PC Gareth Jones

PC Mike Andrews

PC Steven Phillips

PCSO Sarah Thomas

PCSO Hefyn Davies

Rhingyll Elaine Roberts

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: San Cler/Sir Gaerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Yn ystod yr wythnosau diwethaf cafwyd llawer o achosion o ddwyn o gerbydau modur. Cyflawnwyd y troseddau hyn yn Sanclêr ac ar draws ardal Sir Gaerfyrddin.

 

Sicrhewch bod eich cerbydau wedi eu cloi ar bob amser ac nad oes pethau gwerthfawr yn y golwg.

Ardal leol: Llansteffan, Talacharn a Hendy-gwyn ar Daf

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae gangiau trefol yn gweithredu yn Llanelli. Mae gangiau sy’n delio mewn cyffuriau yn creu cyfeillgarwch gyda phobl agored i niwed ac yn meddiannu eu cartrefi. Mae hyn yn arwain at gamfanteisio ar bobl a gofyn iddynt gario cyffuriau. Mae’r gangiau hyn yn defnyddio trais a bygythiad i gymryd rheolaeth dros ardal leol er mwyn cynyddu eu menter delio mewn cyffuriau.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn rydym yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd ffonio 101 neu 999 i roi adroddiad am unrhyw weithgarwch yn ymwneud â chyffuriau yn y gymdogaeth. Rydym hefyd yn ymgysylltu gydag ysgolion a cholegau gan raeadru gwybodaeth i staff ynghylch sut i adnabod unrhyw arwyddion. Mae cudd-wybodaeth ynghylch cyffuriau yn cael ei chasglu gyda’r bwriad o gyflawni gwarantau.

Bydd patrolau gweladwy’n parhau ar draws yr ardal i gasglu gwybodaeth bellach er mwyn ymdrin â gweithgarwch yn ymwneud â chyffuriau drwy ymgysylltu gydag aelodau o’r cyhoedd a busnesau o fewn yr ardal a chanolbwyntio ar ardaloedd problemus.

I gael cymorth a chyngor ynghylch dibyniaeth trowch at Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru - 0808 808 2234.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin ym mis Awst, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u tynnu oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

01 Awst 2019

Yn ystod mis Mai, mis Mehefin a mis Gorffennaf, cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u cymryd oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

Ardal leol: Llansteffan, Talacharn a Hendy-gwyn ar Daf

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Yn ddiweddar, mae’r heddlu wedi derbyn llawer iawn o alwadau ynghylch achosion o dwyll. Mae preswylwyr wedi mynegi pryderon am dwyll drwy’r post, twyll dros y ffôn, twyll ar-lein a galwyr diwahoddiad. Mae’r Tîm Plismona Bro’n atgoffa aelodau o’r cyhoedd o beidio byth â rhoi manylion banc ar gais. Ni fydd galwyr dilys yn gofyn am y manylion hyn.

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi sgwrsio â phobl sy’n debygol o gael eu targedu gan dwyllwyr am ddiogelwch. Maen nhw wedi siarad â grwpiau ieuenctid, pobl mewn cartrefi preswyl a phobl mewn preswylfeydd preifat. Ar y cyd â Safonau Masnach, mae’r Tîm Plismona Bro’n ymweld â phobl maen nhw’n credu sydd wedi’u targedu gan dwyllwyr unwaith y mis. Mae cymorthfeydd bît ar y cyd yn cael eu cynnal ledled Caerfyrddin hefyd. Yn ddiweddar, cynhaliwyd cymhorthfa o’r fath yn archfarchnad Tesco.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Ym mis Awst, parhaodd swyddogion i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach er mwyn cynnig cyngor ynghylch twyll. Yn ogystal, aethant i fanc NatWest yng Nghaerfyrddin, gan ymuno â nhw wrth iddynt godi ymwybyddiaeth y gymuned leol.

01 Awst 2019

Mae swyddogion wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach, gan gynnig cyngor ynghylch twyll/sgiâm. Mae digwyddiadau wedi’u trefnu gyda’r banciau lleol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned ynglŷn â’r mater hwn.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Jesse Road
Arberth
Sir Benfro
SA67 7DJ

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

5 Heol yr Orsaf
Sanclêr
Sir Gaerfyrddin
SA33 4BL

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.