PCSO Rhiannon Tebbutt

PCSO Rob Armstrong

PCSO Nadia Lloyd

Rhingyll Lewis Simpson

PC Sarah-Louise Lambe

PCSO Ella Bland

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 12 Hydref 2020

Gweithred

Parchu

Mae yna bobl sy’n teimlo’n bryderus adeg Calan Gaeaf ar y gorau, ac mae’n bosibl y byddant yn teimlo’n fwy gofidus oherwydd y sefyllfa bresennol. Ystyriwch y gallech fod yn byw mewn ardal sydd â chyfyngiadau symud lleol, gyda rheoliadau llym i’w dilyn.

Gwarchod

Y gwasanaethau brys drwy beidio â gosod pwysau ychwanegol ar adnoddau’r heddlu drwy ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu’r GIG drwy ledaeniad posibl COVID-19. Yr ydym yn annog rhieni plant hŷn i fod yn ymwybodol o’u cynlluniau.

Mwynhau

Dathliadau gartref. Mae sawl ffordd o gael hwyl gartref. Dydyn ni ddim yn dweud wrth bobl am beidio mwynhau... dim ond dathlu’n wahanol!

Dyddiad a gytunwyd: 12 Hydref 2020

Gweithred

Mae Doc Penfro wedi gweld cynnydd o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod yr wythnosau diwethaf, gydag adroddiadau am wyau’n cael eu taflu at dai mewn lleoliadau amrywiol o gwmpas y dref. Mae hyn yn gwbl annerbyniol, a gweithredir yn gadarnhaol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol am hyn.

Yr ydym hefyd yn derbyn galwadau i Bush Street, ger y parc coffa, lle y mae pobl ifainc wedi bod yn taflu eitemau at gerbydau sy’n symud yn ôl y sôn. Mae hyn yn rhoi bywydau pobl ifainc mewn perygl, a byddai’n drosedd os oes rhaid iddynt gymryd camau osgoi. Bydd Tîm Plismona Bro Doc Penfro’n cynnal mwy o batrolau o gwmpas y dref er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn.  

Dyddiad a gytunwyd: 12 Hydref 2020

Gweithred

Lansiwyd y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd yn llwyddiannus eleni, ond yn anffodus, bu’n rhaid ei ohirio oherwydd COVID-19. Ym mis Awst, ar ôl i gyfyngiadau lleol gael eu llacio, roedd y tîm yng ngorsaf heddlu Doc Penfro’n medru dechrau gweinyddu’r cynllun eto. Aethom yn ôl dros y misoedd a gollwyd a chyflwyno’r holl bobl berthnasol i’r gwneuthurwyr penderfyniadau dynodedig.

Yn ardal Penfro/Doc Penfro, mae gennym 4 unigolyn a etholwyd yn wneuthurwyr penderfyniadau gan yr holl siopau lleol, i benderfynu ar eu rhan pa un ai a ddylid gwahardd rhywun ai peidio, a hyd y gwaharddiad. Yna, yr ydym yn derbyn barn y mwyafrif ac yn cyflwyno manylion yr unigolion a waharddwyd â llaw i tua 60 siop. Gwneir hyn bob yn ail fis.

Os yw unigolyn yn cael ei wahardd, mae’n cael ei wahardd o bob siop sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun ym Mhenfro a Doc Penfro.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Lladradau Sied

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu gerddi, rydym yn gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am ladradau o siedau a gerddi. Mae lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eiddo. Ystyriwch y canlynol er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd: • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i’r sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel. • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd • Ystyriwch osod larwm i’r sied • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref. Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am ladradau o siedau gardd ar draws yr heddlu. Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml ar gyfer diogelu eich eiddo. Gosodwch gloeon o ansawdd da ar bob sied gardd, ystyriwch osod larwm i’r sied, clowch ysgolion wrth bostyn neu wal, a marciwch offer sied a gardd gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.

Crynodeb:

101 EICH CYNGOR

Manylion:

Oes angen I chi alw’r heddiu ar 101 neu rywun arall?

Mae 101 ar gyfer adroddiadau am ymddyglad gwrthgymdeithasol a throseddau difrys.

Dyma rai enghreifftiau o faterion rydyn ni’n ymdrin â nhw a materion nad ydym yn ymdrin ȃ nhw:

101                                                      EICH CYNGOR

Difrod troseddol                                    Sbwriel a thipio anghyfreithion

Ymddyglad gwrthgymdeithasol                 Materion parcio

Gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd                Baw cŵn

Troseddau casineb                                   Cŵn crwydr

Cyffuriau yn eich cymuned                        Niwsans sŵn

Ymlyniad

Manylion:

Dyma gyfle i unrhyw un rhwng 8 ac 16 oed fwynhau sesiynau pêl droed am ddim ar nos Wener yn Ysgol Harri Tudur, gan gychwyn ar 23 Hydref 2020. Rhoddwyd arian yn garedig gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am 20 wythnos. Mae llefydd yn brin iawn, ac mae rhestr aros ar gyfer y 6 sesiwn cyntaf yn barod. Am ragor o wybodaeth am y cynllun, galwch heibio i https://www.premierleague.com/communities/programmes/community-programmes/pl-kicks Dolen i gofrestru - https://form.jotform.com/SwansTrust/KicksRegister Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch argaeledd a chyhoeddiadau am sesiynau yn y dyfodol, dilynwch ni ar Twitter @DPPPembrokeDOCK.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

PembrokeDockNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Water Street
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.