PC Lisa Howells

PCSO Josie Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llangynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 20 Rhagfyr 2013

Gweithred

Unwaith yn rhagor, mae materion traffig y tu allan i Ysgol Llangynnwr wedi’u dwyn i sylw Tîm Plismona Bro Caerfyrddin. Ein nod yw lleihau materion parcio sy’n achosi tagfeydd y tu allan i’r ysgol ac i fyny at Glos Sticle.

Diweddariadau

01 Mai 2016

Cynhelir patrolau y tu allan i Ysgol Llangynnwr ar adegau perthnasol er mwyn sicrhau bod problemau traffig yn cael eu cadw mor isel â phosibl. Bydd pobl sy’n defnyddio ceir i ddod i’r ysgol yn cael eu hatgoffa i barcio’n ystyriol er mwyn osgoi problemau traffig ac i ddefnyddio’r system Unffordd Wirfoddol sy’n weithredol. Mae tocynnau parcio eisoes wedi eu rhoi gan swyddogion traffig sy’n ymweld â’r ysgol. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin wedi cysylltu gyda’r Adran Briffyrdd ac wedi gwneud cais am gyflwyno gorchymyn rheoleiddio traffig fel y bydd llinellau igam ogam y tu allan i’r ysgol yn cael eu gorfodi gan Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor.

04 Chwefror 2016

Bydd patrolau’n cael eu cynnal y tu allan i Ysgol Llangynnwr ar amserau perthnasol i sicrhau fod cyn lleied â phosibl o aflonyddu o ran traffig a defnyddio’r system un ffordd wirfoddol sydd mewn grym. Mae tocynnau parcio eisoes wedi’u cyhoeddi gan swyddogion traffig sy’n bresennol yn yr ysgol. Nodwyd unwaith yn rhagor fod cerbydau’n goryrru heibio i’r ysgol drwy gydol y dydd. Atgoffir rhieni ac aelodau o’r cyhoedd mae parth 20mya yw’r ardal y tu allan i’r ysgol.

07 Mai 2015

Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal tu allan i Ysgol Llangynnwr ar amserau perthnasol er mwyn osgoi gormod o draffig. Bydd deiliaid cerbydau sy’n mynychu’r ysgol yn cael eu hatgoffa i barcio’n ystyriol er mwyn osgoi aflonyddu traffig a defnyddio’r system un ffordd wirfoddol. Mae tocynnau parcio wedi’u cyhoeddi gan swyddogion traffig sy’n bresennol yn yr ysgol. Nodwyd bod cerbydau’n goryrru heibio i’r ysgol unwaith eto drwy gydol y dydd. Atgoffir rhieni ac aelodau o’r cyhoedd mai parth 20my sydd tu allan i’r ysgol.

Ardal leol: Parc Llangynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 19 Mehefin 2014

Gweithred

Mae adroddiadau wedi dod i sylw Tîm Plismona Bro Llangynnwr am ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus ym Mharc Llangynnwr a difrod a achoswyd yno’n ddiweddar i’r Cwt. Mae patrolau amlwg yn cael eu cynnal yn yr ardal. Bydd unrhyw unigolion ifainc a welir yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn derbyn geiriau o gyngor ynghylch eu hymddygiad a bydd llythyrau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu hanfon os oes angen.

Diweddariadau

01 Awst 2015

Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn parhau i gynnal patrolau amlwg ym mharc Llangynnwr. Mae llythyrau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’u hanfon at 7 unigolyn ifanc o ardal Llangynnwr am eu hymddygiad. Bydd swyddogion yn defnyddio pwerau gwasgaru adran 35 ar unigolion sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac unigolion sy’n debygol o ymddwyn yn wrthgymdeithasol er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r mater hwn.
 

06 Gorffennaf 2015

Mae adroddiadau wedi’u dwyn i sylw Tîm Plismona Bro Caerfyrddin am ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mharc Llangynnwr. Mae peth difrod wedi’i achosi i’r cwt a’r offer campfa allanol newydd yn y parc. Mae patrolau amlwg yn cael eu cynnal. Rhoddir geiriau o gyngor am eu hymddygiad i unrhyw unigolion ifainc sy’n cael eu gweld yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Bydd swyddogion yn defnyddio llythyrau ymddygiad gwrthgymdeithasol a phwerau gwasgaru adran 35 ar gyfer unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, neu unrhyw un sy’n debygol o ymddwyn yn wrthgymdeithasol, er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn.

