Rhingyll Geraint Lewis

PCSO Emma Thomas

PCSO Dave Powell

PCSO Adam Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Penfro Doc

Dyddiad a gytunwyd: 14 Mai 2018

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n patrolio mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn atal a chanfod unrhyw ymddygiad annerbyniol.

Ardal leol: Monkton

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2017

Gweithred

Mae yna cynydd wedi bod yn yr digwyddiadau o Ymyddygiad Gwrthgymdeithasol.  Fydd y Tim Plismona Bro yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal, ymgysylltu a aelodau y cymuned a delio gyda unigolion sy'n camymddwyn.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Neuadd y Dref Penfro

Dyddiad / amser: 06 Gor 2018 - 10:30

Disgrifiad:

 Cymhorthfa gymunedol Neuadd y Dref Penfro, ddydd Gwener cyntaf pob mis rhwng 10:30y.b. -11:30y.b.

 Bydd hwn yn gyfle da i chi siarad â’ch Tîm Plismona Bro, a chodi unrhyw ymholiadau, materion neu broblemau a allai fod gennych o fewn eich ardal leol ym Mhenfro ac ardaloedd gwledig Penfro.

Mae croeso i bawb ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penfro ar 101.

 

 

Lleoliad: Neuadd y Dref Penfro

Dyddiad / amser: 03 Awst 2018 - 10:30

Disgrifiad:

 Cymhorthfa gymunedol Neuadd y Dref Penfro, ddydd Gwener cyntaf pob mis rhwng 10:30y.b. -11:30y.b.

 Bydd hwn yn gyfle da i chi siarad â’ch Tîm Plismona Bro, a chodi unrhyw ymholiadau, materion neu broblemau a allai fod gennych o fewn eich ardal leol ym Mhenfro ac ardaloedd gwledig Penfro.

Mae croeso i bawb ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Penfro ar 101.

 

 

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

twitter

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Doc Penfro wedi ymuno â twitter. Dilynwch ni ar gyfer newyddion lleol, cyngor a diweddariadau. Darganfyddwch beth mae’ch SCCH a Chwnstabliaid Heddlu’n gwneud yn eich ardal.

 

Anfonwch neges atom ac ymgysylltwch â’ch swyddogion lleol.

 

Mae’r cyfrif twitter hwn ar gyfer swyddogion heddlu lleol yn Penfro. Nid oes modd inni fonitro’r cyfrif 24/7. Defnyddiwch 101 neu 999 i gysylltu â ni ar frys.

Crynodeb:

Vehicle Crime

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Crynodeb:

Bogus Callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Mae heddlu pembro yn rhybuddio perchnogion tai a pherthnasau pobl hŷn a bregus i fod yn ymwybodol bod galwyr ffug a diwahoddiad o amgylch ac i rannu rhai camau syml y gall pobl eu cymryd i’w diogelu eu hunain.

Cyngor ar sut i drechu galwyr ffug a ddiwahoddiad:

•Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.

•Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.

•Sicrhewch fod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

•Peidiwch â gadael i’r galwr eich rhwystro rhag gwneud y pethau hyn drwy ddweud ei fod ef neu hi ar frys. Ni fydd galwr dilys yn malio disgwyl y tu allan gyda’r drws ar gau tra eich bod chi’n ffonio.

•Os ydych yn ddall, yn gweld yn rhannol, neu’n cael trafferth symud, gallwch drefnu i gael eich mesuryddion wedi’u darllen ar amser rydych yn cytuno arno gan aelod o staff a enwir. Pan fyddant yn galw, bydd darllenydd y mesurydd yn rhoi eu henw neu gyfrinair rydych wedi cytuno arno. Os ydych yn pryderu, ffoniwch yr heddlu.

•Gofynnwch i ffrind neu gymydog alw tra bod y galwr yno.

•Peidiwch byth â gadael allwedd wedi ei guddio y tu allan i’r cartref (e.e. o dan fat y drws)

•Os ydych yn gwerthu eich cartref, peidiwch byth â mynd â phobl o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun. Gofynnwch i’ch gwerthwr tai anfon cynrychiolydd gydag unrhyw un sydd eisiau gweld eich cartref.

