Rhingyll Geraint Lewis

PCSO Emma Thomas

PCSO Dave Powell

PCSO Adam Thomas

PCSO Zoe Monk

PCSO Tara Evans-Hope

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 17 Rhagfyr 2014

Gweithred

Patrolio’r ardal ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

 

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 17 Rhagfyr 2014

Gweithred

Y Tîm Plismona Bro i gynnal patrolau ar droed yn yr ardal er mwyn atal a datrys unrhyw ymyrraeth

 

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 17 Ebrill 2015

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n gweithredu’r cynllun hwn a fydd yn cael ei hynnal mewn ardaloedd o bryder lle y mae goryrru’n digwydd er mwyn casglu cudd-wybodaeth ar gyfer gweithredu pellach os oes angen ac atal cyflymder yn yr ardal honno.

 

Diweddariadau

30 Ebrill 2015

Mae gwiriadau wedi’u cynnal ym Mhenfro a Doc Penfro gyda chymorth ein Huned Plismona’r Ffyrdd.

yddogion o’r Tîm Plismona Bro wedi cynnal gwiriadau yn ardaloedd Penfro a Doc Penfro yn unol â’r flaenoriaeth hon

26/03/15 - Mae gwiriadau cyflymder wedi’u cynnal ar Upper Lamphey Road, Angle Road a Commons Road ym Mhenfro gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd. Siaradwyd â gyrwyr a chyhoeddwyd dirwyon. Bydd y gwiriadau hyn yn parhau dros yr wythnosau i ddod er mwyn mynd i’r afael â’r broblem o oryrru yn yr ardal. 

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd wedi parhau i gynnal gwiriadau cyflymder ar y cyd â Swyddogion o’r Tîm Plismona Bro ac wedi rhoi cyngor a hysbysiadau cosb ym Mhenfro gan gynnwys Angle Road, Ferry Road ac Upper Lamphey Road lle y mae’r cyhoedd wedi mynegi pryderon ynghylch cerbydau sy’n goryrru.

Mae gwiriadau wedi parhau mewn ardaloedd o bryder gan gynnwys Angle Road, Upper Lamphey Road a Phont Cleddau lle cyhoeddwyd 14 tocyn goryrru gyda chymorth ein Huned Plismona’r Ffyrdd. 

 

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 20 Chwefror 2015

Gweithred

Monitro goryrru yn ardal Main Street/Commons ar amserau allweddol gyda’r hwyr ac ar benwythnosau. Cynnig geiriau o gyngor ac ymdrin yn briodol â throseddwyr.

Diweddariadau

16 Mawrth 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro a swyddogion lleol a’r Uned Plismona’r Ffyrdd wedi bod yn monitro’r ardal yn ystod yr amserau allweddol hyn ac ni welwyd unrhyw arwyddion o broblemau goryrru. Bydd monitro’n parhau. Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd wedi bod yn yr ardaloedd hyn yn rheolaidd ar ein rhan.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 20 Mawrth 2015

Gweithred

Bydd y tîm plismona bro yn cynnal patrolau rheolaidd mewn mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n hysbys yn ystod y gwyliau ysgol er mwyn datrys ac atal achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a cheisio cyswllt â phobl ifainc yn yr ardaloedd hynny.

Diweddariadau

08 Ebrill 2015

Mae ardaloedd targedig yn ardal Penfro wedi’u patrolio gan y tîm. Hyd yn hyn, ychydig iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol sydd wedi digwydd. Ymgysylltwyd â phobl ifainc y gymuned gan Hwyl y Pasg yn ardal Monkton. 

Ardal leol: Penfro.

Dyddiad a gytunwyd: 17 Ebrill 2015

Gweithred

Patrolio’r ardal yn ystod amserau ysgol er mwyn atal sbwriel ac ymweld â’r ysgol er mwyn addysgu ynghylch y broblem hon

 

Diweddariadau

30 Ebrill 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi patrolio’r ardal yn ystod yr amserau dan sylw ac wedi ymgysylltu â phobl ifainc am ollwng sbwriel ar ochr y ffordd. Ymwelir â’r ysgol cyn hir.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 18 Medi 2015

Gweithred

Bydd y tîm plismona bro’n gweithredu cynllun atal trosedd yn ystod hanner tymor a misoedd yr haf. Rhoddir cyngor atal trosedd drwy daflenni ac ymweliadau â meysydd parcio gwledig er mwyn helpu i atal troseddau ceir.

 

Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau â’r cynllun atal trosedd hwn yn ystod misoedd yr haf. Rhoddir cyngor atal trosedd drwy daflenni ac ymweliadau â meysydd parcio gwledig er mwyn helpu i atal troseddau ceir.

Diweddariadau

17 Gorffennaf 2015

Ymwelwyd ag ardaloedd a dosbarthwyd taflenni, a bydd hyn yn parhau yn ystod misoedd yr haf.

