Rhingyll Kerry Scoberg

PC Stephen Morris

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Glanamman & Garnant

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ebrill 2018

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, a Folland Glanaman. Hefyd tynnwyd ein sylw bod y croesfannau i gerddwyr yn cael eu camddefnyddio

Y rheswm am hyn yw eu bod yn teimlo ei fod yn beryglus a gofynnwyd pa un ai a oes modd gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu anfon e-bost atom ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk . Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol y Bedol bob bore ddydd Iau rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfodydd Cymunedau a Phartneriaid Gyda’i Gilydd (PACT) yng Ngwmaman.

Ceir manylion ynglŷn â’r cyfarfodydd hyn yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod.

Ardal leol: Garnant a Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 05 Awst 2015

Gweithred

Bu cynnydd o ran nifer y galwadau mae’r heddlu’n derbyn lle y mae eitemau wedi’u dwyn o erddi preswylwyr lleol, megis potiau planhigion ac addurniadau gardd. Fel rhan o’r cyfarfod, trafodwyd sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn yr ardal.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Medi 2015

Gweithred

Bu cynnydd yn nifer yr adroddiadau am ladradau yn y lleoliad. Mae eitemau sydd wedi’u dwyn yn cynnwys goleuadau solar, basgedi crog ac addurniadau gardd o erddi preswylwyr.

 

Bydd y Tîm Plismona Bro’n sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn yr ardal er mwyn helpu i fynd i’r afael â lladradau.

 

Os oes gennych unrhyw syniadau neu gymorth o ran y mater hwn, cysylltwch â ni ar 101.

 

Bydd yr Heddlu’n ceisio datrys y mater o fewn y mis, neu’n cychwyn cynllun gweithredu os yw’n fater parhaus.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â’r Tîm Plismona Bro yng Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu drwy e-bost ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ardal leol: DYFFRYN AMAN

Dyddiad a gytunwyd: 02 Medi 2015

Gweithred

Yn Ewrop, mae bron 28,000 o bobl yn cael eu lladd a thua 1.5 miliwn o bobl yn cael eu hanafu mewn gwrthdrawiadau ffyrdd yn flynyddol.

 

Mae’r ymgyrchoedd hyn yn arddangos penderfynoldeb heddluoedd ledled Ewrop i fynd i’r afael â’r mater hwn a’i gwneud hi’n amlwg y bydd y perygl o gael eich dal wrth yrru heb wisgo gwregys yn fwy o lawer. 

 

Mae’r rhan fwyaf o wledydd ledled Ewrop yn cefnogi ymgyrch gwregysau diogelwch TISPOL.  

 

Nod yr ymgyrch Ewropeaidd ar y cyd hon yw:

 • Gorfodi gwisgo gwregysau diogelwch ym mhob cerbyd.
 • Addysgu gyrwyr a’u teithwyr am beryglon peidio â gwisgo gwregys.
 • Tynnu sylw’r cyfryngau at y pwnc.
 • Lleihau nifer yr anafiadau ffyrdd.

 

Cytunodd y cyfarfod i wneud y mater hwn yn flaenoriaeth ar gyfer mis Medi.

 

Os oes gennych unrhyw syniadau neu gymorth o ran y mater hwn, cysylltwch â ni ar 101.

 

Bydd yr Heddlu’n ceisio datrys y mater o fewn y mis, neu’n cychwyn cynllun gweithredu os yw’n fater parhaus.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â’r Tîm Plismona Bro yng Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu drwy e-bost ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2015

Gweithred

Bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal yn ystod y cyfnodau hyn i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cynghorir siopau i beidio â gwerthu wyau a blawd i bobl ifainc. Rhoddir cyflwyniadau i ysgolion mewn perthynas â’r digwyddiadau hyn i’w hatgoffa i fod yn ddiogel a chyfrifol. Mae posteri ‘Ie/Na’ Calan Gaeaf ar gael.

