Rhingyll Kerry Scoberg

PC Stephen Morris

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Glanamman & Garnant

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ebrill 2018

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, a Folland Glanaman. Hefyd tynnwyd ein sylw bod y croesfannau i gerddwyr yn cael eu camddefnyddio

Y rheswm am hyn yw eu bod yn teimlo ei fod yn beryglus a gofynnwyd pa un ai a oes modd gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu anfon e-bost atom ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk . Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol y Bedol bob bore ddydd Iau rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfodydd Cymunedau a Phartneriaid Gyda’i Gilydd (PACT) yng Ngwmaman.

Ceir manylion ynglŷn â’r cyfarfodydd hyn yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ionawr 2017

Gweithred

Riportiwyd rhagor o achosion o feiciau modur yn cael eu gyrru ar hyd llwybr yr afon i’r heddlu yng nghyfarfod PACT mis Ebrill. Gan hynny, bydd yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer swyddogion plismona bro lleol. Mae reidio beic modur ar lwybr cyhoeddus yn hynod beryglus, a gall arwain at anaf difrifol. Hefyd, mae’n drosedd gwneud hyn. Bydd yr ardal yn cael ei phatrolio’n rhagweithiol a bydd yr heddlu’n cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn unrhyw droseddwyr a allai arwain at roi rhybudd iddynt, eu riportio ar gyfer trosedd, neu atafaelu eu beic modur. Dymuna Tîm Plismona Bro Rhydaman annog aelodau o’r gymuned i riportio unrhyw ymddygiad sy’n debygol o achosi perygl i aelodau’r cyhoedd i’r heddlu.

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 04 Ebrill 2018

Gweithred

Mae trigolion lleol eisiau'r Heddlu fonitro ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nglanaman/Garnant. Bydd y tîm plismona bro lleol yn cynnal patrolau amlwg ar droed ac mewn cerbydau heddlu yn yr ardal, gan ymgysylltu ag aelodau o’r gymuned leol er mwyn helpu i adnabod yr unigolyn/unigolion sy’n gyfrifol. Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hyn, cysylltwch â thîm plismona bro Rhydaman ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 11 Gor 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 18 Gor 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 08 Awst 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 15 Awst 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 22 Awst 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 29 Awst 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 05 Medi 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 12 Medi 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 19 Medi 2018 - 09:30

Disgrifiad:

Dewch i siarad ag aelod o'r tîm Plismona Bro.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 04 Gor 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 01 Awst 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.