PC Tanya Davies

PCSO Dave Owen

PCSO Liam Woodford

PCSO Emma Roberts

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Haverfordwest

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2015

Diweddariadau

23 Ebrill 2015

Patrolau wedi cael eu cynnal. Dim problemau adroddwyd hyd yn hyn y mis hwn

Ardal leol: Haverfordwest

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2015

Diweddariadau

23 Ebrill 2015

Patrolau wedi cael eu cynnal. Dim problemau adroddwyd hyd yn hyn y mis hwn

Ardal leol: .

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2017

Gweithred

Gan ei bod hi’n tywyllu’n gynt gyda’r nos, ac oherwydd digwyddiadau megis Nos Galan Gaeaf, Noson Guto Ffowc a’r Nadolig, bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd yn cynnal patrolau amlwg mewn ardaloedd problemus sy’n hysbys er mwyn ceisio lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau lles a diogelwch y gymuned.

 

Ardal leol: Ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Hwlffordd

Dyddiad a gytunwyd: 15 Ionawr 2016

Gweithred

Yn dilyn nifer o gwynion gan aelodau o’r cyhoedd ynghylch pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn y maes parcio aml lawr, Hwlffordd, bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal gyda’r nos, ac yn ystod y dydd a’r nos ar benwythnosau. Bydd y tîm plismona bro’n ymgysylltu â Gwasanaethau Ieuenctid lleol er mwyn rhoi sylw i waith estyn allan ar gyfer pobl ifainc yn yr ardal hon. 

Diweddariadau

15 Mai 2016

Dargedu'r mwy o ymgysylltu a wnaed ar y bobl ifanc o dref Hwlffordd gan NPT Hwlffordd-dros y ddeufis diwethaf, gwaith allgymorth wedi'i gynnal ar y cyd rhwng gwasanaethau ieuenctid PCC a NPT Hwlffordd a sefydlwyd gweithgor rhwng pobl ifanc, NPT Hwlffordd, gwasanaethau ieuenctid PCC a sefydliadau trydydd sector i ennyn diddordeb y bobl ifanc mewn gweithgareddau dargyfeiriol.  Mae prosiect celf wedi cytuno a y gwasanaethau yr oriel VC, Hwlffordd a enillwyd.  Cytunwyd y gweithgareddau a gynlluniwyd i ddechrau ym mis Mai 2016.  Ers cynllunio a gyfarwyddir ymgysylltu wedi digwydd; Adroddir y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y maes parcio aml-lawr fynd ati ond y lleoliad ac mae'r sefyllfa yn parhau i gael eu monitro.  Taflenni cynghori pobl ifanc o wahanol glybiau ieuenctid yn y dref hefyd wedi'i drosglwyddo.

16/07/16

Rydym wedi cymeryd rhan mewn 6 wythnos o waith I ymgysylltu gyda phlant a phobl ifanc sy'n byw neu'n ymweld a Hwlffordd yng ngyd a Gweithwyr yr Ifanc a gwirfoddolwyr y VC Gallery.  Dryw'r gwaith pontio yma, rydym wedi creu undod gyda'r gymuned ifanc yn lleol ac mae'r  ymddygiad gwrth gymdeithasol wedi lleuhau o 100% o fewn ardal maes parcio aml lawr Hwlffordd.  Mae ffilm o'r gweithgareddau a gafodd eu cwblhau yn y broses o gael ei gynhyrchu ac fe fydd yn cael ei arddangos yn ysdod Wythnos Gwyl Hwlffordd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2016

Gweithred

Negeseua cymunedol ' (DPCM), Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno 'Negeseuon cymunedol' (DPCM), system sy'n galluogi'r gwasanaeth i rhifyn amser cyflym negeseuon at ei gymunedau ac yn galluogi preswylwyr i chwarae rhan mewn plismona.

Bydd negeseuon a dderbyniwyd drwy DPCM yn berthnasol i wybodaeth a ddarperir preswylwyr pan fyddant yn ymuno a allai gynnwys cyngor ar atal troseddau penodol, apeliadau uniongyrchol seiliedig ar ddigwyddiadau lleol a gwybodaeth am ddigwyddiadau cymunedol agos atynt. Bydd DCPM yn arbennig o ddefnyddiol i gefnogi cynlluniau 'Watch' (gwylio ffermydd, ceffyl Watch, cwch Watch, gwarchod cymdogaeth) – lle mae angen gwybodaeth benodol iawn i roi gwybod i'r gymuned ar wahân gyflym iawn dros y misoedd nesaf bydd y timau yn canolbwyntio ar arwyddion unigolion a busnesau ar y cynllun

Yn ystod mis Mehefin a Gorffenaf mae'n Tim wedi ymgysylltu gydag aelodau o'r gymuned lleol I hybu Negeseua Cymunedol yn ogystal a thrwy Twitter a'r papur lleol.