01 Mehefin 2015

Mae adroddiadau wedi’u dwyn i sylw Tîm Plismona Bro Caerfyrddin am ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mharc Llangynnwr. Mae peth difrod wedi’i achosi i’r cwt a’r offer campfa allanol newydd yn y parc. Mae patrolau amlwg yn cael eu cynnal. Rhoddir geiriau o gyngor am eu hymddygiad i unrhyw unigolion ifainc sy’n cael eu gweld yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Bydd swyddogion yn defnyddio llythyrau ymddygiad gwrthgymdeithasol a phwerau gwasgaru adran 35 ar gyfer unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, neu unrhyw un sy’n debygol o ymddwyn yn wrthgymdeithasol, er mwyn mynd i’r afael â’r mater hwn.

05 Rhagfyr 2014

01/11/14 - Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn y parc dros yr hydref, a bydd ymgysylltu â phobl ifainc yn parhau i addysgu ynghylch effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y gymuned leol.

Ardal leol: Llangunnor And Tregunnor

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2014

Gweithred

Yn ystod cyfarfod y Cyngor Cymuned a thrwy siarad â chynghorwyr ac aelodau’r cyhoedd yn Llangynnwr, codwyd pryderon mewn perthynas â goryrru y tu allan i Ysgol Gynradd Llangynnwr a Rhiw Babell.

Diweddariadau

07 Mai 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro dal yn disgwyl hyfforddiant o ran y gwn cyflymder er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder mewn ardaloedd perthnasol. Bydd menter Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cael ei gynnal cyn hir lle y bydd aelodau o’r gymuned yn medru cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r heddlu’n bresennol er mwyn rhybuddio gyrwyr am eu cyflymder os ydynt yn goryrru. Bydd hyn yn galluogi aelodau o’r gymuned i fod yn rhan o fynd i’r afael â’r blaenoriaethau a osodir ganddynt.

26 Chwefror 2015

Mae goryrru dal yn bryder o fewn ward Llangynnwr. Bydd y timoedd Plismona Bro’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio’r gwn cyflymder faes o law. Bydd hyn yn galluogi swyddogion i addysgu a gorfodi modurwyr sy’n goryrru.

05 Rhagfyr 2014

Mae’r tîm plismona bro’n monitro’r sefyllfa ac yn targedu’r ardal yn rhagweithiol â’r ddyfais mesur cyflymder â llaw. Hefyd, maent yn gweithio ochr yn ochr â Swyddog Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin er mwyn sefydlu Menter Cyflymder.

05 Rhagfyr 2014

Ymddengys fod goryrru i lawr Riw Babell a Heol Blaengwastod dal yn broblem yn ardal Llangynnwr. Mae mesurau tawelu traffig wedi’u gosod ar Rhiw Babell, sydd wedi helpu o ran y broblem goryrru i ryw raddau, fodd bynnag, mae’r mater dal yn broblem.

05 Rhagfyr 2014

19/06/14 Mae’r Tîm Plismona Bro’n targedu’r ardal mewn modd rhagweithiol trwy gynnal ymgyrchoedd gan ddefnyddio’r ddyfais mesur cyflymder â llaw. Bydd Swyddog Traffig Caerfyrddin yn bresennol yn y cyfarfod Cyngor Cymuned nesaf er mwyn trafod unrhyw faterion goryrru pellach.

05 Rhagfyr 2014

01/11/14 - Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio’r gwn cyflymder yn y dyfodol agos, a bydd gwiriadau cyflymder yn cael eu cynnal mewn ardaloedd perthnasol. Ymgymerir â menter Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn y dyfodol agos. Gall aelodau o’r cyhoedd gynnal gwiriadau cyflymder yng nghwmni swyddogion heddlu er mwyn rhybuddio gyrwyr ynglŷn â’u cyflymder os ydyn nhw’n goryrru. Bydd hyn yn galluogi aelodau o’r gymuned i fod yn rhan o fynd i’r afael â blaenoriaethau a osodwyd ganddynt.

Ardal leol: Mhensarn

Dyddiad a gytunwyd: 29 Mai 2015

Gweithred

Bydd y Tîm Plismona Bro lleol yn gweithio i leihau nifer y lladradau o siopau ym Mhensarn drwy ddarparu patrolau amlwg yn ac o gwmpas y gwahanol siopau a thrwy weithio ochr yn ochr â TCC Caerfyrddin. Mae swyddogion hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â swyddogion diogelwch y siopau, sy’n defnyddio radio StoreNet er mwyn hysbysu’r heddlu am droseddwyr/lladradau posibl, sy’n caniatáu i’r heddlu fynd i’r siop mewn modd amserol i arestio a chadw’r troseddwr, a fydd yna’n cael ei drin yn briodol. Yna, bydd troseddwyr yn cael eu gosod ar y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd a fydd yn eu gwahardd o’r rhan fwyaf o siopau Caerfyrddin.

