PCSO Nicola Waters

PC Rhian James

Rhingyll Elaine Roberts

PC Stuart Mann

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Peniel Rhydergaeau & Cynwel Elfed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2019

Gweithred

Yn dilyn trafodaeth gyda Chyngor Cymuned Llanllawddog, penderfynwyd sefydlu cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned er mwyn cynorthwyo GanBwyll a’r Uned Plismona’r Ffyrdd â materion goryrru yn Rhydargaeau a’r ardaloedd cyfagos.

Dylai fod yn weithredol unwaith y bydd yr holl waith papur wedi’i gwblhau a’r gwirfoddolwyr wedi’u gwirio. 

Ardal leol: Abergwili

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2019

Gweithred

Mae parcio yn Abergwili wedi’i ddwyn i sylw cynghorwyr cymuned. Byddwch yn ymwybodol ei bod hi’n drosedd parcio ar balmentydd a rhwystro cerddwyr rhag defnyddio palmentydd.

Parciwch yn ddiogel os gwelwch chi’n dda, a meddyliwch am bentrefwyr sydd â chadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Yn ddiweddar, mae’r heddlu wedi derbyn llawer iawn o alwadau ynghylch achosion o dwyll. Mae preswylwyr wedi mynegi pryderon am dwyll drwy’r post, twyll dros y ffôn, twyll ar-lein a galwyr diwahoddiad. Mae’r Tîm Plismona Bro’n atgoffa aelodau o’r cyhoedd o beidio byth â rhoi manylion banc ar gais. Ni fydd galwyr dilys yn gofyn am y manylion hyn.

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi sgwrsio â phobl sy’n debygol o gael eu targedu gan dwyllwyr am ddiogelwch. Maen nhw wedi siarad â grwpiau ieuenctid, pobl mewn cartrefi preswyl a phobl mewn preswylfeydd preifat. Ar y cyd â Safonau Masnach, mae’r Tîm Plismona Bro’n ymweld â phobl maen nhw’n credu sydd wedi’u targedu gan dwyllwyr unwaith y mis. Mae cymorthfeydd bît ar y cyd yn cael eu cynnal ledled Caerfyrddin hefyd. Yn ddiweddar, cynhaliwyd cymhorthfa o’r fath yn archfarchnad Tesco.

Diweddariadau

01 Ionawr 2020

Yn ystod mis Rhagfyr, mae swyddogion wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach, gan gynnig cyngor ynghylch twyll, er mwyn codi ymwybyddiaeth y gymuned leol. Mae swyddogion yn gweithio'n agos â banciau er mwyn helpu i adnabod gwendidau a throseddau a helpu i atal digwyddiadau pellach.

01 Rhagfyr 2019

Yn ystod mis Tachwedd, mae swyddogion wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach, gan gynnig cyngor ynghylch twyll, er mwyn codi ymwybyddiaeth y gymuned leol.

01 Tachwedd 2019

Yn ystod mis Hydref, mae swyddogion wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach, gan gynnig cyngor ynghylch twyll, er mwyn codi ymwybyddiaeth y gymuned leol.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mae cerbydau sydd wedi’u parcio a’u gadael heb ofalydd wedi’u targedu gan droseddwyr yng Nghaerfyrddin. Mae eitemau wedi’u dwyn o gerbydau sydd wedi’u gadael heb eu diogelu. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn gofyn i chi sicrhau bod eich car wedi’i gloi bob amser a’ch bod chi wedi mynd ag eitemau gwerthfawr oddi yno.

Diweddariadau

01 Ionawr 2020

Derbyniwyd adroddiadau am 3 lladrad o gerbydau ym mis Rhagfyr. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Rhagfyr 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 1 lladrad o gerbyd ym mis Tachwedd. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Tachwedd 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 11 lladrad o gerbydau ym mis Hydref. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Ym mis Medi 2020, bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cychwyn Cynllun Cadetiaid Heddlu ar gyfer pobl ifainc o 14 i 18 oed. Os oes gennych ddiddordeb, neu’n gwybod am rywun fyddai â diddordeb, mae hwn yn gyfle gwych a hwyliog i bobl ifainc ymgysylltu â’r heddlu a dysgu amdanynt. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin ar 101.