Dyddiad a gytunwyd: 07 Hydref 2015

Gweithred

Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas mannau trwyddedig, a chamddefnyddio’r cyfleuster chwaraeon newydd drwy gynnal mwy o batrolau.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Tachwedd 2015

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi gweithio’n galed ar y flaenoriaeth hon. Maen nhw wedi cefnogi #addewidpaul, sef fideo addysgiadol a wnaed gan ddioddefydd trais sy’n gysylltiedig ag alcohol, yn llawn.

 

Hefyd, dywedodd SCCH Dayton Hughes bod patrolau amlwg wedi’u cynnal ar amserau ac mewn lleoliadau perthnasol. Mae gwiriadau trwyddedu’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn y tai trwyddedig yn yr ardal.

 

Mae’r rhan fwyaf o dai trwyddedig yn Nyffryn Aman wedi cofrestru â’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB), sydd hefyd wedi cael effaith sylweddol ar drais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

 

Mae ystadegau trosedd yn dangos gostyngiad sylweddol o 47% o ran troseddau treisgar yng Ngarnant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

 

Ni fydd y mater hwn yn flaenoriaeth bellach, ond bydd ond bydd bob tro ar frig pob gweithgaredd plismona. Cytunodd y cyfarfod nad oes angen cadw’r flaenoriaeth hon ar agor bellach.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2015

Gweithred

Mae troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi lleihau, felly penderfynom fel tîm i dargedu unrhyw faterion yn rhagweithiol gan obeithio atal unrhyw faterion rhag digwydd gan gynnal patrolau amlwg mewn mannau problemus yn y ward.

Mae’r tîm plismona bro wedi gweithio’n galed o ran y flaenoriaeth hon. Maen nhw wedi llwyr gefnogi #addewidpaul sef fideo addysgiadol a wnaed gan ddioddefydd trais cysylltiedig ag alcohol.

Dywedodd SCCH Dayton Hughes bod patrolau amlwg wedi’u cynnal yn ystod amserau allweddol ac mewn lleoliadau perthnasol. Mae gwiriadau trwyddedu’n cael eu cynnal yn rheolaidd mewn eiddo trwyddedig yn yr ardal.

Mae’r rhan fwyaf o eiddo trwyddedig yn Nyffryn Aman yn rhan o’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sydd hefyd wedi cael effaith sylweddol ar droseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Mae ystadegau trosedd yn dangos y bu gostyngiad sylweddol yn nifer y troseddau treisgar yng Ngarnant – 47% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

 Mae stondinau cyngor atal trosedd wedi’u trefnu, gyda swyddogion yn mynychu Ysgol y Bedol yng Ngarnant, Ysgol Brynaman a Chanolfan y Mynydd Du ym Mrynaman.

 

LANSIO YMGYRCH DIM YFED/CYMRYD CYFFURIAU A GYRRU Cymru GYFAN: Y gaeaf hwn, bydd swyddogion heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu e bywydau nhw ac eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

 

Mae ystadegau trosedd yn dangos y bu gostyngiad sylweddol yn nifer y troseddau treisgar yng Ngarnant – 47% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

 

Bydd y flaenoriaeth hon bob tro ar flaen pob gweithgarwch plismona.

Diweddariadau

08 Ionawr 2016

Cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys  ei ymgyrch yn erbyn gyrru ac yfed/cymryd cyffuriau ym mis Rhagfyr. Gwnaed 29 arést yn Sir Gaerfyrddin.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2015

Gweithred

Cynhelir Ymgyrch Diogel a Braf i Bawb (SANTA) drwy gydol mis Rhagfyr ac i mewn i’r flwyddyn newydd a bydd yn canolbwyntio ar y camau gall pobl gymryd mewn perthynas â siopa, partïa, gofalu a diogelu.

Bydd swyddogion heddlu hefyd yn cynnal mwy o batrolau yn ystod y Nadolig er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd yn ogystal â rhoi tawelwch meddwl i gymunedau a rhoi hyder iddynt fod yr heddlu yno i gadw eu cymunedau’n ddiogel.

Mae Dyfed-Powys yn le diogel gyda throsedd isel, ond yn ystod dathliadau’r Nadolig, anogir pobl i fod yn gyfrifol ac edrych ar ôl eu diogelwch eu hun.

