhybudd adran 59 rhwng ymateb a thîm plismona bro Dinbych-y-pysgod ym mis Rhagfyr ar gyfer gyrru diofal/anystyriol.

Os yw’r troseddwyr yn cael eu dal eto, bydd eu cerbydau’n cael eu hatafaelu.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

TenbyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.