PCSO Martin Dickenson

PCSO Nicola Waters

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Peniel Rhydergaeau & Cynwel Elfed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2018

Diweddariadau

03 Gorffennaf 2018

Tynnwyd sylw at oryrru ym Mheniel a Rhydargaeau yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llanllawddog. Mae’r Tîm Plismona Bro wedi ymgysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd, a chysylltwyd â Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru a fydd yn mynd i’r lleoliad er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder. 

 

Yn y cyfarfod cymunedol diwethaf a gynhaliwyd ar 02/07/2018, trafodwyd y cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Bydd preswylwyr lleol yn cael eu canfasio er mwyn pennu pa un ai a oes unrhyw ddiddordeb oherwydd doedd dim gwirfoddolwyr llynedd.  

Yn ogystal, trafodwyd lladradau olew gwresogi ac ymdrechion i ddwyn olew gwresogi. Bydd taflenni atal trosedd yn cael eu rhannu cyn y cyfarfod nesaf ar 03/09/2018

16 Awst 2017

Tynnwyd sylw at oryrru ym Mheniel a Rhydargaeau yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llanllawddog. Mae’r Tîm Plismona Bro wedi ymgysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd, a chysylltwyd â Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru a fydd yn mynd i’r lleoliad er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder. 

 

01 Chwefror 2017

Tynnwyd sylw at oryrru ym Mheniel a Rhydargaeau yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llanllawddog ym mis Ionawr.

Bydd ymgyrch ar y cyd rhwng yr Uned Plismona’r Ffyrdd a Thîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cael ei threfnu ar gyfer mis Chwefror.

Cysylltwyd â Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru a fydd yn bresennol yn y lleoliad er mwyn cynnal gwiriadau..

02 Rhagfyr 2016

Trafodwyd goryrru ym Mheniel a Rhydargaeau yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llanllawddog a gynhaliwyd ym mis Tachwedd.

Bydd ymgyrch ar y cyd rhwng yr Uned Plismona’r Ffyrdd a Thîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cael ei drefnu ar gyfer mis Ionawr yn gynnar yn y mis.

Bydd Ymgyrch Dim Yfed a Gyrru/Cymryd Cyffuriau y Gaeaf mewn grym o 1 Rhagfyr 2016 tan 1 Ionawr 2017 ym mhob ardal yn Sir Gaerfyrddin.

 

30 Hydref 2016

Goryrru yn dal eu monitro gan Bwyll a Phlismona Ffyrdd mynychu pan dyletswyddau caniatáu.


Mae Operation cyd gyda PCSO 8195 a Swyddog Plismona'r Ffyrdd yn cael ei wneud gyda Peniel & Abergwili Ysgolion gyda 6 disgybl ar y ffyrdd priodol y tu allan i'w ysgolion lle terfyn cyflymder 30mya mewn grym yr 5 &.

rhoi'r gorau i Swyddogion ceir yn teithio 30 milltir yr awr uwchben a rhoddodd air o gyngor gydag 1 tocyn goryrru eu cyhoeddi.

Mae adborth o'r ysgolion yn gadarnhaol iawn gyda'r plant yn mwynhau'r profiad, felly byddwn yn gwneud Gweithrediadau tebyg yn y dyfodol.

Bydd yr Ymgyrch Yfed a Gyrru Gaeaf yn fuan yn Dechrau ar draws Sir Gaerfyrddin.

30 Medi 2016

Mae GanBwyll a’r Unedau Plismona’r Ffyrdd dal yn monitro goryrru.

Bydd diwrnod ymwybyddiaeth cyflymder ar y cyd yn cael ei gynnal ym mis Hydref gyda SCCH bro a swyddog plismona’r ffyrdd. Bydd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 o ysgolion Peniel ac Abergwili’n gysylltiedig â hyn. 

 

01 Awst 2016

01 Awst 2016

Mae Plismona’r Ffyrdd yn ymwybodol ynghylch goryrru yn yr ardal. Mae GanBwyll hefyd yn anfon faniau camerâu cyflymder i’r ardal.