Bydd y Tîm Plismona Bro parhau â’r cynllun atal trosedd hwn yn ystod misoedd yr haf. Rhoddir cyngor atal trosedd drwy daflenni ac ymweliadau â meysydd parcio gwledig er mwyn helpu i atal troseddau ceir rhag digwydd.

 

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi ymweld ag ardaloedd gwledig, yn arbennig meysydd parcio, gan roi taflenni a chyngor i fodurwyr. Bydd hyn yn parhau drwy fisoedd yr haf.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 17 Gorffennaf 2015

Gweithred

Cysylltiad y tîm plismona bro o ran trefnu digwyddiadau i ddod gan gynnwys digwyddiadau beicio/Diwrnod Lluoedd Arfog

Mae cysylltiad y Tîm Plismona Bro’n parhau o ran trefnu digwyddiadau i ddod gan gynnwys Ffair Cil-maen/Ffeiriau Haf/Gemau Stryd ayyb

 

Diweddariadau

17 Gorffennaf 2015

Mae paratoadau a chynlluniau wedi’u gwneud ar gyfer digwyddiadau i ddod gan gynnwys Taith Feiciau Ysgol Gymunedol Doc Penfro, Ffair Cil-maen (derbyniwyd cyllid ar gyfer y digwyddiad), glanhau’r traeth ar Freshwater East a digwyddiadau eraill sydd i ddod yn ystod yr haf.

Mae’r flaenoriaeth hon wedi’i gosod ar friffio Dyddiol ar gyfer pob swyddog i ddiweddaru ar batrolau rheolaidd yn yr ardaloedd rhagnodedig a bydd unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei drin a’i ddiweddaru gan y swyddog sydd yn delio â’r mater.

Ardal leol: Penfro (yn arbennig ardaloedd Main Street, The Commons a Chil-maen)

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2015

Gweithred

Patrolio’r ardaloedd ac ymgysylltu â phobl ifainc er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ymdrin yn gadarn ag unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal a bydd swyddogion yn parhau i ymgysylltu â phobl ifainc lleol er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ymdrinnir yn gadarn ag unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Diweddariadau

17 Gorffennaf 2015

Mae’r flaenoriaeth hon wedi’i gosod ar friffio Dyddiol ar gyfer pob swyddog i ddiweddaru ar batrolau rheolaidd yn yr ardaloedd rhagnodedig a bydd unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei drin a’i ddiweddaru gan y swyddog sydd yn delio â’r mater.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 18 Medi 2015

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymweld ag ysgolion a grwpiau ieuenctid mewn cydweithrediad â’r Gwasanaeth Tân er mwyn ymgysylltu â phobl ifainc o ran peryglon ac agweddau ymddygiad gwrthgymdeithasol Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc.

Diweddariadau

03 Tachwedd 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi ymweld â phob ysgol yn ardaloedd Penfro a Doc Penfro ar y cyd â’ gwasanaeth tân. Rhoddwyd cyflwyniadau mewn perthynas ag agweddau diogelwch ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc. Yn ogystal, mae’r tîm plismona bro wedi ymweld â chwrs preswyl ar gyfer pobl ifainc y sir ym Mhentre Ifan, Gogledd Sir Benfro, gan ymdrin â’r un materion trwy gyflwyniadau a gweithgareddau amrywiol.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 18 Medi 2015

Gweithred

Y Tîm Plismona Bro i gymryd rhan mewn cynllunio a gweithredu’r ymgyrch sydd wedi’i threfnu mewn perthynas â Ffair Penfro, 8-10 Hydref.

Ardal leol: Penfro a Doc Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 18 Medi 2015

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro, ynghyd ag arweinyddiaeth SCCH 8033 Emma Hayward, yn cynnal Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, gan ddechrau ar 12 Hydref

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2016

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n patrolio ardaloedd lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dueddol o gynyddu adeg gwyliau, gan gynnwys ardaloedd Main Street a’r Cwmins ym Mhenfro.

Diweddariadau

06 Ebrill 2016

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi patrolio ardaloedd ym Mhenfro, gan gynnwys Main Street/Monkton a’r Comin er mwyn atal/datrys ac addysgu ynghylch unrhyw ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hyd yn hyn, ychydig iawn o ddigwyddiadau a gafwyd, ac ymdriniwyd yn gadarn â phob un.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2016

Gweithred

Cyflwyno’r neges i’r cyhoedd mewn perthynas â diogelu eiddo yn eu cerbydau a chloi eu cerbydau.

Diweddariadau

06 Ebrill 2016

Cynhyrchwyd taflenni a chyngor ac fe’u dosbarthwyd mewn cymorthfeydd/siopau a mannau cyhoeddus eraill.

Ardal leol: Penfro Doc

Dyddiad a gytunwyd: 14 Mai 2018

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n patrolio mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn atal a chanfod unrhyw ymddygiad annerbyniol.

Ardal leol: Ymweld â chyrchfannau glan-môr yn yr ardal er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dyddiad a gytunwyd: 06 Mehefin 2016

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymweld â thraethau yn yr ardal o dro i dro ac yn rhoi cyngor ynghylch yfed/ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn ar y cyd â’r Parciau Cenedlaethol.

