PCSO Jude Parr

PCSO Naomi Harrison

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 11 Tachwedd 2014

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd Wledig yn hyrwyddo ymwybyddiaeth cyffuriau ac yn defnyddio hyn ar gyfer casglu cudd-wybodaeth er mwyn helpu i symud gwarantau cyffuriau ymlaen.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Gwarantau cadarnhaol wedi cael eu gweithredu.

Dyddiad a gytunwyd: 19 Tachwedd 2014

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd Wledig yn cynnal presenoldeb amlwg ledled yr adran wledig.

Diweddariadau

11 Mawrth 2015

1. Gosod Box Suggestion yn Ysgol Dewi Sant i hyrwyddo Ymgysylltiad Ieuenctid.
2. Cysylltu â CFfI  a threfniadau mewn llaw ar gyfer ymweliadau
3.Funding ddyrannu ar gyfer gweithgareddau dargyfeiriol

05 Rhagfyr 2014

  • Cynnal patrolau rheolaidd ar droed yn yr ardal.
  • Mynychu cymorthfeydd.
  • Mynychu digwyddiadau cymunedol.

Ardal leol: Ty Dewi & Ardal Wledig Hwilffordd

Dyddiad a gytunwyd: 10 Mawrth 2015

Gweithred

Darparu patrolio gwelededd hi-mewn meysydd a nodwyd er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol

Diweddariadau

01 Mai 2015

  • Gosodwyd blwch awgrymiadau yn Ysgol Dewi Sant.
  • Mae swyddogion wedi mynychu cyfarfodydd cyngor ysgol.

Dyddiad a gytunwyd: 13 Mai 2015

Gweithred

Nodi unrhyw masnachwyr twyllodrus a phobl amheus galw diwahoddiad a chodi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

Diweddariadau

15 Mai 2016

Castell Hwlffordd wedi bod yn bresennol mewn llawer o weithgareddau o fewn yr ardaloedd gwledig – yn enwedig St Davids, Solfach a Treletert, ac ati lle rhoddwyd cyngor ac trosglwyddodd llenyddiaeth i drigolion mewn cymunedau gwledig yn rhybuddio am y peryglon o alwyr oer a masnachu twyllodrus.  Amrywiol wedi mynychu cymorthfeydd a gwaith partneriaeth gyda safonau masnach yn targedu dioddefwyr posibl masnachwyr twyllodrus a galwyr diwahoddiad.  Cynllun plismona gwledig yn bodoli bellach yn y misoedd yr haf yn dynesu at gynyddu batrolau amlwg o fewn yr ardaloedd gwledig yn cael ei gweithredu.

23 Awst 2015

Cyngor a thaflenni dosbarthu i bobl a fynychodd y sioe sirol, ynghyd â'n partneriaid.

04 Gorffennaf 2015

Rydym wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau a meddygfeydd lleol ar draws yr adran gwledig a darparu gwybodaeth ac arweiniad am fasnachwyr rouge a galwyr oer .

Ardal leol: Gwirfoddolwyr gwylio cyflymder cymunedol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2017

Gweithred

Mae Tîm plismona bro  Hwlffordd yn chwilio am wirfoddolwyr i gydweithio â hwy i atal a lleihau achosion o gor-yrru yn benodol ym meysydd Treletert a Solfach drwy weithredu gwylio cyflymder cymunedol yn yr ardaloedd hynny.   Darperir hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr o aelodau o'r cyhoedd.  Dywedodd Sarjant Catrin Thomas o Hwlffordd NPT "Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod eich swyddogion heddlu lleol tra'n rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned".  Rydym yn barod I  ystyried ardaloedd eraill o fewn y gymuned wledig hefyd ar gyfer y cynllun.  Gofynnir unrhyw un a hoffai wybod mwy cysylltwch â tîm plismona yn y gymdogaeth Hwlffordd a gofyn am PS 858 Thomas, PC 914 Trish Dixon, PCSO 8123 Naomi Harrison neu PCSO 8015 Jude Parr drwy ffonio HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk 101 neu e-bostio. Diolch.

Mehefin 2016

Rydym wedi dechrau cynllun DPCM yn ardal Crundale sydd wed profi yn effeithiol iawn  I gael pobl yn y gymunded loeol I gyd weithio a chyd-dynnu gyda'r heddlu a gweld gwellianau ynglun a gor-yrru yn yr ardal.

Gorffennaf 2016

Rydym yn gweithio I gael Cynllun arall yn Solva ac rydym wedi cael enwau pobly sydd am wirfoddoli yn y maes yma.  Os hoffech wirfoddoli, cysylltwch a'r Tim Plisomona Bro fel uchod.Rydym yn barod I ystyried unrhyw ardal eraill I weld os yw'n addas I ddechrau y cynllun yma - felly os oes problem gor-yrru yn eich ardal chi, cysylltwch gyda ni.  Diolch.

Awst - Hydref 2016

Mae Cynllun arbed Goryrru yn y gymuned yn gweithredi yng Ngrundale ac yn Solva ac yn cynyddu yn eu llwyddiant.

Tachwedd a Rhagfyr 2016

Mae eich Tim Plismona Bro yn awyddus I siarad gyda chi os oes gennych diddordeb I gychwyn Cynllun Arbed Goryrru yn eich ardal chi.  Cysylltwch a ni oes ydych eisiau bod yn rhan or Cynllun.

 

 

 

 

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2016

Gweithred

Negeseua cymunedol ' (DPCM), Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno 'Negeseuon cymunedol' (DPCM), system sy'n galluogi'r gwasanaeth i rhifyn amser cyflym negeseuon at ei gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.