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd wedi bod yn anfon llythyrau rhybudd at gerbydau sy’n goryrru os oes modd cael rhifau cofrestru cerbydau a’u cyflwyno i’r Heddlu drwy’r Tîm Plismona Bro.

31 Mai 2016

Mae swyddogion RPU wedi cael eu gwneud yn ymwybodol or goryrru.

Yfan canfod gyflymder diogel arni wedi cael ei ddefnyddio yn y maes hwn ar yr adegau prysuraf.

01 Chwefror 2016

Daeth i’n sylw bod cerbydau’n gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder trwy’r pentrefi ar yr A485.

Mae’r Bartneriaeth Camerâu Diogelwch yn cynnal patrolau rheolaidd, ac mae Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin hefyd yn ymwybodol ac yn patrolio’r ardal pan fod dyletswyddau’n caniatáu.

01 Gorffennaf 2015

Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cynnal gwiriadau cyflymder ar hap yn ardaloedd Peniel, Rhydargaeau ac Alltwalis yn ystod y misoedd yn arwain at yr haf.

01 Mai 2015

Bydd y Tîm Plismona Bro a’n hadran Plismona’r Ffyrdd yn cynnal gwiriadau cyflymder ym Mheniel a Rhydargaeau yn y misoedd yn arwain at yr haf. Mae lleihau goryrru yn y ddau bentref yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer Tîm Plismona Bro Caerfyrddin.

26 Mawrth 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro a’n Huned Plismona’r Ffyrdd wedi parhau i fonitro’r materion goryrru ym mhentrefi Rhydargaeau a Pheniel a bydd hyn yn parhau’n un o’n blaenoriaethau.

23 Ionawr 2015

23/01/2015 - Mae’r fan cyflymder wedi bod yn bresennol yn Rhydargaeau’r mis hwn ac mae marcwyr cownter wedi’u gosod gan y Cyngor er mwyn casglu tystiolaeth o fodurwyr yn goryrru. 

05 Rhagfyr 2014

01/11/2014 - Mae goryrru dal yn broblem yn Rhydargaeau a Pheniel. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin a’r Uned Plismona’r Ffyrdd dal yn targedu’r ardal gyda gwiriadau cyflymder a mentrau Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned gan ddefnyddio dyfeisiau mesur cyflymder â llaw.

05 Rhagfyr 2014

01/12/2014 – Oherwydd mesurau tawelu traffig sydd wedi’u cyflwyno, mae lleihau cyflymder wedi gwella yn yr ardal hon. Fodd bynnag, bydd goryrru’n parhau’n flaenoriaeth ar gyfer pentrefi Rhydargaeau a Pheniel. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin a’n Huned Plismona’r Ffyrdd yn parhau i dargedu’r ardal â gwiriadau cyflymder. Cyn bo hir, byddwn ni’n edrych ar ddefnyddio’r cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned a gweithio ochr yn ochr â phreswylwyr gymuned er mwyn helpu i atal y broblem o oryrru yn yr ardal.

Ardal leol: Abergwili

Dyddiad a gytunwyd: 31 Ionawr 2018

Gweithred

 

 

Diweddariadau

15 Gorffennaf 2018Wrth i’r gwyliau haf agosáu, ac wrth i’r tywydd poeth barhau, bydd patrolau’n cael eu cynnal ar hyd yr afon a’r ardaloedd cyfagos sy’n cynnwys dŵr er mwyn atal yr arfer anniogel o nofio yn y lleoliadau hyn. 

Mae amgueddfa Abergwili wedi mynegi pryderon bod plant yn rhedeg ar draws y to. Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal er mwyn atal yr arfer hwn. Dylid galw 101 er mwyn adrodd am wybodaeth ynglŷn â hyn. 

Gellir rhoi gwybod am unrhyw broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y pentrefi drwy alw 101 er mwyn eu cofnodi ar gyfer eich SCCH lleol Nicola Waters 8195

16 Awst 2017

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol dal yn isel ym mhentrefi Abergwili a Pheniel. Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, cysylltwch ag 101, neu’ch SCCH lleol, SCCH 8195 Nicola Waters.