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Bentref Abergwili

Dyddiad / amser: 31 Ion 2020 - 19:59

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Tref Abergwili 

Pob 3ydd dydd Llun o’r mis

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Community Message

Manylion:

Mae swyddogion heddlu yn ardal NPT Caerfyrddin cyn annog pobl i wylio ffilm fer ysgytwol am Paul Pugh, dioddefydd trais a oedd yn seiliedig ar alcohol, cyn mynd allan dros y Nadolig.

Mae’r ffilm, sy’n cychwyn â’r alwad 999 a wnaed i’r gwasanaethau brys ar ôl yr ymosodiad, a ddigwyddodd y tu allan i’r Old Cross Inn yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn ffurfio rhan o ymgyrch #AddewidPaul.

 

Lansiwyd #AddewidPaul yn Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr 2014, a bellach, mae’n weithredol ledled Dyfed-Powys. Mae’n anelu i leihau trais sy’n gysylltiedig ag alcohol drwy ddangos canlyniadau ymddygiad o’r fath.

 

Gadawyd Paul Pugh, sydd nawr yn 34 oed, mewn coma am ddeufis yn dilyn yr ymosodiad direswm ar Ionawr 6, 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

 

Er gwaetha’r ffaith na fydd Paul fyth yn gwella’n llwyr o anafiadau a arweiniodd ato’n gorfod dysgu sut i gerdded a siarad eto, y mae wedi defnyddio’i brofiad mewn modd dewr iawn i ymgyrchu yn erbyn trais oherwydd alcohol.

 

Dwedodd Paul Pugh: “Yr ymgyrch hon yw fy ffordd i o wneud rhywbeth cadarnhaol ar ôl yr hyn a ddigwyddodd. Rwy’n gobeithio y bydd fy stori i a gweld effaith trais arnaf i yn ei rwystro rhag digwydd eto.”

 

Dywedodd NPT, o Orsaf Heddlu Caerfyrddin : “Trwy wylio ffilm #AddewidPaul cyn mynd allan dros y Nadolig, rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn stopio a meddwl am ganlyniadau trais cyn ymosod.

 

“Mae’r ymgyrch hefyd yn annog pobl i yfed llai o alcohol oherwydd gwyddwn y gall alcohol effeithio’n fawr ar ymddygiad person.

 

“Dangoswch eich cefnogaeth tuag at yr ymgyrch hon - llofnodwch #AddewidPaul ar-lein a throwch eich cefn ar drais ymddygiad ymosodol ar eich noson allan.”  

 

Llofnodwch Addewid Paul - Ceir hyd i #AddewidPaul ar-lein ar www.causes.com/paulspledge <http://www.causes.com/paulspledge>. Cliciwch ar yr ymgyrch Gymraeg neu Saesneg i lofnodi. Ar ôl i chi lofnodi, cyhoeddwch hyn ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #AddewidPaul.

 

Gwyliwch ffilm #AddewidPaul ar You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=FVPGtmkbm8g

Manylion:

Ymunwch â’n Cynllun Pegasus

 

 

Mae swyddogion heddlu Cyn Caerfyrddin annog pobl sydd ag anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu i ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

 

Lluniwyd y gwasanaeth er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw a/neu’n gweithio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys yn gyflym a hawdd ar 101 a 999.

 

Mae ffurflenni cais ar gyfer y cynllun ar gael gan Dîm Plismona Bro Caerfyrddin. Ewch atynt pan fyddwch chi’n eu gweld nhw o gwmpas neu gwenwch gais drwy Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu ar 101, neu drwy adran cyngor ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.

 

Nid oes tâl ar gyfer cofrestru â’r cynllun. Unwaith y bydd unigolyn wedi’i gymeradwyo ac mae ei gyfrinair wedi’i gymeradwyo, mae’n yn aelod o’r cynllun.

 

Dywedodd SCCH Nicola Waters 8195: “Mae’r Cynllun Pegasus yn syml iawn. Dim ond dweud ‘Pegasus’ a rhoi ei gyfrinair fydd angen i’r galwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn a’r ffordd orau o gyfathrebu ag ef.”

 

Yn ogystal, rhoddir allweddell Pegasus i ddefnyddwyr y cynllun er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru cael mynediad at wybodaeth amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu galwch 101.

