PCSO Naomi Harrison

PC James Warren

PCSO Andrew Miles

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 11 Tachwedd 2014

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd Wledig yn hyrwyddo ymwybyddiaeth cyffuriau ac yn defnyddio hyn ar gyfer casglu cudd-wybodaeth er mwyn helpu i symud gwarantau cyffuriau ymlaen.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2014

Gwarantau cadarnhaol wedi cael eu gweithredu.

Dyddiad a gytunwyd: 19 Tachwedd 2014

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd Wledig yn cynnal presenoldeb amlwg ledled yr adran wledig.

Diweddariadau

11 Mawrth 2015

1. Gosod Box Suggestion yn Ysgol Dewi Sant i hyrwyddo Ymgysylltiad Ieuenctid.
2. Cysylltu â CFfI  a threfniadau mewn llaw ar gyfer ymweliadau
3.Funding ddyrannu ar gyfer gweithgareddau dargyfeiriol

05 Rhagfyr 2014

  • Cynnal patrolau rheolaidd ar droed yn yr ardal.
  • Mynychu cymorthfeydd.
  • Mynychu digwyddiadau cymunedol.

Ardal leol: Ty Dewi & Ardal Wledig Hwilffordd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Darparu patrolio gwelededd hi-mewn meysydd a nodwyd er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dyddiad a gytunwyd: 13 Mai 2015

Gweithred

Nodi unrhyw masnachwyr twyllodrus a phobl amheus galw diwahoddiad a chodi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

Diweddariadau

15 Mai 2016

Castell Hwlffordd wedi bod yn bresennol mewn llawer o weithgareddau o fewn yr ardaloedd gwledig – yn enwedig St Davids, Solfach a Treletert, ac ati lle rhoddwyd cyngor ac trosglwyddodd llenyddiaeth i drigolion mewn cymunedau gwledig yn rhybuddio am y peryglon o alwyr oer a masnachu twyllodrus.  Amrywiol wedi mynychu cymorthfeydd a gwaith partneriaeth gyda safonau masnach yn targedu dioddefwyr posibl masnachwyr twyllodrus a galwyr diwahoddiad.  Cynllun plismona gwledig yn bodoli bellach yn y misoedd yr haf yn dynesu at gynyddu batrolau amlwg o fewn yr ardaloedd gwledig yn cael ei gweithredu.

23 Awst 2015

Cyngor a thaflenni dosbarthu i bobl a fynychodd y sioe sirol, ynghyd â'n partneriaid.

04 Gorffennaf 2015

Rydym wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau a meddygfeydd lleol ar draws yr adran gwledig a darparu gwybodaeth ac arweiniad am fasnachwyr rouge a galwyr oer .

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Hwlffordd gyfrif Twitter ei hun. Dilynwch ni drwy chwilio am ‘HaverfordwestNPT’ ar twitter.com. Yno, cewch hyd i ddiweddariadau a newyddion ynglŷn â’ch ardal leol.

Crynodeb:

ASB

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhabarthol yr Heddlu
Blwch Post 31
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01437 763181

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar agor ar Wyliau Banc
10:00 – 14:00 and 14:40 – 18:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.