PC Tom Draycott

PCSO Arwyn Rees

PCSO Alex Mullock

Rhingyll Kerry Scoberg

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Rhydaman, Pontaman a Betws

Dyddiad a gytunwyd: 14 Hydref 2018

Gweithred

Yn ystod y cyfnod hyn, mae’r tîm plismona bro lleol yn bwriadu cynyddu patrolau amlwg i fewn Dre Rhydaman a’r ardal lleol gyda fwriad i atal ac aflonyddu ar siopladron, a chynnig cyngor a chymorth i fasnachwyr o ran sut i ddiogelu eu hunain rhag dioddef trosedd.

 

Fyddwn yn gweithio ochr yn ochr â busnesau a phartneriaid er mwyn lleihau achosion o ladradau masnach, gan greu amgylchedd masnach mwy diogel i’r cyhoedd a lleihau’r effaith ariannol ar y siopau, yn ogystal â’r heddlu

 

Anogir unrhyw un sy’n gweld digwyddiadau o’r math hwn i riportio’r mater i’r heddlu ar 101 neu 999 yn syth.

Diweddariadau

03 Chwefror 2018

Mae Tîm Plismona Bro Rhydaman wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â mân-werthwyr lleol ac wedi sefydlu’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd yma yn Rhydaman. Gan weithio ochr yn ochr â’r mân-werthwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron a’u gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Rhydaman yn le mwy diogel a phleserus i siopa. 

 

 

Dyddiad a gytunwyd: 14 Hydref 2018

Gweithred

Mae heddlu Rhydaman wedi derbyn nifer o gwynion bod cerbydau'n defnyddio'r ardal ar gyfer cerddwyr ar Stryd Y Cei, Stryd Lloyd a Stryd Y Neuadd yn y dref.

Caiff gyrwyr cludo ddefnyddio'r tair stryd cyn 11y.b. ac ar ol 4y.p. ond ni chaniateir mynediad i gerbydau rhwng 11y.b. a 4y.p. Ni chaniateir mynediad i gerbydau eraill ar unrhyw adeg.

Mae nifer o unigolion a cherbydau eisoes wedi derbyn hysbysiadau rhybudd, fodd bynnag, mae'r heddlu dal yn derbyn adroddiadau ynghylch y broblem.

Bydd yr heddlu'n cyhoeddi tocynnay yn y dyfodol agos ond rydyn yn gobeithio drwy addysgu gyrwyr allai hyn cael ei osgoi.

 

 

 

 

Diweddariadau

18 Mai 2016

Mae cerbydau yn parhau i achosi problemau ar Stry Y Cei. Mae nifer o hysbysiadau rhybudd wedi cael eu cyhoeddi i modurwyr pwy os byddant yn parhau byddant yn derbyn hysbysiadau cosb benodedig.

Ardal leol: Pontaman, Rhydaman a Betws

Dyddiad a gytunwyd: 14 Hydref 2018

Gweithred

CAMAU GWEITHREDU

  • Patrolau amlwg mewn mannau problemus o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol

  • Cyfarfod BOBB

  • Ymgysylltu â thai trwyddedig lleol

  • Camau gweithredu cadarn gan yr heddlu

Mae Rhydaman yn gweithredu cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) sy’n medru gwahardd unigolion sy’n cael eu harestio am drosedd sy’n ymwneud â thrais, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag mynd mewn i’r 48 tŷ trwyddedig sy’n rhan o gynllun Rhydaman. Byddai’n rhaid i’r drosedd ddigwydd o fewn y tŷ trwyddedig, neu ar ôl gadael un. Mae’r heddlu’n cydweithio ag awdurdodau lleol, gan gynnwys swyddogion trwyddedu a gweithredwyr tai trwyddedig, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei redeg yn effeithiol. Mae’r cynllun yn anelu i leihau ac atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol. Bydd y Tîm Plismona Bro a swyddogion ymateb yn cymryd camau gweithredu priodol yn erbyn unigolion sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn y fath modd. .