 

 

 

Manylion:

Gyrru adeg ia/amodau gaeafol

 

Erthygl ar gyfer cylchlythyr cymunedol

Rydyn ni’n annog modurwyr i addasu eu gyrru i’r amodau trwy ganiatáu digon o amser ar gyfer teithiau, gadael bwlch synhwyrol rhyngddyn nhw â’r cerbyd o’u blaen, ac arafu.

 

Uned Plismona’r Ffyrdd: “Er bod y rhan fwyaf o brif ffyrdd y sir yn gymharol ddiogel, mae angen i fodurwyr fod yn arbennig o ofalus ar isffyrdd, sy’n medru bod yn destun pryder gyda nifer o yrwyr yn llithro ar ia gan arwain at fân ddamweiniau, sy’n medru bod yn anghyfleus ac yn gostus i’r rhai sy’n gysylltiedig. Arafwch a chaniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith.”

 

Erthygl dau

Cyngor ar gyfer gyrru adeg ia

 • Arafwch, llywiwch yn ofalus ac osgowch frecio neu gyflymu
 • Gadewch mwy o ofod rhyngoch chi a’r car o’ch blaen
 • Os ydych chi’n llithro, peidiwch â brecio’n galed
 • Os ydych chi’n teithio ar hyd ia du ac mae’r llywio’n teimlo’n ysgafn, peidiwch â brecio. Yn hytrach, tynnwch eich troed yn araf oddi ar y sbardun

 

Cynnwys ychwanegol

 

Gwnewch yn siŵr bod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf. Dyma gyngor gan yr AA.

Gwrthrewydd – gwiriwch lefel yr oerydd yn rheolaidd. Os oes angen, ychwanegwch y math cywir o wrthrewydd.

Batri – y prif reswm dros gerbydau’n torri i lawr adeg y gaeaf. Gall batri dros bum mlwydd oed stryffaglian yn yr oerni – gwiriwch y batri a’i newid os oes angen er mwyn osgoi’r anghyfleustra o fethiant nas cynlluniwyd.

Tanwydd – cadwch o leiaf chwarter tanc rhag ofn y bydd oedi annisgwyl.

Goleuadau - gwiriwch a glanhewch bob golau’n rheolaidd er mwyn sicrhau y gellir eich gweld yn glir. Cariwch fylbiau sbâr.

Teiars - dylent fod ag o leiaf 3 milimedr o wadn ar gyfer moduro adeg y gaeaf. Ystyriwch deiars gaeaf ar gyfer gwell diogelwch. Gwiriwch bwysedd gwynt eich teiars o leiaf unwaith y pythefnos.

Sgrin wynt – lleihewch ddisgleirdeb o’r haul isel drwy gadw’r sgrin yn lan tu fewn a thu allan i’r cerbyd.

Golchydd sgrin – defnyddiwch gymysgedd 50% o olchydd sgrin o ansawdd da i leihau’r perygl o rewi mewn tywydd rhewllyd.

Cloeon a seliau drws - rhwystrwch ddrysau rhag rhewi â haen denau o sglein neu Vaseline ar seliau drws rwber. Bydd chwistrelliad o wasgarwr dŵr (WD-40) mewn cloeon yn helpu i’w hatal rhag rhewi.

 

 

Pecyn argyfwng ar gyfer y gaeaf – mae’n werth cadw’r eitemau hyn yn eich cerbyd

 

 • Blanced, carthen neu sach gysgu
 • Rhaw
 • Darnau o garped neu gardfwrdd trwchus i’w gosod o dan olwynion er mwyn helpu i adennill tyniant ar rew neu eira
 • Halen, tywod neu wasarn cathod – er mwyn helpu i glirio eira a rhew
 • Siaced(i) adlewyrchol
 • Dadrewydd a theclyn crafu
 • Tortsh a batris
 • Rhaff dynnu
 • Cadwyni eira (os ydych chi’n byw mewn ardal wledig neu arunig)
 • Gwifrau cyswllt
 • Dŵr potel
 • Byrbrydau – siocled neu farrau grawn
 • Golchydd sgrin ychwanegol

 

Pan mae’r rhagolygon tywydd yn sôn am dywydd drwg

 • Cot aeaf gynnes, sgarff, het, menig a dillad cynnes
 • Dillad gwrth-ddŵr
 • Esgidiau cryfion
 • Fflasg o ddiod boeth

 

DATGANIAD I’R WASG

 

Yr heddlu’n rhybuddio modurwyr i fod yn ofalus ar ffyrdd rhewllyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa modurwyr yn Caerfyrddin i fod yn ofalus ar y ffyrdd yn ystod y cyfnod oer hwn.