 

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch ni ar twitter ar @Dyfed-powys a dilynwch y sgwrs gan ddefnyddio #YmgyrchSanta.

Diweddariadau

02 Rhagfyr 2015

Bydd SCCH yn gweithredu’r cynllun Dan Glo ac O’r Golwg dros y Nadolig.

Fel rhan o’r cynllun, bydd swyddogion bro’n targedu ceir sydd â nwyddau mewn golwg neu ffenestri agored.

Anfonodd swyddogion 120 o lythyrau i fodurwyr a oedd heb ddiogelu’u cerbydau rhwng 1 Rhagfyr a 10 Ionawr.

Mae’r cynllun yn ymwneud ag atal ac addysgu.

Cofiwch gloi’ch cerbydau bod tro a pheidiwch byth â gadael eitemau gwerthfawr mewn golwg.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Rhagfyr 2015

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r Heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, Glanaman, yn arbennig wrth ddod o fflatiau Glynmoch.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth sy’n medru helpu â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â SCCH Dayton Hughes yng Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu drwy e-bost ar Dayton.Hughes@dyfed-powys.pnn.police.uk. Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol Y Bedol bob bore dydd Iau rhwng 09.30y.b. a 10.30y.b. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfod Partneriaid a Chymunedau Gyda’i Gilydd (PACT) yn Ysgol Y Bedol a Bro Ryan.

 

Mae manylion y cyfarfodydd hyn yn cael eu diweddaru a’u nodi yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod

Diweddariadau

08 Ionawr 2016

Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i weithio gyda’r Uned Plismona’r Ffyrdd i gynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal. Oherwydd yr amodau tywydd, mae’r Arolygydd Gary Jones wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol:-

 

Gall gyrru adeg glaw trwm fod yn beryglus.

Cyn cychwyn:

 • Ystyriwch pa un ai a yw’ch taith yn hanfodol. Os na, a fyddai modd gwneud eich taith ar ôl i’r glaw ostegu?
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw, gan gymryd gofal i osgoi ardaloedd sy’n agored i lifogydd, a gadewch amser ychwanegol i ganiatáu ar gyfer cyflymderau arafach a thagfeydd posibl.
 • Gadewch i berthnasau a ffrindiau wybod eich llwybr arfaethedig a’r amser rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Lle bo’n bosibl, teithiwch gydag eraill.
 • Gwnewch yn siŵr bod llafnau sychwyr eich sgrin wynt yn llwyr weithredol. Os nad yw’r llafnau cefn a blaen yn cyrraedd y safon, newidiwch nhw.
 • Sicrhewch eich bod chi’n llenwi’ch tanc. Mae defnyddio’ch goleuadau a’ch gwresogydd a chael eich dal mewn traffig yn defnyddio mwy o danwydd na gyrru o dan amodau arferol.
 • Cariwch ffôn symudol rhag ofn y byddwch chi’n dod ar draws unrhyw anawsterau yn ystod eich taith.

Ar y ffordd:

 • Defnyddiwch oleuadau wedi’u gostwng fel bod gyrwyr eraill yn medru’ch gweld yn haws.
 • Peidiwch â defnyddio’ch goleuadau niwl cefn. Maen nhw’n medru cuddio goleuadau’ch breciau a dallu gyrwyr y tu ôl i chi.
 • Arafwch a chynyddwch y pellter rhyngoch chi a’r cerbyd o’ch blaen er mwyn cyfrif am bellteroedd stopio uwch – bydd angen DWYWAITH y pellter brecio arferol arnoch.
 • Cadwch lygad allan am gerbydau sy’n teithio’n gyflym yn creu llwch dŵr sy’n lleihau gwelededd.
 • Gwrandewch ar fwletinau newyddion lleol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ffyrdd ar gau, llifogydd a rhagolygon.
 • Os ydych chi’n torri i lawr yn y glaw trwm, cadwch y boned ar gau tra byddwch chi’n disgwyl am help er mwyn atal y system drydanol rhag gwlychu.
 • Gall gyrru’n rhy gyflym trwy ferddwr arwain at deiars yn colli cysylltiad â’r ffordd. Os yw’ch llywio’n teimlo’n ysgafn yn sydyn, gallech fod yn sglefrio ar ddŵr. Er mwyn adennill gafael, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun, peidiwch â brecio a gadewch i’ch cyflymder leihau hyd nes y bydd gennych reolaeth lawn o’r llyw eto.
 • Gall gyrru’n gyflym trwy ddŵr dwfn achosi difrod difrifol a drud.
 • Ystyriwch ddefnyddwyr eraill y ffyrdd a cheisiwch beidio â thasgu dŵr dros gerddwyr a beicwyr wrth i chi yrru trwy ddŵr.

