PCSO Emma Hayward

PCSO Dave Powell

PCSO Adam Thomas

PCSO Tara Evans-Hope

PC Sarah-Louise Lambe

Rhingyll Lewis Simpson

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2020

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Police Cadet Training

Crynodeb:

twitter

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Doc Penfro wedi ymuno â twitter. Dilynwch ni ar gyfer newyddion lleol, cyngor a diweddariadau. Darganfyddwch beth mae’ch SCCH a Chwnstabliaid Heddlu’n gwneud yn eich ardal.

 

Anfonwch neges atom ac ymgysylltwch â’ch swyddogion lleol.

 

Mae’r cyfrif twitter hwn ar gyfer swyddogion heddlu lleol yn Penfro. Nid oes modd inni fonitro’r cyfrif 24/7. Defnyddiwch 101 neu 999 i gysylltu â ni ar frys.

Crynodeb:

Defnyddio Segway a Byrddau Hofran – Y Gyfraith

Manylion:

Dyfeisiau â 2 olwyn neu fwy wedi’u pweru’n electronig yw Segway a byrddau hofran. Ni ellir defnyddio’r dyfeisiau hyn ar ffyrdd cyhoeddus na phalmant (llwybr troed cyhoeddus). Gellir ond defnyddio'r rhain ar dir sy’n eiddo preifat gyda chaniatâd y perchennog tir. Byddai’r Adran Drafnidiaeth yn cynghori y dylid gwisgo dillad diogelwch priodol bob tro.

Crynodeb:

Sheep Worrying

Manylion:

Gwenwch yn siŵr fod eich cŵn ar dennyn bob tro pan fyddant gerllaw unrhyw dda byw. Mae perffaith hawl gan ffermwyr i saethu’ch anifail anwes os yw’n poeni da byw.

Crynodeb:

Vehicle Crime

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Crynodeb:

Yr Heddlu'n atgoffa pobl fregus i fod yn wyliadrus ynghylch galwyr ffug a diwahoddiad

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu pembro yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

•Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.

•Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.

•Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

•Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.

•Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.

•Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.

•Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)

•Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Psychoactive substances

Manylion:

Mae'n anghyfreithlon gwerthu sylweddau seicoweithredol. Mae dedfrydau o hyd at 7 mlynedd i droseddwyr

Mae'r gyfraith wedi newid Bellach, mae'n anghyfreithlon prynu,gwerthu neu roi

 

 

Crynodeb:

Secure your caravan

Manylion:

InformationRydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

 

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

 

Dyma gamau diogelwch i garafanwyr:

•Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn

•Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol

•Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr

•Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau

•Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle

•Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref

•Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

 

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

 

 

 

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

Ar-lein

actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

Mae'r llinellau ar agor

Llun - Gwener 8am i 9pm

Sadwrn- Sul 9am i 5pm

Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

What is a Hate Incident/Hate Crime

Manylion:

Trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd oherwydd pwy ydych chi neu oherwydd bod rhywun yn tybio ei fod yn gwybod pwy ydych chi.

Yn syml, pe bai rhywun neu grwp o bobl yn eich taredu oherwydd eich oed, anabledd, rhywedd (gan gynnwys eich hunaniaeth o ran rhywedd) neu'n troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu'n eich aflonyddu, dyna yw trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb

Gallai hyn gynnwys

Cam-drin geiriol

Graffiti sarhaus

Ymddygiad bygythiol

Difrod I eiddo

Ymosodiad

Bwlio seiber

Negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffon ymosodol

Dwyn arian oddi wrthych

Ffoniwch yr Heddlu'n uniongyrchol trwy ddeialu 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol, neu 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys,

Ffoniwch 08456 121 900 (24/7) I gysylltu a Chymorth I Ddioddefwyr yn uniongyrchol. Mae'r galwadau'n gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid I chi roi eich enw. Gallwch hefyd adrodd ar-lein yn.

www.reporthate.victimsupport.org.uk

Crynodeb:

Victim support

Manylion:

Nid yw dioddef trosedd neu ddigwyddiad yn bleserus i neb, ond mae'n arbenning o anodd pan mae'r drosedd honno wedi'i hysgogi gan gasineb tuag at eich hunaniaeth fel aelod o'r gymuned LHDTh. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn trin troseddau o'r fath yn ddifrifol iawn, a byddwn yn troi pob carreg wrth fynd i'r afael a chasineb yn ein cymuned.

