PCSO Jude Parr

PCSO Naomi Harrison

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Gwirfoddolwyr gwylio cyflymder cymunedol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2017

Gweithred

Mae Tîm plismona bro  Hwlffordd yn chwilio am wirfoddolwyr i gydweithio â hwy i atal a lleihau achosion o gor-yrru yn benodol ym meysydd Treletert a Solfach drwy weithredu gwylio cyflymder cymunedol yn yr ardaloedd hynny.   Darperir hyfforddiant ar gyfer gwirfoddolwyr o aelodau o'r cyhoedd.  Dywedodd Sarjant Catrin Thomas o Hwlffordd NPT "Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod eich swyddogion heddlu lleol tra'n rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned".  Rydym yn barod I  ystyried ardaloedd eraill o fewn y gymuned wledig hefyd ar gyfer y cynllun.  Gofynnir unrhyw un a hoffai wybod mwy cysylltwch â tîm plismona yn y gymdogaeth Hwlffordd a gofyn am PS 858 Thomas, PC 914 Trish Dixon, PCSO 8123 Naomi Harrison neu PCSO 8015 Jude Parr drwy ffonio HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk 101 neu e-bostio. Diolch.

Mehefin 2016

Rydym wedi dechrau cynllun DPCM yn ardal Crundale sydd wed profi yn effeithiol iawn  I gael pobl yn y gymunded loeol I gyd weithio a chyd-dynnu gyda'r heddlu a gweld gwellianau ynglun a gor-yrru yn yr ardal.

Gorffennaf 2016

Rydym yn gweithio I gael Cynllun arall yn Solva ac rydym wedi cael enwau pobly sydd am wirfoddoli yn y maes yma.  Os hoffech wirfoddoli, cysylltwch a'r Tim Plisomona Bro fel uchod.Rydym yn barod I ystyried unrhyw ardal eraill I weld os yw'n addas I ddechrau y cynllun yma - felly os oes problem gor-yrru yn eich ardal chi, cysylltwch gyda ni.  Diolch.

Awst - Hydref 2016

Mae Cynllun arbed Goryrru yn y gymuned yn gweithredi yng Ngrundale ac yn Solva ac yn cynyddu yn eu llwyddiant.

Tachwedd a Rhagfyr 2016

Mae eich Tim Plismona Bro yn awyddus I siarad gyda chi os oes gennych diddordeb I gychwyn Cynllun Arbed Goryrru yn eich ardal chi.  Cysylltwch a ni oes ydych eisiau bod yn rhan or Cynllun.

 

 

 

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Gor 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Faes Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 03 Gor 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol ar Faes Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o 12.30-2.00 o’r gloch er mwyn “Cwrdd a Chyfarch” y gymuned ffermio leol a gwrnado ar unrhyw bryderon.

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 14 Gor 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Awst 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Faes Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 07 Awst 2018 - 12:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol ar Faes Marchnad Ffermwyr Hwlffordd ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o 12.30-2.00 o’r gloch er mwyn “Cwrdd a Chyfarch” y gymuned ffermio leol a gwrnado ar unrhyw bryderon.

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 14 Awst 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Lleoliad: Swyddfa Bost Crundale

Dyddiad / amser: 02 Medi 2018 - 15:14

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn bresennol yn Swyddfa Bost Crundale ar ail ddydd Mawrth pob mis o 3 – 4 o’r gloch ar gyfer sesiwn “Cwrdd a Chyfarch” er mwyn caniatáu i’r gymuned leol drafod unrhyw bryderon â nhw.

Lleoliad: Yn y neuadd yn Solfach

Dyddiad / amser: 14 Medi 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion lleol yn bresennol ym more coffi Solfach yn y neuadd goffa ar drydydd ddydd Iau pob mis o 10.30 – 12 o’r gloch. Anogir aelodau o’r cyhoedd i alw heibio.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Hwlffordd gyfrif Twitter ei hun. Dilynwch ni drwy chwilio am ‘HaverfordwestNPT’ ar twitter.com. Yno, cewch hyd i ddiweddariadau a newyddion ynglŷn â’ch ardal leol.

Crynodeb:

ASB

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhabarthol yr Heddlu
Blwch Post 31
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01437 763181

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar agor ar Wyliau Banc
10:00 – 14:00 and 14:40 – 18:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.