Os ydych yn amau i chi weld galwyr ffug neu fasnachwyr twyllodrus galwch 101 i’w riportio. Galwch 999 os ydynt yn mynd yn fygythiol neu i riportio byrgleriaeth tynnu sylw.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich diogelu eich hun a’ch cartref rhag galwyr ffug ewch at www.dyfed-powys.police.uk neu ffoniwch 101.

Crynodeb:

Psychoactive substances

Manylion:

Mae'n anghyfreithlon gwerthu sylweddau seicoweithredol. Mae dedfrydau o hyd at 7 mlynedd i droseddwyr

Mae'r gyfraith wedi newid Bellach, mae'n anghyfreithlon prynu,gwerthu neu roi

 

 

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

Ar-lein

actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

Mae'r llinellau ar agor

Llun - Gwener 8am i 9pm

Sadwrn- Sul 9am i 5pm

Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

a few steps to reduce crime when away

Manylion:

Clowch bob ffenestr, drws, garej a sied

Cadwch allweddi eich car a phethau gwerthfawr o'r golwg

Nodwch eich cod post a rhif y ty ar eich eiddo a'u cofrestru ar immobilise.com

Gosodwch switsh amser ar gyfer y goleuadau

Canslwch bethau sy'n cael eu dosbarthu i'r ty yn rheoladd

Gosodwch eich larwm lladron

Rhowch wybod I gymydog y gallwch ymddiried ynddo

Peidiwch a thrafod eich cynlluniau ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Crynodeb:

Pembroke NPT Promoting #Op Sceptre a nationwide campaign aimed at reducing knife crime

Manylion:

Mae troseddau cyllyll yn Nyfed-Powys yn isel, ac rydyn ni fel heddlu eisiau sicrhau bod hynny’n parhau. Dyna pam rydyn ni’n parhau i addysgu, casglu cudd-wybodaeth a thargedu’r rhai sy’n dewis cario a defnyddio cyllyll ac arfau bygythiol eraill.

 

O 17 – 23 Gorffennaf, bydd eich Tîm Plismona Bro lleol yn hyrwyddo YMGYRCH SCEPTRE, sef ymgyrch genedlaethol sydd wedi’i hanelu at leihau troseddau cyllyll.

 

Rydyn ni eisiau estyn allan i aelodau o’r cyhoedd sydd â gwybodaeth am droseddau cyllyll yn eu cymuned leol.

 

Mae’r cyfreithiau’n syml – mae’n anghyfreithlon cario cyllell mewn man cyhoeddus heb reswm da. Os ydych chi’n torri’r gyfraith, fe allech wynebu hyd at 4 blynedd o garchar a dirwy o hyd at £5,000.

 

Crynodeb:

Police Launch Summer Safety Campaign

Manylion:

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf. 

Mae’r ymgyrch, sydd a’r teitl #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau yn y pedair sir.

Bydd yr heddlu’n gweithio’n agos ag asiantaethau partner sy’n darparu cymorth arbenigol i gadw pobl mor ddiogel â phosibl yr haf hwn. Mae #JoioHDP yn ymwneud â rhoi cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod angen cymorth yr heddlu yr haf hwn.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Claire Parmenter: “Mae Dyfed-Powys yn gartref i amryw o atyniadau twristiaid ac yn cynnal digwyddiadau sy’n adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol sy’n hwb mawr i’r boblogaeth dros fisoedd yr haf. 

“Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni’n byw ac yn gweithio mewn man y mae pobl eisiau ymweld ag ef, ac rydyn ni’n croesawu ymwelwyr i’r ardal i fwynhau’r hyn sydd ar gael.

“Mae’r llif o ymwelwyr ac amrywiaeth ein hardal yn cyflwyno heriau i ni fel ardal heddlu, felly’r haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyngor diogelwch syml i helpu pobl i fwynhau’n hardal unigryw.”

Crynodeb:

Secure your home

Manylion:

Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn ardal Penfro yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi.

Troseddau siawns o dros dreian o bob byrgleriaeth, lle mae’r byrgler yn cael mynediad trwy ffenestri neu ddrysau sydd heb eu cloi. Mae’r heddlu’n cynghori perchnogion tai am nifer o gamau syml y gellir eu cymryd i wneud eu heiddo’n fwy diogel wrth ei adael yn wag am gyfnod o amser.

Mae angen i berchnogion tai ddiogelu eu cartrefi yn erbyn ymwthwyr posibl. Clowch a diogelwch eich cartref bob tro. Os ydych chi’n gadael eich cartref yn anniogel, efallai na fydd eich polisi yswiriant yn ddilys a byddwch chi’n colli arian.