Yn ogystal a phennu swyddogion ymchwilio fel gydag unrhyw drosedd arall, byddwn ni'n cynnig cymorth Swyddog Cyswllt LHDTh neu Swyddog Cymorth Trosseddau Casineb i chi os fyddwch chi'n dioddef trosedd casineb sy'n seiliedig ar homoffobia neu drawsffobia yn Nyfed-Powys. Mae ein Swyddogion Cyswllt LHDTh wedi'u hyfforddi i gefnogi dioddefwyr troseddau casineb, a byddant yn eich cynorthwyo drwy gydol y broses ymchwilio a'r broses cyfiawnder troseddol, yn ogystal a gweithredu fel pwynt cyswllt rhyngoch chi a'r swyddog ymchwilio.

Mae ein Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb hefyd wedi derbyn hyfforddiant ar anghenion y gymuned LHDTh, a byddant yn cynnig yr un faint o gefnogaeth.

Crynodeb:

a few steps to reduce crime when away

Manylion:

Clowch bob ffenestr, drws, garej a sied

Cadwch allweddi eich car a phethau gwerthfawr o'r golwg

Nodwch eich cod post a rhif y ty ar eich eiddo a'u cofrestru ar immobilise.com

Gosodwch switsh amser ar gyfer y goleuadau

Canslwch bethau sy'n cael eu dosbarthu i'r ty yn rheoladd

Gosodwch eich larwm lladron

Rhowch wybod I gymydog y gallwch ymddiried ynddo

Peidiwch a thrafod eich cynlluniau ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Crynodeb:

Cyllell Diangen

Manylion:

Ar 14 Mawrth 2019, mae gan aelodau o’r cyhoedd gyfle i ildio unrhyw gyllyll diangen i’r orsaf heddlu yn Noc Penfro o 09:00-18:00awr

Crynodeb:

Gwylio - Fferm, Cychod, Arfordir a Chartref.

Manylion:

Mae troseddau gwledig wedi bod yn bryder erioed i Heddlu Dyfed-Powys, felly mae mentrau megis Gwarchod Ffermydd, Gwarchod y Glannau, Gwarchod Badau a Gwarchod Cartrefi, lle gofynnir i aelodau o’r cyhoedd fod yn arbennig o wyliadwrus yng nghefn gwlad, wedi’u sefydlu. Does dim gwahaniaeth pa mor fach yw’r mater, os ydych chi’n credu’ch bod chi wedi gweld neu sylwi ar rywbeth amheus, galwch 101. Po gyflymaf y cawn wybod am weithgarwch amheus o’r fath, cyflymaf yn y byd y medrwn ymateb ac ymdrin â’r mater.

OS YDYCH CHI EISIAU GWYBODAETH AM SUT I GEFNOGI’R CYNLLUN HWN NEU FOD YN RHAN OHONO, CYSYLLTWCH Â SWYDDOGION EICH TÎM PLISMONA BRO LLEOL AM WYBODAETH.

Crynodeb:

Lladradau Sied

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu gerddi, rydym yn gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am ladradau o siedau a gerddi. Mae lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eiddo. Ystyriwch y canlynol er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd: • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i’r sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel. • Gosodwch gloeon ar ffenestri a defnyddiwch nhw • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd • Ystyriwch osod larwm i’r sied • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref. Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am ladradau o siedau gardd ar draws yr heddlu. Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml ar gyfer diogelu eich eiddo. Gosodwch gloeon o ansawdd da ar bob sied gardd, ystyriwch osod larwm i’r sied, clowch ysgolion wrth bostyn neu wal, a marciwch offer sied a gardd gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.

Crynodeb:

GALWY'N GYWIR

Manylion:

GALW’N GYWIR

Oes angen I chi alw’r heddiu ar 101 neu rywun arall?

Mae 101 ar gyfer adroddiadau am ymddyglad gwrthgymdeithasol a throseddau difrys.