Mae'n Tim wedi ymweld a llawer o lefydd yn y gymunded lle rydym wedi hybu DPCM drwy mis Awst a mis Medi.

Mae'n Tim wedi dosbarthu cardia DPCM drwy blychau llythyron yn y gymuned a hefyd wedi bod yn hybu y DPCM yn ein ymweliadau gyda'r cyhoedd a hefyd ar Trydar ar ddechrau mis Hydref .

Drwy gyfnod mis Tachwedd mae eich Tim Plismona Bro wedi parhau I hybu DPCM drwy ymweld a busnesau lleol I hybu'r system ac I alluogu unigolion, cwmniau, gwestau a thafarnau I ymuno a'r system gwybodaeth.  Rydym hefyd wedi apwyntio un person I orweld ac ymdrun a materion yn ymwneud a DPCM, sef PCSO Andy Miles.  Os oes unrhywun eisiau gwybodaeth ynglung a'r cynllun gwybodaeth, sydd yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd, cysylltwch gyda PCSO Miles yn Nhim Plismona Bro Hwlffordd, Gorsaf Heddlu Hwlffordd.

Bu Tim Plismona Bro Hwlffordd yn cadw hybu DPCM I'r cyhoedd drwy fis Rhagfyr.

 

Ardal leol: Ardaloedd Hwlffordd a'r Wlad

Dyddiad a gytunwyd: 08 Hydref 2016

Gweithred

Wrth I Wyl y Nadolig I agosau, mae Tim Plismona Bro Hwlffordd yn gweithio gyda Paul Pugh I rhybuddio pobl ifanc am y peryglon o gamdrin alcohol a/neu gyffuriau.  Mae Paul Pugh yn dod o Rhydamman; roedd yn ddioddefwr trosedd difrifol ddi-fau.  Grwp o bobl ifanc oedd o dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau oedd yn gyfrifol ac o ganlyniad, cafodd Paul ei anafu yn ddifrifol; gan ei adael gydag anafiadau difrifol i'w ymennydd ac yn gorfforol.  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn am gefnogaeth clybiau rugby, clybiau peldroed, 6ed dosbarth Ysgolion Uwchradd, Clybiau Ffermwyr Ifanc neu UNRHYW glwb neu gymdeithas a fyddai'n croesawi'r cyfle I wrando ar Paul Pugh yn siarad am beth ddigwyddodd iddo drwy law ei ymosodwyr ac am beryglon camdrun alcohol a thrais.

Mae Tim Plismona Bro Hwlffordd eisiau rhannu profiadau Paul Pugh â chi. Mae Paul yn ddyn ifanc dewr iawn sydd wedi dioddef yn enfawr o achos yr ymosodiad yma; ac mae am rhybuddio pawb am beth all ddigwydd drwy camdrin alcohol a chyffiriau.

Mae'r neges yn glir iawn. Hoffwn i fynychu’ch sefydliad gyda Paul a’i fam i’ch hysbysu am beryglon troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Fel rhan o’r cyflwyniad, bydd  DVD yn cael ei chwarae i chi a fydd yn dangos yn union beth ddigwyddodd ar y noson dyngedfennol honno.

 Mae Addewid Paul wedi cyffwrdd â chalonnau miloedd o bobl ifainc ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys. Mae cyflwyniadau fel hyn wedi’u cyflwyno ar draws Cymru, gan drosglwyddo neges gref i bobl ifainc.

Rydyn ni eisiau parhau â’r gwaith hwn o fewn ein cymunedau er mwyn diogelu ac atal digwyddiadau pellach fel hyn, a rhwystro teuluoedd eraill rhag dioddef fel y mae’r teulu Pugh wedi dioddef.

 Mae Paul yn un o’r ychydig rai sy’n medru parhau â’i fywyd ag ymagwedd gadarnhaol. Mae’n amlwg yn angerddol iawn dros ei achos. Mae’n ddyn ysbrydoledig â’r pendantrwydd a’r ewyllys i symud ymlaen â’i fywyd er waethaf ei anafiadau erchyll.

 Os ydych eisiau clywed Paul yn siarad ar eich safle chi; neu am eisiau rhagor o wybodaeth, ymgysylltwch gyda Tim Plismona Bro Hwlffordd.

