PC Tanya Davies

PCSO Dave Owen

PCSO Liam Woodford

PCSO Emma Roberts

PCSO Andrew Miles

PCSO Robert John

PC James Warren

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: .

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Gan ei bod hi’n tywyllu’n gynt gyda’r nos, ac oherwydd digwyddiadau megis Nos Galan Gaeaf, Noson Guto Ffowc a’r Nadolig, bydd Tîm Plismona Bro Hwlffordd yn cynnal patrolau amlwg mewn ardaloedd problemus sy’n hysbys er mwyn ceisio lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau lles a diogelwch y gymuned.

 

Ardal leol: Ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Hwlffordd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Yn dilyn nifer o gwynion gan aelodau o’r cyhoedd ynghylch pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn y maes parcio aml lawr, Hwlffordd, bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal gyda’r nos, ac yn ystod y dydd a’r nos ar benwythnosau. Bydd y tîm plismona bro’n ymgysylltu â Gwasanaethau Ieuenctid lleol er mwyn rhoi sylw i waith estyn allan ar gyfer pobl ifainc yn yr ardal hon. 

Ardal leol: Tref Hwlffordd

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Tachwedd

Fe fydd patrolau troed yn cynyddu yn ysdod noswaithiau ac yn ystod penwythnosau yn nhref Hwlffordd, yn enwedig yn ardaloedd Stryd y Cei a Sgwar y Castell I daclo camfihafio sy'n ymwneud ag alcohol.

Fe fydd unrhywun sy'n ymwneud ag ymddygiad anweddus neu dreisgar I wneud a chamdrin alcohol yn cael ei drosglwyddo I gynllun Behave or Be Banned (BOBB).  Mae'r cynllun yn cael ei rhedeg gan dafarnwyr gyda chyd-weithrediad yr Heddlu.  Mae cyfarfodydd cyson yn cael eu dal I drafod y rhai sydd wedi cael anwebu er mwyn trafod cosb banio addas.

Rhagfyr

Bu Tim Plisomna Bro yn cynyddu patrolau troed targedig drwy gydol mis Rhagfyr dan enw Operation Flash I leuhau achosion camddrin a thrais dan ddylanwad alcohol.

 

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Haverfordwest NPT are launching a new initiative aimed at protecting and assisting vulnerable people within their communities. The Nominated Neighbour scheme is aimed at deterring Cold callers and Rogue Traders from calling at members of the community who may be deemed vulnerable.

If you would like more information on the scheme, or would like to become involved in the scheme the contact Haverfordwest NPT on 101 Ext 40635/634 or email us at haverfordwestNPT@dyfed-Powys.pnn.police.uk

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Byddwch yn gweld swyddogion ar drafnidiaeth gyhoeddus y mis hwn, yr ydym yn edrych i ymgysylltu â'r cyhoedd ac i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.

Ardal leol: HWLFFORDD

Dyddiad a gytunwyd: 30 Ionawr 2019

Gweithred

INCREASED PATROLS

Ardal leol: HWLFORDD-PARC MANWERTHU WITHYBUSH/GWANWYN/VINCENT DAVIES

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Patrolau amlwg yn y siopau a thu allan iddynt, gwaith partneriaeth â swyddogion diogelwch siopau a theledu cylch cyfyng.

Ardal leol: CANOL TREF HWLFFORDD

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Coleg Sir Benfro

Dyddiad / amser: 11 Maw 2020 - 18:03

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Anti Social Behaviour

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Crynodeb:

Twitter

Manylion:

Bellach, mae gan Dîm Plismona Bro Hwlffordd gyfrif Twitter ei hun. Dilynwch ni drwy chwilio am ‘HaverfordwestNPT’ ar twitter.com. Yno, cewch hyd i ddiweddariadau a newyddion ynglŷn â’ch ardal leol.

Crynodeb:

Garden security advice

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio.

Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Crynodeb:

Rogue Traders

Manylion:

Nodi unrhyw masnachwyr twyllodrus a phobl amheus galw diwahoddiad a chodi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed.

Crynodeb:

MODERN DAY SLAVERY

Manylion:

Dyfed Powys Police are asking residents to help in their fight against modern day slavery during a week of activity in October. Our officers will be out in communities speaking to residents, business owners, factory managers and people working at our ports about modern day slavery. They will be explaining what to look out for and how people can help us to stop this exploitation taking place.

 

It is a hidden crime. It is difficult to detect but there are signs to look out for, they include; people who have limited family contact; distrust authority; have no friends; appear underfed, uncared for and withdrawn; are disorientated and avoid eye contact. It may be easier to spot houses where victims could be held as the curtains may always be closed or have a reflective coating on them, there may even be locks or bars on the windows, CCTV cameras installed, the letterbox sealed and restricted access to the front and back doors.

