PC Gareth Jones

PC Mike Andrews

PC Steven Phillips

PCSO Sarah Thomas

PCSO Hefyn Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Hendy-gwyn

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2014

Gweithred

Wrth i’r gaeaf agosáu, gall y cwmpas ar gyfer troseddau lladradau olew gynyddu. Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu’u cyflenwadau olew gwresogi er mwyn atal lladradau o danciau storio.- Byddwch yn ymwybodol o lefelau’r olew a’i wirio’n gyson.- Cadwch y lefel yn isel os oes modd, a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn.- Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml. - Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens ddellt o’i amgylch gangynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew.

Diweddariadau

26 Mawrth 2015

Mae patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal. Telir sylw arbennig i eiddo gwledig. Atgoffir perchnogion tai bod olew dal yn darged er bod misoedd yr haf yn agosáu.

25 Chwefror 2015

25/02/2015 - Parhawyd i gynnal patrolau yn yr ardal, a thalwyd sylw arbennig i’r ardaloedd gwledig. Atgoffir perchnogion tai sy’n defnyddio olew i sicrhau y cedwir eu heiddo mor ddiogel â phosibl gan fod olew gwresogi’n darged delfrydol yr adeg hon o’r flwyddyn yn arbennig.

05 Rhagfyr 2014

01/11/2014 - Mae’r heddlu’n annog pawb sydd â gwybodaeth am unrhyw un sy’n mynd allan gyda drymiau a phibellau er mwyn dwyn tanwydd, i gysylltu â’u gorsaf heddlu leol ar 101 neu galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111. Mae swyddogion yn cynnal patrolau rhagweithiol, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw wybodaeth am gerbydau amheus, cysylltwch â’ch gorsaf heddlu leol ar 101  

05 Rhagfyr 2014

01/12/2014 – Patrolau parhaus o fewn yr ardal, ac mae taflenni wedi’u dosbarthu ar gyfer ymwybyddiaeth cyhoeddus.

Ardal leol: Lacharn

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Mae Tîm Plismona Hendy Gwin Ar Daf wedi’i hysbysu am broblem goryrru o gwmpas ardal Cross Inn, Lacharn. Mae swyddogion wrthi’n gweithio tuag at sefydlu dyddiadau ar gyfer cynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal.

Diweddariadau

18 Mai 2016

Mae preswylwyr lleol wedi codi pryderon ynghylch goryrru yn ardal Cross Inn, Laugharne, yn enwedig Bryn Babel, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’r Unedau Plismona’r Ffyrdd i helpu gostwng a mynd i’r afael â phroblemau goryrru. Rydym hefyd yn edrych am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sy’n cael ei gwblhau gyda’r bwriad o gael ei lansio yn y dyfodol agos.

01 Mehefin 2015

Cynhelir patrolau rheolaidd yn yr ardal, a hyd yn hyn, nid yw’r heddlu wedi dod ar draws unrhyw broblemau. Mae Tîm Plismona Bro Sanclêr wrthi’n edrych ar ddyddiadau addas ar gyfer cynnal gwiriadau cyflymder yn ardal Lacharn.

01 Mai 2015

Bydd Tîm Plismona Bro Sanclêr yn targedu goryrru a gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yn Mae’r Parcio Castell Lacharn a’r cyffiniau

Ardal leol: Llansteffan, Lacharn a Hendy-gwyn

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Os oes gennych danc i gadw olew gwresogi, mae rhai camau syml fedrwch gymryd er mwyn helpu i atal lladradau olew. 1) Ystyriwch osod clo ar y tanc. 2) Ystyriwch deledu cylch cyfyng. 3) Gwell golau dros y tanc. 4) Ceisiwch ddiogelu’r mynediad i’r tanc. Os ydych chi’n amau unrhyw weithgarwch amheus sydd angen sylw brys, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101. 

Diweddariadau

09 Mawrth 2016

Mae lladradau olew dal yn digwydd yn yr ardal. Byddwch yn wyliadwrus, a chysylltwch â’r heddlu os oes gennych unrhyw bryderon.

Ardal leol: San Cler/Sir Gaerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 18 Mai 2016

Gweithred

Yn ystod yr wythnosau diwethaf cafwyd llawer o achosion o ddwyn o gerbydau modur. Cyflawnwyd y troseddau hyn yn Sanclêr ac ar draws ardal Sir Gaerfyrddin.

 

Sicrhewch bod eich cerbydau wedi eu cloi ar bob amser ac nad oes pethau gwerthfawr yn y golwg.

Diweddariadau

07 Gorffennaf 2016

Ar 29/06/2016 cynhaliodd swyddogion wiriadau ar gerbydau yn Lacharn i nodi unrhyw eitemau gwerthfawr mewn golwg. Gwiriwyd nifer o gerbydau, gydag eitemau gwerthfawr mewn golwg mewn pedwar cerbyd, Bydd ceidwaid cofrestredig y cerbydau hyn yn derbyn llythyrau i’w cynghori. Sicrhewch eich bod chi’n cadw eitemau gwerthfawr o’r golwg.

 

Ardal leol: St Clears/Carmarthenshire

Dyddiad a gytunwyd: 18 Mai 2016

Gweithred

In recent weeks there has been a spate of thefts from motor vehicles. These crimes have been committed in St Clears and across the Carmarthenshire area.

Please ensure that your vehicles are kept locked at all times and that no valuables are on show.

Dyddiad a gytunwyd: 18 Mai 2016

Gweithred

Yn ystod yr wythnosau diwethaf cafwyd llawer o achosion o ddwyn o gerbydau modur. Cyflawnwyd y troseddau hyn yn Sanclêr ac ar draws ardal Sir Gaerfyrddin.

 

Sicrhewch bod eich cerbydau wedi eu cloi ar bob amser ac nad oes pethau gwerthfawr yn y golwg.

Diweddariadau

07 Gorffennaf 2016

Ar 29/06/2016 cynhaliodd swyddogion wiriadau ar gerbydau yn Lacharn i nodi unrhyw eitemau gwerthfawr mewn golwg. Gwiriwyd nifer o gerbydau, gydag eitemau gwerthfawr mewn golwg mewn pedwar cerbyd, Bydd ceidwaid cofrestredig y cerbydau hyn yn derbyn llythyrau i’w cynghori. Sicrhewch eich bod chi’n cadw eitemau gwerthfawr o’r golwg.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Jesse Road
Arberth
Sir Benfro
SA67 7DJ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

5 Heol yr Orsaf
Sanclêr
Sir Gaerfyrddin
SA33 4BL

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.