 

Mae swyddogion yn annog modurwyr i addasu eu gyrru i’r amodau trwy ganiatáu digon o amser ar gyfer teithiau, gadael bwlch synhwyrol rhyngddyn nhw â’r cerbyd o’u blaen, ac arafu.

 

Uned Plismona’r Ffyrdd: “Er bod y rhan fwyaf o brif ffyrdd y sir yn gymharol ddiogel, mae angen i fodurwyr fod yn arbennig o ofalus ar isffyrdd, sy’n medru bod yn destun pryder gyda nifer o yrwyr yn llithro ar ia gan arwain at fân ddamweiniau, sy’n medru bod yn anghyfleus ac yn gostus i’r rhai sy’n gysylltiedig.

 

“Hyd yn oed os ydych chi’n credu bod y ffordd yn glir, mae dal angen i chi arafu er mwyn lleihau’r risg o beryglon cudd megis ia du, sy’n arbennig o beryglus ac sy’n dal nifer o fodurwyr allan.

 

“Mae’n arbennig o bwysig fod pobl yn sicrhau bod eu car mewn cyflwr da, bod digon o aer a gwadn digonol gan bob teiar, a bod yr holl oleuadau’n gweithio.

 

“Gofynnwn i fodurwyr ddefnyddio eu synnwyr cyffredin gan yrru’n ddiogel a synhwyrol ac ymddwyn yn gwrtais a meddylgar tuag at ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.”

Manylion:

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am ladradau metel yn yr ardal.

Mae lladradau metel yn fater sy’n fall ar Brydain gyfan oherwydd yr arian y gellir ei wneud drwy werthu eitemau metel ymlaen.

Mae pethau y medrwch wneud i ddiogelu metel yn eich cartrefi a’ch cerbydau rhag lladrad.

Medrwch ddiogelu eich cartref drwy:

 • Gadw gatiau wedi’u cloi a gosod ffensys cryf
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw wrthrychau y gellir eu defnyddio i gael mynediad i’ch to megis carnau dŵr, biniau ag olwynion arnynt a dodrefn gardd – os yn bosibl, dylid cadw’r rhain i ffwrdd o’r adeilad.
 • Gosod goleuadau diogelwch ar gylched cyfnos i wawr.
 • Bod yn gymydog da ac annog eraill yn eich cymdogaeth i fod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

Burglary

Manylion:

Heddlu Caerfyrddin yn annog preswylwyr i ddiogelu eu cartrefi yn erbyn byrgleriaid.

 

Er bod Caerfyrddin yn ardal ddiogel iawn i fyw, nid yw hyn yn atal lladron rhag ceisio eu lwc.

 

Mae’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau domestig yn cael eu cyflawni gan ladron siawns sy’n dewis tŷ sy’n edrych yn wag, sydd heb ddiogelwch neu heb ddiogelwch amlwg, a lle maen nhw’n credu na fydd neb yn eu gweld. Nid oes rhaid i ddau o bob deg byrgleriaeth ddefnyddio grym hyd yn oed – maen nhw’n cael mynediad drwy ffenestr neu ddrws agored.

 

Dywedodd SCCH Nicola Waters, “Er nad oes problem fawr o ran byrgleriaethau domestig yn ein hardal, bu digwyddiadau yn ardal Caerfyrddin dros yr wythnos diwethaf.

 

Os trafferthwch neilltuo amser i asesu diogelwch eich cartref, dilyn cyngor defnyddiol a chymryd camau gweithredu cadarnhaol, medrwch leihau’r perygl o ddioddef trosedd o’r fath.”