Os oes gennych unrhyw faterion rydych chi am eu trafod, stopiwch a siaradwch â SCCH 8195 Nicola Waters pan fyddwch chi’n ei gweld hi o gwmpas y pentref. Mae hi bob tro’n hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu gyngor sydd angen arnoch.

01 Chwefror 2017

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol dal yn isel yn Abergwili a Pheniel, ond dros gyfnod y Nadolig, roedd achos o graffiti ar waliau amgueddfa Abergwili. Riportiwyd y digwyddiad i’r heddlu, sydd wedi ymchwilio i’r mater, ond does neb wedi’i adnabod. Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hyn, cysylltwch â’r SCCH lleol, Nicola Waters 8195, neu galwch 101.

Os hoffech drafod unrhyw broblem, stopiwch a siaradwch â’ch SCCH lleol, Nicola Waters 8195, pan fyddwch chi’n ei gweld hi yn y pentref. Mae hi bob amser yn barod i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu unrhyw gyngor sydd angen arnoch.

02 Rhagfyr 2016

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol dal yn isel ym mhentrefi Peniel ac Abergwili.

Â’r Nadolig yn agosáu, bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn y pentrefi.

Stopiwch i siarad â’ch SCCH lleol, Nicola Waters 8195, pan fyddwch chi’n ei gweld hi yn y pentref. Mae hi bob amser yn barod i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu gyngor sydd angen arnoch. 

Bu ambell ddigwyddiad yn Abergwili ym mis Tachwedd a arweiniodd at arést yn deillio o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond ar y cyfan, mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn isel.

30 Hydref 2016

Monitro ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rheolaidd unrhyw bryderon ar hyn o bryd


Gyda Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt agosáu ddwy ysgol Peniel ac Abergwili wedi cael cyflwyniad gan P.C.S.O.8195 a Dylan Evans o Ddiogelwch Tân Cymunedol ar sut i gadw'n ddiogel ac yn parchu eich cymdogion.

30 Medi 2016

Cynhaliwyd patrolau amlwg yn y pentref.

Cysylltiad rheolaidd ag athrawon, plant a rhieni.

Ymweliadau rheolaidd â’r clwb ieuenctid.

01 Awst 2016

Cynnal patrolau amlwg yn ystod y gwyliau ysgol.

Patrolau ar hyd yr afon i atal pobl ifainc rhag nofio ynddi a’u haddysgu ynghylch peryglon dŵr sy’n llifo’n gyflym.  

30 Mehefin 2016

Patrolau visability uchel cyffredinol yn y pentref.

Nid oes unrhyw faterion ar hyn o bryd gyda phobli ifanc.

Sicrwydd a agosatrwydd patrolau.

01 Chwefror 2016

Bu gostyngiad o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y pentref dros y misoedd diwethaf.

Cynhelir patrolau rheolaidd ar amserau a dyddiadau gwahanol yn y pentref. Bydd patrolau’n parhau oherwydd ymddengys eu bod yn cael yr effaith a ddymunir.

01 Awst 2015

Mae preswylwyr yn poeni am feiciau modur allffordd yn cael eu gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yng nghyffiniau caeau chwarae’r Quins. Bydd yr ardal hon yn cael ei thargedu dros fisoedd yr haf gan  Dîm Plismona Bro Caerfyrddin a’r adran Plismona’r Ffyrdd. Cymerir camau gweithredu priodol yn erbyn y rhai sy’n cael eu dal yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

05 Rhagfyr 2014

01/11/2014 – Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau yn yr ardal er mwyn helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae preswylwyr yn poeni am feiciau modur a beiciau cwad yn cael eu gyrru drwy’r pentref yn anystyriol. Os welir y beiciau hyn yn cael eu gyrru’n wrthgymdeithasol drwy’r pentref, rydyn ni’n annog preswylwyr i riportio’r mater ar 101.

05 Rhagfyr 2014

01/12/2014 – Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i gynnal patrolau yn yr ardal er mwyn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Abergwili. Mae pryderon wedi’u codi mewn perthynas â beiciau modur a beiciau cwad yn cael eu gyrru drwy’r pentref yn anystyriol. Os welir y beiciau modur neu’r beiciau cwad hyn, rydyn ni’n annog preswylwyr i alw 101.