Mae byrgleriaeth 2 mewn 1 yn duedd ddiweddar, lle mae lladron yn torri i mewn i dŷ ac yn mynd ag allweddi i gerbydau sydd wedi’u parcio y tu allan i’r tŷ. Mae’r lladron fel arfer yn targedu nwyddau â gwerth uchel a cherbydau moethus, gan gynnwys cerbydau 4x4.

Os oes gennych garej neu adeilad allanol, defnyddiwch ef a chadwch eich car dan glo ynddo pan nad ydych yn ei ddefnyddio. Os nad yw lladron yn medru gweld eich car, ni allant ei ddefnyddio. Defnyddiwch ddyfeisiau diogelwch eraill megis cloeon olwynion neu olwyn lywio, ac os nad oes gennych garej, ystyriwch osod gatiau cadarn i’ch dreif, neu bost diogelwch. Yn ogystal, gallech ystyried gosod dyfais tracio i’ch cerbyd.

Y tu mewn i’ch cartref, peidiwch â gadael eich allweddi car mewn golwg neu ger ffenestri, drysau, blychau llythyrau neu fflap cathod lle mae modd i ladron eu gweld. Yn ddiweddar, dygwyd allweddi o wynebau gweithio cegin, byrddau a bachau ar waliau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cuddio’ch allweddi fel na all lladron posibl ddod o hyd iddynt.

Cofiwch:

 

Byrgleriaethau siawns yw’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau.

 

 • A yw’ch drysau a’ch ffenestri’n ddiogel? (Mae PAS24:2012 yn safon ddiogel)

   

 • Ystyriwch wydriad wedi’i lamineiddio mewn ffenestri llawr isaf bregus.

   

 • Gosodwch dwll ysbio a chadwyn drws. 

   

 • Caewch a chlowch ffenestri pan fyddwch chi’n mynd allan – hyd yn oed am gyfnod byr – a phan fyddwch chi’n mynd i’r gwely gyda’r nos. Peidiwch ag anghofio drysau garejys neu dai gwydr.

   

 • Gwnewch yn siŵr bod eich cloeon a’ch mesurau diogelwch yn cydymffurfio â’ch gofynion yswiriant. Ceir gwybodaeth bellach ar www.securedbydesign.com a www.locksmiths.co.uk.

   

 • Ymunwch â chynllun Gwarchod Cartrefi neu Warchod Cymdogaeth, neu cychwynnwch gynllun. Mae aelodaeth o gynllun o’r fath yn atal byrgleriaid.  

   

 • Cadwch allweddi, gan gynnwys allweddi sied a char, mewn man nad yw’n weladwy i unrhyw un sy’n edrych i mewn. Peidiwch â gadael allweddi yn y drws, a pheidiwch byth â chuddio allwedd sbâr tu allan.

   

 • Cuddiwch eitemau gwerthfawr a sicrhewch nad ydynt mewn golwg drwy ffenestri.

   

 • Tynnwch luniau o’ch eitemau gwerthfawr ar gyfer dibenion yswiriant, a chadwch nhw gyda’ch polisi.

   

 • Gall cloeon ffenestr a larymau byrgleriaid atal troseddwyr.

   

 • Peidiwch byth â gadael deunydd pacio eitemau newydd gyda’ch sbwriel cyffredinol. Gall troseddwyr ei weld a thargedu’ch eiddo.

   

 • Tynnwch y llenni gyda’r hwyr a gadewch eich goleuadau ar switsh amserydd os ydych chi’n mynd allan. Gwnewch yn siŵr bod un golau ymlaen i fyny’r grisiau.

   

 • Peidiwch byth â rhoi’ch allweddi i rywun nad ydych chi’n ei adnabod yn dda. Newidiwch y cloeon pan fyddwch chi’n symud tŷ fel eich bod chi’n gwybod pwy sydd ag allweddi.

   

 • Peidiwch byth â chadw symiau mawr o arian yn y tŷ.

   

 • Ystyriwch gadw gemwaith drud, gweithredoedd tŷ ac eitemau pwysig eraill mewn coffor cartref wedi’i angori i’r bricwaith.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

PembrokeDockNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Water Street
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 10:00 – 14:00 a 14:40 – 18:00

Ar gau ar Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.