Diweddariadau

12 Gorffennaf 2016

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymweld â thraethau yn yr ardal o dro i dro ac yn rhoi cyngor ynghylch yfed/ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn ar y cyd â’r Parciau Cenedlaethol.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 12 Medi 2016

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymgysylltu â phob ysgol a grŵp ieuenctid gan siarad â nhw am beryglon ac agweddau ymddygiad gwrthgymdeithasol Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc.

Diweddariadau

14 Hydref 2016

Hyd yn hyn, mae’r tîm wedi rhoi cyflwyniadau ar Ymgyrch BANG i blant yn ysgolion Cil-maen a Cosheston. Rhoddir cyflwyniadau i ysgolion Llandyfái, Pennar a’r Santes Fair ddydd Llun 17 Hydref. Mae plant wedi derbyn gwybodaeth am ddiogelwch ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar nos Galan Gaeaf yn ogystal â Noson Guto Ffowc. 

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 12 Medi 2016

Gweithred

Bydd digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal gan y tîm lleol i hyrwyddo’r mater pwysig hwn sy’n digwydd yn genedlaethol

Diweddariadau

14 Hydref 2016

Mae’r tîm plismona bro wedi cynnal sioeau teithiol amrywiol a chymorthfeydd, gan ddosbarthu taflenni’r wythnos hon i godi ymwybyddiaeth ynghylch digwyddiadau/troseddau casineb. Mae’r tîm wedi derbyn ymateb da gan y cyhoedd, a gymerodd ddiddordeb mawr yn y pwnc.

Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys sioe deithiol yn archfarchnad Tesco a siop B&M gyda SCCH 8033 Hayward, 8019 Henry a PC 807 Lambe yn ymgysylltu â dros 100 o bobl ynglŷn â’r pwnc. Rhoddwyd taflenni, posteri, llyfrynnau a gwybodaeth i allfeydd a meddygfeydd amrywiol, yn ogystal â phrosiect Gypsy Priory yng Nghil-maen. 

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 21 Tachwedd 2016

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau amlwg rhagweithiol o gwmpas canolfannau siopa yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig er mwyn atal siopladrata ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y cyfnod prysur hwn o’r flwyddyn.

Diweddariadau

05 Rhagfyr 2016

Mae’r tîm wedi bod yn patrolio siopau ledled yr ardal ac yn parhau i batrolio ardaloedd lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem. Yn ogystal, mae cyngor yn cael ei uwchlwytho i’r wefan allanol a twitter i gynghori’r cyhoedd ynghylch cadw’n ddiogel dros y Nadolig. Bydd hyn yn parhau dros gyfnod yr ŵyl.

Ardal leol: Penfro

Dyddiad a gytunwyd: 07 Ebrill 2017

Gweithred

Bydd y tîm plismona bro’n gweithredu cynllun atal trosedd yn ystod hanner tymor a misoedd yr haf. Rhoddir cyngor atal trosedd drwy daflenni ac ymweliadau â meysydd parcio gwledig er mwyn helpu i atal troseddau ceir.

Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau â’r cynllun atal trosedd hwn yn ystod misoedd yr haf. Rhoddir cyngor atal trosedd drwy daflenni ac ymweliadau â meysydd parcio gwledig er mwyn helpu i atal troseddau ceir.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2017

 1. Mae Tîm Plismona Bro Penfro wedi bod yn patrolio meysydd parcio gwledig er mwyn atal troseddau ceir. Mae nifer o daflenni gwybodaeth wedi’u dosbarthu i’r cyhoedd mewn trefi ac ardaloedd gwledig er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch troseddau ceir.

Ardal leol: Pemfro

Dyddiad a gytunwyd: 07 Gorffennaf 2017

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n ymweld â thraethau yn yr ardal o dro i dro ac yn rhoi cyngor ynghylch yfed/ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd hyn ar y cyd â’r Parciau Cenedlaethol.

Diweddariadau

18 Gorffennaf 2017

 1. Mae Tîm Plismona Bro Penfro wedi bod yn patrolio’n traethau gwledig yn rheolaidd er mwyn atal yfed dan oed. Bydd hyn yn parhau yn ystod misoedd yr haf a’r gwyliau.

 

Ardal leol: Monkton

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2017

Gweithred

Mae yna cynydd wedi bod yn yr digwyddiadau o Ymyddygiad Gwrthgymdeithasol.  Fydd y Tim Plismona Bro yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal, ymgysylltu a aelodau y cymuned a delio gyda unigolion sy'n camymddwyn.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Newuadd y Dref, Penfro

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tim Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn Neuadd y Dref. Croeso i bawb.

 

Lleoliad: Newuadd y Dref, Penfro

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tim Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn Neuadd y Dref. Croeso i bawb.

 

Lleoliad: Newuadd y Dref, Penfro

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Cyfarfod i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tim Plismona Bro lleol. I'w gynnal yn Neuadd y Dref. Croeso i bawb.