Ardal leol: Abergwili

Dyddiad a gytunwyd: 31 Ionawr 2018

Diweddariadau

15 Gorffennaf 2018

Wrth siarad â Chynghorwyr Cymuned, cafwyd wybod bod problemau o ran cerbydau’n parcio ar y llwybrau troed yn y pentref, gan eu hatal. Mae patrolau’n aml yn cael eu cynnal yn y pentref a bydd unrhyw droseddau’n cael eu trin yn brydlon.

Yn ogystal, soniodd y Cynghorwyr Cymuned am achosion o dractorau’n goryrru a gyrwyr tractorau’n siarad ar ffonau symudol wrth yrru. Os ydych chi’n gweld hwn, nodwch rif cofrestru’r cerbyd os gwelwch chi’n dda a’i roi i’r SCCH lleol, Nicola Waters 8195, drwy alw 101 neu drwy anfon e-bost ati er mwyn mynd i’r afael â’r mater. 

Gellir dwyn unrhyw faterion sy’n codi i sylw’r SCCH lleol, Nicola Waters 8195, drwy’r system 101 neu drwy e-bost.

 

 

16 Awst 2017

Mae parcio ym mhentrefi Abergwili a Pheniel yn cael ei fonitro. Mae preswylwyr wedi profi digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion parcio ar ddyddiau Sul adeg gemau yng nghlwb rygbi’r Quins, ond mae’r rhain wedi’u trin erbyn hyn ac mae pob parti wedi’u diweddaru. Bydd parcio dal yn flaenoriaeth a bydd y mater dal yn cael ei fonitro. Galwch 101 er mwyn sôn am unrhyw ddigwyddiadau neu er mwyn cysylltu â SCCH 8195 Nicola Waters

01 Chwefror 2017

Mae parcio ym mhentrefi Peniel ac Abergwili wedi’i fonitro. Bu digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion parcio pan mae gemau’n cael eu chwarae ar y Sul yng Nghlwb Rygbi’r Cwins. Mae’r rhain wedi’u trin ac mae pob parti wedi derbyn diweddariad.

Bydd parcio dal yn flaenoriaeth ac yn parhau i gael ei fonitro.

Galwch 101 i riportio unrhyw ddigwyddiadau neu ar gyfer cysylltu â’r swyddog lleol SCCH 8195 Nicola Waters.

02 Rhagfyr 2016

Mae parcio ym Mheniel ac Abergwili wedi’i fonitro, ac nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi’u hadrodd i’r heddlu.

Bydd parcio’n parhau’n flaenoriaeth a dal yn cael ei fonitro.

Galwch 101 ar gyfer rhoi gwybodaeth am unrhyw ddigwyddiadau, neu cysylltwch â SCCH 8195 Nicola Waters.

Bu un trosedd traffig yn Abergwili a arweiniodd at gar yn cael ei adfeddiannu o dan adran 165 o Ddeddf Traffig y Ffyrdd.

30 Hydref 2016

Materion parcio wedi cael sylw yn ôl y gofyn rhai pryderon gyda pharcio ceir ar gyffyrdd ym mhentref Abergwili bydd hyn yn cael ei fonitro.

Bu pryderon am faint o fwd ar y ffyrdd ym Mhentre'r Abergwili hwn wedi cael ei asesu a bydd yn cael ei fonitro'n barhaus tan ddiwedd y mis.

30 Medi 2016

Mae parcio wedi’i fonitro a does dim problemau ar hyn o bryd.

Ymwelir â’r ysgol yn rheolaidd ac ymdrinnir â materion parcio wrth iddynt godi.

Bydd parcio dal yn cael ei fonitro.