 Hefyd, bydd fideo youtube yn cael ei ddangos yn y cyflwyniad. Cewch weld y fideo ymlaen llaw drwy alw heibio i: https://www.youtube.com/watch?v=FVPGtmkbm8g

 

 

Ardal leol: Tref Hwlffordd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2017

Gweithred

Tachwedd

Fe fydd patrolau troed yn cynyddu yn ysdod noswaithiau ac yn ystod penwythnosau yn nhref Hwlffordd, yn enwedig yn ardaloedd Stryd y Cei a Sgwar y Castell I daclo camfihafio sy'n ymwneud ag alcohol.

Fe fydd unrhywun sy'n ymwneud ag ymddygiad anweddus neu dreisgar I wneud a chamdrin alcohol yn cael ei drosglwyddo I gynllun Behave or Be Banned (BOBB).  Mae'r cynllun yn cael ei rhedeg gan dafarnwyr gyda chyd-weithrediad yr Heddlu.  Mae cyfarfodydd cyson yn cael eu dal I drafod y rhai sydd wedi cael anwebu er mwyn trafod cosb banio addas.

Rhagfyr

Bu Tim Plisomna Bro yn cynyddu patrolau troed targedig drwy gydol mis Rhagfyr dan enw Operation Flash I leuhau achosion camddrin a thrais dan ddylanwad alcohol.

 

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mehefin 2017

Gweithred

Haverfordwest NPT are launching a new initiative aimed at protecting and assisting vulnerable people within their communities. The Nominated Neighbour scheme is aimed at deterring Cold callers and Rogue Traders from calling at members of the community who may be deemed vulnerable.

If you would like more information on the scheme, or would like to become involved in the scheme the contact Haverfordwest NPT on 101 Ext 40635/634 or email us at haverfordwestNPT@dyfed-Powys.pnn.police.uk

Dyddiad a gytunwyd: 24 Ionawr 2018

Gweithred

Byddwch yn gweld swyddogion ar drafnidiaeth gyhoeddus y mis hwn, yr ydym yn edrych i ymgysylltu â'r cyhoedd ac i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Tesco Cafe

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Tesco Fenton Trading pob trydydd ddydd Mercher o 10:30 - 11:30 gan gychwyn ar 20 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Coffee #1

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 17:00

Disgrifiad:

 

Local Police Officers/NPT Officers will be in Coffee #1 in Haverfordwest on the 3rd Thursday of the month 5pm till 6pm, for you to have a chat with them about any local issues or concerns that you may have.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Costa cafe, Riverside

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim plismona Bro yng nghaffi Costa Coffee Canolfan Siopa Riverside ar bedwerydd ddydd Gwener pob mis o 2:30 tan 3:30 o'r gloch y prynhawn gan gychwyn ar 22 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Morrisons Cafe, Bridge Meadow

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Morrisions Bridge MeadowHwlffordd ar ddydd Mercher cyntaf pob mis o 2:30 -3:30 gan gychwyn ar 3 mehefin er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Pembrokeshire Mind, Quay Street

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 13:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Marks and Spencers Cafe

Dyddiad / amser: 14 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Marks and Spencer's Hwlffordd ar ail ddydd Gwener pob mis o 10:30 - 11:30 er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Tesco Cafe

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Tesco Fenton Trading pob trydydd ddydd Mercher o 10:30 - 11:30 gan gychwyn ar 20 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Coffee #1

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 17:00

Disgrifiad:

 

Local Police Officers/NPT Officers will be in Coffee #1 in Haverfordwest on the 3rd Thursday of the month 5pm till 6pm, for you to have a chat with them about any local issues or concerns that you may have.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Costa cafe, Riverside

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim plismona Bro yng nghaffi Costa Coffee Canolfan Siopa Riverside ar bedwerydd ddydd Gwener pob mis o 2:30 tan 3:30 o'r gloch y prynhawn gan gychwyn ar 22 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Morrisons Cafe, Bridge Meadow

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Morrisions Bridge MeadowHwlffordd ar ddydd Mercher cyntaf pob mis o 2:30 -3:30 gan gychwyn ar 3 mehefin er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Marks and Spencers Cafe

Dyddiad / amser: 11 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Marks and Spencer's Hwlffordd ar ail ddydd Gwener pob mis o 10:30 - 11:30 er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Pembrokeshire Mind, Quay Street

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 13:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Tesco Cafe

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Tesco Fenton Trading pob trydydd ddydd Mercher o 10:30 - 11:30 gan gychwyn ar 20 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Coffee #1

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 17:00

Disgrifiad:

 

Local Police Officers/NPT Officers will be in Coffee #1 in Haverfordwest on the 3rd Thursday of the month 5pm till 6pm, for you to have a chat with them about any local issues or concerns that you may have.