02 Rhagfyr 2015

Hysbysodd SCCH Dayton Hughes y cyfarfod y byddai’r Tîm Plismona Bro’n cynnal gwiriadau yn yr ardal o dro i dro, ac os yw’n amlwg bod goryrru’n broblem, gellir trosglwyddo’r mater i’r Uned Plismona’r Ffyrdd. 

Esboniodd SCCH Dayton Hughes y bydd y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cael ei sefydlu yn y flwyddyn newydd. Bydd 3 aelod o’r cyhoedd a swyddogion heddlu’n helpu i gynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal leol. Anfonir llythyr rhybudd at unrhyw un sy’n cael ei ddal yn goryrru. 

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Mae troseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol wedi llai mewn blynyddoedd diweddar, fodd bynnag, fel tîm, rydyn ni’n bwriadu targedu unrhyw faterion yn rhagweithiol gan obeithio atal unrhyw faterion rhag digwydd. Mae patrolau amlwg mewn mannau problemus yn yr ardal yn allweddol yn ystod twrnamaint rygbi’r 6 gwlad.

Mae SCCH Dayton Hughes hefyd wedi dweud bod patrolau amlwg wedi’u cynnal yn ystod amserau ac mewn lleoliadau perthnasol. Mae gwiriadau trwyddedu’n cael eu cynnal yn rheolaidd mewn adeiladau trwyddedig yn yr ardal, a byddwn ni’n parhau i weithio’n agos gyda landlordiaid tafarndai lleol. 

Mae’r rhan fwyaf o adeiladau trwyddedig yn Nyffryn Aman yn rhan o’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB), sydd hefyd wedi cael effaith sylweddol ar droseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi gweithio’n galed o ran y flaenoriaeth hon. Rydyn ni wedi cefnogi #addewidpaul, sef fideo addysgiadol a wnaed gan ddioddefydd trais cysylltiedig ag alcohol. Rydyn ni wedi ymweld â chlybiau rygbi, clybiau paffio, clybiau ieuenctid, ysgolion a cholegau lleol wrth gefnogi Paul â’i ymgyrch.

Mae ystadegau trosedd yn dangos y bu gostyngiad sylweddol o ran troseddau treisgar yng Ngarnant - 47% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Mae stondinau cyngor atal trosedd wedi’u trefnu, gyda swyddogion yn mynychu Ysgol y Bedol yng Ngarnant, Ysgol Brynaman a Chanolfan y Mynydd Du ym Mrynaman.

 

Bydd y flaenoriaeth hon bob tro’n flaenllaw yn holl weithgareddau’r heddlu.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Bydd swyddogion heddlu’n cynnal mwy o batrolau ym mis Chwefror er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd yn ogystal â thoi cyngor atal trosedd a thawelwch meddwl i’r gymuned.

Bydd y cynllun Dan Glo ac O’r Golwg, cynllun lle rydyn ni’n cydweithio â Chyngor Sir Caerfyrddin, yn cael ei gynnal gan swyddogion ar Heol Cwmaman yn ystod y misoedd i ddod.

 Gwelodd y cynllun Dan Glo ac O’r Golwg swyddogion plismona bro’n targedu ceir a oedd wedi’u gadael heb eu diogelu, neu ffenestr wedi’i hagor, neu eitemau gwerthfawr mewn golwg y tu fewn i’r cerbyd. 