Dyma rai enghreifftiau o faterion rydyn ni’n ymdrin â nhw a materion nad ydym yn ymdrin ȃ nhw:

101                                                      EICH CYNGOR

Difrod troseddol                                    Sbwriel a thipio anghyfreithion

Ymddyglad gwrthgymdeithasol                 Materion parcio

Gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd                Baw cŵn

Troseddau casineb                                   Cŵn crwydr

Cyffuriau yn eich cymuned                        Niwsans sŵn

Ymlyniad

Crynodeb:

RHYW CYFRINACHAU A CHELWYDDAU

Manylion:

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn drosedd sy’n medru effeithio ar unrhyw blentyn, waeth pa beth bynnag yw ei gefndir cymdeithasol neu ethnig. Gall ddigwydd unrhyw le, ar unrhyw adeg, ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae’n ymwneud â throseddwyr yn paratoi pobl ifainc i bwrpas rhyw a defnyddio eu pŵer i’w cam-drin yn rhywiol. Gall ddigwydd ar sawl ffurf, boed hynny mewn perthynas sy'n ymddangos fel pe bai'n gydsyniol rhwng rhywun ifanc a chariad hŷn, neu unigolyn ifanc yn cael rhyw yn gyfnewid am sylw, anrhegion, alcohol neu sigarennau. Mae camfanteisio rhywiol gyfwerth â cham-drin plant, ac er nad ydynt o bosibl yn sylweddoli hynny, gall niweidio iechyd corfforol, emosiynol a seicolegol dioddefwyr ifainc. Nid yw llawer o bobl sy’n cael eu cam-drin yn sylweddoli eu bod nhw mewn perygl, ac ni fyddant yn galw am help. Efallai y byddant yn ystyried eu bod yn cymryd rhan o’u gwirfodd, ond mewn gwirionedd, nid yw eu hymddygiad yn gydsyniol o bell ffordd. Does dim un math penodol o ddioddefydd, ond mae patrymau ymddygiad ac arwyddion a allai olygu eu bod nhw’n dioddef camfanteisio rhywiol. • A yw’r unigolyn ifanc wedi derbyn anrhegion neu arian heb esboniad? • Ydyn nhw’n defnyddio eu ffôn symudol yn gyfrinachol? • A oes ganddynt ffrindiau sydd yn llawer hŷn na nhw? • A oes rhywun nad ydych chi’n ei adnabod wedi eu casglu o adref neu’r ysgol? • Ydyn nhw mewn cysylltiad â phobl ifainc eraill rydych chi’n gwybod sy’n agored i niwed neu’n dioddef camfanteisio? • Ydyn nhw wedi dechrau chwarae triwant o’r ysgol neu redeg i ffwrdd o adref yn aml? • Ydyn nhw wedi dioddef haint a drosglwyddir yn rhywiol? • Ydyn nhw’n hunan-niweidio? • A yw eu hymddangosiad wedi newid? Os ydych chi’n poeni eich bod chi, un o’ch ffrindiau neu aelod o’r teulu’n dioddef camfanteisio rhywiol, rhowch wybod i ni drwy alw 101, neu galwch Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro. Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol Mae’r cynllun cenedlaethol yn golygu y gall unrhyw un ofyn i’r heddlu wirio pa un ai a yw unigolyn sydd â mynediad at blant wedi cyflawni unrhyw droseddau rhywiol yn erbyn plant. Datblygwyd y Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol, a gychwynnodd yn 2008, mewn ymgynghoriad â Sarah Payne, hyrwyddwr cyn-ddioddefwyr, ynghyd â’r heddlu ac elusennau plant. Mae datgelu’n digwydd os oes gan yr unigolyn hwnnw euogfarnau ar gyfer troseddau rhywiol yn erbyn plant ac mae achos rhesymol i gredu bod plentyn mewn perygl o ddioddef niwed difrifol. Bydd manylion am euogfarnau blaenorol yn cael eu datgelu i’r person sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn y plentyn. Cysylltwch â ni ar 101 i ddarganfod mwy am y Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

PembrokeDockNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Water Street
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.