 

Cymorthfeydd

Lleoliad: Croft Court, Penfro

Dyddiad / amser: 25 Rhag 2018 - 10:15

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa yn ystod bore coffi Croft Court er mwyn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw faterion neu broblemau yn eich ardal gyda’ch Tîm Plismona Bro lleol.

Lleoliad: Meithrinfa Golden Manor, The Green, Penfro

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 20:00

Disgrifiad:

Dydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 8pm a 9pm.

Cymhorthfa galw-heibio i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal ar ôl cyfarfod Cymdeithas Gymunedol Gogledd Penfro ym Meithrinfa Golden Manor.

Lleoliad: Croft Court, Penfro

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 10:15

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa yn ystod bore coffi Croft Court er mwyn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw faterion neu broblemau yn eich ardal gyda’ch Tîm Plismona Bro lleol.

Lleoliad: Croft Court, Penfro

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 10:15

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa yn ystod bore coffi Croft Court er mwyn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw faterion neu broblemau yn eich ardal gyda’ch Tîm Plismona Bro lleol.

Lleoliad: Meithrinfa Golden Manor, The Green, Penfro

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 20:00

Disgrifiad:

Dydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 8pm a 9pm.

Cymhorthfa galw-heibio i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal ar ôl cyfarfod Cymdeithas Gymunedol Gogledd Penfro ym Meithrinfa Golden Manor.

Lleoliad: Croft Court, Penfro

Dyddiad / amser: 26 Chw 2019 - 10:15

Disgrifiad:

Cynhelir cymhorthfa yn ystod bore coffi Croft Court er mwyn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw faterion neu broblemau yn eich ardal gyda’ch Tîm Plismona Bro lleol.

Lleoliad: Meithrinfa Golden Manor, The Green, Penfro

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 20:00

Disgrifiad:

Dydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 8pm a 9pm.

Cymhorthfa galw-heibio i bawb sydd eisiau codi mater cymunedol gyda'r Tîm Plismona Bro lleol. I'w gynnal ar ôl cyfarfod Cymdeithas Gymunedol Gogledd Penfro ym Meithrinfa Golden Manor.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Spring Newsletter

Ymlyniad

Crynodeb:

Raising awareness of Cyber Crime

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

 Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol

 Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol

 Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu

 Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.

 Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.

Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:

 Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.

 Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.

 Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.

 Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

 Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

 

 

Crynodeb:

Newsletter

Ymlyniad

Crynodeb:

NPT will be promoting safety and Anti Social Elements

Manylion:

Bydd y Tîm Plismona Bro’n hyrwyddo elfennau diogelwch ac ymddygiad gwrthgymdeithasol Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc ar y cyd â’r gwasanaeth tân. Bydd y tîm yn ymweld ag ysgolion lleol drwy gydol mis Hydref.

Crynodeb:

Week Commencing 12th of October

Manylion:

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb yn ystod yr wythnos yn cychwyn 12 Hydref. Bydd y Tîm Plismona Bro’n dosbarthu taflenni ac yn cynnal cymorthfeydd yn yr ardal er mwyn rhoi sylw i’r math hwn o drosedd.

Mae trosedd casineb yn drosedd sy’n digwydd i rywun oherwydd pwy ydynt. Gall ddigwydd i unigolyn oherwydd:

Hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, canfyddiad rhywun o’i ryw, anabledd, gan gynnwys anabledd dysgu, anabledd corfforol ac iechyd meddwl.

Dylech ddweud wrth yr heddlu os ydych chi’n dioddef trosedd o’r fath, neu’n gwybod bod y fath drosedd yn digwydd.

Crynodeb:

Due to Halloween and Bonfire Night, NPT have been promoting saftey and consequences of any Anti Social Behaviour to youngsters

Manylion:

Oherwydd Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn hyrwyddo diogelwch a chanlyniadau unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol ymysg pobl ifainc. Digwyddodd hyn yn Ysgol Penfro ac Ysgol Doc Penfro yn ystod y mis diwethaf gan addysgu ar y cyd â’r gwasanaeth tân. Mae hyn wedi cynnwys ymweld â phob ysgol ar gyfer gwasanaeth boreol. Yn ogystal, mynychodd PC 807 Lambe, SCCH 8019 Henry a SCCH 8173 Jamie Hughes ddiwrnodau preswyl Rocedi yn eu Pocedi yn y Ganolfan, Pentre Ifan. Digwyddiad blynyddol yw hwn lle mae plant o ardal Sir Benfro’n dod i’r ganolfan breswyl i dderbyn cyflwyniadau a chymryd rhan mewn gweithgareddau i weld a dysgu am beryglon tân a chanlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Crynodeb:

Remembrance Parades Pembroke and Pembroke Dock

Manylion:

Cynhelir gorymdeithiau ym Mhenfro (yn y bore) a Doc Penfro (yn y prynhawn) ddydd Sul 8 Tachwedd. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cymryd rhan weithredol yn y ddau ddigwyddiad gan gynorthwyo â gosod torchau a rheoli traffig.