01 Awst 2016

Diweddarwyd y Cyngor Cymuned mewn perthynas â’r Neuadd Eglwys yn gofyn am i ymwelwyr barcio ym maes parcio’r eglwys ac nid ar ffyrdd

Digwyddiadau Lleol

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Bentref Abergwili

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:05

Disgrifiad:

Cyfarfod Cyngor Tref Abergwili 

Pob 3ydd dydd Llun o’r mis

Lleoliad: Neuadd Bentref Llannlawddog

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:11

Disgrifiad:

Cyfarfod Cymunedol

 02/07/2018

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ysgol Abergwili & Ysgol Peniel

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:08

Disgrifiad:

 

Patrolau Ysgol 2018

Pob dydd Gwener am 3.30y.p. yn Ysgol Abergwili

Pob dydd Mercher am 3.30y.p. yn Ysgol Peniel

Bydd SCCH 8195 NICOLA WATERS y tu allan i ysgolion ar y dyddiadau hyn. Dewch i siarad â hi am unrhyw bryderon a allai fod gennych.

 

Lleoliad: CYNWYL ELFED

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:09

Disgrifiad:

SCCH 8046 8195

 08/08/2018      10/10/2018         12/12/2018

Bronwydd 1130-1230, Blaenycoed 1300-1330, Hermon 1345-1415, Cwmduad 1430-1500

Cynwyl 1515-1615 and Llanpumsaint 1630-1730

 

Lleoliad: ABERGWILI

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:10

Disgrifiad:

SCCH 8046 8195

16/08/2018    18/10/2018      20/12/2018

    Abergwili 0900-1000, Rhydargaeau 1015-1100, Llanllawddog 1115-1200, Pontarsais 1215-1245,

White Mill 1330-1430, Peniel 1500-1600.

 

Lleoliad: Marks & Spencers Caffi

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:15

Disgrifiad:

Bob Dydd Mercher

Marks & Spencers

10:00 – 11:00 awr

Lleoliad: Adran Cleifion Allanol Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:16

Disgrifiad:

10.00 12.30 Dydd Gwener

 

Lleoliad: Yr Atom caerfyrddin

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:18

Disgrifiad:

Bob dydd Iau 3:00-4:00pm

Lleoliad: (Cartref Cynnes Tre Ioan)

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:19

Disgrifiad:

Bob dydd Mercher 14.30-15.30 awr

Lleoliad: (Byddin yr Iachawdwriaeth Caerfyrddin)

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:21

Disgrifiad:

Pob Dydd Iau 10.30- 11:30am

Lleoliad: Garej Peniel & Maes Parcio Amgueddfa

Dyddiad / amser: 30 Medi 2018 - 16:22

Disgrifiad:

Garej Peniel 1000 y.b. tan 12.30y.p.

Maes Parcio Amgueddfa Abergwili 1.30 tan 3.30y.p.

 04/07/2018    01/08/2018    05/09/2018     07/11/2018     05/12/2018

                    

   

 

 

 

 

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Ymunwch â’n Cynllun Pegasus

 

 

Mae swyddogion heddlu Cyn Caerfyrddin annog pobl sydd ag anabledd neu salwch sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu i ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

 

Lluniwyd y gwasanaeth er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw a/neu’n gweithio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys yn gyflym a hawdd ar 101 a 999.

 

Mae ffurflenni cais ar gyfer y cynllun ar gael gan Dîm Plismona Bro Caerfyrddin. Ewch atynt pan fyddwch chi’n eu gweld nhw o gwmpas neu gwenwch gais drwy Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu ar 101, neu drwy adran cyngor ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.

 

Nid oes tâl ar gyfer cofrestru â’r cynllun. Unwaith y bydd unigolyn wedi’i gymeradwyo ac mae ei gyfrinair wedi’i gymeradwyo, mae’n yn aelod o’r cynllun.

 

Dywedodd SCCH Nicola Waters 8195: “Mae’r Cynllun Pegasus yn syml iawn. Dim ond dweud ‘Pegasus’ a rhoi ei gyfrinair fydd angen i’r galwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn a’r ffordd orau o gyfathrebu ag ef.”

 

Yn ogystal, rhoddir allweddell Pegasus i ddefnyddwyr y cynllun er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru cael mynediad at wybodaeth amdanynt.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk neu galwch 101.

 

 

 

Manylion:

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am ladradau metel yn yr ardal.

Mae lladradau metel yn fater sy’n fall ar Brydain gyfan oherwydd yr arian y gellir ei wneud drwy werthu eitemau metel ymlaen.