 

Medrwch leihau’r perygl o ddioddef byrgleriaeth drwy sicrhau eich bod chi wedi cymryd y rhagofalon syml hyn:-

 

 • Gosodwch gloeon cryf ar eich drysau a’ch ffenestri a sicrhewch eich bod chi’n cadw nhw ar glo.
 • Ceisiwch wneud iddi ymddangos fel bod rhywun yn y tŷ os ydych chi i ffwrdd o’ch eiddo dros nos. Buddsoddwch mewn amserydd ar gyfer lampau a setiau radio.
 • Ystyriwch osod larwm byrgleriaid. Gall gosod larwm rwystro byrgler a gall gweld blwch larwm y tu allan i’ch cartref fod yn ddigon i’w atal.
 • Rhwystrwch ymwthwyr rhag cael mynediad i gefn ac ochrau’ch tŷ drwy osod gatiau neu ffensys cryf.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd sbâr mewn man cyfleus - o dan y mat drws, mewn pot blodyn, neu tu ôl i fricsen lac er enghraifft. Mae lladron yn gwybod mai dyna lle ddylent edrych yn gyntaf.
 • Os ydych chi’n gosod drysau neu ffenestri newydd, sicrhewch eu bod o Safon Brydeinig BS7950 (ffenestri) a PAS 24-1 (drysau)
 • Gosodwch gadwyn neu far drws a thwll ysbïo a defnyddiwch nhw bob tro mae rhywun yn galw.

Ychwanegodd SCCH Waters, “Nid yn unig y gall cymryd rhai rhagofalon syml i ddiogelu’ch hun a’ch eiddo wneud i chi deimlo’n fwy diogel, gall leihau’r perygl y byddwch chi’n dioddef trosedd hefyd.”

 

Ymunwch â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth yn eich ardal, neu cychwynnwch un eich hun, drwy gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol a fydd yn eich cynorthwyo â’r wybodaeth sydd angen arnoch.

 

 

Crynodeb:

Do you know where your children are during the school holidays?’

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Crynodeb:

Bike Safety

Manylion:

Yn galw perchnogion beiciau! Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gadw eich beic yn ddiogel a’i atal rhag cael ei ddwyn.

Mae dros hanner yr achosion o ddwyn beiciau’n digwydd o eiddo’r perchennog.

Pan rydych chi wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar feic newydd, rydych chi eisiau bod yn sicr ei fod yn ddiogel, neu yn yr achos gwaethaf, wedi ei yswirio rhag ofn y bydd yn cael ei ddwyn neu ei golli.

Dilynwch y camau syml hyn i ddiogelu eich beic:

 • Cadwch eich beic mewn garej neu sied ddiogel
 • Cofiwch gloi eich beic bob amser gan ddefnyddio clo/cadwyn beic o safon dda, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am ychydig o funudau
 • Clowch eich beic wrth rywbeth na ellir ei symud, a thrwy’r ffrâm
 • Nodwch rif cyfresol y beic, ei wneuthuriad a’r model a chymerwch ffotograff ohono

Crynodeb:

vehicle security

Manylion:

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu eu heiddo.

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

Crynodeb:

• Police remind homeowners to protect their garden sheds and outbuildings

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio.

Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Crynodeb:

• Police offer security advice to caravaners

Manylion:

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Dyma gamau diogelwch i garafanwyr:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

Crynodeb:

Police remind the vulnerable to beware of bogus and cold callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyngor yr heddlu ynghylch delio â galwyr dirybudd er mwyn eich cadw eich hun a’ch eiddo’n ddiogel:

 

 • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
 • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
 • Gwnewch yn siŵr bod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

Am fwy o gyngor cliciwch yma.

Crynodeb:

Community Information

Manylion:

Gwybodaeth Gymunedol

Mae gwasanaeth sy’n cael ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin o’r enw’r

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  ar

wefan Cyngor Sir Caerfyrddin http://www.fis.carmarthenshire.gov.uk/

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth a chyngor a dolenni i asiantaethau cymorth lleol a dogfennau mewn perthynas â magu plant ac ati, gan gynnwys:

 • Gofal Plant
 • Gwasanaethau i’r Anabl
 • Addysg
 • Datblygiad Plant
 • Iechyd a Lles
 • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

 

 

Neu am ragor o wybodaeth, galwch

Cyngor Sir Caerfyrddin ar  01267 234567.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.