Crynodeb:

Police Cadet Training

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Penfro’n arwain y ffordd o ran cynllun peilot Cadetiaid Heddlu. Mae 12 unigolyn ifanc wedi cofrestru ar gyfer y cynllun hwn, a gychwynnwyd yn ystod wythnos gyntaf mis Medi. Mae’r myfyrwyr yn dysgu am bob agwedd o waith yr heddlu a sgiliau bywyd defnyddiol eraill, yn ogystal â dril disgybledig (hyfforddiant ymdeithio a gorymdeithio). Cyn hir, byddan nhw’n cwblhau eu cam hyfforddiant cychwynnol ac yn derbyn eu lifrai Cadét Heddlu. Ar ôl hynny, fe’u gwelir yn cynorthwyo’r tîm â gweithgareddau’r heddlu. Bydd y Cadetiaid hefyd yn cymryd rhan yn y cynllun gwobr Dug Caeredin dros y 2 flynedd nesaf. Dyma fenter gyffrous newydd, ac os fydd hi’n llwyddiannus, y gobaith yw y bydd yn cael ei chyflwyno ledled y sir. 

Crynodeb:

twitter

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Doc Penfro wedi ymuno â twitter. Dilynwch ni ar gyfer newyddion lleol, cyngor a diweddariadau. Darganfyddwch beth mae’ch SCCH a Chwnstabliaid Heddlu’n gwneud yn eich ardal.

 

Anfonwch neges atom ac ymgysylltwch â’ch swyddogion lleol.

 

Mae’r cyfrif twitter hwn ar gyfer swyddogion heddlu lleol yn Penfro. Nid oes modd inni fonitro’r cyfrif 24/7. Defnyddiwch 101 neu 999 i gysylltu â ni ar frys.

Crynodeb:

Use of Segway and Hoverboards-The Law

Manylion:

Dyfeisiau â 2 olwyn neu fwy wedi’u pweru’n electronig yw Segway a byrddau hofran. Ni ellir defnyddio’r dyfeisiau hyn ar ffyrdd cyhoeddus na phalmant (llwybr troed cyhoeddus). Gellir ond defnyddio'r rhain ar dir sy’n eiddo preifat gyda chaniatâd y perchennog tir. Byddai’r Adran Drafnidiaeth yn cynghori y dylid gwisgo dillad diogelwch priodol bob tro.

Crynodeb:

Sheep Worrying

Manylion:

Gwenwch yn siŵr fod eich cŵn ar dennyn bob tro pan fyddant gerllaw unrhyw dda byw. Mae perffaith hawl gan ffermwyr i saethu’ch anifail anwes os yw’n poeni da byw.

Crynodeb:

Spring Newsletter

Ymlyniad

Crynodeb:

Vehicle Crime

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Crynodeb:

Bogus Callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu pembro yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

•Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.

•Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.

•Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

•Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.

•Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.

•Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.

•Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)

•Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Psychoactive substances

Manylion:

Mae'n anghyfreithlon gwerthu sylweddau seicoweithredol. Mae dedfrydau o hyd at 7 mlynedd i droseddwyr

Mae'r gyfraith wedi newid Bellach, mae'n anghyfreithlon prynu,gwerthu neu roi

 

 

Crynodeb:

Secure your caravan

Manylion:

InformationRydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

 

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

 

Dyma gamau diogelwch i garafanwyr:

•Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn

•Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol

•Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr

•Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau

•Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle

•Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref

•Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

 

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

 

 

 

 

 

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

Ar-lein

actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

Mae'r llinellau ar agor

Llun - Gwener 8am i 9pm

Sadwrn- Sul 9am i 5pm

Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

What is a Hate Incident/Hate Crime

Manylion:

Trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd oherwydd pwy ydych chi neu oherwydd bod rhywun yn tybio ei fod yn gwybod pwy ydych chi.

Yn syml, pe bai rhywun neu grwp o bobl yn eich taredu oherwydd eich oed, anabledd, rhywedd (gan gynnwys eich hunaniaeth o ran rhywedd) neu'n troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu'n eich aflonyddu, dyna yw trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb

Gallai hyn gynnwys

Cam-drin geiriol

Graffiti sarhaus

Ymddygiad bygythiol

Difrod I eiddo

Ymosodiad

Bwlio seiber

Negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffon ymosodol

Dwyn arian oddi wrthych

Ffoniwch yr Heddlu'n uniongyrchol trwy ddeialu 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol, neu 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys,

Ffoniwch 08456 121 900 (24/7) I gysylltu a Chymorth I Ddioddefwyr yn uniongyrchol. Mae'r galwadau'n gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid I chi roi eich enw. Gallwch hefyd adrodd ar-lein yn.

www.reporthate.victimsupport.org.uk

Crynodeb:

Information Surgery

Manylion:

Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal cymhorthfa agored gyda gwybodaeth am droseddau casineb.