Mae pethau y medrwch wneud i ddiogelu metel yn eich cartrefi a’ch cerbydau rhag lladrad.

Medrwch ddiogelu eich cartref drwy:

 • Gadw gatiau wedi’u cloi a gosod ffensys cryf
 • Bod yn ymwybodol o unrhyw wrthrychau y gellir eu defnyddio i gael mynediad i’ch to megis carnau dŵr, biniau ag olwynion arnynt a dodrefn gardd – os yn bosibl, dylid cadw’r rhain i ffwrdd o’r adeilad.
 • Gosod goleuadau diogelwch ar gylched cyfnos i wawr.
 • Bod yn gymydog da ac annog eraill yn eich cymdogaeth i fod yn wyliadwrus.

Crynodeb:

Burglary

Manylion:

Heddlu Caerfyrddin yn annog preswylwyr i ddiogelu eu cartrefi yn erbyn byrgleriaid.

 

Er bod Caerfyrddin yn ardal ddiogel iawn i fyw, nid yw hyn yn atal lladron rhag ceisio eu lwc.

 

Mae’r rhan fwyaf o fyrgleriaethau domestig yn cael eu cyflawni gan ladron siawns sy’n dewis tŷ sy’n edrych yn wag, sydd heb ddiogelwch neu heb ddiogelwch amlwg, a lle maen nhw’n credu na fydd neb yn eu gweld. Nid oes rhaid i ddau o bob deg byrgleriaeth ddefnyddio grym hyd yn oed – maen nhw’n cael mynediad drwy ffenestr neu ddrws agored.

 

Dywedodd SCCH Nicola Waters, “Er nad oes problem fawr o ran byrgleriaethau domestig yn ein hardal, bu digwyddiadau yn ardal Caerfyrddin dros yr wythnos diwethaf.

 

Os trafferthwch neilltuo amser i asesu diogelwch eich cartref, dilyn cyngor defnyddiol a chymryd camau gweithredu cadarnhaol, medrwch leihau’r perygl o ddioddef trosedd o’r fath.”

 

Medrwch leihau’r perygl o ddioddef byrgleriaeth drwy sicrhau eich bod chi wedi cymryd y rhagofalon syml hyn:-

 

 • Gosodwch gloeon cryf ar eich drysau a’ch ffenestri a sicrhewch eich bod chi’n cadw nhw ar glo.
 • Ceisiwch wneud iddi ymddangos fel bod rhywun yn y tŷ os ydych chi i ffwrdd o’ch eiddo dros nos. Buddsoddwch mewn amserydd ar gyfer lampau a setiau radio.
 • Ystyriwch osod larwm byrgleriaid. Gall gosod larwm rwystro byrgler a gall gweld blwch larwm y tu allan i’ch cartref fod yn ddigon i’w atal.
 • Rhwystrwch ymwthwyr rhag cael mynediad i gefn ac ochrau’ch tŷ drwy osod gatiau neu ffensys cryf.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd sbâr mewn man cyfleus - o dan y mat drws, mewn pot blodyn, neu tu ôl i fricsen lac er enghraifft. Mae lladron yn gwybod mai dyna lle ddylent edrych yn gyntaf.
 • Os ydych chi’n gosod drysau neu ffenestri newydd, sicrhewch eu bod o Safon Brydeinig BS7950 (ffenestri) a PAS 24-1 (drysau)
 • Gosodwch gadwyn neu far drws a thwll ysbïo a defnyddiwch nhw bob tro mae rhywun yn galw.

Ychwanegodd SCCH Waters, “Nid yn unig y gall cymryd rhai rhagofalon syml i ddiogelu’ch hun a’ch eiddo wneud i chi deimlo’n fwy diogel, gall leihau’r perygl y byddwch chi’n dioddef trosedd hefyd.”

 

Ymunwch â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth yn eich ardal, neu cychwynnwch un eich hun, drwy gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol a fydd yn eich cynorthwyo â’r wybodaeth sydd angen arnoch.

 

 

Crynodeb:

Do you know where your children are during the school holidays?’

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Crynodeb:

Bike Safety

Manylion:

Yn galw perchnogion beiciau! Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gadw eich beic yn ddiogel a’i atal rhag cael ei ddwyn.