Diweddariadau

01 Awst 2015

Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin dal yn gweithio i leihau nifer y lladradau o siopau ym Mhensarn drwy ddarparu patrolau amlwg yn y gwahanol siopau a thu allan iddynt. Mae swyddogion hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â swyddogion diogelwch y siopau, sy’n defnyddio setiau radio StoreNet er mwyn hysbysu’r heddlu am droseddwyr/lladradau posibl, sy’n galluogi’r heddlu i fynd i’r siop mewn modd amserol i arestio a chadw troseddwyr, a fydd yna’n cael eu trin yn briodol. Yna, bydd troseddwyr yn cael eu gosod ar y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd a fydd yn eu gwahardd o’r rhan fwyaf o siopau yng Nghaerfyrddin.

08 Gorffennaf 2015

Bydd y Tîm Plismona Bro lleol yn gweithio i leihau nifer y lladradau o siopau ym Mhensarn drwy ddarparu patrolau amlwg yn ac o gwmpas y gwahanol siopau a thrwy weithio ochr yn ochr â TCC Caerfyrddin. Mae swyddogion hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â swyddogion diogelwch y siopau, sy’n defnyddio radio StoreNet er mwyn hysbysu’r heddlu am droseddwyr/lladradau posibl, sy’n caniatáu i’r heddlu fynd i’r siop mewn modd amserol i arestio a chadw’r troseddwr, a fydd yna’n cael ei drin yn briodol. Yna, bydd troseddwyr yn cael eu gosod ar y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd a fydd yn eu gwahardd o’r rhan fwyaf o siopau Caerfyrddin.

Ardal leol: Llangynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 29 Hydref 2015

Gweithred

Yn ystod Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned a thrwy siarad â Chydlynwyr Gwarchod Cymdogaeth, codwyd pryderon mewn perthynas â goryrru ar hyd Lôn Pen-y-Morfa a Rhiw Babell.

Diweddariadau

01 Gorffennaf 2016

Mae preswylwyr lleol wedi mynegi pryderon mewn perthynas â goryrru yn ardal Llangynnwr, yn arbennig Rhiw Babell, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin wedi ymgysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd a chytunwyd ar ddyddiadau ar gyfer ymagwedd ragweithiol ar y cyd i helpu i leihau’r materion goryrru a mynd i’r afael â nhw. Rydyn ni hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Y gobaith yw y bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y dyfodol agos. Galwch heibio i’ch gorsaf heddlu leol am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin drwy alw 101. 

01 Mai 2016

Mae preswylwyr lleol wedi codi pryderon ynghylch goryrru yn ardal Llangynnwr, yn enwedig Bryn Babel, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’r Unedau Plismona’r Ffyrdd i helpu gostwng a mynd i’r afael â phroblemau goryrru. Rydym hefyd yn edrych am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sy’n cael ei gwblhau gyda’r bwriad o gael ei lansio yn y dyfodol agos.

01 Tachwedd 2015

Mae’r Tîm Plismona Bro, ynghyd â’r Tîm Plismona’r Ffyrdd ac Adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn monitro’r sefyllfa. Mae’r Tîm Plismona Bro wrthi’n lansio menter newydd yn yr ardal, sef Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Nid erlyn troseddwyr yw bwriad y cynllun, ond codi ymwybyddiaeth ynghylch effaith goryrru mewn ardaloedd penodol a nodwyd gan y gymuned sy’n byw yno.

Ardal leol: Llangynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Medi 2016

Gweithred

Mae preswylwyr Llangynnwr a Phensarn wedi mynegi pryderon trwy’r Cyngor Cymuned, Gwarchod Cymdogaeth, a thrwy siarad â’r Tîm Plismona Bro ynghylch goryrru yn yr ardal, yn arbennig Rhiw Babell, Lôn Pen y Morfa a Heol Blaengwastod.

Diweddariadau

01 Awst 2017

Mae trigolion lleol wedi codi pryderon yng nghyfarfod y Cyngor Cymunedol ar 18/07/2017 mewn perthynas â goryrru yn ardal  Llangynnwr, yn enwedig ar Heol Llangynnwr mewn parth 40milltir yr awr a thrwy barth 30 milltir yr awr yn Nant Y Caws. Bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd i drefnu dyddiadau ar gyfer gweithredu rhagweithiol ar y cyd i gynorthwyo lleihau'r materion goryrru hyn.  Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr yn y gymuned i ymuno â’n rhaglen Cadw Llygad ar  Gyflymder yn y Gymuned sydd ar fin cael ei chwblhau, gyda’r bwriadu i’w lansio yn y dyfodol agos. Ewch draw at eich gorsaf heddlu lleol sy wedi symud erbyn hyn o Barc y Brodyr, Caerfyrddin i Bencadlys Rhanbarthol yr Heddlu, Gorsaf Heddlu Caerfyrddin, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 2PD am fwy o wybodaeth, neu cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin ar 101.