10 Hydref 10:30

Tesco – Doc Penfro

Crynodeb:

Victim support

Manylion:

Nid yw dioddef trosedd neu ddigwyddiad yn bleserus i neb, ond mae'n arbenning o anodd pan mae'r drosedd honno wedi'i hysgogi gan gasineb tuag at eich hunaniaeth fel aelod o'r gymuned LHDTh. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn trin troseddau o'r fath yn ddifrifol iawn, a byddwn yn troi pob carreg wrth fynd i'r afael a chasineb yn ein cymuned.

Yn ogystal a phennu swyddogion ymchwilio fel gydag unrhyw drosedd arall, byddwn ni'n cynnig cymorth Swyddog Cyswllt LHDTh neu Swyddog Cymorth Trosseddau Casineb i chi os fyddwch chi'n dioddef trosedd casineb sy'n seiliedig ar homoffobia neu drawsffobia yn Nyfed-Powys. Mae ein Swyddogion Cyswllt LHDTh wedi'u hyfforddi i gefnogi dioddefwyr troseddau casineb, a byddant yn eich cynorthwyo drwy gydol y broses ymchwilio a'r broses cyfiawnder troseddol, yn ogystal a gweithredu fel pwynt cyswllt rhyngoch chi a'r swyddog ymchwilio.

Mae ein Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb hefyd wedi derbyn hyfforddiant ar anghenion y gymuned LHDTh, a byddant yn cynnig yr un faint o gefnogaeth.

Crynodeb:

Dyfed Powys Police supports National Safeguarding Week

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys, gan weithio gydag asiantaethau partner lleol, yn cefnogi ymgyrch ymwybyddiaeth cyhoeddus wythnos o hyd i godi proffil diogelu plant ac oedolion yn yr ardal heddlu.

Bydd yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol (14-18 Tachwedd) yn tynnu sylw at amrediad o faterion cyfredol sy’n dod o dan yr ymbarél Diogelu.

Yn ystod yr wythnos, bydd gwefan newydd yn cael ei lansio sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch a lles plant ac oedolion sy’n agored i niwed yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Datblygwyd y wefan gan y byrddau diogelu rhanbarthol, CYSUR ar gyfer plant a CWMPAS ar gyfer oedolion.

Y nod yw cynnig hyb rhannu gwybodaeth hygyrch ar gyfer aelodau’r cyhoedd ac asiantaethau proffesiynol ar draws y rhanbarth – Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Powys a Cheredigion.

Ceir mynediad at y wefan drwy ddau gyfeiriad - www.cysur.walesa www.cwmpas.wales.

Hefyd, bydd diwrnodau thema’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos, gan gychwyn ddydd Llun, a fydd yn canolbwyntio ar Gymorth ar gyfer Pobl Mewn Gwewyr Meddyliol. Bydd dydd Mawrth yn canolbwyntio ar Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, bydd dydd Mercher yn canolbwyntio ar Gam-drin Domestig, bydd dydd Iau’n canolbwyntio ar Drais ar Sail Anrhydedd, a bydd yr wythnos yn dod i ben ddydd Gwener drwy ganolbwyntio ar Drais ar Sail Anrhydedd.

Dywedodd Pam Kelly, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys:

"Mae’n dda gennym gefnogi’r Wythnos Ddiogelu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch diogelu plant ac oedolion yn yr ardal heddlu a thynnu sylw at y gwasanaethau cymorth sydd ar gael i ddioddefwyr.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y digwyddiadau yn ystod yr wythnos, a fydd yn canolbwyntio ar themâu gwahanol, a’r gwefannau newydd, yn cynyddu gwybodaeth am faterion diogelu, a fydd yn eu tro’n effeithio’n gadarnhaol ar ymddygiadau ac agweddau fel bod lles a diogelwch plant ac oedolion mewn perygl yn gwella."

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Steve Cockwell o’r Adran Diogelu Pobl Fregus:

"Mae diogelu pobl yn ein cymuned sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Yr wythnos hon, bydd swyddogion yn ymgysylltu â thimoedd Iechyd Meddwl, darparwyr gofal preswyl, ysgolion a’r gymuned i sicrhau bod Diogelu ym mlaen meddyliau pobl a bod pawb yn gwybod pa gymorth sydd ar gael."

 

Crynodeb:

Our Operation Santa theme for this week is Shopping!

Manylion:

Pan fyddwch allan yn siopa Nadolig, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i chi ddilyn rhai camau syml er mwyn cadw’n ddiogel.

Cadwch lygad ar eich bag a’ch waled pan fyddwch chi’n siopa. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw’ch pwrs neu’ch waled yn agos i’ch corff lle rydych chi’n medru ei deimlo, ac wrth fynd â’ch siopa i’r car, cadwch ef o’r golwg – peidiwch â’i adael ar seddi’r car.

Os oes angen i chi gymryd arian o’r peiriant twll-yn-y-wal, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cysgodi’ch rhif PIN ac yn rhoi’r arian gadw’n gyflym a diogel. Byddwch yn wyliadwrus.