Mae dros hanner yr achosion o ddwyn beiciau’n digwydd o eiddo’r perchennog.

Pan rydych chi wedi gwario cannoedd o bunnoedd ar feic newydd, rydych chi eisiau bod yn sicr ei fod yn ddiogel, neu yn yr achos gwaethaf, wedi ei yswirio rhag ofn y bydd yn cael ei ddwyn neu ei golli.

Dilynwch y camau syml hyn i ddiogelu eich beic:

 • Cadwch eich beic mewn garej neu sied ddiogel
 • Cofiwch gloi eich beic bob amser gan ddefnyddio clo/cadwyn beic o safon dda, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am ychydig o funudau
 • Clowch eich beic wrth rywbeth na ellir ei symud, a thrwy’r ffrâm
 • Nodwch rif cyfresol y beic, ei wneuthuriad a’r model a chymerwch ffotograff ohono

Crynodeb:

vehicle security

Manylion:

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â gadael pethau gwerthfawr yn y golwg yn eu cerbydau er mwyn lleihau’r perygl o’u colli i ladron manteisgar.

Pan mae pobl yn mynd ar eu gwyliau mae’n hawdd ymlacio a pheidio cymryd gofal, ac mae rhai pobl yn anghofio cyflawni mesurau diogelwch syml y byddent fel arfer yn eu gwneud pan yn eu cartref.

Rydym yn annog pobl sydd ar eu gwyliau i beidio â rhoi’r cyfle i ladron ddwyn drwy fod yn wyliadwrus a gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu eu heiddo.

 • Gosodwch system ddiogelwch eich cerbyd bob amser
 • Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr fel bagiau llaw, waledi neu unrhyw eitem yn y golwg (Mae gadael hyd yn oed eitemau nad ydynt yn werthfawr yn y golwg yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd lladron yn targedu eich cerbyd)
 • Rhowch bob peth gwerthfawr o’r golwg, gan gynnwys dalwyr dyfeisiau
 • Rhowch bethau gwerthfawr ac unrhyw eitemau eraill yng nghist y cerbyd
 • Caewch bob ffenest a chlowch bob drws a chist
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch ble rydych yn parcio eich cerbyd

Crynodeb:

• Police remind homeowners to protect their garden sheds and outbuildings

Manylion:

Wrth i’r tywydd gynhesu ac wrth i bobl ddechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siediau a gerddi sy’n cael eu riportio.

Lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yw un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Helpwch ni i atal hyn drwy ddilyn ychydig o gamau syml i ddod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch eich eiddo.

Dilynwch y camau atal trosedd hyn er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:   

 • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
 • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
 • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
 • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod ar y sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel.
 • Gosodwch gloeon ar ffenestri a’u defnyddio
 • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
 • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
 • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
 • Ystyriwch osod larwm i’r sied
 • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
 • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Crynodeb:

• Police offer security advice to caravaners

Manylion:

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Dyma gamau diogelwch i garafanwyr:

 • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
 • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
 • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
 • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
 • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
 • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
 • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

Crynodeb:

Police remind the vulnerable to beware of bogus and cold callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyngor yr heddlu ynghylch delio â galwyr dirybudd er mwyn eich cadw eich hun a’ch eiddo’n ddiogel:

 

 • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
 • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
 • Gwnewch yn siŵr bod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

Am fwy o gyngor cliciwch yma.

Crynodeb:

Community Information

Manylion:

Gwybodaeth Gymunedol

Mae gwasanaeth sy’n cael ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin o’r enw’r

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  ar

wefan Cyngor Sir Caerfyrddin http://www.fis.carmarthenshire.gov.uk/

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth a chyngor a dolenni i asiantaethau cymorth lleol a dogfennau mewn perthynas â magu plant ac ati, gan gynnwys:

 • Gofal Plant
 • Gwasanaethau i’r Anabl
 • Addysg
 • Datblygiad Plant
 • Iechyd a Lles
 • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd

 

 

Neu am ragor o wybodaeth, galwch

Cyngor Sir Caerfyrddin ar  01267 234567.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.