 

20/07/2017 Cyflwynwyd patrolau ar y cyd gan 8117 o Dîm Plismona Bro Caerfyrddin a 814 o’r Uned Plismona Ffyrdd ar Heol Llangynnwr. Stopiwyd un gyrrwr am yrru am 47 milltir yr awr yn y parth 40 milltir yr awr a rhoddwyd hysbysiad rhybudd gyrrwr iddo.

23 Ionawr 2017

Mae preswylwyr lleol wedi mynegi pryderon mewn perthynas â goryrru yn ardal Llangynnwr eto, yn arbennig Rhiw Babell, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin wedi ymgysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd a chytunwyd ar ddyddiadau ar gyfer ymagwedd ragweithiol ar y cyd i helpu i leihau’r materion goryrru a mynd i’r afael â nhw. Rydyn ni hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Y gobaith yw y bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y dyfodol agos. Galwch heibio i’ch gorsaf heddlu leol am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin drwy alw 101. 

01 Hydref 2016

Ar 14 Medi, gweithiodd SCCH Jade Jones 8117 a PC Rhian James 441 o’r Tîm Plismona Bro mewn partneriaeth â Diogelwch y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, y Tîm Plismona’r Ffyrdd a disgyblion ysgol gynradd Llangynnwr i gynnal menter goryrru y tu allan i’r ysgol, ar Lôn Pen y Morfa, sy’n ardal 20mya. Byddai cerbydau’n cael eu stopio gan swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd pe baent yn teithio’n gynt na 24mya (10%+2). Cynhaliwyd y fenter am ddwy awr yn ystod y bore, ac ni welwyd neb yn gyrru’n gynt na 21mya ar y dyddiad hwn.

 

Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin hefyd wedi ymgysylltu ag Unedau Plismona’r Ffyrdd, ac wedi cytuno ar ymagwedd ragweithiol ar y cyd er mwyn helpu i leihau problemau goryrru yn yr ardal a mynd i’r afael â nhw. Ar 29 Medi, cynhaliodd y Tîm Plismona Bro a’r Uned Plismona’r Ffyrdd wiriadau cyflymder yn Llangynnwr. Ymdriniwyd ag 8 modurwr am droseddau goryrru, ac 1 am drosedd ffôn symudol. Mae’r mater yn flaenoriaeth yn awr oherwydd bod y gerbytffordd tua’r dwyrain ar yr A48 ar gau am 6 wythnos o 20/09/16-01/10/16 gan achosi cynnydd yn llif y traffig trwy ardal Llangynnwr. 

Ardal leol: Llangynnwr a Thregynnwr

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2017

Gweithred

Mae Coleg Sir Gar, Pibwrlwyd wedi mynegi pryderon am fyfyrwyr yn gadael y campws yn ystod eu hegwyl a hel mewn mannau yng Nghaerfyrddin. Credir bod y cerbydau’n ymgasglu mewn grwpiau mawr ac yn achosi ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Credir bod y cerbydau’n ymgasglu ym meysydd parcio siopau Pensarn a Ffordd Steffan.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Yr Aelwyd

Dyddiad / amser: 02 Ion 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd galw heibio symudol ddydd Mercher cyntaf pob mis o 14:00-16:00 awr yng nghefn Yr Aelwyd. Bydd SCCH Jade Jones 8117 yno i ateb unrhyw gwestiynau neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Lleoliad: Yr Aelwyd

Dyddiad / amser: 06 Chw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd galw heibio symudol ddydd Mercher cyntaf pob mis o 14:00-16:00 awr yng nghefn Yr Aelwyd. Bydd SCCH Jade Jones 8117 yno i ateb unrhyw gwestiynau neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Lleoliad: Yr Aelwyd

Dyddiad / amser: 06 Maw 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd galw heibio symudol ddydd Mercher cyntaf pob mis o 14:00-16:00 awr yng nghefn Yr Aelwyd. Bydd SCCH Jade Jones 8117 yno i ateb unrhyw gwestiynau neu drafod unrhyw faterion a allai fod gennych.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PD

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Parc y Brodyr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3AW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01267 234126

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Ar gau ar y Pennwythnos a Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.