 

Watch film on modern slavery and find out about the signs to spot victims and how you can help www.youtube.com/watch?v=Jv1H_fAoOG4&list=UU697e0rGEZK8tO-qmFN6kag

 

You can report any suspicions to us by calling 101, or by calling the national helpline 0800 0121 700.

Crynodeb:

Halloween and Bonfire celebrations

Manylion:

During the Halloween and Bonfire celebrations, officers are increasing in their communities to reassure people and to enable us to react quickly to anyone who uses Halloween or bonfire night as an excuse to commit anti-social behaviour.

 

Some of our residents do worry when trick or treaters knock the door. While we do not want to spoil people’s enjoyment, we also don’t want it to get out of hand and cause people to feel threatened in their own home.

 

Trick or treating advice includes:

 • Always go with an adult
 • Only to go to houses where you or your friends know the people and know you are welcome
 • Only go to houses displaying the ‘trick or treaters’ welcome poster
 • Don’t talk to strangers
 • Don’t enter the house always stay on the doorstep

Crynodeb:

RHYW CYFRINACHAU A CHELWYDDAU

Manylion:

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn drosedd sy’n medru effeithio ar unrhyw blentyn, waeth pa beth bynnag yw ei gefndir cymdeithasol neu ethnig. Gall ddigwydd unrhyw le, ar unrhyw adeg, ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae’n ymwneud â throseddwyr yn paratoi pobl ifainc i bwrpas rhyw a defnyddio eu pŵer i’w cam-drin yn rhywiol. Gall ddigwydd ar sawl ffurf, boed hynny mewn perthynas sy'n ymddangos fel pe bai'n gydsyniol rhwng rhywun ifanc a chariad hŷn, neu unigolyn ifanc yn cael rhyw yn gyfnewid am sylw, anrhegion, alcohol neu sigarennau. Mae camfanteisio rhywiol gyfwerth â cham-drin plant, ac er nad ydynt o bosibl yn sylweddoli hynny, gall niweidio iechyd corfforol, emosiynol a seicolegol dioddefwyr ifainc. Nid yw llawer o bobl sy’n cael eu cam-drin yn sylweddoli eu bod nhw mewn perygl, ac ni fyddant yn galw am help. Efallai y byddant yn ystyried eu bod yn cymryd rhan o’u gwirfodd, ond mewn gwirionedd, nid yw eu hymddygiad yn gydsyniol o bell ffordd. Does dim un math penodol o ddioddefydd, ond mae patrymau ymddygiad ac arwyddion a allai olygu eu bod nhw’n dioddef camfanteisio rhywiol. • A yw’r unigolyn ifanc wedi derbyn anrhegion neu arian heb esboniad? • Ydyn nhw’n defnyddio eu ffôn symudol yn gyfrinachol? • A oes ganddynt ffrindiau sydd yn llawer hŷn na nhw? • A oes rhywun nad ydych chi’n ei adnabod wedi eu casglu o adref neu’r ysgol? • Ydyn nhw mewn cysylltiad â phobl ifainc eraill rydych chi’n gwybod sy’n agored i niwed neu’n dioddef camfanteisio? • Ydyn nhw wedi dechrau chwarae triwant o’r ysgol neu redeg i ffwrdd o adref yn aml? • Ydyn nhw wedi dioddef haint a drosglwyddir yn rhywiol? • Ydyn nhw’n hunan-niweidio? • A yw eu hymddangosiad wedi newid? Os ydych chi’n poeni eich bod chi, un o’ch ffrindiau neu aelod o’r teulu’n dioddef camfanteisio rhywiol, rhowch wybod i ni drwy alw 101, neu galwch Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro. Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol Mae’r cynllun cenedlaethol yn golygu y gall unrhyw un ofyn i’r heddlu wirio pa un ai a yw unigolyn sydd â mynediad at blant wedi cyflawni unrhyw droseddau rhywiol yn erbyn plant. Datblygwyd y Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol, a gychwynnodd yn 2008, mewn ymgynghoriad â Sarah Payne, hyrwyddwr cyn-ddioddefwyr, ynghyd â’r heddlu ac elusennau plant. Mae datgelu’n digwydd os oes gan yr unigolyn hwnnw euogfarnau ar gyfer troseddau rhywiol yn erbyn plant ac mae achos rhesymol i gredu bod plentyn mewn perygl o ddioddef niwed difrifol. Bydd manylion am euogfarnau blaenorol yn cael eu datgelu i’r person sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn y plentyn. Cysylltwch â ni ar 101 i ddarganfod mwy am y Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

HaverfordwestNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhabarthol yr Heddlu
Blwch Post 31
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PF

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01437 763181

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 20:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar agor ar Wyliau Banc
10:00 – 14:00 and 14:40 – 18:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.