Bydd Tîm Plismona Bro Rhydaman hefyd yn targedu yfed dan oed. Bydd swyddogion lleol yn patrolio canol y dref, parc Rhydaman a mannau problemus eraill a nodwyd gan ddefnyddio eu pwerau i gymryd alcohol wrth unigolion ifainc o dan 18 oed er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Pe bai ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd, bydd swyddogion yn ymdrin â’r unigolion yn unol â hynny. Yn ogystal, dymuna swyddogion atgoffa pobl ei bod hi’n drosedd cyflenwi alcohol i unrhyw berson o dan 18 oed, a bydd  y rhai sy’n cael eu dal yn gwneud hyn yn cael eu trin yn unol â hynny.

Diweddariadau

03 Chwefror 2018

YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL SY’N GYSYLLTIEDIG AG ALCOHOL

Bydd Tîm Plismona Bro Rhydaman yn parhau i ddarparu presenoldeb amlwg yng nghanol y dref. Gan dargedu eiddo trwyddedig er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Bydd swyddogion Rhydaman hefyd yn hapwirio eiddo trwyddedig er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio â’u hamodau trwydded. Bydd yr heddlu’n cymryd camau gweithredu cadarnhaol os fyddant yn gweld bod unrhyw amodau’n cael eu torri.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 20 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 21 Rhag 2018 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 27 Rhag 2018 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 28 Rhag 2018 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 03 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 04 Ion 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 10 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 11 Ion 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 16 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 17 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 18 Ion 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 23 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 25 Ion 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 30 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 01 Chw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 08 Chw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 15 Chw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 20 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 22 Chw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 27 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 01 Maw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 08 Maw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Coleg Rhydaman

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 11:00

Disgrifiad:

Pob Dydd Mercher (Ar wahan y gwyliau)

Lleoliad: Caffi iSmooth, Stryd Y Coleg, Rhydaman

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Pob prynhawn Dydd Mercher

Lleoliad: Caffi Jenkins, Rhydaman

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau

Lleoliad: Greggs, Rhydaman

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

'Paned gyda'ch Plismon' bob bore Dydd Iau.

Lleoliad: Stryd y Cei, Rhydaman

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Bydd yr Orsaf Heddlu Symudol ac aelod o’ch Tîm Plismona Bro’n bresennol yn y cymorthfeydd bît.

Lleoliad: Ysgol Dyffryn Aman (I ddisgyblion a staff yn unig)

Dyddiad / amser: 15 Maw 2019 - 12:10

Disgrifiad:

Pob Dydd Gwener (Ar wahan y gwyliau)

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 01 Ion 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cyfarfod B.O.B.B Rhydaman.

Lleoliad: Betws

Dyddiad / amser: 09 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Betws.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 14 Ion 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Tref Rhydaman.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cyfarfod B.O.B.B Rhydaman.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 11 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Tref Rhydaman.

Lleoliad: Betws

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Betws.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 17:30

Disgrifiad:

Cyfarfod B.O.B.B Rhydaman.

Lleoliad: Rhydaman

Dyddiad / amser: 11 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Tref Rhydaman.

Lleoliad: Betws

Dyddiad / amser: 13 Maw 2019 - 19:00

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Betws.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Steal And Be Banned

Manylion:

Mae Tîm Plismona Bro Rhydaman wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â mân-werthwyr lleol ac wedi sefydlu’r cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd yma yn Rhydaman. Gan weithio ochr yn ochr â’r mân-werthwyr, rydyn ni wedi bod yn targedu siopladron a’u gwahardd o siopau lleol. Diben y cynllun yw gwneud Rhydaman yn le mwy diogel a phleserus i siopa. 

Ar hyn o bryd, mae 16 siop leol yn rhan o’r cynllun, ac mae 4 siopleidr mynych eisoes wedi’u gwahardd o’u siopau o ganlyniad i’w gweithredoedd. Bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn siopladrata yn Nhref Rhydaman yn cael ei osod ar y cynllun hwn.

Diweddariad - 15 Chwefror 2016

Erbyn hyn mae gennym 30 o siopau lleol wedi ymuno â'r cynllun o fewn yr ardal Tref Rhydaman.

Ymlyniad

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

AmmanTowyNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol y Ffowndri
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LS

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 08:00 – 18:00 
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: 09:00 - 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.