Rhingyll Kerry Scoberg

PC Stephen Morris

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Quarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2018

Gweithred

 • Hysbysu asiantaethau partner

 • Patrolio'r ardal

 • Addysgu gyrwyr am y risgiau

 • Defnyddio Rhybuddion Cosb Sefydlog

Yn ystod cyfarfod PACT cyntaf 2018, roedd y trigolion oedd yn bresennol yn mynegi pryderon am gerbydau'n parcio wrth gyffwrdd Heol Llandeilo a Heol yr Orsaf ym Mrynaman Uchaf. Y pryder yw bod y cerbydau'n parcio'n agos iawn at y cyffwrdd, gan flocio un ochr o'r ffordd yn rhannol neu'n gyfan gwbl, ar droad cul iawn.  Mae blocio ffordd, yn arbennig yn agos at gyffwrdd, yn creu perygl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd gan ei fod yn cyfyngu ar welededd, ac mae risg o achosi anaf difrifol.  Bydd y Tîm Plismona Bro lleol yn monitro'r ardal ac yn ceisio addysgu gyrwyr sy'n troseddu am y risg a delio â nhw mewn modd addas. 

Ardal leol: Quarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2018

Gweithred

 • Cydlynu â'r Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion lleol.

 • Addysgu plant ifainc am y risgiau

 • Siarad â'r rhieni ac â'r ysgol

 • Patrolio'r ardal

Yn sgil cyfnod y Nadolig, roedd y trigolion oedd yn bresennol yn mynegi pryderon am blant yn reidio eu beiciau a'u sgwteri i'r ffordd pan fydd cerbyd yn agosáu ar draws Chwarter Bach, yn arbennig yn ardaloedd Heol Llandeilo a Heol y Gelynen.   Bydd y tîm plismona lleol yn patrolio'r ardal ac yn  siarad â phlant sydd â beic neu sgwter newydd i'w hatgoffa am y risg a'r niwed a allai godi o chwarae cachgi yn y ffordd. Hefyd, mae'r Tîm Plismona Bro yn bwriadu cydlynu â'r Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion i ymweld â'r ysgolion lleol i gyfleu'r neges i blant er mwyn osgoi niwed difrifol iddynt pan fyddant allan yn y gymuned.  Mae'r Tîm Plismona Bro'n awyddus i annog plant i gael sbri ond i fod yn ddiogel wrth wneud. 

Diweddariadau

01 Chwefror 2018

Ymwelwyd â'r ysgol leol a siaradodd swyddogion o DPP â chynulliad plant i'w rhybuddio am yr ymddygiad hwn. Ni fu unrhyw adroddiadau pellach, felly bydd hyn yn cael ei ddileu fel blaenoriaeth.

Ardal leol: Brynaman Uchaf

Dyddiad a gytunwyd: 01 Chwefror 2018

Gweithred

 • Dosbarthu taflenni
 • Cynnydd yn nifer y patrolau ar droed ac mewn cerbyd
 • Siarad â phreswylwyr lleol

 

Oherwydd cynnydd yn nifer y lladradau olew gwresogi ym Mrynaman Uchaf, bydd hyn yn flaenoriaeth ar gyfer y tîm plismona bro lleol. Hoffem annog aelodau o’r gymuned leol i ddilyn rhai camau sylfaenol i ddiogelu’ch olew gwresogi ac atal trosedd.

 1. Cadwch lygad rheolaidd ar lefel yr olew yn eich tanc
 2. Os oes modd, cedwch lefel y tanwydd yn isel
 3. Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml
 4. Diogelwch y tanc â chloeon clap, ffens, goleuadau ac ati.

 

Bydd taflenni’n cael eu dosbarthu yn yr ardal er mwyn annog perchnogion olew i ddiogelu eu holew gwresogi. Os oes gennych unrhyw bryderon, neu os ydych chi wedi sylwi ar unrhyw beth amheus, cysylltwch â thîm plismona bro Rhydaman ar 101, neu galwch Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Diweddariadau

01 Chwefror 2018

Gwnaed taflen yn yr ardal lle rhoddodd NPT Rhydaman gyngor atal troseddau i aelodau'r gymuned. Mae patrolau gweladwy uchel wedi'u cynnal yn yr ardal ac ni dderbyniwyd unrhyw adroddiadau pellach ar ladrad.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 30 Maw 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 13 Ebr 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 20 Ebr 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 27 Ebr 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 04 Mai 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 11 Mai 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 18 Mai 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 25 Mai 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 01 Meh 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 08 Meh 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Brynaman

Dyddiad / amser: 15 Meh 2018 - 14:30

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 05 Ebr 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Lleoliad: Canolfan Y Mynnydd Du, Heol Cwmgarw.

Dyddiad / amser: 03 Mai 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), Dydd Iau cyntaf bob mis.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.