 Rhwng 1 Rhagfyr 2015 a 10 Ionawr 2016, anfonodd swyddogion gyfanswm o 120 llythyr i fodurwyr a oedd wedi gadael eu cerbydau heb eu diogelu. Drwy wneud hyn, rydyn ni’n gobeithio’n bod ni wedi atal cerbydau rhag dioddef lladrad ac addysgu mwy o fodurwyr am beryglon gadael eu cerbydau heb eu diogelu neu adael eitemau gwerthfawr mewn golwg.

 Cofiwch gloi eich cerbydau a pheidiwch byth â gadael eitemau gwerthfawr mewn golwg ynddynt.

 Am ragor o gyngor atal trosedd, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2016

Gweithred

Bydd y tîm plismona bro’n ymweld â lleoliadau allweddol ac yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal i ddarparu cyngor atal trosedd a thawelwch meddwl.

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Mawrth 2016

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro’n gweithio’n agos â safonau masnach i roi cyngor atal trosedd.

Rydyn ni’n atgoffa perchnogion tai i feddwl pwy sy’n galw heibio i’w cartrefi cyn ateb y drws, a dilyn y canllawiau canlynol:

 • Os ydych yn eu hamau, cadwch nhw allan o’ch cartref.
 • Peidiwch ag arwyddo unrhyw beth yn y fan a’r lle.
 • Gofynnwch am gerdyn adnabod bob tro, a ffoniwch y cwmni er mwyn gwirio hunaniaeth galwyr gan ddefnyddio rhif ffôn o’r llyfr ffôn.
 • Peidiwch â chael eich twyllo gan dechnegau gwerthu.
 • Edrychwch o gwmpas er mwyn sicrhau’r pris gorau.
 • Edrychwch o gwmpas er mwyn sicrhau’r pris gorau.
 • Peidiwch â thalu unrhyw swm o arian cyn iddynt gychwyn ar y gwaith.
 • Meddyliwch yn ofalus cyn ichi gytuno bod masnachwr yn cychwyn ar unrhyw waith yn syth.
 • Dilynwch eich greddf - os yw cynnig i’w weld yn rhy dda i fod yn wir, fwy na thebyg dyna beth yw e!
 • Ac yn olaf ... does dim o’i le ar ddweud na. Cofiwch – eich carreg drws chi ydyw, a’ch penderfyniad chi ydyw. Os ydych yn teimlo dan bwysau, gofynnwch iddynt adael.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon mewn perthynas â masnachwyr twyllodrus, galwyr diwahoddiad neu weithgarwch amheus yn ei gartref gysylltu â’r heddlu ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2016

Gweithred

Bu adroddiadau am feiciau modur allffordd yn goryrru ar Heol Grenig, Glanaman, gan deithio i gyfeiriad Mynydd Betws.

Gwnaeth y cyfarfod y mater hwn yn flaenoriaeth ar gyfer yr heddlu.

Y rheswm am hyn yw eu bod nhw’n teimlo ei fod yn beryglus iawn, a gofynnwyd i’r heddlu weithredu’n gadarnhaol yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth o ran y flaenoriaeth hon i gysylltu â SCCH Dayton Hughes yng ngorsaf heddlu Rhydaman ar 101 neu e-bostio Dayton.Hughes@dyfed-powys.pnn.police.uk .

Ardal leol: Cwmaman + Cwarter Bach

Dyddiad a gytunwyd: 06 Gorffennaf 2016

Gweithred

Mae ein swyddogion Safonau Masnach yn uno â’r heddlu i hyrwyddo ymwybyddiaeth yn y gymuned. Ymwelir â grwpiau pensiynwyr lleol a grwpiau cymdeithasol eraill.

Diweddariadau

02 Mehefin 2016

Mae SCCH Hughes wedi trefnu i ymweld â Chanolfan Gymunedol Cwmaman ddydd Iau 14 Ebrill er mwyn rhoi cyngor i grŵp pensiynwyr.