Lleoliad: Costa cafe, Riverside

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim plismona Bro yng nghaffi Costa Coffee Canolfan Siopa Riverside ar bedwerydd ddydd Gwener pob mis o 2:30 tan 3:30 o'r gloch y prynhawn gan gychwyn ar 22 Mai er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Morrisons Cafe, Bridge Meadow

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Morrisions Bridge MeadowHwlffordd ar ddydd Mercher cyntaf pob mis o 2:30 -3:30 gan gychwyn ar 3 mehefin er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Lleoliad: Marks and Spencers Cafe

Dyddiad / amser: 11 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd Swyddogion Heddlu lleol a swyddogion o'r Tim Plismona Bro yng Nghaffi Marks and Spencer's Hwlffordd ar ail ddydd Gwener pob mis o 10:30 - 11:30 er mwyn I chi sgwrsio a nhw am unrhyw bryderon neu faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad: Pembrokeshire Mind, Quay Street

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 13:30

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Life Point, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd swyddogion heddlu / swyddogion plismona bro lleol yng nghanolfan LifePoint, Heol y Bont, Hwlffordd, bob dydd Iau rhwng 11 a 12 o’r gloch – galwch heibio am ddishgled a chlonc! Croeso i bawb.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd y Sir, Sir Benfro, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 07 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Dydd Llun cyntaf y mis.

Gwahoddir pawb i’r cyfarfod Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) er mwyn codi unrhyw faterion cymunedol sydd ganddynt â’u Tîm Bro ac asiantaethau eraill.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Sir Benfro, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 04 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Dydd Llun cyntaf y mis.

Gwahoddir pawb i’r cyfarfod Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) er mwyn codi unrhyw faterion cymunedol sydd ganddynt â’u Tîm Bro ac asiantaethau eraill.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Sir Benfro, Hwlffordd

Dyddiad / amser: 04 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Dydd Llun cyntaf y mis.

Gwahoddir pawb i’r cyfarfod Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) er mwyn codi unrhyw faterion cymunedol sydd ganddynt â’u Tîm Bro ac asiantaethau eraill.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Anti Social Behaviour

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Hwlffordd gyfrif Twitter ei hun. Dilynwch ni drwy chwilio am ‘HaverfordwestNPT’ ar twitter.com. Yno, cewch hyd i ddiweddariadau a newyddion ynglŷn â’ch ardal leol.

Crynodeb:

Garden security advice

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio.

Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Crynodeb:

Rogue Traders

Manylion:

Nodi unrhyw masnachwyr twyllodrus a phobl amheus galw diwahoddiad a chodi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

Crynodeb:

MODERN DAY SLAVERY

Manylion:

Dyfed Powys Police are asking residents to help in their fight against modern day slavery during a week of activity in October. Our officers will be out in communities speaking to residents, business owners, factory managers and people working at our ports about modern day slavery. They will be explaining what to look out for and how people can help us to stop this exploitation taking place.

 

It is a hidden crime. It is difficult to detect but there are signs to look out for, they include; people who have limited family contact; distrust authority; have no friends; appear underfed, uncared for and withdrawn; are disorientated and avoid eye contact. It may be easier to spot houses where victims could be held as the curtains may always be closed or have a reflective coating on them, there may even be locks or bars on the windows, CCTV cameras installed, the letterbox sealed and restricted access to the front and back doors.

 

Watch film on modern slavery and find out about the signs to spot victims and how you can help www.youtube.com/watch?v=Jv1H_fAoOG4&list=UU697e0rGEZK8tO-qmFN6kag

 

You can report any suspicions to us by calling 101, or by calling the national helpline 0800 0121 700.

Crynodeb:

Halloween and Bonfire celebrations

Manylion:

During the Halloween and Bonfire celebrations, officers are increasing in their communities to reassure people and to enable us to react quickly to anyone who uses Halloween or bonfire night as an excuse to commit anti-social behaviour.

 

Some of our residents do worry when trick or treaters knock the door. While we do not want to spoil people’s enjoyment, we also don’t want it to get out of hand and cause people to feel threatened in their own home.

 

Trick or treating advice includes:

 • Always go with an adult
 • Only to go to houses where you or your friends know the people and know you are welcome
 • Only go to houses displaying the ‘trick or treaters’ welcome poster
 • Don’t talk to strangers
 • Don’t enter the house always stay on the doorstep

Crynodeb:

Fuel Thefts

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhabarthol yr Heddlu
Blwch Post 31
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01437 763181

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar agor ar Wyliau Banc
10:00 – 14:00 and 14:40 – 18:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.