Os fyddwch chi’n siopa ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio gwefannau sydd ag enw da, sicrhewch y bydd eich manylion cerdyn credyd wedi’u hamgryptio, a pheidiwch byth â datgelu cyfrineiriau. Am ragor o gyngor ynghylch siopa, darlennwch ein canllaw ar-lein ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.

Crynodeb:

Op Santa - Pauls Pledge - drink and violence will not be a tolerated mix

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn ardal Penfro yn annog pobl i wylio ffilm fer ysgytwol am Paul Pugh, dioddefydd trais a oedd yn seiliedig ar alcohol, cyn mynd allan dros y Nadolig.

Mae’r ffilm, sy’n cychwyn â’r alwad 999 a wnaed i’r gwasanaethau brys ar ôl yr ymosodiad, a ddigwyddodd y tu allan i’r Old Cross Inn yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn ffurfio rhan o ymgyrch #AddewidPaul.

Gadawyd Paul Pugh mewn coma am ddeufis yn dilyn yr ymosodiad direswm ar Ionawr 6, 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

Dywedodd Paul Pugh: "Yr ymgyrch hon yw fy ffordd i o wneud rhywbeth cadarnhaol ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd. Gorau po fwyaf o bobl y medraf rannu fy stori â nhw a dangos canlyniadau trais er mwyn ei atal rhag digwydd i rywun arall."

Dywedodd PCSO Dave Henry, o Orsaf Heddlu Doc Penfro: "Trwy wylio ffilm #AddewidPaul cyn mynd allan dros y Nadolig, rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn stopio a meddwl am ganlyniadau trais cyn ymosod. Cerddwch i ffwrdd o ymddygiad ymosodol neu drais ar eich noson allan."

Gwyliwch ffilm #AddewidPaul ar You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=FVPGtmkbm8g

 

Crynodeb:

Op Santa - Keep your home safe this Christmas

Manylion:

Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae lladron yn chwilio am dargedau hawdd.

Mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod pob drws, garej ac unrhyw ffordd arall ar gyfer cael mynediad i dai, garejys ac adeiladau allan wedi’u cloi a’u diogelu wrth adael eiddo heb ofalydd.

Gwnewch yn siŵr yw anrhegion Nadolig mewn man amlwg ac i'w gweld trwy'r ffenestri.

Peidiwch â gadael ceir heb eu cloi pan fyddant wedi’u gadael heb ofalydd, a chlowch unrhyw eitemau gwerthfawr yng nghist eich car. Ceisiwch barcio mewn ardaloedd sydd wedi’u goleuo’n dda.

Am gyngor dyddiol ynglŷn â chadw’n ddiogel dros y Nadolig, cadwch lygad allan am ein calendr Adfent #YmgyrchSANTA ar dudalen Facebook Dyfed-Powys (www.facebook.com/DPPPolice).

 

Crynodeb:

a few steps to reduce crime when away

Manylion:

Clowch bob ffenestr, drws, garej a sied

Cadwch allweddi eich car a phethau gwerthfawr o'r golwg

Nodwch eich cod post a rhif y ty ar eich eiddo a'u cofrestru ar immobilise.com

Gosodwch switsh amser ar gyfer y goleuadau

Canslwch bethau sy'n cael eu dosbarthu i'r ty yn rheoladd

Gosodwch eich larwm lladron

Rhowch wybod I gymydog y gallwch ymddiried ynddo

Peidiwch a thrafod eich cynlluniau ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Crynodeb:

Pembroke NPT Promoting #Op Sceptre a nationwide campaign aimed at reducing knife crime

Manylion:

Mae troseddau cyllyll yn Nyfed-Powys yn isel, ac rydyn ni fel heddlu eisiau sicrhau bod hynny’n parhau. Dyna pam rydyn ni’n parhau i addysgu, casglu cudd-wybodaeth a thargedu’r rhai sy’n dewis cario a defnyddio cyllyll ac arfau bygythiol eraill.

 

O 17 – 23 Gorffennaf, bydd eich Tîm Plismona Bro lleol yn hyrwyddo YMGYRCH SCEPTRE, sef ymgyrch genedlaethol sydd wedi’i hanelu at leihau troseddau cyllyll.

 

Rydyn ni eisiau estyn allan i aelodau o’r cyhoedd sydd â gwybodaeth am droseddau cyllyll yn eu cymuned leol.

 

Mae’r cyfreithiau’n syml – mae’n anghyfreithlon cario cyllell mewn man cyhoeddus heb reswm da. Os ydych chi’n torri’r gyfraith, fe allech wynebu hyd at 4 blynedd o garchar a dirwy o hyd at £5,000.

 

Crynodeb:

Police Launch Summer Safety Campaign

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf. 

Mae’r ymgyrch, sydd a’r teitl #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau yn y pedair sir.