02 Mehefin 2016

Mae nifer o ardaloedd Gwarchod y Gymdogaeth wedi dechrau i godi ymwybyddiaeth o bobol sydd yn gwerthu wrt y drws.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Awst 2016

Gweithred

Yn ystod misoedd yr haf, bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal ar hyd Llwybr yr Afon a mannau problemus lleol er mwyn targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ysbwriel. Bydd swyddogion yn ymdrin ag unrhyw droseddau.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Awst 2016

Gweithred

Hoffem atgoffa’r cyhoedd ynghylch defnyddio apiau ffôn symudol yn ddiogel yn gyhoeddus. O ganlyniad i nifer o ddigwyddiadau diweddar, bydd swyddogion lleol yn siarad â phlant a phobl ifainc ynghylch defnyddio’r ap ‘Pokemon Go’ newydd yn ddiogel.

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Tachwedd 2016

Gweithred

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi derbyn cwynion gan aelodau o’r cyhoedd bod pobl ifainc yn achosi difrod troseddol mewn parciau lleol yng Nglanaman a Garnant. Mae swyddogion lleol yn ymwybodol, a bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal.

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Tachwedd 2016

Gweithred

Bu adroddiadau am ddefnyddio beiciau modur ar y llwybr troed lleol dros yr wythnosau diwethaf. Gwnaeth y cyfarfod y mater hwn yn flaenoriaeth i’r heddlu dargedu.

Y rheswm am hyn yw eu bod nhw’n teimlo ei bod hi’n beryglus iawn, a gofynnom am i gamau gweithredu cadarnhaol gael eu cymryd yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth sydd o gymorth i’r flaenoriaeth hon i gysylltu â SCCH

Dayton Hughes yng ngorsaf heddlu Rhydaman 101 neu e-bostio Dayton.Hughes@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 02 Tachwedd 2016

Gweithred

Yn ystod cyfnod Calan Gaeaf a noson Tân Gwyllt mae’r tîm plismona bro lleol yn bwriadu cynyddu patrolau amlwg i fewn ardal Dref Cwmamman a’r ardaloedd cyfagos i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd.

Mae swyddogion lleol hefyd wedi trefnu i ymweld ag ysgolion lleol i ddarparu chyflwyniad diogelwch ynglŷn a noson Calan Gaeaf a Tan Gwyllt ar y cyd â “Op Bang”. 

Anogir unrhyw un sy’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol o’r math hwn i riportio’r mater i’r heddlu ar 101 neu 999 yn syth.

Ardal leol: Cwmaman

Dyddiad a gytunwyd: 07 Rhagfyr 2016

Gweithred

Roedd y cyfarfod am i'r Tîm Plismona Bro gefnogi Ymgyrch SANTA Heddlu Dyfed-Powys yn llawn yn ystod mis Rhagfyr.

 1. Â’r Nadolig yn prysur agosáu, rydyn ni wedi lansio’n hymgyrch flynyddol, Ymgyrch SANTA (Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig). Medrwch ddisgwyl gweld swyddogion lleol allan ar y strydoedd wrth inni gynyddu’n patrolau i gadw’ch ardal yn ddiogel dros y Nadolig.

 2. Drwy gydol mis Rhagfyr, byddwn ni’n rhoi cyngor atal trosedd i chi ynghylch sut i fwynhau’r Nadolig yn ddiogel. Am gyngor atal trosedd dyddiol, cipolwg y tu ôl i’r llenni ar blismona dros y Nadolig, ac ychydig o hwyl yr ŵyl, cadwch lygad allan am galendr Adfent #YmgyrchSANTA ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/DPPPolice.

 3. Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd, dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys a @DPPAmmanford Defnyddiwch #YmgyrchSanta i ymuno â’r sgwrs.

Ardal leol: Tan y Gelli

Dyddiad a gytunwyd: 07 Mehefin 2017

Gweithred

Mae’r heddlu wedi derbyn adroddiadau gan aelodau o’r cyhoedd yng Awst PACT mis Ionawr mewn perthynas â phobl ifainc yn ymgasglu yn Nhan y Gelli, ac yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol drwy weiddi, rhegi a bod yn gamdriniol yn eiriol. Bydd swyddogion plismona bro lleol yn cynnal patrolau rhagweithiol ar droed ac mewn cerbyd er mwyn adnabod ac ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddau sy’n cael eu cyflawni. Bydd unrhyw unigolion sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn y fath modd yn cael eu trin yn unol â hynny.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2017

