Rhingyll Kerry Scoberg

PC Stephen Morris

PCSO Nia Humphreys

PCSO Dayton Hughes

PCSO Jade Probert

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Glanamman & Garnant

Dyddiad a gytunwyd: 03 Ionawr 2018

Gweithred

Roedd y cyfarfod yn teimlo y dylai’r heddlu asesu cyflymder traffig ar Heol Cwmaman, a Folland Glanaman. Hefyd tynnwyd ein sylw bod y croesfannau i gerddwyr yn cael eu camddefnyddio

Y rheswm am hyn yw eu bod yn teimlo ei fod yn beryglus a gofynnwyd pa un ai a oes modd gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n cael ei ddal.

Anogir unrhyw un sydd â gwybodaeth i gynorthwyo â’r flaenoriaeth hon i gysylltu â Ngorsaf Heddlu Rhydaman ar 101 neu anfon e-bost atom ar AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk . Fel arall, mae’r Tîm Plismona Bro’n cynnal cymorthfeydd bît yn Ysgol y Bedol bob bore ddydd Iau rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch. Mae’r tîm plismona bro hefyd yn cynnal cyfarfodydd Cymunedau a Phartneriaid Gyda’i Gilydd (PACT) yng Ngwmaman.

Ceir manylion ynglŷn â’r cyfarfodydd hyn yn y tag ‘Digwyddiadau Lleol’ isod.

Ardal leol: Cwmamman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi derbyn nifer o gwynion gan aelodau o’r cyhoedd ynghylch y posibilrwydd fod cyffuriau’n cael eu gwerthu yn ardal Glanaman a Garnant.

 Mae swyddogion lleol yn ymwybodol, a bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal mewn ardaloedd problemus lleol, gyda phobl amheus yn cael eu stopio a’u chwilio.

 Mae cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chyffuriau dal yn flaenoriaeth yn ward Glanaman a Garnant.

 Riportiwch unrhyw bryderon neu wybodaeth mewn perthynas â hyn i’ch Tîm Plismona Bro. Medrwch wneud hyn yn ddienw drwy alw Taclo’r Tacle ar 0800 555 111, drwy alw 101, neu drwy e-bostio’r tîm ar www.dyfed-powys.police.uk.

 

Ardal leol: Garnant/Glanaman

Dyddiad a gytunwyd: 03 Ionawr 2018

Gweithred

Mae trigolion lleol eisiau'r Heddlu fonitro ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nglanaman/Garnant. Bydd y tîm plismona bro lleol yn cynnal patrolau amlwg ar droed ac mewn cerbydau heddlu yn yr ardal, gan ymgysylltu ag aelodau o’r gymuned leol er mwyn helpu i adnabod yr unigolyn/unigolion sy’n gyfrifol. Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hyn, cysylltwch â thîm plismona bro Rhydaman ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Ysgol Y Bedol, Garnant

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Lleoliad: Neuadd Bro Ryan, Glanamman

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfodydd PACT (Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio), ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm.

Mae'r Heddlu a Chymunedau'n Cydweithio (PACT) yn rhoi'r cyfle i chi ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.