Bydd yr heddlu’n gweithio’n agos ag asiantaethau partner sy’n darparu cymorth arbenigol i gadw pobl mor ddiogel â phosibl yr haf hwn. Mae #JoioHDP yn ymwneud â rhoi cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod angen cymorth yr heddlu yr haf hwn.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Claire Parmenter: “Mae Dyfed-Powys yn gartref i amryw o atyniadau twristiaid ac yn cynnal digwyddiadau sy’n adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol sy’n hwb mawr i’r boblogaeth dros fisoedd yr haf. 

“Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni’n byw ac yn gweithio mewn man y mae pobl eisiau ymweld ag ef, ac rydyn ni’n croesawu ymwelwyr i’r ardal i fwynhau’r hyn sydd ar gael.

“Mae’r llif o ymwelwyr ac amrywiaeth ein hardal yn cyflwyno heriau i ni fel ardal heddlu, felly’r haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyngor diogelwch syml i helpu pobl i fwynhau’n hardal unigryw.”

Crynodeb:

Secure your home

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ardal Penfro yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi.

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Mae angen i berchnogion tai ddiogelu eu cartrefi yn erbyn ymwthwyr posibl. Clowch a diogelwch eich cartref bob tro. Os ydych chi’n gadael eich cartref yn anniogel, efallai na fydd eich polisi yswiriant yn ddilys a byddwch chi’n colli arian.

Mae byrgleriaeth 2 mewn 1 yn duedd ddiweddar, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd ag allweddi i gerbydau sydd wedi’u parcio y tu allan i’r tŷ. Mae’r lladron fel arfer yn targedu nwyddau â gwerth uchel a cherbydau moethus, gan gynnwys cerbydau 4x4.

Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chadwch eich car dan glo ynddo pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn medru gweld eich car, ni allant ei ddefnyddio. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill megis cloeon olwynion neu olwyn lywio, ac os nad oes gennych garej, ystyriwch osod gatiau cadarn i’ch dreif, neu bost diogelwch. Yn ogystal, gallech ystyried gosod dyfais tracio i’ch cerbyd.

Y tu mewn i’ch cartref, peidiwch â gadael eich allweddi car mewn golwg neu ger ffenestri, drysau, blychau llythyrau neu fflap cathod lle mae modd i ladron eu gweld. Yn ddiweddar, dygwyd allweddi o wynebau gweithio cegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cuddio’ch allweddi fel na all lladron posibl ddod o hyd iddynt.

Cofiwch:

 

Byrgleriaethau siawns yw’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau.

 

 • A yw’ch drysau a’ch ffenestri’n ddiogel? (Mae PAS24:2012 yn safon ddiogel)

   

 • Ystyriwch wydriad wedi’i lamineiddio mewn ffenestri llawr isaf bregus.

   

 • Gosodwch dwll ysbio a chadwyn drws. 

   

 • Caewch a chlowch ffenestri pan fyddwch chi’n mynd allan – hyd yn oed am gyfnod byr – a phan fyddwch chi’n mynd i’r gwely gyda’r nos. Peidiwch ag anghofio drysau garejys neu dai gwydr.

   

 • Gwnewch yn siŵr bod eich cloeon a’ch mesurau diogelwch yn cydymffurfio â’ch gofynion yswiriant. Ceir gwybodaeth bellach ar www.securedbydesign.com a www.locksmiths.co.uk.

   

 • Ymunwch â chynllun Gwarchod Cartrefi neu Warchod Cymdogaeth, neu cychwynnwch gynllun. Mae aelodaeth o gynllun o’r fath yn atal byrgleriaid.  

   

 • Cadwch allweddi, gan gynnwys allweddi sied a char, mewn man nad yw’n weladwy i unrhyw un sy’n edrych i mewn. Peidiwch â gadael allweddi yn y drws, a pheidiwch byth â chuddio allwedd sbâr tu allan.

   

 • Cuddiwch eitemau gwerthfawr a sicrhewch nad ydynt mewn golwg drwy ffenestri.

   

 • Tynnwch luniau o’ch eitemau gwerthfawr ar gyfer dibenion yswiriant, a chadwch nhw gyda’ch polisi.

   

 • Gall cloeon ffenestr a larymau byrgleriaid atal troseddwyr.

   

 • Peidiwch byth â gadael deunydd pacio eitemau newydd gyda’ch sbwriel cyffredinol. Gall troseddwyr ei weld a thargedu’ch eiddo.

   

 • Tynnwch y llenni gyda’r hwyr a gadewch eich goleuadau ar switsh amserydd os ydych chi’n mynd allan. Gwnewch yn siŵr bod un golau ymlaen i fyny’r grisiau.

   

 • Peidiwch byth â rhoi’ch allweddi i rywun nad ydych chi’n ei adnabod yn dda. Newidiwch y cloeon pan fyddwch chi’n symud tŷ fel eich bod chi’n gwybod pwy sydd ag allweddi.

   

 • Peidiwch byth â chadw symiau mawr o arian yn y tŷ.

   

 • Ystyriwch gadw gemwaith drud, gweithredoedd tŷ ac eitemau pwysig eraill mewn coffor cartref wedi’i angori i’r bricwaith.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

PembrokeDockNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Water Street
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.