PC Lisa Howells

PCSO Martin Dickenson

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Glan-y-fferi

Dyddiad a gytunwyd: 16 Rhagfyr 2013

Diweddariadau

01 Mai 2015

Yn ystod misoedd yr haf, byddwn ni’n parhau â’n blaenoriaethau goryrru yng Nglanyfferi

26 Mawrth 2015

Bydd y Tîm Plismona Bro, ynghyd â’n Huned Plismona’r Ffyrdd, yn parhau i gynnal gwiriadau cyflymder ar hap yn ystod misoedd yr haf.

Os oes gan unrhyw un bryderon ynglŷn â’r mater hwn neu unrhyw faterion eraill yn yr ardal, cysylltwch â’r Tîm Plismona Bro ar 101 neu drwy anfon e-bost at NPT@dyfed-powys.pnn.police.uk.

05 Rhagfyr 2014

25/08/10 - Mae’r tîm wedi cynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal.

05 Rhagfyr 2014

10/09/2012 - Mae Glan-y-fferi wedi’u monitro gan y Tîm Plismona Bro, heb unrhyw erlyniadau hyd yn hyn. Byddant yn parhau i gael eu monitro.

05 Rhagfyr 2014

14/02/2013 - Bellach, mae arwyddion cyflymder 20mya wedi’u gosod ym mhentref Glanyfferi oherwydd cwynion ynghylch goryrru drwy’r pentref. Bydd yr ardal hon yn parhau i gael ei monitro gan y Tîm Plismona Bro.

05 Rhagfyr 2014

28/03/2013 - Mae’r goleuadau newydd sy’n rhybuddio ynghylch cyflymder wedi’u gosod ar hyd Teras Efa ac mae’n ymddangos fel pe baent wedi gwella ymwybyddiaeth ynglŷn â’r cyfyngiad cyflymder o 20mya ar hyd y rhan o’r ffordd sy’n mynd heibio’r ysgol. Mae monitro disylw gan swyddogion wedi dangos gostyngiad yng nghyflymder cerbydau, yn arbennig ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Gobeithir y bydd hyn yn parhau pan fydd traffig yn cynyddu dros y misoedd sydd i ddod.

05 Rhagfyr 2014

14/06/2013 - Bu gwelliant o ran goryrru ar hyd Teras Efa. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro’r sefyllfa er mwyn atal modurwyr rhag goryrru.

05 Rhagfyr 2014

08/08/2013 - • Mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn cynnal gwiriadau cyflymder yn Nheras Efa er mwyn atal goryrru. Bydd y gwiriadau hyn yn parhau drwy gydol yr haf.

05 Rhagfyr 2014

15/09/2013 - Mae goryrru’n parhau’n flaenoriaeth yng Nglan-y-fferi. Rydym yn cynnal gwiriadau cyflymder ar hap gyda’r Uned Plismona’r Ffyrdd yng Nglan-y-fferi, a byddwn yn monitro’r ardal dros yr ychydig fisoedd nesaf. Byddwn hefyd yn adrodd am ein canfyddiadau i’r cynghorau cymuned lleol.

05 Rhagfyr 2014

14/11/2013 - Yn ystod misoedd y gaeaf, byddwn ni’n parhau i gynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal, yn arbennig o gwmpas ysgolion a phan mae plant yn dychwelyd ar fysiau ysgol.

05 Rhagfyr 2014

01/11/2014 - Goryrru yw’r brif flaenoriaeth yng Nglan-y-fferi o hyd. Byddwn ni’n mynychu’r ardal ar amserau amrywiol er mwyn cynnal gwiriadau cyflymder, yn arbennig yn ystod yr hwyr. Byddwn ni’n parhau â hyn gan fod preswylwyr yr ardal dal yn poeni am y mater hwn.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

PEGASUS AID FOR USERS

Manylion:

Gwasanaeth ydyw sydd wedi’i lunio ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â’r heddlu’n gyflym a hawdd dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

 

Ar ôl cofrestru, rhoddir allweddell Pegasus a chyfrinair i aelod. Dim ond dweud y gair ‘Pegasus’ a’i gyfrinair y bydd angen i alwr wneud er mwyn i’n trinwyr galwadau ei adnabod. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth am yr unigolyn hwnnw a’r ffordd orau ar gyfer cyfathrebu ag ef.

 

Mae defnyddwyr Pegasus hefyd yn defnyddio allweddell er mwyn iddynt ei ddangos i Swyddogion/SCCH os ydynt yn cael anhawster cyfathrebu â nhw. Drwy ddangos y cerdyn a rhoi eu cyfrinair, bydd y swyddogion yn medru eu helpu.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Cynllun Pegasus, gofynnwch i’ch Tîm Plismona Bro lleol, dilynwch y ddolen hon – Cynllun Pegasus  -  neu galwch 101.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PD

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Parc y Brodyr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3AW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01267 234126

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Ar gau ar y Pennwythnos a Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.