Bydd negeseuon a dderbyniwyd drwy DPCM yn berthnasol i wybodaeth a ddarperir preswylwyr pan fyddant yn ymuno a allai gynnwys cyngor ar atal troseddau penodol, apeliadau uniongyrchol seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol agos atynt. Bydd DCPM yn arbennig o ddefnyddiol i gefnogi cynlluniau 'Watch' (gwylio ffermydd, ceffyl Watch, cwch Watch, gwarchod cymdogaeth) – lle mae angen gwybodaeth benodol iawn i roi gwybod i'r gymuned ar wahân gyflym iawn dros y misoedd nesaf bydd y timau yn canolbwyntio ar arwyddion unigolion a busnesau ar y cynllun

Yn ystod mis Mehefin a Gorffenaf mae'n Tim wedi ymgysylltu gydag aelodau o'r gymuned lleol I hybu Negeseua Cymunedol yn ogystal a thrwy Twitter a'r papur lleol.

Mae'n Tim wedi ymweld a llawer o lefydd yn y gymunded lle rydym wedi hybu DPCM drwy mis Awst a mis Medi.

Mae'n Tim wedi dosbarthu cardia DPCM drwy blychau llythyron yn y gymuned a hefyd wedi bod yn hybu y DPCM yn ein ymweliadau gyda'r cyhoedd a hefyd ar Trydar ar ddechrau mis Hydref .

Ardal leol: Ardaloedd Tref a Gwledig ein Bro

Dyddiad a gytunwyd: 08 Hydref 2016

Gweithred

Mae Tim Plismona Hwlffordd yn cefnogi Wythnos Atal Troseddau Casineb 2016 sy'n rhedeg o 8-15 Hydref 2016 trwy gynnal sgyrsiau a gweithgareddau drwy'r gymuned leol, drwy lledi posteri yn lleol a thrwy Trydar.

08/10/16 : Trydar a thrwy ymweld a thafarnau a chlybiau nos lleol.

09/10/16 : Trydar ac ymweld a lleoliadau Crefyddol

10/10/16 : Trydar a gweithgareddau ac ymgyrch yn Coleg Sir Benfro a lledi posteri drwy'r gymuned

11/10/16 : Trydar a gweithgareddau yng Nglwb Ieuenctic Yr Hive.

12/10/16 : Trydar a Syrgeri yng Ngrundale

13/10/16 : Trydar a gweithgareddau yn y VG Gallery; ymweld a Mosg a Syrgeri yn Nhy Ddewi

14/10/16 : Trydar a gweithgareddau yn ysgolion cynradd.

15/10/16 : Trydar ac ymweld a thafarnau a chlybiau nos lleol

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 13 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Vincent Davies

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Faes Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 12:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol ar Faes Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o 12.30-2.00 o’r gloch er mwyn “Cwrdd a Chyfarch” y gymuned ffermio leol a gwrnado ar unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 13 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Vincent Davies

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Chw 2019 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Faes Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 12:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol ar Faes Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o 12.30-2.00 o’r gloch er mwyn “Cwrdd a Chyfarch” y gymuned ffermio leol a gwrnado ar unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Vincent Davies

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Maw 2019 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Faes Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 12:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol ar Faes Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o 12.30-2.00 o’r gloch er mwyn “Cwrdd a Chyfarch” y gymuned ffermio leol a gwrnado ar unrhyw bryderon.

Lleoliad: Eglwys y Bedyddwyr Bethesda, Yr Ysgoldy, Hwlffordd 11yb-12yp

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Cyfle i gael sgwrs a phaned gyda'ch Plismon lleol.  Croeso i bawb.

Lleoliad: Gorsaf yr Heddlu Tyddewi

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Mae Gorsaf Heddlu Tyddewi ar agor i'r cyhoedd bob dydd Gwener rhwng 12:00 a 14:00. Ail-agorwyd yr orsaf yn sgil galw lleol, a hoffai'r Tîm Plismona Bro lleol annog pawb yn y gymuned leol i alw heibio am sgwrs gyda'ch heddwas lleol am unrhyw bryderon.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

St Davids Neighbourhood Watch

Manylion:

Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Tyddewi

 

Hoffech chi fod yn aelod neu’n gydlynydd Cynllun Gwarchod Cymdogaeth ar gyfer eich ardal yn Nhyddewi? 

Gwarchod Cymdogaeth yw un o’r mentrau atal trosedd mwyaf ei faint a mwyaf ei lwyddiant a fu erioed. Gall dod ynghyd gyda’ch cymdogion i weithredu leihau trosedd lleol. Hefyd, mae nifer o Gwmnïau Yswiriant Cartref yn cynnig gostyngiad i bobl sy’n byw mewn ardal sydd â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth  gweithredol.

Diddordeb? Galwch heibio i Orsaf Heddlu Tyddewi er mwyn cael rhagor o wybodaeth ar un o’r dyddiadau canlynol rhwng 6 a 7.30 o’r gloch. 

 

Nos Iau 23 Ebrill 2015 

Nos Wener 1 Mai 2015

 

Os nad ydych chi’n medru bod yn bresennol, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad ag un o’ch swyddogion lleol er mwyn darganfod mwy.

Crynodeb:

March 2015 Newsletter

Manylion:

Mawrth 2015 Cylchlythyr

Ymlyniad

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Hwlffordd gyfrif Twitter ei hun. Dilynwch ni drwy chwilio am ‘HaverfordwestNPT’ ar twitter.com. Yno, cewch hyd i ddiweddariadau a newyddion ynglŷn â’ch ardal leol.

Crynodeb:

ASB

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhabarthol yr Heddlu
Blwch Post 31
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01437 763181

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar agor ar Wyliau Banc
10:00 – 14:00 and 14:40 – 18:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.