PC Lisa Howells

PCSO Josie Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llangynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2016

Gweithred

Mae preswylwyr Llangynnwr a Phensarn wedi mynegi pryderon trwy’r Cyngor Cymuned, Gwarchod Cymdogaeth, a thrwy siarad â’r Tîm Plismona Bro ynghylch goryrru yn yr ardal, yn arbennig Rhiw Babell, Lôn Pen y Morfa a Heol Blaengwastod.

Diweddariadau

01 Awst 2017

Mae trigolion lleol wedi codi pryderon yng nghyfarfod y Cyngor Cymunedol ar 18/07/2017 mewn perthynas â goryrru yn ardal  Llangynnwr, yn enwedig ar Heol Llangynnwr mewn parth 40milltir yr awr a thrwy barth 30 milltir yr awr yn Nant Y Caws. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd i drefnu dyddiadau ar gyfer gweithredu rhagweithiol ar y cyd i gynorthwyo lleihau'r materion goryrru hyn.  Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr yn y gymuned i ymuno â’n rhaglen Cadw Llygad ar  Gyflymder yn y Gymuned sydd ar fin cael ei chwblhau, gyda’r bwriadu i’w lansio yn y dyfodol agos. Ewch draw at eich gorsaf heddlu lleol sy wedi symud erbyn hyn o Barc y Brodyr, Caerfyrddin i Bencadlys Rhanbarthol yr Heddlu, Gorsaf Heddlu Caerfyrddin, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 2PD am fwy o wybodaeth, neu cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin ar 101.

 

20/07/2017 Cyflwynwyd patrolau ar y cyd gan 8117 o Dîm Plismona Bro Caerfyrddin a 814 o’r Uned Plismona Ffyrdd ar Heol Llangynnwr. Stopiwyd un gyrrwr am yrru am 47 milltir yr awr yn y parth 40 milltir yr awr a rhoddwyd hysbysiad rhybudd gyrrwr iddo.

23 Ionawr 2017

Mae preswylwyr lleol wedi mynegi pryderon mewn perthynas â goryrru yn ardal Llangynnwr eto, yn arbennig Rhiw Babell, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin wedi ymgysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd a chytunwyd ar ddyddiadau ar gyfer ymagwedd ragweithiol ar y cyd i helpu i leihau’r materion goryrru a mynd i’r afael â nhw. Rydyn ni hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Y gobaith yw y bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y dyfodol agos. Galwch heibio i’ch gorsaf heddlu leol am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin drwy alw 101. 

01 Hydref 2016

Ar 14 Medi, gweithiodd SCCH Jade Jones 8117 a PC Rhian James 441 o’r Tîm Plismona Bro mewn partneriaeth â Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, y Tîm Plismona’r Ffyrdd a disgyblion ysgol gynradd Llangynnwr i gynnal menter goryrru y tu allan i’r ysgol, ar Lôn Pen y Morfa, sy’n ardal 20mya. Byddai cerbydau’n cael eu stopio gan swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd pe baent yn teithio’n gynt na 24mya (10%+2). Cynhaliwyd y fenter am ddwy awr yn ystod y bore, ac ni welwyd neb yn gyrru’n gynt na 21mya ar y dyddiad hwn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin hefyd wedi ymgysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd, ac wedi cytuno ar ymagwedd ragweithiol ar y cyd er mwyn helpu i leihau problemau goryrru yn yr ardal a mynd i’r afael â nhw. Ar 29 Medi, cynhaliodd y Tîm Plismona Bro a’r Uned Plismona’r Ffyrdd wiriadau cyflymder yn Llangynnwr. Ymdriniwyd ag 8 modurwr am droseddau goryrru, ac 1 am drosedd ffôn symudol. Mae’r mater yn flaenoriaeth yn awr oherwydd bod y gerbytffordd tua’r dwyrain ar yr A48 ar gau am 6 wythnos o 20/09/16-01/10/16 gan achosi cynnydd yn llif y traffig trwy ardal Llangynnwr. 

Ardal leol: Llangynnwr a Thregynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2017

Gweithred

Mae Coleg Sir Gar, Pibwrlwyd wedi mynegi pryderon am fyfyrwyr yn gadael y campws yn ystod eu hegwyl a hel mewn mannau yng Nghaerfyrddin. Credir bod y cerbydau’n ymgasglu mewn grwpiau mawr ac yn achosi ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Credir bod y cerbydau’n ymgasglu ym meysydd parcio siopau Pensarn a Ffordd Steffan.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PD

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Parc y Brodyr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3AW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01267 234126

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Ar gau ar y Pennwythnos a Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.