Rhingyll Delme Jones

PCSO Jeff Kedward

PCSO Bradley Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Ysgol Gyfun Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mae’r heddlu wedi derbyn sawl cwyn am gerbydau’n parcio wrth ymyl y llinellau igam ogam tu allan i’r ysgol. Mae hyn yn achosi rhwystr a pherygl i’r traffig.

Diweddariadau

21 Gorffennaf 2019

Diweddariad

Oherwydd y gwaith ffordd diweddar, ni fu problem o ran parcio o gwmpas yr ysgol. Bydd y mater hwn yn cael ei fonitro ymhellach nawr bod y gwaith tir wedi’i gwblhau.

Ardal leol: Castellnewydd Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mynegwyd pryderon am gyflymder tractorau’n gyrru trwy’r terfyn 20mya yn y dref.

Diweddariadau

01 Awst 2019

Nid oes adroddiadau pellach wedi’u derbyn am dractorau’n goryrru drwy’r dref ers i’r heddlu siarad â’r contractwyr.

21 Gorffennaf 2019

Cysylltwyd â chontractwyr amaethyddol lleol a gofynnwyd iddynt siarad â’u gyrwyr ynglŷn â’r pryderon a godwyd.  

Ardal leol: Castellnewydd Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Derbyniwyd cwynion am bobl ifainc yn ymgasglu wrth ymyl yr afon yn ystod y dydd a’r nos adeg yr haf.

Diweddariadau

21 Gorffennaf 2019

Oherwydd y tywydd garw diweddar, nid oes cwynion pellach am ymddygiad pobl ifainc yn yr ardal wedi’u derbyn. Bydd hyn yn cael ei fonitro ymhellach wrth i’r tywydd wella.  

Ardal leol: Castellnewydd Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Diweddariadau

01 Awst 2019

Mae cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cael ei sefydlu. Mae gwirfoddolwyr wedi derbyn ffurflenni fetio. Pan fyddwn ni wedi derbyn y ffurflenni hyn yn ôl, byddwn ni’n medru bwrw ymlaen â hyfforddiant, ac yna gweithredu’r cynllun.  

21 Gorffennaf 2019

Mae diddordeb o’r newydd wedi’i ddangos yn y Cynllun. Mae ffurflenni cais newydd wedi’u hargraffu a’u cyflwyno i’r Cyngor Tref. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn aelod o’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned gysylltu â Chlerc y Dref neu Orsaf Heddlu Castellnewydd Emlyn.  

Ardal leol: Castellnewydd Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Credir fod hyn yn gysylltiedig â gwastraff trydanol o’r ardal ailgylchu’n cael ei daflu neu ei gario gan bobl ifainc. Gall hyn gyflwyno perygl i ddefnyddwyr y parc a chwaraewyr tenis.

Ardal leol: Castellnewydd Emlyn

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mae’r gyffordd i Heol Penlon a’r allanfa o faes parcio Cawdor yn cael eu rhwystro’n aml gan gerbydau’n parcio.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2019

Gweithred

Rydyn ni’n trefnu digwyddiad yn Llangeler er mwyn gwneud pobl yn ymwybodol o sut i aros yn ddiogel rhag bygythiadau sgamiau, twyll a masnachwyr twyllodrus.

Ardal leol: Drefach Felindre

Dyddiad a gytunwyd: 21 Gorffennaf 2019

Gweithred

Mynegwyd pryder ynghylch maint a chyflymder peiriannau amaethyddol. Gofynnwyd i’r heddlu egluro’r cyfreithiau sy’n llywodraethu’r peiriannau hyn. 

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2019

Diweddariadau

01 Awst 2019

Mae pum defnyddiwr dosbarth A wedi’u gosod ar gynllun Gwarchod Tafarndai y dref.  

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 12 Awst 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 19 Awst 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 09 Medi 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 16 Medi 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Y Cwtch Coffi, Castell Newydd Emlyn

Dyddiad / amser: 14 Hyd 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Lleoliad: Neuadd y Ddraig Goch - Drefach Felindre

Dyddiad / amser: 21 Hyd 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Cyfle i chi cwrdd â'ch Tîm Plismona Bro ac i drafod unrhyw materion cymunedol sydd angen eu sylw.

Rydym wastad yn ceisio cynnal y cymorthfeydd yma fel hysbysebwyd, ond weithiau oherwydd rhesymau gweithredol mae rhaid i ni newid amserau neu ganslo heb lawer o rybudd. Os mae hynny’n digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar Twitter – cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Sycamorwydden
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9AJ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.