Gweithred

Riportiwyd rhagor o achosion o feiciau modur yn cael eu gyrru ar hyd llwybr yr afon i’r heddlu yng nghyfarfod PACT mis Ebrill. Gan hynny, bydd yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer swyddogion plismona bro lleol. Mae reidio beic modur ar lwybr cyhoeddus yn hynod beryglus, a gall arwain at anaf difrifol. Hefyd, mae’n drosedd gwneud hyn. Bydd yr ardal yn cael ei phatrolio’n rhagweithiol a bydd yr heddlu’n cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn unrhyw droseddwyr a allai arwain at roi rhybudd iddynt, eu riportio ar gyfer trosedd, neu atafaelu eu beic modur. Dymuna Tîm Plismona Bro Rhydaman annog aelodau o’r gymuned i riportio unrhyw ymddygiad sy’n debygol o achosi perygl i aelodau’r cyhoedd i’r heddlu.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2017

Gweithred

Codwyd pryderon yng nghyfarfod PACT y mis hwn mewn perthynas â phobl ifainc yn camddefnyddio sylweddau ar lwybr yr afon. Mae’n amlwg bod pobl ifainc yn defnyddio alcohol, nwy bwtan a sylweddau anhysbys eraill yn rheolaidd yn y lleoliad hwn. Bydd swyddogion plismona bro lleol yn cynyddu presenoldeb heddlu ar lwybr yr afon er mwyn adnabod ac ymdrin â throseddwyr ac atal digwyddiadau o’r fath. Cysylltwch â Thîm Plismona Bro Rhydaman ar 101 os oes gennych unrhyw wybodaeth ynghylch hyn.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2017

Gweithred

Bydd y tîm plismona bro’n parhau i dargedu beiciau modur a chamddefnyddio sylweddau ar hyd llwybr yr afon ar gyfer mis Mawrth. Dymuna Tîm Plismona Bro Rhydaman annog aelodau o’r cyhoedd i hysbysu’r heddlu am unrhyw beth amheus drwy alw 101.

 

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Awst 2017

Gweithred

 • Patrolau amlwg mewn mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Cyfarfodydd Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB)
 • Ymgysylltu ag adeiladau trwyddedig lleol
 • Camau gweithredu cadarn gan yr heddlu

Nid yw meddwdod gwirfoddol yn amddiffyniad dilys, ac ni ddioddefir trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol. Bydd y tîm plismona bro lleol yn cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn unigolion sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn y fath modd.

Yn ogystal, dymuna Tîm Plismona Bro Rhydaman atgoffa preswylwyr lleol bod Rhydaman yn gweithredu cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sy’n golygu y gall unigolion sy'n cael eu harestio am drosedd sy’n gysylltiedig â thrais, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol gael eu gwahardd o bob eiddo trwyddedig sy’n rhan o’r cynllun. Byddai’n rhaid i’r drosedd ddigwydd yn yr eiddo trwyddedig, neu ar ôl ei adael. Mae’r heddlu’n gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau lleol, gan gynnwys swyddogion trwyddedu a gweithredwyr eiddo trwyddedig, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn rhedeg yn effeithiol. Mae’r cynllun yn anelu i leihau ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ebrill 2018

Gweithred

Mae trigolion lleol eisiau'r Heddlu fonitro ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nglanaman/Garnant. Bydd y tîm plismona bro lleol yn cynnal patrolau amlwg ar droed ac mewn cerbydau heddlu yn yr ardal, gan ymgysylltu ag aelodau o’r gymuned leol er mwyn helpu i adnabod yr unigolyn/unigolion sy’n gyfrifol. Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hyn, cysylltwch â thîm plismona bro Rhydaman ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 26 Medi 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 03 Hyd 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 10 Hyd 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 17 Hyd 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 24 Hyd 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 31 Hyd 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 07 Tach 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 14 Tach 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 21 Tach 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 28 Tach 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 05 Rhag 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 12 Rhag 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 03 Hyd 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 07 Tach 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.